Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Išlaidų klasifikavimas ir elgesys

Autorius: Aušra

TIKSLAS: mokėti klasifikuoti ir apskaityti išlaidas, žinoti išlaidų elgesį.

DARBO PRIEMONĖS: paskaitų konspektai, specialybinė literatūra, pirminiai apskaitos dokumentai, praktinių užduočių segtuvas, lentelės.

DARBO EIGA: naudojame 5 pagrindines formules tokias kaip:
1. Medžiagų = sunaudojimas Nesunaudotos medžiagų lik, laik, pradžioje + Medžiagų pirkimai – Nesunaudotos medžiagų lik, laik, pabaigoje
2. Pagamintos produkcijos savikaina = Nebaigtos gamybos lik, laik, pradžioje +Produktų gamybos –išlaidos Nebaigtos gamybos lik, laik, pabaigoje
3. parduotos produkcijos savikaina= Neparduotos gatavos produkcijos lik, laik, pradžioje + Pagamintos produkcijos savikaina – Neparduotos gatavos produkcijos lik. Laik. Pabaigoje
4. bendrasis pelnas = Pardavimai – Parduotos produkcijos savikaina
5. Pelnas prieš apmokestinimą = Bendrasis pelnas – Veiklos sąnaudos

1 užduotis: apskaičiuokite, kiek buvo tiesioginių medžiagų išlaidų:

Turimi tokie įmonės „Smiltė“ 200X m. I ketvirčio duomenys(Lt):

Nebaigtos gamybos atsargos:

Sausio 1d. 50 000

Kovo 31d. 80 000

Pagamintos produkcijos savikaina 610 000

Tiesioginio darbo išlaidos 270 000

Pridėtinės išlaidos 200 000

SPRENDIMAS:
1) Naudojame 2 formulę:
50 000 + 270 000 + 200 000 + X – 80 000 = 610 000

520 000 + X – 80 000 = 610 000

440 000 + X = 610 000

X = 610 000 – 440 000

X = 170 000 Lt.

Ats; Tiesioginės medžiagų išlaidos = 170 000 Lt.
2 užduotis: užpildykite tuščias vietas pažymėtas „?“:

Pardavimai 120 000

1) Pagamintos produkcijos savikaina ? Pagamintos produkcijos atsargos laikotarpio pradžioje 30 000

Pagamintos produkcijos atsargos laikotarpio pabaigoje 42 000

2) Parduotos produkcijos savikaina ?

3) Bendrasis pelnas ?

Veiklos sąnaudos 46 000

4) Pelnas prieš apmokestinimą ?

Nebaigtos gamybos atsargos laikotarpio pradžioje 24 000

Tiesioginio darbo išlaidos 42 000

Sunaudotos tiesioginės medžiagos 34 000

Pridėtinės išlaidos 30 000

Nebaigtos gamybos atsargos laikotarpio pabaigoje 60 000

SPRENDIMAS:

1) Naudojame 2 formulę:

24 000 + 42 000 + 34 000 + 30 000 – 60 000 = 70 000Lt

2) Naudojame 3 formulę:

30 000 + 70 000 – 42 000 = 58 000Lt

3) Naudojame 4 formulę:

120 000 – 58 000 = 62 000Lt

4) Naudojame 5 formulę:

62 000 – 46 000 = 16 000Lt

Ats; 1) 70 000Lt. 2) 58 000Lt. 3) 62 000Lt. 4) 16 000Lt.
3 užduotis: užpildykite tuščias vietas pažymėtas „?“:

Įmonė „Rasa“(Lt) Įmonė „Rūta“(Lt)

Pardavimai 260 000 440 000

Tiesioginių medžiagų atsargos laikotarpio pradžioje 14 000 3) ?

Tiesioginių medžiagų įsigijimas 32 000 42 000

Tiesioginių medžiagų atsargos laikotarpio pabaigoje 18 000 16 000

Tiesioginis darbas 34 000 70 000

Pridėtinės išlaidos 51 000 63 000

3)Nebaigtos gamybos atsargos laikotarpio pradžioje ? 24 000

Nebaigtos gamybos atsargos laikotarpio pabaigoje 30 000 20 000

Pagamintos produkcijos atsargos laikotarpio pradžioje 34 000 32 000

2) Pagamintos produkcijos atsargos laikotarpio pabaigoje ? 36 000

Pagamintos produkcijos savikaina 140 000 2) ?

1)Parduotos produkcijos savikaina ? 200 000

Bendrasis pelnas 108 000 1) ?

SPRENDIMAS:

Įmonė „Rasa“ (Lt)

1) Naudojame 4 formulę:

260 000 – X = 108 000

X = 152 000Lt

2) Naudojame 3 formulę:

34 000 + 140 000 – X = 152 000

X = 174 000 – 152 000 = 22 000Lt

3) Naudojame 2 formulę:

X + 34 000 + 51 000 + (14 000+32 000–18 000) – 30 000 = 140 000

X = 140 000 – 83 000 = 57 000Lt

Įmonė „Rūta“ (Lt)

1) Naudojame 2 formulę:

440 000 – 200 000 = 240 000Lt

2) Naudojame 3 formulę:

32 000 + X – 36 000 = 200 000

X = 204 000Lt

3) a) Naudojame 2 formulę:

24 000 + 70 000 + 63 000 + X – 20 000 = 204 000

X = 204 000 – 137 000 = 67 000Lt

b) Naudojame 1 formulę:

X + 42 000 – 16 000 = 67 000

X = 67 000 – 26 000 = 41 000Lt
4 užduotis: 1. apskaičiuokite UAB „Smiltė“ tiesioginių medžiagų sunaudojimą gamyboje.

2. apskaičiuokite pagamintos produkcijos savikainą.

3. apskaičiuokite parduotos produkcijos savikainą.

4. parenkite pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą.

Turimi tokie UAB „Smiltė“ 200X m, duomenys (Lt):

Tiesioginių medžiagų atsargos:

Sausio 1 d. 11 000

Gruodžio 31 d. 8 000

Tiesioginių medžiagų įsigijimas 73 000

Nebaigtos gamybos atsargos:

Sausio 1 d. 6 000

Gruodžio 31 d. 7 000

Tiesioginio darbo išlaidos 18 000

Pridėtinės išlaidos:

Netiesioginis darbas 4 000

Netiesioginės medžiagos 1 000

Komunalinės medžiagos 2 000

Nusidėvėjimas 4 000

Pagamintos produkcijos atsargos:

Sausio 1 d. 18 000

Gruodžio 31 d. 22 000

SPRENDIMAS:

1) Naudojame 1 formulę:

X = 11 000 + 73 000 – 8 000 = 76 000Lt

2) Naudojame 2 formulę:

X = 6 000 + 18 000 + 4 000 + 1 000 + 2 000 + 4 000 + 76 000 – 7 000

X = 104 000Lt

3) Naudojame 3 formulę:

X = 18 000 + 104 000 – 22 000 = 100 000Lt
Ats; 1) 76 000Lt. 2) 104 000Lt. 3) 100 000Lt.

5 užduotis: parenkite teisingą pelno( pajamų) ataskaitą:

Buvo parengta tokia įmonė „Saulė“ pelno(pajamų) ataskaita(Lt):

Pardavimai 700 000

Parduotų prekių savikaina:

Tiesioginis darbas 80 000

Netiesioginis darbas 12 000

Tiesioginių medžiagų pirkimai 103 000

Tiesioginių medžiagų atsivežimo išlaidos 18 000

Netiesioginės medžiagos 21 000

Draudimas 24 000

Nuoma 18 500

Nusidėvėjimas 17 500

Administracinės sąnaudos 9 000

Pardavimo sąnaudos 5 000

Parduotos produkcijos savikaina 308 000

Pelnas 392 000

Administracijos darbuotojai nusprendė, kad šį ataskaita parengta neteisingai ir paprašė kitą drabuotoją parengti naują. Šio darbuotojo prašymu papildomai buvo pateikti tokie duomenys:

Atsargų likučiai(Lt):

Laikotarpio pradžioje Laikotarpio pabaigoje

Tiesioginės medžiagos 25 000 37 000

Nebaigta gamyba 30 000 21 000

Pagaminta produkcija 65 000 62 400

Be to, nustatė, kad 60% draudimo ir 50% nuomos išlaidų turi būti įtraukta į gamybos išlaidas, o likusios yra laikotarpio sąnaudos.

SPRENDIMAS:

1) Naudojame 1 formulę:

25 000 + 103 000 – 37 000 = 91 000

X = 91 000Lt

2) Naudojame 2 formulę:

X 30 000 + 80 000 + 12 000 + 91 000 + 18 000 + 21 000 + 144 00 + 9 250 +

+ 17 500 – 21 000 = 27 2150

X = 27 2150Lt

3) Įmonės veiklos sąnaudos = 40% draudimas + 50% nuoma

X = (18 500*50%) + (24 000* 40%) = 18 850Lt

4) Naudojame 3 formulę:

X = 65 000 + 27 2150 – 62 400 = 27 4750Lt

Ats; 1) 91 000Lt, 2) 27 2150Lt, 3) 18 850Lt, 4) 27 4750Lt

6 užduotis: iš pateiktų duomenų parenkite įmonės „Rūta“ pagamintos produkcijos savikainos ir pelno (pajamų) ataskaitas:

pateikiami įmonės „Rūta“ duomenys:

Pardavimai per metus sudarė 300 000Lt

Atsargos laikotarpio pradžioje:

Nebaigtos gamybos 20 000Lt

Pagamintos produkcijos 45 000Lt

Žaliavų likučio įmonėje nebuvo.

Pridėtinės išlaidos tris kartus didesnės už tiesioginio darbo išlaidas.

Tiesioginės medžiagos, sunaudotos gamyboje, yra pusantro karto didesnis už tiesioginio darbo išlaidas.

Įmonės bendrasis pelnas sudaro 40% visų pardavimų.

Pardavimo ir administracinės sąnaudos yra 80 000Lt

Nebaigtos gamybos atsargos padidėjo per metus 5 000Lt

Pagamintos produkcijos atsargų likučių pasikeitimas per metus nežinomas.

Tiesioginio darbo išlaidos sudarė per metus 40 000Lt

SPRENDIMAS:

1) Naudojame 2 formulę:

20 000 + 60 000 + 40 000 + 12 000 – 25 000 = 215 000Lt

2) Naudojame 3 formulę:

45 000 + 215 000 – 45 000 = 215 000Lt

3) Bendrasis pelnas = 0,40 * 300 000 = 120 000Lt

4) Tiesioginis medžiagų sunaudojimas = 40 000 * 1,5 = 60 000Lt

5) Pridėtinės išlaidos = 40 000 * 3 = 120 000Lt
7 užduotis: 1. Parenkite pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą.

2. parenkite pelno (pajamų) ataskaitą.

Pateikti tokie AB „Rytas“ 200X m, gruodžio 31 d. Duomenys (Lt):

Administracijos personalo darbo užmokestis 40 000

Reklama 13 000

Įrengimų nusidėvėjimas 10 000

Biuro įrangos nusidėvėjimas 2 000

Pardavimų skyrius įrangos nusidėvėjimas 4 000

Tiesioginis darbas 150 000

Tiesioginių medžiagų įsigijimas 60 000

Cecho pastato apšvietimo ir apšildymo išlaidos 18 000

Netiesioginis darbas 30 000

Cecho pastato ir įrenginių draudimas 6 000

Atsargos:

Tiesioginių medžiagų sausio 1d. 20 000

Tiesioginių medžiagų gruodžio 31d. 25 000

Nebaigtos gamybos sausio 1d. 8 000

Nebaigtos gamybos gruodžio 31d. 7 000

Pagamintos produkcijos sausio 1d. 40 000

Pagamintos produkcijos gruodžio 31d. 45 000

Įvairios kitos pridėtinės išlaidos 50 000

Administracinio pastato apšvietimo ir apšildymo išlaidos 20 000

Nuoma: cecho pastato – 70%, parduotuvės – 10%

Administracinio pastato – 20%

55 000

Įrengimų remontas 9 000

Pardavimai 800 000

Parduotuvės personalo darbo užmokestis 80 000

Telekomunikacinės paslaugos: gamyklos – 50%, parduotuvės – 20%, administracinės – 30%

15 000

1) Naudojame 3 formulę:

X = 40 000 + 375 000 – 45 000 = 370 000Lt

2) Naudojame 1 formulę:

X = 20 000 + 60 000 – 25 000 = 55 000Lt

3) Pardavimo sąnaudos:

3 000 + 5 500 + 4 000 + 80 000 = 92 500

15 000 * 0,2 = 3 000

Parduotuvės personalo darbo užmokestis 80 000

55 000 * 0,1 = 5 500

Parduotuvės įrengimų nusidėvėjimas 4 000

4) Bendrosios administracinės sąnaudos:

40 000 + 2 000 + 20 000 + 11 000 + 4 500 = 77 500

8 užduotis: parenkite pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą:

Turimi įmonės „Rytas“ duomenis 200Xm. Gruodžio 31 d.

Padaryta gamybos išlaidų ( tiesioginio medžiagų, tiesioginio darbo ir pridėtinių išlaidų) –

2200 000Lt per metus.

Pridėtinės išlaidos sudarė 250 % tiesioginio darbo išlaidų ir buvo lygios 60 % visų gamybos išlaidų per metus.

Pagamintos produkcijos savikaina – 2140 000Lt

Nebaigtos gamybos atsargų likutis sausio 1 d buvo lygus 80% likučio gruodžio 31d.

SPRENDIMAS:

1) pridėtinės išlaidos = 0,6 * 2200 000 = 1320 000Lt

2) tiesioginės darbo išlaidos = 1320 000 / 2,5 = 528 000Lt

3) tiesioginis medžiagų sunaudojimas = gamybos išl, – pridėtinės išl, – tiesioginis darbas

X = 2200 000 – 528 000 – 1320 000 = 352 000Lt

4) nebaigtos gamybos lik, laik, pr, – X = 300 000

nebaigtos gamybos lik, laik, pab, – 0,8X = 240 000

naudojame 2 formulę:

0,8X + 2200 000 – X = 2140 000

–0,2X = 2140 000 – 2200 000

–0,2X = – 60 000

X = 300 000Lt

9 užduotis: 1. apskaičiuokite tiesioginių medžiagų pirkimus per laikotarpį.

2. Įvertinkite parengtą pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Jeigu reikia, parenkite naują.

3. Parenkite pelno (pajamų) ataskaitą.

Parengta tokia 200X m. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita(Lt):

Medžiagų sunaudojimas gamyboje:

Tiesioginis medžiagų sunaudojimas 52 600

Netiesioginis medžiagų sunaudojimas 3 200

Iš viso sunaudota medžiagų gamyboje 55 800

Darbo išlaidos:

Tiesioginio darbo išlaidos 79 800

Netiesioginio darbo išlaidos 15 400

Iš viso darbo išlaidų 95 200

Pridėtinės išlaidos:

Įrengimų nusidėvėjimas 13 000

Reklamos išlaidos 5 000

Pardavimų kontoros išlaidos 8 400

Cecho pastato draudimas išlaidos 7 200

Administracinio pastato draudimo išlaidos 1 500

Kitos administracinės išlaidos 8 000

Iš viso pridėtinių išlaidų 43 100

Iš viso gamybos išlaidų 194 100

Nebaigtos gamybos atsargų likutis 200Xm. Sausio 1d 25 000

Iš viso gamybos atsargų 219 100

Nebaigtos gamybos atsargų likutis 200X m, gruodžio 31d. 21 000

Pagamintos produkcijos savikaina 198 000

Darbuotojas papildomai dar buvo susirinkęs tokią informaciją, kurios savo ataskaitoje nepanaudojo(Lt):

Tiesioginių medžiagų atsargų likutis 200X sausio 1d. 12 400

Tiesioginių medžiagų atsargų likutis 200X gruodžio 31d 10 000

Pagamintos produkcijos atsargų likutis 200X sausio 1d. 89 000

Pagamintos produkcijos atsargų likutis 200X gruodžio 31d 52 200

Pardavimai 316 000

SPRENDIMAS:

1) Naudojame 1 formulę:

52 600 = 12 400 + X – 10 000

52 600 = 2 400 + X

X = 50 200Lt(pirkimai)

2) Naudojame 3 formulę:

X = 89 000 + 175 200 – 52 200 = 212 000Lt

Rašykite komentarą

-->