Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vincas Krėvė

Autorius: Konradas

Vincas Krėvė (tikr. Mickevičius, 1882-1954)
Dzūkijos ūkininkų sūnus, pasimokęs 2 m. Vilniaus kunigų seminarijoje, išvyko į Kazanę laikyti brandos atestato egzaminų, netekdamas tėvų paramos. 1904 m. pradėjo studijuoti filologiją Kijevo universitete. Revoliucijos metu tęsė studijas Lvovo universitete. 1908 m. Kijevo universitete išlaikė baigiamuosius lyginamosios kalbotyros egzaminus ir buvo rekomenduotas ruoštis profesūrai. Nuo 1909 m. mokytojavo Baku realinėje mokykloje, skaitė paskaitas apie budizmą ir islamą, važinėjo į Persiją, kas vasarą parvykdavo į tėviškę rinkti liaudies dainų ir padavimų. 1922 m. tapo besikuriančio Lietuvos universiteto profesoriumi, organizavo Humanitarinių mokslų fakultetą, buvo ilgametis jo dekanas (1925-1937) ir mokslinių leidinių redaktorius.

Prieš karą didžiavęsis apolitiškumu, pirmaisiais nepriklausomybės metais karštai ją gynė, tačiau po 1926 m. perversmo nutraukė bičiuliškus santykius su A.Smetona, kritiškai vertino autokratinio valdymo formas. 1936 m. ėmė remti net komunistinį pogrindį. Tad 1940 m. sovietinių emisarų buvo pastatytas „Liaudies vyriausybės” priešakyje kaip dekoracija, pridengianti krašto okupaciją. Suvokęs marionetės vaidmenį, atsistatydino. 1941 m. buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos MA prezidentu. Hitlerinės okupacijos metais turėjo slapstytis nuo gestapininkų arešto. 1944 m. vasarą V Krėvė pasitraukė į Austriją, o 1947 m. išvyko į JAV, kur Pensilvanijos universitete dėstė rusų, lenkų, lietuvių kalbas ir literatūras.

Pirmieji V.Krėvės spausdinti kūriniai – eilėraščiai lenkų kalba, paskelbti 1907 m. Dramatiškame jauno autoriaus pasaulėvaizdyje, paženklintame metafizine neviltimi ir individualistiniu maištu, glūdėjo daugelio jo kūrinių daigai. V.Krėvė žengė į literatūrą kaip reflektuojančios savistabos, audringos vidinės įtampos, stipraus poetinio potencialo rašytojas, pajungęs pasakojimą fantastiniam abstrahavimui ir melodingos kalbos srautui.

Kontrastingas nuotaikų bangavimas, likiminiai lūžiai, egzistencinės nevilties atodūsiai išliko ir „Dainavos šalies senų žmonių padavimuose” (1912), kurie tapo tautinio idealizmo reprezentacine knyga. Poetinė lietuviškumo apoteozė – šios knygos esmė ir tikslas. Galingos pilys baltais kuorais, iškilusiais virš siūbuojančių girių. Aukšti dvarai su vario vartais. Šaunūs berneliai ant širmų žirgų – kur prajoja, ten „kryžiuočių patalas nuklota”. Laisvų bajorų – karių luomas, pilnas karžygių-riterių savigarbos. Pagal senųjų epų tradiciją V.Krėvė kūrė narsios ir karingos, ugnyje susideginančios, bet nepasiduodančios tautos viziją, kuri turėjo sužadinti užuitos tautos pasitikėjimą savimi ir pasipriešinimo dvasią.

Intensyvus poetinis jausmas, siekiąs individualizuotos literatūrinės saviraiškos, dabar įsilieja į tautosakines formas, kurios ne tik objektyvizuoja padavimų pasakojimą, bet ir suteikia jam nepakartojamo tautinio kolorito. „Padavimų” herojai – tie patys liaudies dainų berneliai ir mergelės, tėvuliai ir motulės, tik perkelti į tragišką siužetą, labiau supsichologinti ir supoetinti. Iš dainų atributikos iškyla sąlyginė veiksmo erdvė, kur gali atsiskleisti romantinė praeities vizija. Iš dainų palyginimų ir hiperbolių, laipsniavimų ir pakartojimų, deminutyvų ir epitetų susidaro ornamentuotos kalbos klodas, kur vyrauja monologinė pasakingumo ir įstabumo tonacija: „Žingsnį žengė – kaip gulbelė ėjo, žodį kalbėjo – kaip lakštutė lakštavo. Dieną – kaip lelijėlė žydėjo, naktį – kaip mėnulis žibėjo”. Čia taip pat simetriškai išsidėsto kirčiuotos skiemenų grupės, taip aiškiai girdimi periodo taktai ir pauzės, taip harmoningai pinami fonetiniai deriniai, leksiniai, gramatiniai ir sintaksiniai pakartojimai per visą pastraipą, kad ji darosi tokia užbaigta ir uždara, kaip ir eilėraščio strofa:

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->