Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Visuotinės kokybės vadyba

Autorius: Vilhemas

1. Personalo planavimas , valdymas ir tobulinimas.

-Įtraukiami darbuotojai, jų atstovai į personalo politikos ir strategijos kūrimą.

Įmonė panaudoja darbuotojų įtraukimo politiką, darbuotojų parinkimas davė teigiamų rezultatų.Buvo atliktas tyrimas.Įmonėje esant 10 papildomų darbo vietų (įmonė plečia veiklą), buvo priimami darbuotojai. 5 darbuotojai buvo priimti rekomenduoti įdarbinimo agentūros, kiti 5 darbuotojai buvo parinkti pagal grupių rekomendacijas. Norinčius dirbti pokalbio metu testuodavo patys dirbantieji, būtent to sektoriaus į kurį priimami darbuotojai.Rezultatas 1: 3.

Tai davė pagrindą įmonės personalo valdymo komanda, naują darbo jėgą įdarbina pagal atskirų grupių rekomendacijas.

2. Žmonių žinių ir kompet encijos identifikavimas , vystymas ir skatinimas.

– Programuojamos indvidualios, komandų ir organizacijos mokymosi galimybės.

Kad įmonė išliktų šių dienų ekonominėmis sąlygomis, nuolatinis mokymasis yra būtinas. Tinkamų vadybos kokybės metodų mokymas labai veikia visą bendrovės kultūrą. Norėtume trumpai pateikti kai kurios rezultatus, kurių pasiekė firma, įgyvendinusi nuolatinį mokymą:

tarp darbuotojų sukurė keitimuisi palankią atmosferą,teikia jiems progą pasižiūrėti į darbą vartotojų akimis,parodo, jog vadybininkai priima VKV, apsisprendžia dėl vartotojo aptarnavimo ir nuolatinio gerinimo,leidžia darbininkams panaudoti įgūdžius, kurių jie neseniai yra išmokę darbe,

perteikia ir diegia žinias visiems darbininkams, teikia kokybiškas paslaudas,kelia darbuotojų nuotaiką ir pasididžiavimą,ugdo grupinio uždavinio sprendimo įgūdžius.

Mokyti pavedama konsultantams. Konsultantai padeda ištirti, kur ir kaip organizacijai reikia kreipti savąją VKV programą. Vyresnysnis kokybės kosultantas koordinuoja ir vadovauja kiekvienam organizacijos VKV programos aspektui. Pagrindinė užduotis – mokyti ir teikti kvalifikacijos pažymėjimus savo organizacijos ekspertams bei instruktoriams, kad šie galėtų dėstyti mokomąją medžiagą. Mokyti kiekvieną, kad jis turėtų tą patį kokybės įvaizdį, reiškia lengvinti ėjimą į bendrą tikslą.

Yra ir kitas metodas – 5 pakopų metodas. Tas pakopas sudaro : supratimas ir apsisprendimas, kokybės vadybos sistemos (KVS), gerinimo grupės, proceso tobulinimas ir kiekybiniai metodai. Tinkamas VKV mokymas duoda darbuotojams tokių žinių ir įgūdžių, kuriems reikia, kad sėkmingai imtūsi proceso.

Pirmoji pakopa supratimas ir apsisprendimas būtinai reiškia gebėjimą išaiškinti organizacijos darbuotojams, kas yra kokybė, kodėl ji svarbi ir kaip jos siekti. Šioje pakopoje organizacijos darbuotojams, vadybininkams ir individams apibrėžiamas VKV vaidmuo. Taip pat nustatomas gerinimo pastangų patikimumas ir žmonių apsisprendimas siekti kokybės.

Antroji pakopa – kokybės vadybos sistemos, teikia darbuotojui būtinų žinių, kaip diegti bet kurią organizacijos pasirinktą kokybės vadybos sistemą.

Trečioji pakopa susideda iš gerinimo grupių.Tokios grupės yra sukurtos rinkti, pateikti ir nagrinėti duomenims, kad būtų pasirengta ketvirtąjai pakopai.Gerinimo grupes sudaro vadovai ir nariai.Vadovai atsakingi už grupių narių pagalbą vienas kitam ir įsipareigojimą; jie moko grupių narius, matuoja ir atlygina už grupių darbą, veiksmingai bendradarbiauja su vadybininkais.Jei grupės veikia sėkmingai, gerinimo darbas gali prasidėti ketvirtoje pakopoje.

Proceso tobulinimui naudojamos dvi papildomos priemonės iš trečios pakopos.Tai statistinė procesų kontrolė ir verslo proceso gerinimas.Gerinti verslo procesą reiškia nustatyti ir minimizuoti įprastines variantų priežastis,vengti atliekų, trumpinti ciklo laiką.Siais būdais grupės imasi tolydžio gerinti savo verslą.

Penktoji

pakopa apima kokybės metodus.


4.Žmonių įtraukimas į įmonės veiklos tobulinimą ir įgaliojimų jiems suteikimas.

– suteikiamos galimybės, kurios skatina įsitraukti į tobulinimo veiklą bei kūrybišką darbą.

Įmonės vadyba pagrįsta įsitikinimu, jog žmonės dižiausias įmonės turtas. Suteikia apdovanojimus, valdžią ir žinias iki žemiausio savo lygmens, kiekvieną savo darbuotoją stengiasi įtraukti ir įgalioti.Organizacijos didžiojo įsitraukimo sėkmės raktas yra tai, kad sprendimus daro darbininkai.

Galutinis įtraukimo tikslas – nuolatinė spontaniška iniciatyva.Darbuotojai turi imtis atsakomyės daryti sprendimus, nes yra pergalvoję situaciją ir reaguoja į ją.

Aukštųjų vadybininkų priimami spendimai dažnai ne tokie efektyvūs negu tie, kurie daromi žemesniu lygiu.Aukštieji vadybininkai nėra prie pat veiksmo ir ne visada randa teisingą atsakymą. Dižiojo įsitraukimo vadyba reikalauja iš vadovų “skatinti ir įkvėpti žmones palaikyti savo pačių iniciatyvą ir motyvaciją“.Vadybininkams svarbu žiūrėti, kad perspektyvus procesas tiktų gerų sprendimų ir kad jie būtų taikomi.Todėl sprendimus įmonėje priima individai ar grupės kurie turi informacijos ir išmanymo.

Pagal naująją dalyvių vadybą, kai dirbama su įgaliotaisiais darbininkais, vadovas įteigia ar įgyvendina organizacijos perspektyvą. Jis tuuri panaudoti kiekvieno energiją ir proto jėgą.Vadovai savo įsipareigojimais plėtoja pagrįstus santykius su savo šalininkais. Klausimų kėlimas ir ginčai traktuojami kaip dalis organizacijos paieškų tinkamam atsakymui rasti. Įgaliojimas ateina iš vadovų, vadovai įgalioja kitus darbuotojus, duoda jiems valdžios ir galios patiems keisti ir kitiems vadovauti. Kai darbininkams patikima tinkamai atlikti darbą, jie tą darbą atlieka sąžiningai.Tad vadovas neturi priklausyti vadybai.

– Skatinti žmones dirbti komandose.

Grupinis darbas yra svarbi visuotinės kokybės vadybos dalis.Toks firmos darbas skatina bendravimą ir bendradarbiavimą.Šiuolaikinė grupė dirba drauge kaip atskiras vienetas, bet ne kaip komitetas, kur vienas ar keli nariai vadovauja darbui. Be grupinio darbo neįmanoma pasiekti nuolatinio gerinimo, toks darbas palaiko bendravimą, kooperaciją, skatina kūrybinę mintį ir nuolat remia visuotinės kokybė vadybos praktiką. Grupės yra autonomiškos ir efektyvios.Tai atspindi galutiniame gaminyje ar paslaugoje.Tai džiugina vartotoją , kurio poreikiai ir sudaro verslo prasmę.

Mūsų įmonėje veikia:

1. darbuotojų įtraukiamosios grupės;

2. kokybės būreliai

Įmonėje sudaroma grupė iš 7-10 žmonių, turinčių konkretų darbo tikslą ir aiškią, trumpai nusakytą prasmingą užduotį ir bendrai atsako už tam tikrą sritį.Grupės nariai yra kompetetingi ir parinkti pagal savo supratingumą ir norą dirbti su kitais. Grupė kuriama tada , kai jos narių darbas priklauso nuo paslaugų kitam, kai jie bendrai daro sprendimus, vienas kitam teikia išteklius ir dalijasi bendrais ištekliais. Grupės nariai vienas kitu pasitiki kai reikia priimti efektyvų sprendimą ir siekti optimalaus atlikimo lygmens. Visi grupės nariai patikimai laikosi savo įsipareigojimų grupei. Įmonėje veikiančių grupių (darbuotojų įtraukiamosios grupės), darbo pagrindas – dalyvavimas ir bendradarbiavimas.Tokią grupę kuria organizacija, darbuotojai įtraukiami į darbovietės reikalus, ir darbinikai turi įtakos sprendimams, liečiantiems juos pačius ir jų darbą. Darbuotojai tam tikrais momentais padeda vadybai savo žiniomis ir įgūdžiais. Konkrečiai mūsų įmonėje ši grupė padėjo sutrumpinti pakavimo laiką. Ši darbo grupė stebėjo įprastinius veiksmus, sudarė sistemą ir pasiūlė paskatų planą .Įmonė darbo grupes naudojo nuo pat pražios. Be to darbininkų grupės padėjo suplanuoti ir bendrovės procesus.Dabar įmonė naudoja grupes kalbėtis su būsimais darbuotojais, prieš juos įdarbinant.

Bene populiariausia darbovietės grupių forma – kokybės būreliai.Tai grupė sudaryta iš kelių nuolatos trumpam susitinkančių žmonių, kurie aptaria, svarsto ir sprendžia darbo problemas.Grupių nariai yra specialiai mokomi analizuoti ir rinkti informaciją.Nustačius ir išanalizavus problemą, aptariamos alternatyvos.Sprendimai pateikiami vadybos specialistams ir įdiegiami bendromis kokybės būrelio ir vadybos pastangomis.Kokybės grupių nariai yra žmonės iš konkrečios veiklos srities. Šios grupės padeda tobulinti produkcijos kokybę ir kiekybę, sutvirtina darbininkų apsisprendimą ir galiausiai, bendrovei mažiau reikia pirmosios eilės kontrolierių.

5. Žmonių ir organizacijos bendravimas.

– kuriami ir naudojami iš viršaus žemyn ir iš apačios aukštyn bei horizontalūs bendravimo kanalai.

VKV teorija ir sėkmingo verslo praktika remiasi efektyviuoju bendravimu. Bendravimas svarbus kiekvienu VKV teotijos aspektu. Panagrinėkime kelis pavyzdžius. Viskas prasideda bendravimu. Suformuluotą idėją būtent bendravimas pakelią į svarstymą, projektą ar politikos keitimą. Pirmiausia organizacija turi suvokti savo tikslus, po to perduoti juos savo darbuotojams, kad įkūnintų juos savo versle. Kadangi VKV reiškia tolydinį gerėjimą, reikia rasti būdą toms idėjoms ir pokyčiams perteikti; tas būdas – bendravimas. Modelių žvalgybos atveju reikia atrasti būdą informacijai gauti iš pašalės; tas būdas- bendravimas. Visais atvejais vienu ar kitu požiūriu reikia bendravimo. Konkurenciniame verslo pasaulyje, kur tolydžio būtina suktis tarp bendradarbių ir vartotojų, bendrauti yra gyvybiškai svarbu. Kas tasai efektyvusis bendravimas, kaip jį pasiekti? Efektyvusis žodinis bendravimas turi aiškų panašumų susirinkimuose, gaminių pateikimų sanbūriuose, verslo sueigose. Nors bendravimas turi meno bruožų, efektyviojo bendravimo galima pasiekti praktikuojantis ir ruošiantis. Bene svarbiausias efektyviojo žodinio bendravimo elementas- rengimasis.

Bendrovės sandara turi įtakos diegiamai informacijos keitimosi sistemai.Informacija keičiamasi horizontaliai žemyn.Tie kanalai eina linijomis tarp skyrių, iš vadybininkų pavaldiniams, iš pavaldinių viršinikams. Įmonėje tam tikra komandinė grandis, kurios privaloma laikytis bendraujant, gali kelti problemų. Juo organizacijoje daugiau lygmenų ir juo toliau gavėjas nuo siuntėjo, tuo sunkiau veiksmingai perduoti pranešimą. Organizacijoje stengiamasi išgyvendinti specializaciją. Specializacija yra kliūtis, kuri gali didėti, jeigu žmonės susikuria savo scenografiją bendrauti tarpusavyje.

2000 metais įmonėje įdiegta efektyvaus bendravimo programa. Pirmasis jos žingsnis buvo informuoti ir šviesti aukštuosius administratorius ir vadybą. Gavus viršūnių paramą ir apsisprendimą buvo pašalinta viena iš kliūčių pokyčiui daryti. Kitas žingsnis įmonėje buvo plėsti informacijos srautą darbinikams, kontrolieriams, vadybai. Patvarkytas leidinių publikavimas – jie skleidė einamąją verslo informaciją. Kai kurie leidiniai buvo

Paskelbtas
prieš
labai sudinas ir trumpas, tik 4 lapai

išsiutinėti išoriniams vartotojams.Tai siejasi su informacijos operatyvaus pateikimo problema, darbuotojai informuojami tuo pačiu metu kai ta informacija pateikiama plačiąjai visuomenei. Įmonėje vyksta įvairūs susirinkimai: kuriamos bendravimo apklausos grupės, kurios analizuoja bendravimą ir rekomenduoja ką galima keisti. Apklausos grupė leidžia aplinkraštį, kuriame aiškinama bendravimo paskirtis ir teorija, o tai stiprina bendrovės pasitikėjimo, atvirumo dvasią, padeda šalinti kliūtis. Efektyvus bendravimas padėjo įtikinti administratorius ir aukštąją vadybą lankyti susirinkimus ir dalyvauti klausimų ir atsakymų sueigose ir tokiu būdu stipriai sustiprinti organizacijos vidinius ryšius.

Naujosios bendravimo sistemos rezultatams nustatyti buvo panaudoti tokie metodai: apklausa ir bendravimo apklausos. Praėjus kuriam laikui po programos įvedimo, pasitikėjimas vadyba padidėjo daugiau kaip 40 procentų.

Efektyvūs abipusiai ryšiai įmonėje apima personalo įvertinimą, savaitinius susirinkimus visuose skyriuose, naujo personalo priėmimą ir ugdymo sistemas, naujų cechų atidarymo ceremonijas ir tarpusavio ryšių tobulinimo vidines grupes.

Kompanijos tikslai ir vertybės, yra prižiūrimos remiantis darbuotojų nuomone, kuri tiriama du kartus per metus.Kiekvienas padalinys kas du mėnesiai organizuoja susitikimus, kuriuose dalyvauja visas personalas.Vadovybės komanda vadovauja šiems posėdžiams, o tobulinimo komandos pristato savo pasiekimus, praveda “klausimų- atsakymų seansą“, kuriame personalas gali iškelti įvairias su verslu susijusias problemas.

Kiekvienais metais išleidžiami keturi įmonės vidaus žurnalai ir išsiunčiami visam personalui, visiems tiekėjams ir klientams.Taip pat sukuriamas video, kuris apžvelgia praeitų metų veiklą, bei pasiekimus( įskaitant komandų bei individualias personalo sėkmes), ir trumpai pateikiami planai sekantiems metams.Šis video yra peržiūrimas viso personalo ir personalas turi galimybę aptarti problemas, patvirtinti, kad jie supranta savo darbo reikšmę, ir užduoti klausimus, į kuriuos atsako įmonės vadovas (jei įmanoma, tuojau pat, jei ne, per savaitę).

Kiekvienas padalinys turi kambarį, vadinamą“mūsų kambariu“. Stenduose yra informacija apie easmą ir planuojamą padalinių veiklą.Stende“mūsų kambaryje“yra taip vadinamas skyrelis “žmonių reikalai“, kuriame talpinami straipsniai tokiais klausimais, kaip asmeninės sėkmės ir pasiekimai, naujieji, paklusnieji įmonės darbuotojai, gimimai, vedybos ir žinutės apie pardavimus.Kiekvienas “mūsų kambarys“turi kompiuterius ir suteikia personalui po vieną laisvą valandą naudotis internetu.Pastaruoju metu taip pat plėtojama ir intraneto galimybė, kad būtų skatinamas atviras bendravimas tarp visų padalinių ir skyrių.Intranete yra pateikta informacija apie visas procedūras, susijusias su ISO

9000, Tobulumo Modelio savęs vertinimo rezultatais, visų padalinių esamais kokybės veiklos rezultatais,personalo pasiekimais, taip pat ir prastesniais klausimais,kaip kad kompanijos ir personalo įvykiai bei specialieji personalo pasiūlymai.Bus mokomi visi sistema besinaudojantys darbuotojai.Ši lengvata taps svarbiausiu mūsų ryšių strategijos bruožu.

Visų lygių komandų susitikimai yra valdomi dviejuose padaliniuose,kur buvo apmokyti komandų vadovai ir išleistas mėnesinis biuletenis.Tada šis biuletenis toliau perduodamas žodžiu, tuo tarpu kai komandų vadovai naudoja rašytinį tekstą.Reikalaujama , kad 30 procentų žinių būtų iš pagrindinio dokumento, o likusioji dalis kiltų komandoje.

6.Žmonių apdovanojimas, jų pripažinimas ir rūpinimasis.

– Kaip rūpinamasi žmonėmis?

Įmonė imasi projektų, kad būtų pagerinta sauga, sveikata ir darbuotojų pasitenkinimas. Tai yra pagrindas tikslams apibudinti, o projektų reultate atsiranda eilė metodų, skirtų šiems tikslams pasiekti.

Saugos tikslas – minimalizuoti nelaimingų įvykių galimybes.

Metodas – Sauga turi aukščiausią prioritetą įmonėje. Kiekviena įmonė yra suprojaktuojama, kad pasiektų aukštą saugos lygį tokiomis sąlygomis:

1. gaisro prevencija, išaiškinimas ir signalizavimas gaisrinėmis ar kitomis spec. tarnyboms;

2. žmonių suvaldymas ir evakuacija nenumatyto įvykio atveju;

3. asmeninio ir kompanijos turto minimizavimas.

Kiekvienas padalinys turi Nuostolių Koordinatorių, kuris valdo ir kontroliuoja visą saugos procesą. Šis asmuo yra atsakingas už saugos komitetą, kuris susitinka dviem atvejais: kas mėnasį ir specifinėms procesų tobulinimo veiklos aptarti. Išoriniai konsultantai padeda saugos komitetui , kai reikia papildomų įgūdžių. Vadovybė neturi teisės panaikinti komiteto reikalavimų, išreiškiamų finansinėmis investicijomis ar procesų keitimo atvejais. Jeigu atsirado poreikis keitimams , tada gali būti pranešta tiktai kompanijos Saugos Valdymo Grupei.

Kiekvienos darbo funkcijos rizikos analizė, kad būtų nustatoma potencialios rizikos saugumui.Toliau kai išplėtojama į darbo rizikos ataskaitas, kurios apima atsargumo priemones, specialią įrangą ar procedūras ir rizikingų medžiagų laikymą.Priimant naujus darbuotojus ši ataskaita yra aptariama individualiai, kad būtų užtikrintas aiškus jų atsakomybės supratimas.Visi darbuotojai yra iš naujo įvertinami kas šeši mėnesiai.

Kas ketvirtį mūsų draudimo kompanija ir saugos konsultantai atlieka saugos auditus, kad nustatytų sveikatos rizikos lygį. Auditai apima darbo aplinkos sugebėjimą, užduočių vykdymą ir įrašų analizę.Šie audito duomenys yra siunčiami padalinių vadovams, taip pat vienetiniams saugos ir grupių komitetams, koregavimo veiksmams atlikti.Vietiniai vadovai atlieka nenumatyto atvejo evakuacijos pratybas, paprastai atsitiktiniais laiko periodais, nustatytais vietinio saugos komiteto kartu su vietine gaisrine tarnyba. Duomenys yra perduodami įmonės vadovybės komandai.

– Skatinamas žinojimas apie sveikatos, apsaugos ir aplinkos socialinės atsakomybės problemas.

Saugos rodikliai: prarastas laikas vienam darbuotojui dėl susižeidimo darbe, taip pat išlaidų sutaupymas sąlygotas darbuotojų susižeidimų ir lyginimas su geriausiomis gatvės įmonėmis – nekonkurentėmis pagal pirminius du rodiklius.

Sveikatos tikslas – gera asmeninė kiekvieno darbuotojo savijauta.

Sveikatos vadovybės darbo grupė sutikrina keturis kartus per metus, kad išvystytų strategijas sveikatos gerovės palaikymui.Ji naudoja informaciją iš personalo pasiūlymų plano, darbuotojų nuomonių tyrimo, lygiavimosi į geriausius veiklos ir kitų išorinių sveikatos valdymo šaltinių, kad išvystytų atitinkamas metodologijas.Darbo grupė kasmet atsiskaito bendrai vykdomąjai valdžiai apie savo pastebėjimus ir veiklas.

Metodai – kompanijos sveikatos planai padeda plėtoti informatyvumą sveikatos klausimais darbe ir už jo ribų. Įmonėje vykdomos sveikatos apsaugos programos, siekiant turėti įvairias sveikatos priežiūros, mokymo ir edukacines programas. Šios veiklos apima stresų vadybos, regėjimo testavimo, rūkymo mažinimo, fitneso programas ir saugaus vairavimo kursus.Išlaidas, kai tai laikoma pakankamai reikalinga, padengia įmonė.Personalo kavinės yra skatinamos rodyti pastangas aprūpinti sveiku maistu, į meniu įtraukiant sveiko maisto alternatyvas. Visose įmonės patalpose propaguojama nerūkymo politika.

Sveikatos rodikliai: patobulinimų, palaikančių geresnę sveikatą skaičius; derbutojų reakciją į įmonės sveikatos ir saugos vadybą; prevencinė programų nauda.

-suteikiamos paslaugos ir lengvatos

Darbuotojams turitiems asmeninių problemų, kurios gali įtakoti individo ar kitų gerovę darbe ar už jo ribų, kompanija padeda, kai tik gali. Kai problema nustatyta, personalo vaovas įvertina darbuotojo situaciją, kad sudarytų indvidualią pagalbos programą, visada susijusią su konkrečiu asmeniu.

Įmonėje taikomos šios priemonės:

1. Mokymas sveikatos centre

2. Rūkimo nutraukimo programos

3. Asmeninės konsultacijos

4. Įmonės nuolaidų kuponai

5. Nuolaidų projektai su kitomis analogiškomis kompanijomis

6. Pagalbos mokymuisi projektai, susiję su vietiniais koledžais, skatinat asmeninį mokymasi

7. Sportinė veikla

8. Metinės šeimų išvykos

Paskelbtas
prieš
labai sudinas ir trumpas, tik 4 lapai

Rašykite komentarą

-->