Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vilniaus Klasicizmas

Autorius: Ignas

…Pastato grožis, darnumas ir didingumas glūdi ne išgalvo-

tuose pagražinimuose ar papuošimuose, bet atskirų dalių santy-

kiavime su visuma ir tarpusavyje.

L. STUOKA-GUCEVIČIUS


Kiekvienos tautos kultūros lobyne svarbią vietą užima architektūros menas. Į architektūrą įprasta žiūrėti kaip į visos eilės meno šakų sintezę, kur darniai susijungia ir skulptūra, ir monumentalioji tapyba ir taikomoji dailė (keramika, tekstilė, baldai).


Žymi dalis Lietuvos architektūrinio palikimo susikaupusi Vilniuje, kuris jau daugiau kaip šešetą amžių susijęs su Lietuvos valstybiniu gyvenimu, lietuvių nacionalinės kulturos vystymusi. Reikšmingą vietą čia užima talentingo architekto Lauryno Stuoko-Gucevičiaus kūryba.

Pirmuosius architektūros paminklus Gucevičius pamatė įspūdingiausiame amžiuje, jaunystėje, Vilniuje. Tie paminklai, palyginti, buvo kuklūs, didžioji jų dalis baroko stiliaus. Tuo tarpu Gucevičiaus architektūrinėje kūryboje nematyti nė pėdsako baroko. Jis yra naujos architektūros krypties-klasicizmo kūrėjas.

Visas L. Stuoko-Gucevičiaus kūrybinis palikimas- neįkainojamai vertingas indėlis į mūsų krašto architektūrą. Jo kūriniai tapo vertingais Vilniaus miesto ir jo apylinkių architektūriniais akcentais. Jie ir iki mūsų dienų nenustojo savo reikšmės.

Į to meto Vilniaus barokinę architektūrą įjungdamas aiškų, laisvai perkurtą klasicizmą, jis žymiai pralenkė savo pirmtakų (buvusio savo mokytojo Knafkuso) nedrąsius ieškojimus šioje srityje ir tuo pačiu sukėlė visuomenėje susižavėjimą naujuoju architektūros menu.

Tuo būdu, ne tiek pats klasicizmo stiliuje pastatų projektavimo ir įgyvendinimo faktas baroku pagarsėjusiame mieste, kiek laisvas, kūrybiškas, antikos kanonais nedaug tesuvaržytas klasicizmo elementų perkūrimas buvo labai radikalus žingsnis Lauryno Stuokos-Gucevičiaus kūryboje.

Galima drąsiai teigti, kad Stuokos Gucevičiaus kūrybinė veikla nauja linkme pakreipė architektūros meno vystymąsi Lietuvoje, padėjo tvirtus pagrindus geriausioms klasicizmo tradicijoms prigyti ir vystytis. Jo buvusio mokytojo architekto Knakfuso pastatams būdingas šaltas varšuviškio klasicizmo atkartojimas. Stuokos-Gucevičiaus kūrybinė veikla pasižymėjo novatoriškais ieškojimais, siekimu sukurti savą, vilnietišką klasicizmo išraišką, sugebėjimu suteikti savo kūriniams senosios nacionalinės architektūros ir klasicizmo kūrybinių principų sąskambį. Visai pagrįstai jį galima vadinti lietuviškojo klasicizmo architektūros pradininku.

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus kūrybinis palikimas, kaip matyti iš archyvinių dokumentų ir spausdintinių šaltinių, yra gana gausus, nors tik 17metų tebuvo skirti kūrybai. Tiesa, įvairūs šaltiniai dažniausiai nurodo tik užsakovų pavardes ir neskiria jo paties sukurtų nuo jam vadovaujant arba jo įtakoje įvykdytų kūrinių.

Nėra abejonės, kad Stuoka-Gucevičius darė įtaką ir kitų architektų kūrybai, perteikdamas jiems ne tik savo kūrybinius principus, bet ir komponavimo dėsnius. Yra kitų autorių suprojektuotų statinių, kuriuose labai ryškus Stuokos-Gucevičiaus kūrybinis braižas, jo kūriniams būdinga išvaizda.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->