Studijoms.lt

Referatai, konspektai

VĮ “Panevėžio regiono keliai” Įmonės organizacinė sandara ir valdymo struktūra

Autorius: Audrius

TURINYS
ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1. ĮMONĖS PRISTATYMAS………………………………………………………………………………………………..4

1.1 ISTORIJA…………………………………………………………………………………………………..4

1.2 APIE ĮMONĘ………………………………………………………………………………………………5

2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ SANDARA……………………………………………………………………………5

2.1 GAMYBINĖ POSISTEMĖ……………………………………………………………………………5

2.2 KOMERCINĖ POSISTEMĖ………………………………………………………………………….5

2.3 EKONOMINĖ POSISTEMĖ…………………………………………………………………………6

2.4 TECHNINĖ-TECHNOLOGINĖ POSISTEMĖ………………………………………………..6

2.5 SOCIALINĖ POSISTEMĖ……………………………………………………………………………7

3. ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA…………………………………………………………………..7

3.1 VĮ “PANEVĖŽIO REGIONO KELIAI” VALDYMO STRUKTŪRA………………..7

3.2 DARBUOTOJAI………………………………………………………………………………………….9

3.3 VALDYMO SISTEMOS TECHNINĖ SANDARA……………………………………….10

VĮ “PANEVĖŽIO REGIONO KELIAI” VEIKLOS TOBULINIMO PASIŪLYMAI………………….10

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………….12

NAUDOTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI……………………………………………………………………………13

ĮVADAS

Įmonės organizacinė valdymo struktūra – vienas pagrindinių įmonės sėkmingo egzistavimo veiksnių. Nuo struktūros efektyvumo priklauso įmonės rezultatai. Todėl jos nepaisyti negalima. Ji nusako įmonės kompleksiškumo, formalizavimo bei centralizavimo laipsnį. Siauresniu aspektu struktūra apibrėžia pavaldumo ir koordinacinius ryšius tarp atskirų įmonės padalinių, tarnybų, valdymo darbuotojų informacijos kanalus ir informacijos pobūdį; sprendimų priėmimo pobūdį, trukmę ir procedūras; atsakomybės pasidalijimą ir kontrolės pobūdį.

Tačiau organizacinė struktūra rodo tik tokį darbo ir atsakomybės pasidalijimą įmonėje, kurį įsivaizduoja įmonės savininkas. Todėl labai svarbi vadovų pozicija. Organizacinė struktūra turi padėti įgyvendinti įmonės strategiją, todėl ji turi būti nuolat modifikuojama ir keičiama, įmonės tikslai, pasirinkta strategija ir organizacinė struktūra – vienos sistemos dalys, tarp kurių egzistuoja stiprūs ryšiai. Jei neefektyvi viena sistemos dalis, neefektyvi ir visa sistema. (7)

Šiame darbe stengsiuosi:

• aprašyti VĮ “Panevėžio regiono keliai” organizacinę sandarą;

• panagrinėti įmonės valdymo struktūrą;

• pateikti veiklos tobulinimo pasiūlymus.

1. ĮMONĖS PRISTATYMAS

1.1 ISTORIJA

Pirmasis kelias su kietąja danga, ėjęs per Panevėžį, buvo Aukštaičių plentas, nutiestas 1935 –1940 m. Nepriklausomos Lietuvos metais, kai 1919 m. įsteigta Centrinė plentų valdyba kūrė kelių aptarnavimo organizacijų tinklą, buvo įkurtas Panevėžio kelių rajonas.

Pirmosios kelius prižiūrinčios organizacijos dabartinėje Panevėžio apskrityje Panevėžyje, Rokiškyje ir Pasvalyje buvo įsteigtos 1944 m. rugpjūčio

mėnesį. Tolesnių reorganizacijų metu 1956 m. Panevėžio kelių eksploatavimo rajonas buvo sujungtas ir kartu su kitais rajonais pervardintas į KSER (kelių statybos ir eksploatavimo rajoną).

1959 m. kiekviename rajono centre buvo suformuota po savarankišką kelių organizaciją, įkurti Biržų ir Kupiškio kelių ruožai. Vienai įmonei priklausė visi rajone esantys valstybiniai keliai. Per 1959–1995 m. susiformavo dabartinis kelių tinklas, susikūrė ir išaugo pajėgios gamybinės technikos bazės, kelininkai įsigijo šiuolaikinės technikos, įsisavino sudėtingas kelių priežiūros ir statybos technologijas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1995 m. buvo atlikta kelius prižiūrinčių įmonių reorganizacija. Panevėžio apskrityje esančios Pasvalio, Rokiškio, Biržų, Kupiškio ir Panevėžio kelių valdybos buvo sujungtos į vieną organizaciją – valstybinę įmonę “Panevėžio regiono keliai”. Pirmuoju įmonės vadovu buvo paskirtas J. Grigalius. Rajonų centruose buvusios kelių valdybos tapo VĮ “Panevėžio regiono keliai” padaliniais – kelių tarnybomis.

Nuo 1996 m. birželio mėn. įmonės direktoriumi paskiriamas R. Žagaras. (3)
1.2 APIE ĮMONĘ

Veiklos pradžia: 1995 m. Panevėžio apskrityje esančios Pasvalio, Rokiškio, Biržų, Kupiškio ir Panevėžio kelių valdybos buvo sujungtos į vieną organizaciją – valstybinę įmonę “Panevėžio regiono keliai”.

Veiklos sritis: valstybinių kelių priežiūra ir remontas, įvairių kelių, gatvių, aikščių statyba ir remontas, aplinkos tvarkymo darbai, asfaltbetonio, skaldos, žvyro, smėlio gamyba ir pardavimas.

Įmonės direktorius – Rolandas Žagaras.

Darbuotojų skaičius: šiuo metu įmonėje dirba apie 400 darbuotojų.

Kontaktai: VĮ “Panevėžio regiono keliai” Radviliškio g. 58 a, LT-5319 Panevėžys

Tel. (8 45) 462061, faksas (8 45) 583418

E – paštas: prk@prk.lt

2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ SANDARA

VĮ “Panevėžio regiono keliai” organizacinę sandarą sudaro šios posistemės: gamybinė, komercinė, ekonominė, techninė – technologinė ir socialinė. Išnagrinėsiu kiekvieną šių organizacinių posistemių sandarą.

2.1 GAMYBINĖ POSISTEMĖ

a) Pagrindinė gamyba

b) Aptarnavimo gamyba:

• Energetinė tarnyba rūpinasi teikiama energija biurams.

• Įrengimų priežiūros tarnyba rūpinasi, kad nesugestų įrenginiai: volai, klotuvai, frezos, betonvežės, vibroplokštės, vibrovolai, betono klotuvai, kelių dažymo mašinos, plentvoliai, tralai, priekabos, puspriekabės.

• Pastatų priežiūros tarnyba įvertina VĮ “Panevėžio regiono keliai” pastatų kokybę, remontuoja juos, rūpinasi biurų švara.

2.2 KOMERCINĖ POSISTEMĖ

a) Pardavimų tarnyba

• Marketingo padaliniai. VĮ “Panevėžio regiono keliai” turi savo marketingo orientaciją, kurios esmę sudaro bendrovės pastangos siekti savo tikslų, kuo geriau tenkinant vartotojų poreikius.

Taigi, marketingo padaliniai rūpinasi VĮ “Panevėžio regiono keliai” reklama, atlieka marketingo tyrimus (ieško, apdoroja ir interpretuoja informaciją), siekia bendrų interesų įgyvendinimo.

• Ekspedicijų padaliniai. VĮ “Panevėžio regiono keliai” darbuotojai siekia sudaryti kuo daugiau sutarčių, veržiasi į didesnes rinkas.

b) Pirkimo tarnyba.

c) Transporto ūkis.

2.3 EKONOMINĖ POSISTEMĖ

a) Finansų tarnyba

• Finansų biudžeto padaliniai. Šie padaliniai tvarko VĮ “Panevėžio regiono keliai” finansų biudžetą, rengia jo ataskaitą ir pan.

• Finansų apskaitos padaliniai. Šie padaliniai tvarko VĮ “Panevėžio regiono keliai” finansų apskaitą, pvz. skaičiuoja bendrovės pelną (nuostolį), finansines investicijas, draudimo darbuotojų atlyginimus, draudimo įmokas ir pan.

b) Ekonomikos tarnyba

• Ekonominės analizės padaliniai. Šie padaliniai atlieka VĮ “Panevėžio regiono keliai” ekonominę analizę, lygina jos rezultatus su kitomis, panašia veikla užsiimančiomis įmonėmis.

• Ekonominio planavimo padaliniai. Šie padaliniai planuoja VĮ “Panevėžio regiono keliai” ekonominę veiklą, pvz.: palankesnį draudimo paslaugų teikimą, kuris atneštų bendrovei didesnį pelną ir pan.

2.4 TECHNINĖ-TECHNOLOGINĖ POSISTEMĖ

a) Gamybinė tarnyba

• Tyrimų- konstravymų padalinys. Atlieka tyrimus, kurių metu yra nustatomi tie gamybos būdai, kuriuos naudojant pagaminamas kokybiškiausias asfaltbetonis, skalda, žvyras, smėlis.

• Konstruktorinės priežiūros padaliniai

b) Įrenginių tarnyba

• Įsigijimo, konstravymo padaliniai. VĮ “Panevėžio regiono keliai” įrenginių įsigijimas: volai, klotuvai, frezos, betonvežės, vibroplokštės, vibrovolai, betono klotuvai, kelių dažymo mašinos, plentvoliai, tralai, priekabos, puspriekabės.

• Gamybos padaliniai

c) Technologinė tarnyba

• Tyrimo, projektavimo padaliniai.

• Technologinės priežiūros padaliniai. Rūpinasi, kad turimos technologijos užtikrintų geriausius variantus kaip vykdyti įmonės veiklą.

2.5 SOCIALINĖ POSISTEMĖ

a) Darbo organizavimo tarnyba

• Darbo apmokėjimo padalinys. Šis įmonės padalinys rūpinasi, kad darbuotojams būtų išmokėti jiems priklausantys atlyginimai.

• Darbo sąlygų ir saugos padalinys. Šis padalinys nustato darbo sąlygas, rūpinasi atliekamų darbų sauga.

b) Personalo tarnyba

• Personalo tvarkymo padalinys. Sprendžia klausimus iškilusius dėl personalo tvarkymo.

• Socialiniai negamybiniai padaliniai.

• Sociopsichologinė tarnyba. Rūpinasi priimamų į įmonę naujų darbuotojų tvarka.

3. ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Valdymo sandara turi labai didelę įtaką įmonės veiklai: ji gali skatinti įmonės plėtrą ir ją stabdyti. Įmonės sandara turi būti tokia, kad leistų įgyvendinti veiklos strategiją. Paprastai kintant strategijai, tenka keisti ir organizacinę valdymo sandarą. Patirtis liudija, kad kas 5-7 metai subręsta sąlygos, verčiančios peržiūrėti valdymo sandarą. Prastinant ją, panaikinant nereikalingus skyrius ar grandis, galima patobulinti valdymą, padaryti jį veiksmingesnį. (1)

Organizacinė valdymo sandara – tai pareigų, teisių ir atsakomybės paskirstymo forma tarp tarpusavyje susijusių funkcinių vienetų, atliekančių konkrečius valdymo veiksmus. (1)

Svarbiausias organizavimo darbas – įmonės personalo suskaidymas į organizacinius vienetus (elementus) ir tų elementų hierarchiškas išdėstymas. Jis dar vadinamas valdymo organizavimu. Svarbiausia tokio skaidymo priežastis – darbo pasidalijimas. Jis sąlygoja didesnį darbo našumą, nes darbai supaprastėja, lengviau ir greičiau atliekami. Darbo pasidalijimą rodo organizacijos struktūra. Pagal klasikinę organizavimo teoriją įmonės struktūra kuriama iš viršaus žemyn. Tai panašu į planavimo procesą. (1)

3.1 VĮ “PANEVĖŽIO REGIONO KELIAI” VALDYMO STRUKTŪRA

VĮ “Panevėžio regiono keliai” internetiniame puslapyje pateikiama tokia įmonės valdymo struktūra:

(2)

VĮ “Panevėžio regiono keliai” valdymo struktūra, kaip ir daugumos šiuolaikinių organizacijų, formuojama ir tobulinama

naudojant linijinį- funkcinį struktūros tipą.

Jo esmė tokia: priimant sprendimus panaudojami funkcinio valdymo pranašumai, o organizuojant sprendimų realizavimą – linijinio valdymo pranašumai. Pagrindinis vadovas (pvz.: direktorius) priima sprendimus konsultuodamasis ir įvertindamas funkcinių vadovų nuomonę (pvz.: direktoriaus pavaduotojo kelių priežiūrai). Nurodymai dėl sprendimų įgyvendinimo perduodami ir ataskaitos priimamos jau linijiniu principu. Funkciniai vadovai vykdytojams gali tik patarti, bet nenurodyti, kaip vykdyti sprendimus. Tokia valdymo struktūra turi tiek linijinio, tiek funkcinio valdymo privalumus:

• pavaldiniai visad gauna vienareikšmius nurodymus,

• užtikrinamas vadovavimo vieningumas per visus hierarchinius lygius,

• funkciniai vadovai savo sferoje kompetentingi ir jų sprendimai, atskirai paėmus, yra geri. (4)

3.2 DARBUOTOJAI

Šiuo metu įmonėje dirba apie 400 darbuotojų, o jų išsilavinimo pasiskirstymas procentais pateikiamas skritulinėje diagramoje:

(5)

Dauguma įmonės specialistų yra atestuoti įvairiems sudėtingiems darbams atlikti, rengti projektus ir vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą. (6)

VĮ “Panevėžio regiono keliai” darbuotojus galima suskirstyti į tris grupes – vadovai, specialistai ir techniniai vykdytojai.

Vadovai– tai darbuotojai, kurių pagrindinė funkcija yra priimti sprendimus ir organizuoti jų įgyvendinimą. Jie grupuojami pagal atliekamo darbo turinį ir pagal valdymo lygius, kuriems vadovauja. (4) Nuo jų priklauso kaip sėkmingai organizacija pasieks savo tikslus ir įvykdys socialinius įsipareigojimus.

Vadovai pagal atliekamo darbo pobūdį skirstomi:

• funkciniai vadovai. Tai direktoriaus pavaduotojas komercijai ir mechanizacijai, direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai, direktoriaus pavaduotojas darbų saugai ir tiltų priežiūrai bei direktoriaus pavaduotojas- vyr. inžinierius, kurių pagrindinis uždavinys – padėti pagrindiniam vadovui priimti sprendimus;

• linijiniai vadovai, tie kurie organizuoja sprendimų realizavimą.

VĮ “Panevėžio regiono keliai” vadovai pagal valdymo lygius grupuojami:

• aukštutinio lygio vadovai (direktorius);

• vidurinio lygio vadovai. Tai vadovai, vadovaujantys stambiems jungtiniams linijiniams ir funkciniams padaliniams (visi direktoriaus

pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris);

• žemutinio lygio vadovai- vadovai, tiesiogiai vadovaujantys darbuotojams, atliekantiems konkrečių sprendimų įgyvendinimo darbus.

Specialistai- tai valdymo sistemos darbuotojai, kurie atlieka informacinį- analitinį darbą, reikalingą parengiant ir priimant sprendimus (renka, apdoroja, analizuoja informaciją, pateikia išvadas, rekomenduoja vadovams galimus sprendimų variantus ir pan.).

Techniniai vykdytojai- pagalbinius vadybinius darbus atliekantys darbuotojai (kompiuterių operatoriai, vadovų sekretorės, dokumentų kopijavimo operatininkai, raštinės darbuotojai ir kt.). Jie nedalyvauja tiesioginėje sprendimų rengimo veikloje ir atlieka tik aptarnavimo funkcijas.(4)

3.3 VALDYMO SISTEMOS TECHNINĖ SANDARA

Tai techninės priemonės, kuriomis naudojasi VĮ “Panevėžio regiono keliai” darbuotojai, atlikdami informacinius darbus. Technika grupuojama į tokias grupes:

– informacijos rinkimo technika (garso ir vaizdų įrašų technika…);

– informacijos perdavimo technika (telefonai, faksai, kompiuteriniai tinklai…);

– informacijos multiplikavimo technika (kopijavimo aparatūra, garso ir vaizdo projektoriai…);

– kompiuterinė technika.

VĮ “PANEVĖŽIO REGIONO KELIAI” VEIKLOS TOBULINIMO PASIŪLYMAI

Lietuvoje susidariusi ekonominė situacija nulėmė VĮ “Panevėžio regiono keliai” organizacinės struktūros pasikeitimo būtinumą. Siūloma pasirinkti marketinginę bendrovės struktūrą, labiau orientuojant gamybą į vartotoją.

– Reikia kurti geresnius produktus ir paslaugas, kurie patenkintų didesnius visuomenės poreikius, pvz.: reikia klientams pasiūlyti naujus valstybinių kelių priežiūros ir remonto, įvairių kelių, gatvių, aikščių statybos ir remonto, aplinkos tvarkymo darbų planus, sudaryti priimtinesnes sąlygas atsiskaitant už atliktas paslaugas.;

– Į darbą privalo būti priimti kuo aukštesnį išsilavinimą ir didesnę patirtį turintys darbuotojai. Jie turi sąžiningai ir atsakingai atlikti jiems paskirtą darbą;

– VĮ “Panevėžio regiono keliai” veikla turi būti reklamuojama, kad pritrauktų kuo daugiau naujų klientų;

– Reikia nuolat tobulinti įmonės veiklą ir išnaudoti visas bendradarbiavimo galimybes, tam, kad ši įmonė taptų pirmaujančia kelių tiesimo ir remonto, aplinkos tvarkymo rinkose, gautų didesnį pelną.

IŠVADOS
Šiame darbe trumpai pristačiau pasirinktą įmonę- VĮ “Panevėžio regiono keliai”.

Pateikiau organizacinę sandarą, kurią nagrinėjau pagal P. Zakarevičiaus knygoje „VADYBA. Genezė. Dabartis. Tendencijos“ pateiktas penkias organizacinės sandaros posistemes.

Taip pat aptarta įmonės organizacinė struktūra. Pateiktas VĮ “Panevėžio regiono keliai” valdymo struktūros grafikas iliustruoja pavaldumo ryšius įmonėje.

Kaip darbo eigoje nustačiau, šioje organizacijoje, kaip ir daugelyje kitų šiuolaikiškų įmonių, naudojama linijinė- funkcinė valdymo struktūra. Modifikuojant šią struktūrą sudaromos idealios sąlygos valdyti skirtingose vietose išdėstytas organizacijos dalis. Kaip aprašyta darbe viešajai įmonei “Panevėžio regiono keliai” pavaldūs yra Panevėžio apskrityje esančios Pasvalio, Rokiškio, Biržų, Kupiškio ir Panevėžio kelių valdybos.

Darbe nagrinėjami darbuotojai šioje įmonėje, grafiškai pateikiamas procentalus jų įgyto išsilavinimo išsidėstymas. Aptariami vadovai, specialistai ir techniniai vykdytojai, o taip pat pateikiami galimi veiklos tobulinimo būdai.

NAUDOTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI

1. http://209.85.135.104/search?q=cache:yvmQ4mt6Y_IJ:www.klvtk.lt/galery/tf_saruno/12_tema.doc+Valdymo+sandara+turi+labai+didel%C4%99+%C4%AFtak%C4%85+%C4%AFmon%C4%97s+veiklai:+ji+gali+skatinti+%C4%AFmon%C4%97s+pl%C4%97tr%C4%85+ir+j%C4%85+stabdyti.+%C4%AEmon%C4%97s+sandara+turi+b%C5%ABti+tokia,+kad+leist%C5%B3+%C4%AFgyvendinti+veiklos+strategij%C4%85&hl=lt&ct=clnk&cd=1&gl=lt

2. http://www.prk.lt/imones_valdymo_struktura

3. http://www.prk.lt/istorija

4. „VADYBA. Genezė. Dabartis. Tendencijos“, 1998 Kaunas, P. Zakarevičius

5. http://www.prk.lt/darbuotojai

6. http://www.prk.lt/Sertifikatai

7. http://www.moksliukas.lt/darbas.php?id=445

Rašykite komentarą

-->