Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Visa tiesa apie Europos Sąjungą

Autorius: Rita

TURINYS
Europos Sąjungos institucijos ir sprendimų priėmimas 2

Europos Sąjungos struktūra 3

Europos Sąjungos institucijų lentelė 4

Europos sąjungos institucijos:

• Europos viršūnių taryba 6

• Taryba 7

• Komisija 9

• Europos Parlamentas 13

• Teisingumo teismas 19

• Audito rūmai 20

• Ombudsmenas 21

• Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 22

• Regionų komitetas 23

• Europos investicijų bankas 24

• Europos centrinis bankas 25

• Pirmos instancijos teismas 27

• Bendrųjų reikalų taryba 28

Naudoti šaltiniai 29

Europos Sąjungos institucijos ir sprendimų priėmimas

Kaip ir kiekviena valstybė, Europos Sąjunga negalėtų funkcionuoti be įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios. Šioms funkcijoms įgyvendinti Europos Sąjunga visų valstybių narių bendru susitarimu įsteigė penkias pagrindines institucijos- Tarybą, Komisiją, Europos Parlamentą, Teisingumo Teismą ir Audito Rūmus- ir dvi patariamąjį statusą turinčias institucijas- Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą bei Regionų komitetą. Be šių institucijų ES veikia papildomos institucijos.

Šios institucijos priima sprendimus, remiantis kuriais sukuriamas pagrindas ES funkcionavimui. Sprendimų priėmimas – tai Europos Bendrijų teisės aktų ir kitokių nutarimų priėmimo tvarka.

ES struktūra

Europos viršūnių taryba ES valstybių ir (arba) vyriausybių vadovų susitikimas, turintis aukščiausią politinės ES vadovybės statusą Sprendžia pačius svarbiausius klausimus: priima politinius sprendimus, tvirtina parengtus susitarimus ir dokumentus, nubrėžia pagrindines kitų institucijų veiklos gaires Faktiniai valstybių lyderiai, Komisijos pirmininkas ir vienas jo pavaduotojas; svečio teisėmis – Europos Parlamento pirmininkas Du kartus per metus ES pirmininkaujančioje šalyje baigiantis jos pirmininkavimo kadencijai Rue de la Loi 175, B-1048 Brussels

Taryba Pagrindinė ES institucija, vykdanti ES įstatymų leidimo funkciją Tarybai priklauso galutinio sprendimo dėl visose ES valstybėse privalomų teisės aktų priėmimo teisė; Taryba užtikrina bendrą Europos Sąjungos veiklos koordinavimą, atsako už tarpvyriausybinį bendradarbiavimą bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) bei Teisingumo ir Vidaus reikalų srityse. Kiekvienos valstybės-narės įgaliojimus turintys ministrai. Priklausomai nuo darbotvarkės klausimo valstybes nares atstovauja skirtingų sričių ministrai. Susitikimai vyksta kartą per mėnesį (Bendrųjų reikalų taryba, Ekonomikos ir finansų taryba), kas tris mėnesius ar rečiau – visos kitos tarybos Briuselis, išskyrus balandį, birželį ir spalį, kuomet susitikimų vieta tampa Europos Centras Liuksemburge Rue de la Loi 175, B-1048 Brussels

Komisija Pagrindinė ES institucija, atliekanti vykdomosios valdžios funkcijas ir atsakinga už ES politikos įgyvendinimą. Inicijuoja ES politiką ir atstovauja bendriems ES interesams;

prižiūri ES sutarčių laikymąsi visose valstybėse narėse bei jos principų ir straipsnių efektyvų įgyvendinimą;

įgyvendina ES politiką ir veda tarptautines prekybos ir bendradarbiavimo derybas. 20 Komisijos narių, kurie vadovauja 25 generaliniams direktoratams ir 10 tarnybų, suskirstytų pagal veiklos sritis. 5 metai Briuselis

Liuksemburgas (Eurostat ir “Oficialusis leidinys”) Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rašykite komentarą

-->