Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Valdymo sistema ir valdymo apskaita

Autorius: Irmantas

VALDYMO SISTEMA IR VALDYMO APSKAITA

1. Valdymo, kaip sistemos esmė

Ūkinė veikla apima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą, mainus ir vartojimą. Ji jungia gamybos techninius bei technologinius elementus, žmonių gamybinius ir kitus santykius, kuriuos galima apibūdinti kaip sudėtingą sistemą. Sistema – tai daugybė tarpusavyje susijusių elementų, sudarančių atitinkamą visumą. Jos esmę nusako tikslai, dėl kurių ji sukurta. gamybos procesas, kitaip sakant žmonių ir materialinių daiktinių vertybių santykiai yra organizuojamas taip, kad sistema trumpiausiu keliu su minimaliomis išlaidomis pasiektų nustatytą tikslą arba kad jos funkcionavimas nenukryptų nuo nustatytų parametrų. Sistemos pavyzdys yra įmonė kaip cechų visuma. Kiekvienas sistemos elementas, kaip ir visa sistema turi dviejų rūšių ryšius: įėjimo ir išėjimo. Pvz., cechas gauna žaliavas, medžiagas iš kitų cechų (įėjimo elementas) ir perduoda pagal technologinį elementą kitiems cechams pusfabrikačius arba gatavą produkciją (išėjimo elementas). Kiekviena sistema, kad realizuotų savo tikslus ir uždavinius yra valdoma.


Valdymas – tai tikslingos veiklos procesas, kurio metu nustatomos užduotys, gaunama informacija apie jų vykdymą ir duodamos naujos komandos. Tiksliau tariant, valdymo procese, remiantis sprendimais, priimtais apdorojus gaunamą informaciją, išduodama nauja informacija.

Šiuo metu labiausiai paplitęs sisteminis valdymo vertinimas. Vadinasi, nagrinėjama kiekvienos sistemos elemento sąveika su kitais elementais, tiriami sistemos kitimai pasikeitus atitinkamoms jos dalims.

1 Schema Valdymo sistema

Ši schema rodo, kad viskas, taip pat ir valdymas, yra sistemiška. Yra 2 pagrindinės sistemos:

1. Atviros. Tai sistemos bendraujančios su aplinka.

2. Uždaros. Tai sistemos nebendraujančios su aplinka.

Valdymo sistema, kaip pastebime, yra atvira sistema: iš aplinkos (tiek įmonės padalinių, tiek žaliavų tiekėjų, valstybinių institucijų, vartotojų ir pan.) gaunami duomenys, jie apdorojami, o tų duomenų apdorojimo rezultatas (valdymo sprendimai) yra skirtas tai pačiai aplinkai.

Kiekvienoje valdymo sistemoje skiriami valdymo objektai, organai ir produktai.

Valdymo objektus sudaro įvairūs ūkiniai padaliniai ir susivienijimai, kuriuose vyksta ūkinė veikla.

Valdymo organai garantuoja ūkinės veiklos stebėjimą ir kontrolę, jos planavimą ir reguliavimą, vykdo kitas valdymo funkcijas. Valdymo objektai ir valdymo organai yra tarpusavyje susiję, sudaro tam tikrą vienybę, o tai įgalina šią struktūrą vadinti valdymo sistema.

Valdymo produktai yra sprendimai (valdymo), garantuojantys ūkinės veiklos tam tikrų tikslų įgyvendinimą.

Valdymo sprendimų reikšmė ūkinės veiklos efektyvumui yra didžiulė, nes šiuolaikinio valdymo sąlygomis nuolat didėja ūkinė rizika dėl nekvalifikuotų sprendimų. Apskaičiuota, kad neteisingo valdymo sprendimo “kaina” kasmet padidėja apytikriai 10 %.

Valdymas – tai sugebėjimas priimti sprendimus kontroliuojant ir valdant įmonės ūkinę – komercinę veiklą. Tai įvairiapusis procesas, reikalaujantis ne tik efektyvaus įmonės vidinių reikalų tvarkymo, bet ir kontaktų su išoriniu pasauliu: tiekėjais, pirkėjais, vartotojais (per reklamą), netgi konkurentais.

Valdymo sistemos tikslų įgyvendinimas labiausiai priklauso nuo aktyviausio valdymo sistemos aparato, t.y. darbuotojų kolektyvo, kuris garantuoja kryptingą valdymo objekto funkcionavimą. Todėl labai svarbu sukurti kuo racionalesnę valdymo aparato struktūrą. Kuriant valdymo aparato struktūrą tikslinga vadovautis trimis pagrindiniais kriterijais: ekonomiškumo, optimalumo ir operatyvumo.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->