Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Verslo steigimas, jo formos ir reguliavimas Airijoje

Autorius: Kristina

1.1 Šalies bendroji politinė ir ekonominė situacija:
Politinė situacija
Pasaulyje nėra daug valstybių kurie būtų taip panašus į Lietuvą, kaip Airija. Airijos plotas- beveik kaip Lietuvos- 70, 28 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, Lietuvos- 65, 2 tūkstančiai. Gyventojų skaičius irgi, beveik, sutampa- Airijoje gyvena apie 3, 8 mln gyventojų, o Lietuvoje- apie 3, 7 mln. Gyventojų prieaugis Airijoje sudaro 0, 2 procento.

Valdžios sistemos irgi panašios- Airijoje vyrauja visuotiniuose rinkimuose liaudės išrenkami Atstovų žemieji rūmai (Dail) ir Ministro Pirmininko, universitetų ir kitų suinteresuotų grupių renkamas Senatas (Senate). Atstovų Žemuosius rūmus sudaro 166 nariai, o Senatą 60 narių. Atstovų Žemųjų rūmų ir Senato nariai renkami penkerių metų kadencijai.
Airijos parlamentas (nariai renkami penkerių metų kadencijai)
Atstovų Žemieji rūmai (Dail) Senatas (Senate) (166 nariai) (60 narių)

Airijos piliečiai Ministras Pirmininkas, universitetai, įvairios interesų grupės.
Abu Parlamento rūmai dalyvauja įstatymų leidyboje, tačiau Senato funkcija yra patariamoji. Pagrindinis vadovaujantis asmuo yra Ministras Pirmininkas (Taoiseach), kurį skiria šalies Prezidentas, atsižvelgdamas į Atstovų rūmų siūlomas kandidatūras. Prezidentas renkamas visuotinių rinkimų būdų, septynerių metų laikotarpiui. Įdomus dalykas yra tas, kad Prezidento vaidmuo šalyje yra simbolinė, neatsižvelgiant į tai kad jis turi pasirašyti visus įstatymų projektus ir įstatymų pataisymus.

Airijoje susiformavo penkios pagrindinės politinės partijos:

• Fianna Fail (centro)

• Labour party (darbo)

• Fine Gail (centro dešinioji)

• Democratic left (kairieji demokratai)

• Progressive Democrats (progresyvieji demokratai)

1997 metų rinkimų rezultatai: Fianna Fail-39, 3%, Fine Gail-27, 9%, Labour-10, 4%, Progressive Democrats- 4, 7%, Democratic Left- 2, 5%, Sinn fein2, 5%, Workers party- 0, 7%, Independents- 9, 8%.

Po 2002 rinkimų valdančiąją koaliciją sudaro Fianna Fail ir Democratic Left partijos.
Ekonominė situacija
Ne taip seniai, t.y. 1986 metais, prieš 17 metų, rimtas Londono žurnalas “The Economist” išspausdino priedą apie Airiją, pavadinęs ją “skurdžiausia iš visų neturtingųjų”. Tame priede buvo rašoma , kad Airija neturi vertingų iškasenų ir energetikos resursų. Jos žemės ūkio produkcija niekam nereikalinga, nes visoms Europos valstybėms pakanka savo maisto.

Neseniai tas pats žurnalas vėl išleido priedą apie Airiją, tačiau šį kartą pavadino ją “Europos žvaigždė”. Per trumpą laikotarpį Airijos bendras vidaus produktas (BVP), t.y. suma to, ką šalis pagamina padalijus vienam gyventojui, tapo didesnis už vidutinį Vakarų Europoje.
Šalis BVP augimas

2002 2003(V)

Airija 5, 1% 3, 2%

Didžioji Britanija 1, 6% 2, 1%

Prancūzija 1, 0% 1, 2%

Olandija 0, 3% 0, 7%

Vokietija 0, 2% 0, 3%

Ispanija 2, 0% 2, 1%

Portugalija 0, 4% 0, 3%

JAV 2, 3% 2, 5%

Japonija 0, 3% 1, 0%
BVP – Bendras Vidaus Produktas

V- Vasaris

Išvada:

Airijos ekonomika- viena sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje. Tai sąlygoja suaktyvėjęs verslo steigimas, užsienio investicijos, moderniųjų technologijų diegimas.
Užimtumas
Nedarbo lygis 2001 metais Airijoje siekė 4, 3 procento. 2001 metais užimtų gyventojų skaičius-1, 8 mln.
Sektoriai Iš viso %

Žemės ūkis 114, 3 6, 1%

Kitos Produkcijos Pramonės 303, 2 17, 1%

Statyba 188, 5 10, 6%

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 252, 3 14, 2%

Viešbučiai ir Restoranai 110, 5 6, 2%

Transportas, Saugojimas ir Komunikacija 110, 9 6, 2%

Bankininkystės ir finansų sektorius 226, 6 12, 7%

Viešasis administravimas ir Apsauga 88, 6 5, 7%

Švietimas ir Sveikatos apsauga 280, 7 15, 8%

Kitos paslaugos 96, 3 5, 4%

iš viso 1772 100%

Užimtumas 2003 m.(Vasaris)
Šimtmečiais tūkstančiai airių vyko ieškoti laimės į Angliją, dar daugiau į Ameriką. Dabar situacija kardinaliai pasikeitė: iš Anglijos atgal į Airiją kviečiami įvairių profesijų ir specialybių žmonės. Dar vienas svarbus rodiklis- airiai grįžta atgal į protėvių žemė net iš pačios galingiausios šalies- iš Amerikos. Kasmet grįžta apie 50 tūkstančių airių.
Transporto priemonės registracijos mokesčio tarifai

Darbinis tūris (kub. cm) Mokesčio tarifas

0 – 1400 22, 5%

1401- 2000 25, 0%

2000

Kainos už elektrą(už 1 kWh)
Šalis JAV $

Airija 0, 057

Didžioji Britanija 0, 064

Prancūzija 0, 047

Olandija 0, 061

JAV 0, 039

Vokietija 0, 057

Ispanija 0, 056
Vandens kainos(už kub. metrą)

Šalis JAV $

Airija 0, 63

Jav 0, 51

Ispanija 0, 57

Didžioji Britanija 1, 18

Prancūzija 1, 23

Olandija 1, 25

Vokietija 1, 91
Išvada:

Airių grįžimas atgal į tėvynė, tai yra labai svarbus rodiklis, rodantis kad pastaruoju metu Airijoje pagėrėjo gyvenimo sąlygos.
Užsienio prekyba

Užsienio prekyba turi didėlė įtaką Airijos ekonomikai.

IMPORTAS EKSPORTAS

Mašinos ir įvairus transporto įrenginiai

Chemijos pramonės produkcija

Mineralinis kuras Kompiuterinė įranga

Tekstilė ir jos gaminiai Gyvi galvijai

57, 2 mlrd. Eurų 92, 5 mlrd. Eurų
Šalys Eksportas (proc.) Importas (proc.)

Didžioji Britanija 20 33

Vokietija 11 6

Prancūzija 8 5

Olandija 6 4

Visos ES šalys 63 61

JAV 20 16

Pagrindiniai Airijos prekybos partneriai 2001

(mlrd. eurų)
Svarbiausi eksportuojami produktai 2002 m. Airijos eksportas, importas ir prekybos perteklius

2002 2003(B)

Eksportas €93, 690 €33, 612

Importas €55, 303 €15, 714

Prekybos perteklius €38, 421 €11, 066

Chemijos pramonės produkcija 42%

Kompiuterinė Įranga 20%

Mašinos ir transporto įrengimai 15%

Maistas, gyvi galvijai 6%

Kt. 17%

Išvada:

Svarbiausi Airijos prekybos partneriai yra Didžioji Britanija ir JAV.

Ryšiai su Lietuva

Lietuvos prekybiniai santykiai su Airija vis dar yra labai silpni. Iki 2000 m. Airija buvo viena iš nedaugelio šalių, su kuriomis Lietuva turėjo teigiama prekybos balansą. Tačiau 2000 m. eksportas į Lietuvą sumažėjo beveik trigubai ir sudarė 36, 5 mln. litų. Lietuvos importas iš Airijos sudarė 70, 4 mln. litų.
Užsienio investicijos
1989-1993 metais Airija iš Europos Sąjungos gavo 4 milijardus dolerių subsidijų, 1994-1999 dar 6, 5 milijardo. Kyla klausimas: daug tai, ar mažai? Tai yra daug, nes Airija įmokėdavo į E.S. biudžetą keturis kartus mažiau. Įdomu pabrėžti ir tai, kad Airija kiekvienais metais gauna iš E.S. fondo tiek pinigų, kiek pajamų gauna Lietuvos valstybės biudžetas. Šie pinigai buvo skirti keliams, uostams, oro uostams, ryšiams gerinti, ligoninėms statyti, žemės ūkiui tvarkyti. Airija atsižvelgė į E.S. reikalavimus, ir dabar gamina paklausia produkciją.

Airija sugeba derinti E.S. finansinę pagalbą su privačiuoju kapitalu.

Kiti užsienio investuotojai: JAV, Didžioji Britanija, Prancuzija, Japonija, Olandija.

Investuojama į tokius sektorius: chemikalų ir farmacijos gamybą, elektroninį verslą, informacinės ir telekomunikacinės sistemas, programinę įrangą.

2. Įmonės steigimo tvarka ir veiklos reguliavimas
2.1 Įmonės steigimo tvarka:
Airijoje įmonės steigimas paprastai trunka apie 4-6 savaites, tačiau šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 10 dienų. Be to, kiekvienas steigėjas privalo būti ir akcininkas.
Bendrovės steigimas:

Steigiant bendrovę reikia parengti šiuos dokumentus:

-steigimo sutartį (Memorandum of Association), pasirašytą visų steigėjų. Sutartyje turi būti nurodytas bendrovės vardas, verslo organizavimo forma, tikslai, akcininkų atsakomybė, įstatinio kapitalo dydis, akcijų nominali vertė ir t.t.;

-bendrovės įstatus (Articles of Association), kuriuose nustatomos akcininkų teisės ir pareigos;

-užpildyti Bendrovių rigistravimo biuro formą (Companies Registration Office Form), kurioje pateikiami duomenys apie bendrovės akcinį kapitalą ir vadovus. Veiklą galima pradėti tik tada, kai bendovei suteikiamas Bendrovių registravimo biuro sertifikatas.
Steigiama bendrovė rigistruojama kaip mokesčių mokėtoją Pajamų komisijoje (Revenue Commission) bei socialinės gerovės departamente (Department of Social Welfare)

2.2 Teisinis verslo reguliavimas:
Pagrindinės verslo organizavimo formos Airijoje
Verslo organizavimo forma Dalyvių sk. Įstatinis kapitalas Atsakomybė Apmokestinimas

Atviroji ribotos atsakomybės bendrovė Nuo 7 Minimalus- 38 tūkst. eurų Ribota; atsako tik įnešto turto dalimi Pelno mokestis

Uždaroji ribotos atsakomybės bendrovė 2-50 Nenustatytas Ribota; atsako tik įnešto turto dalimi Pelno mokestis

Vieno asmens ribotos atsakomybės bendrovė 1 Nenustatytas Ribota; atsako tik įnešto turto dalimi Pelno mokestis

Neribotos atsakomybės bendrovė Neribotas Nenustatytas Neribota Pajamų mokestis

Individualus prekiautojas 1 Nenustatytas Neribota Pajamų mokestis
Atvirosios ribotos atsakomybės bendrovės ypatumai: Gali būti leidžiamos ir viešai platinamos paprastosios ir privilegijuotos akcijos bei obligacijos (bonds) Privalomas Bendrovių registravimo biurui ir spaudai savo veiklos statistinių ir finansinių ataskaitų pateikimas.
Uždarosios ribotos atsakomybės bendrovės ypatumai: Negalima viešai platinti savo vertybinių popierių , akcininkai negali nevaržomi parduoti savo akcijų kitiems asmenims. Bendrovės veiklos reglamentavimas analogiškas atvirosios ribotos atsakomybės bendrovės veiklai.
Vieno asmens ribotos atsakomybės bendrovės ypatumai: Bendrovės vienintelis narys savo įgaliojimais prilygsta akcininkų susirinkimui, o jo sprendimai protokoluojami. Atsiradus antram nariui bendrovė privalo persiregistruoti kitos teisinės formos įmonė. Bendrovės veiklos reglamentavimas analogiškas atvirosios ribotos atsakomybės bendrovės veiklai.

Neribotos atsakomybės bendrovės ypatumai: Bendrovė yra juridinis asmuo, todėl jai gali priklausyti turtas ir jos egzistavimas nenutrūksta išėjus ar pasikeitus nariams. Bendrovei neprivalomas auditas.

2.3 Lengvatos ir paskatos verslui:
Jau daugiau nei trisdešimt metų Airijos vyriausybė aktyviai skatina užsienio investicijas bei kuria verslui palankų klimatą ir sąlygas. Užsienio investuotojams Airija labai palanki dėl keleto priežasčių: stabili politinė, ekonominė ir socialinė aplinka, palanki mokesčių sistema, įvairios paskatos ir lengvatos verslui, kvalifikuota ir angliškai kalbanti darbo jėga.

Verslo paskatos užsienio investuotojams susideda iš finansinės paramos ir mokestinių lengvatų.

Svarbiausia Vyriausybinė verslo plėtros agentūra yra Airijos pramonės plėtros agentūra (Industrial Development Agency, IDA Ireland). Ši agentūra teikia grantus įvairiuose srityse, pvz. gamybą arba užsienio prekybą plėtojančioms įmonėms. Gali būti suteikiama viena subsidija, arba subsidijų paketas (“grants package”).

Skiriami tokie paskatų tipai: kapitalo grantai (Capital grants), mokymo grantai (Training grants), įdarbinimo grantai (Employment grants), moksliniams tyrimams ir plėtrai skirtos subsidijos (Research and development grants, R&D grants).
2.4 Aplinkosaugos reikalavimai ir su jų diegimu susijusios lengvatos:
Pastaraisiais metais Airijos aplinkosaugos sistemos įtaka labai išsiplėtė. Įgyvendinant svarbų projektą būtina atsižvelgti į jo poveikį aplinkai. Įdomu tai, kad paties projekto patvirtinimas dar nesuteikia jums garantijų, kad jus gausite visas reikalingas licencijas.

Aplinkosaugos kontrolę šalyje vykdo Aplinkosaugos agentūra (Environmental Protection Agency, EPA) bei vietinės institucijos. Įmonės norinčios įgyvendinti savo projektus privalo gauti Aplinkosaugos agentūroje išduodamą licenciją. Be to, agentūra atsakinga už išduotų licencijų kontrolę ir peržiūrą.
Pagrindiniai aplinkosaugos reikalavimai apima šias sritis:
Atlliekų valdymas (Waste Management) Aplinkosaugos agentūra teikia licencijas įmonėms, šalinančioms toksines ir pavojingas, bei pramonines atliekas.

Vandens teršimas (Watter Pollution) Aplinkosaugos agentūra teikia licencijas įmonėms, teršiančioms vidaus ir pakrantės vandens telkinius bei jūrą.

Oro teršimas

(Air Pollution) Oro tarša uždrausta. Įmonės užsiimančios tam tikra veikla privalo gauti licencijas. Jį gali būti išduota tik tuo atveju, kai tarša neviršija normų.
Įmonėms, diegiančioms aplinkosaugos technologijas, teikiamos šios lengvatos:
– įmonėms dieginčioms ISO 14001 standartą, teikiamos subsidijos bei mokestinės lengvatos. Maksimalus subsidijos dydis – 12, 69 tūkst. Eurų.

– atliekų valdymo projektams lėšos skiriamos iš Europos regijoninės plėtros fondo. Privačių projektų finansavimas vykdomas pagal ES valstybės pagalbos nustatytus kriterijus.

3. Verslo formos ir reguliavimas

3.1 Asocijuotos verslo struktūros:
Asocijuotos verslo struktūros atstovauja įmonių interesams įvairiose valdžios institucijose ir daro nemažą įtaką Vyriausybės politikai. Užsienio įmonės, tapusios vietinių pramonės, prekybos ar kitų ekonominių asociacijų narėmis, turi didesnę galimybę gauti finansavimą iš Vyriausybės investicinių projektų.

Airijos verslo ir darbdavių konfederacija (Irish Business and Employers Confederation) teikia pasiūlymus Vyriausybei formuojant pramonės ar prekybos politiką. Konfederacija teikia naudingą informaciją, atlieka atskirų sektorių ir individualius tyrimus bei platina apžvalgas, rengia įvairias parodas.

Airijos pramonės ir prekybos rūmai (The Chambers of Commerse of Ireland) jungia keturiolika regioninių pramonės ir prekybos asociacijų. Airijos pramonės ir prekybos rūmai atstovauja narių interesams, padeda susirasti verslo partnerius, naujus prekių ir paslaugų tiekėjus, palaiko ryšius su kitomis organizacijomis bei institucijomis.

3.2 Vietinių bei užsienio darbuotojų įdarbinimas:

Airijoje legaliai gali dirbti tiek vietiniai, tiek užsienio darbuotojai. Šiuo metų Airijoje trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, todėl laikraščiai spausdina ištisus puslapius skelbimų. Daug žmonių Airijoje dirba nelegaliai, todėl padaugėjo atvejų kai šiuos nelegalus pagauna ir išvaro iš šalies. Kad galima būtų legaliai dirbti Airijoje reikia pasirašyti raštišką sutartį su darbdaviu.

Darbo sutarties elementai:

– įmonės pavadinimas ir adresas

– darbuotojo vardas ir pavardė

– darbo vieta, pareigos

– darbo pradžios data

– darbo sutarties trukmė

– darbo funkcijos

– darbo apmokėjimo tvarka

– darbo laikas

Darbdavys įsipareigoja informuoti darbuotoją apie įvairius pasikeitimus. Darbuotojas turi būti įspėtas apie atleidimo iš darbo procedūrą, apie atskaičiuotus mokesčius, apie sutarties sąlygų pasikeitimą.
Šalis Vidutinis maksimalus darbo laikas (val.) Darbo savaitės trukmė (val.) Įstatymu nustatytos atostogos Tipiškos atostogos

Airija 48 37 – 40 20 dienų 20 – 25 dienų

Didžioji Britanija 48 35 – 40 20 dienų 20 – 30 dienų

Prancūzija 10 per dieną 35 25 dienų 25 – 30 dienų

Vokietija 8 per dieną 35 – 38 20 dienų 30 dienų

Ispanija 9 per dieną 34 – 38 20 dienų 22 – 25 dienų

Portugalija 8 per dieną 35 – 40 22 dienų 22 – 25 dienų
Įmokos

Į socialinį draudimo fondą

Į sveikatos draudimo fondą

Darbo užmokestis, kai mokėti nereikia
Darbuotojai 4% nuo darbo užmokesčio 2% nuo darbo užmokesčio
Savarankiškai dirbantys asmenys 3% nuo darbo užmokesčio 2% nuo darbo užmokesčio
Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų įmokos į socialinio draudimo fondą

Procentas nuo darbuotojo atlyginimo į soc. draudimo fondą Darbuotojo užmokestis

8, 5%
10, 75% 356 eurų

Darbdavių įmokos į socialinio draudimo fondą
Ne ES piliečių įdarbinimas Airijoje

Neradęs tinkamų darbuotojų ES šalyse bei Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, darbdaviui tenka ieškoti darbuotojų kitose šalyse. Iš pradžių darbdavys turi kreiptis į Dailo jėgos banką ir informuoti apie darbo jėgos trūkumą. Negavęs atsakymo, darbdavys pateikia prašymą į Dailo leidimų skyrių, prekybos ir darbo departamento . Radęs tinkamą darbuotoją, darbdavys privalo už atitinkamą mokestį įsigyti leidimą, leidžiantį darbuotojui dirbti Airijoje. Mokesčio dydis priklauso nuo darbuotojo darbo trukmės: nuo 50 eurų, jei darbuotojas įdarbinamas mėnesiui, iki 400 eurų, jei darbuotojas įdarbinamas nuo 6 mėnesių iki metų.
3.3 Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas:
Fizinių asmenų pajamų mokestis

Mokesčio mokėtojai – asmenys, kurie kasmet praleidžia Airijos teritorijoje daugiau nei 183 dienas. Šis mokestis imamas nuo bendrųjų pajamų: atlyginimo už darbą, pensijos, nuosavo turto, pelno gauto iš ekonominės veiklos.
Šeimyninė padėtis Mokesčio tarifai

20% 42%

Vienas asmuo pirmieji 28 tūkst. eurų 28 tūkst. eurų
Vienas iš sutuoktinių gauna pajamas pirmieji 37 tūkst. eurų 37 tūkst. eurų
Abu sutuoktiniai gauna pajamas pirmieji 58 tūkst. eurų 58 tūkst. eurų
Pajamų mokesčio tarifai

Juridinių asmenų pelno mokestis
Mokesčio mokėtojai – asmenys kurie gauna pelno iš komercinės, pramoninės ar kitos veiklos.

Nuo 2003.01.01. įsigaliojo naujas 12, 5 % pelno mokestis. Gamybos ir paslaugų tiekėjams taikomos lengvatos. Įsigaliojo 10 % pelno mokesčio tarifas tiems, kurie pradėjo savo veiklą 1998 metais.
Pelno mokestis
Šalis Pelno mokestis, proc.

Standartinis pelno mokesčio tarifas Priemoka nuo pelno mokesčio Vietinis pelno mokestis Įstatymų nustatyta pelno mokesčio maksimali riba įskaitant priemokas ir vietinius mokesčius

Airija 12, 5 − − 12, 5

Austrija 34 − − 34

Belgija 39 3 − 40, 17

Danija 30 − − 30

Graikija 35 − − 35

Ispanija 35 − − 35

Italija 36 − 4, 25 40, 25

Jungtinė Karalystė 30 − − 30

Liuksemburgas 30, 0 4 9, 1 30, 38

Olandija 34, 5 − − 34, 5

Portugalija 30 10 − 33

Prancūzija 33, 3 9, 3 − 36, 43

Suomija 29 − − 29

Švedija 28 − − 28

Vokietija 25 6 17, 63 39, 35

Lietuva 15 − − 15
Išvada:
Pelno mokestis Airijoje yra pats mažiausias Europoje ir yra puikus masalas investuotojams.
Kapitalo prieaugio mokestis
Kapitalo prieaugio mokestis mokamas iš pelno, gauto pardavus turtą (butą, automobilį, vertybinius popierius, ir t.t) Mokesčio subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys. Taikomas standartinis 20 % tarifas
Žyminis mokestis
Žyminis mokestis mokamas perleidžiant turtą, jei sudaroma raštiška sutartis. Taikomi 6-9 % mokesčio tarifai priklausomai nuo turto vertės Perleidžiant vertybinius popierius taikomas 1% tarifas.
Kapitalo įsigijimo mokestis
Apmokestinamas paveldėtas arba dovanotas turtas. Standartinio mokesčio nėra, nes tarifas priklauso nuo turto vertės ir nuo palikusio (dovanojusio) asmens ir paveldėtojo santykių. Maksimalus taikomas mokesčio tarifas – 40 %.
Transporto priemonės registracijos mokestis
Mokamas pirmą kartą registruojant autotransporto priemonę Airijoje. Nesvarbu iš kokios šalies transportas atgabentas, tačiau mokestis yra mokamas nuo rinkos kainos.

Darbinis tūris (kub. cm) Mokesčio tarifas

0 – 1400 22, 5%

1401- 2000 25, 0%

2000
Transporto priemonės registracijos mokesčio tarifai

Vietiniai mokesčiai
Vienintelis vietinis mokestis yra turto mokestis. Mokamas į vietinių organų biudžetą, kurie ir nustato mokesčio dydį. Todėl atskiruose teritorijose tarifai skirtingi ir dažnai priklauso nuo biudžeto. Šiuo mokesčių apmokestinamas turtas, žemė, nekilnojamas turtas, ir pan.

Netiesioginiai mokesčiai
Netiesioginiams mokesčiams priskiriami pridėtinės vertės mokestis (Value-added Tax), akcizo mokestis ir kiti.
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Tarifas (Standartinis-21%; Lengvatinis-12, 5%;)
Žemės ūkio Statybos Viešbučių Laikraščių, Restoranų Elektros Veterinarijos

paslaugos paslaugos paslaugos, žurnalų leidybą paslaugos energija paslaugos
4, 5 % Tarifas

Galvijai Kai kurie žemės ūkio produktai

(pvz arkliai)
0 % Tarifas

Kai kurie Rūbai vaikams Maistas Medicininė Knygos Eksrotuojama

vaistai įranga produkcija
Akcizo mokestis

Benzinas Dyzelinis Alkoholiniai Tabako

kuras gėrimai gaminiai

3.4 Bankai ir finansinės paslaugos:
Airijoje užregistruota apie 50 licencijuotų bankų. Steigiant banką reikia turėti atitinkamą Airijos centrinio banko išduotą licenciją. Licencijos nereikalauja tik tuo atveju, kai bankas yra licencijuotas Europos Sąjungoje. Tiems bankams reikia tik pranešti Airijos centriniam bankui apie filialo steigimą.

Pagrindinės valstybės finansinės institucijos yra Pramonės kredito korporacinis bankas, kuris specializuojasi teikti finansines paslaugos smulkiam ir vidutiniam verslui, ir Žemės ūkio kredito korporacinis bankas, kuris teikia paslaugas tiek individualiems, tiek juridiniams asmenims.

Vertybinių popierių birža – šalies finansų infrastruktūros elementas. Nuo 1995 12 08 Airijos birža buvo atskirta, nes anksčiau veikė kaip Londono vertybinių popierių filialas.

Airijos vertybinių popierių birža padalinta į 4 rinkas:

• Oficialusis sąrašas (the Official list)

• Plėtojamų įmonių rinką (Developing Companies Market)

• Tyrinėjimų vertybinių popierių rinką (Explorations Security Market)

• Technologijoms skirtą vertybinių popierių rinką (the Market for Technology Stock)
3.5 Vartotojų apsauga:
Airijoje yra keletas organizacijų, apsaugančių vartotojų teisės. Pagrindinė iš jų, tai Vartotojų reikalų direktoriaus biuras. Jeigu nekokybiškas produktas padaro žalą vartotojo sveikatai arba turtui, vartotojas turi teisę kreiptis į vartotojų apsaugos biurus. Jei importuotojas ar gamintojas bus pripažintas kaltas, jis turės kompensuoti padarytą žalą.
3.6 Užsienio prekybos reguliavimas:
Muitai

Airija – Europos Sąjungos šalis, todėl vadovaujasi Europos Bendrijos bendruoju muitų tarifu (TARIC). Daugeliui į Airiją įvežamų žaliavų yra taikomas labai mažas, arba nulinis importo muitas. Importo muitai taikomi tik importuojant kai kuriuos lietuviškus žemės ūkio produktus: arklius, medų, agurkus, voveraites, galvijų taukus, cukrų.

Licencijos

Importo licencijos išduodamos:

a) vienai prekių siuntai.

b) kelioms prekių siuntoms, su sąlyga, kad būtų nustatytos prekių kiekis.

Importo licencijų reikalauja tik kai kuriems žemės ūkio produktams: grūdams, pienui, sviestui, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms.
Ženklinimas

Importuojant prekes į Airiją, visi matavimai etiketėse turi būti pateikti metrinėje matų sistemoje, reikalingas CE ženklinimas.

Supakuotų maisto produktų etiketėms teikiami reikalavimai:

• Produkto pavadinimas

• Kiekis

• Sudėtis

• Vartojimo ypatumai

• Tinkamo vartojimo laikas

• Neto svoris

Importo ir eksporto dokumentai

Importuojant prekės į Airiją muitinei reikia pateikti šiuos dokumentus:

• Sąskaitą faktūrą

• Važtaraštį

• Prekių kilmės sertifikatą

• Importo licenciją

• Draudimo polisą

• Pakuotės sąrašą

• Formaliją sąrašą

• Formaliją sąskaitą
Muitinės sandėliai

Muitinės sandėliai yra įsikūrę Dubline, Korke, Limerike, Vaterforde ir kituose didžiuose Airijos miestuose. Jie ypač padeda kai importuotojas negali sumokėti visų importo mokesčių ar sutvarkyti reikalingus dokumentus. Sandėliai atlieka tokias paslaugas: sandėliavimas, pakavimas, rūšiavimas, išpilstymas į butelius, transportavimas.

3.7 E. verslas:
Kai Airija įstojo į Europos Sąjungą, Airijos vyriausybė pradėjo ieškoti užsienio firmų, kurios norėtų investuoti savo lėšas. Airijos vyriausybė sužinoję kad JAV kompiuterinių technologijų gigantas IBM ieško kur įsikurti Europoje, pasiūlė jam geras sąlygas. Po dviejų metų iškilo dideli fabrikai, kuriose gamina kompiuterių programinę įrangą. Svarbiausia yra tai, kad airiai neužmovė amerikiečius didėliais mokesčiais, leido susipirkti žemės. Amerikiečiai buvo labai patenkinti bendradarbiaujant su airiais. Šiuo metų, jau apie 600 įmonių teikia e-verslo paslaugas. Tarp jų ir viso pasaulio pripažinti lyderiai: Microsoft, IBM, Warner. Per 10 metų Airija tapo antrąja pasaulyje pagal kompiuterinės įrangos gamybą.

Airija e-verslo šalis 2/3 visų įmonių parduoda prekės internetu

32% įmonių perka prekės internetu

21% naudojasi internetu

Išvados:

Airijos ekonomika- viena sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje. Tai sąlygoja suaktyvėjęs verslo steigimas, užsienio investicijos, moderniųjų technologijų diegimas. Be to, palanki geografinė, ekonominė padėtis, palankūs mokesčiai, kvalifikuota ir angliškai kalbanti darbo jėga rodo, kad Airija yra puiki šalis steigiant verslą.

Literatūra:
www.cia.dov

www.basis.ie

www.idaireland.com

Žurnalas: “Integracijos žinios”

Verslo steigimas Europos Šalyse.

Rašykite komentarą

-->