Studijoms.lt

Referatai, konspektai

UAB “Saulė” – mokesčių kursinis darbas

Autorius: Elena

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija
1 lentelė
Pirkimo pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas mišrios veiklos atveju

Pirkimai Apmokestinamoji vertė, Lt Pirkimo PVM Pirkimo PVM paskirstymo procentas, % PVM atskaita

Žaliavos apmokestinamai PVM veiklai 4230 761 100 761

Komunalinės paslaugos 8240 1483 90 1335

Telekomunikacijų paslaugos 587 106 90 95

Kanceliarinės prekės 366 66 90 59

Seminaro (apskaitos tema) kaina 300 54 90 49

Lengvasis automobilis 52580 9464 – –

Prekės pramogoms 600 108 – –

Iš viso – – – 2299

Pirkimo PVM skaičiavimai:

1. Žaliavų apmokestinamų PVM veiklai:

4 230 × 18 % = 761 Lt.

2. Komunalinių paslaugų:

8 240 × 18 % = 1 483 Lt.

3. Telekomunikacijų paslaugų:

587 × 18 % = 106 Lt.

4. Kanceliarinių prekių:

366 × 18 % = 66 Lt.

5. Seminaro kainos:

300 × 18 % = 54 Lt.

6. Lengvojo automobilio:

52 580 × 18 % = 9 464 Lt.

7. Prekių pramogoms:

600 × 18 % = 108 Lt.

PVM atskaitos skaičiavimai:
1. Žaliavų apmokestinamų PVM veiklai:

761 × 100 % = 761 Lt.

2. Komunalinių paslaugų:

1 483 × 90 % = 1 335 Lt.

3. Telekomunikacijų paslaugų:

106 × 90 % = 95 Lt.

4. Kanceliarinių prekių:

66 × 90 % = 59 Lt.

5. Seminaro kainos:

54 × 90 % = 49 Lt.

Pardavimo
PVM skaičiavimas:
( parduotos vienos prekės kaina × parduotų prekių vienetai) × 18 %

( 197 × 248 ) × 18 % = 8 794 Lt.
Eksportuotų prekių į Kanadą apskaičiavimas:
( eksportuotų prekių į Kanadą 1 vnt. kaina × eksportuojamų prekių į Kanadą vienetų )

200 × 48 = 9 600 Lt.
Mokesčio į biudžetą skaičiavimas:
Pardavimo PVM – Pirkimo PVM

8 794 – 2 299 = 6 495 Lt.

Nekilnojamo turto mokesčio deklaracija
2006. 01. 01 680 500

2007. 01. 01 1 180 173
MV = vidutinė rinkos vertė × koeficiento

1. 680 500 + ( 1 180 173 – 680 500) × 0,6 = 708 104 Lt.
2. Neapmokestinama turto dalis:

708 104 × 18 % = 127 459 Lt.
3. Apmokestinama dalis:

708 104 – 127 459 = 580 645 Lt.
4. Nekilnojamojo turto mokestis per metus:

580 645 × 1 % = 5 807 Lt.
5. Vienam mėn. tenkanti nekilnojamojo turto mokesčio suma:

5 807 / 12 = 484 Lt.
Naujai įsigytas turtas

6. 446 000 × 0,8 = 356 800 Lt.
7. Naujo nekilnojamojo turto mokestis per metus:

(( 356 800 × 1 % ) / 12) × 11 = 3 271 Lt.
8. Vienam mėn. tenkantis naujo nekilnojamojo turto mokestis:

3 271 / 12 = 273 Lt.
9. Visas nekilnojamojo turto mokestis:

5 807 + 3 271 = 9 078 Lt.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracija
2 lentelė
Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių apskaičiavimas
Kuras Tarifas, Lt/ t t KK VKI M∑, Lt

benzinas 21 24,91 0,43 1,123 253

Išnaudoto benzino kiekio apskaičiavimas:

33213 × 0,75 = 24,91 t.

1000
21 × 24,91 × 1,123 × 0,43 = 253 Lt.

Metinė pelno mokesčio deklaracija

3 lentelė

Metinio pelno mokesčio apskaičiavimas
Nr. Rodiklis Suma

1 Visos pajamos 1 016 281

2 Neapmokestinamos pajamos 5 303

3 Apmokestinamos pajamos 1 010 978

4 Leidžiami atskaitymai 162 760

5 Riboti leidžiami atskaitymai 335 952

6 Apmokestinamas pelnas (3-4-5) 512 266

7 Suteikta parama 1 400

8 Apmokestinamas pelnas (6-7) 510 866

9 Pelno mokesčio tarifas 15 %

10 Pelno mokestis 76 630

11 Pelno mokesčio skirtumas, kurį reikia sumokėti iki kitų metų spalio 1 d. -20 898

Metinio pelno mokesčio skaičiavimas:
1. Visos pajamos: 997 766 + 7 820 + 745 + 4 558 + 4 710 + 682 = 1 016 281 Lt.

(Visos pajamos = pajamos iš pagrindinės veiklos + pajamos už suteiktas paslaugas + gauti delspinigiai + gauta žalos atlyginimo suma + pajamos už turto nuomą + gautos palūkanos už sąskaitos likutį.)

2. Neapmokestinamos pajamos: 745 + 4 558 = 5 303 Lt.

(NP = gauti delspinigiai + gauta žalos atlyginimo suma)

3. Apmokestinamos pajamos: 1 016 281 – 5 303 = 1 010 978 Lt.

(AP = visos pajamos – neapmokestinamos pajamos)

4. Leidžiami atskaitymai: 55 443 + 300 + 95 430 + 3 270 + 872 + 4 520 + 287 + 2 174 + 464 = 162 760 Lt.

(LA = žaliavų sąnaudos + apmokėtas seminaras apskaitos tema + DU sąnaudos + turto draudimo įmokos + sumokėtos palūkanos už paskolą + kuro sąnaudos + sąnaudos kanceliarinėms prekėms + įmonės nario mokestis x asociacijai + prenumerata)

5. Riboti leidžiami atskaitymai: 16 540 + 29 564 + 25 + 9 078 + 217 + 873 + 191 + 9 464 = 335 952 Lt.

(RLA = IMT nusidėvėjimas + soc. draudimo įmokos + valstybės rinkliavos dydis + nekilnojamojo turto mokestis + mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių + reprezentacijos sąnaudos + įmokos į garantinį fondą + automobilio PVM)

6. Apmokestinamas pelnas: 1 010 978 – 162 760 – 335 952 = 512 266 Lt.

7. Suteikta parama: 700 × 2 = 1 400 Lt.

8. Apmokestinamas pelnas: 512 266 – 1 400 = 510 866 Lt.

9. Pelno mokestis: 510 866 × 15 % = 76 630 Lt.

10. Pelno mokesčio skirtumas: 76 630 – 97 528 = – 20 898 Lt.
Socialinio draudimo įmokos: 95 430 (DU) × 30,98 % = 29 564 Lt.

Reprezentacinės sąnaudos: 1 420 – (1 420 × 0,18) = 1 164 Lt.

1 164 × 75 % = 873 Lt. RLA

1 164 ×25 % = 291 Lt. NeRLA

Įmokos į garantinį fondą: 95 430 (DU) × 0,2 % = 191 Lt.

Pirkto lengvojo automobilio PVM: 52 580 × 18 % = 9 464 Lt.

Metinė socialinio mokesčio deklaracija
Apmokestinamas pelnas: 510 866 Lt.

Mokesčio suma: 510 866 × 4 % = 20 435 Lt.

Literatūra

1. ŠAPALIENĖ L., Mokesčiai, konspektas, Lietuvos mokesčių sistema. Vilnius, 2007.

2. BUŠKEVIČIŪTĖ, Eugenija. Mokesčių sistema. Kaunas, 2005.
Internetinės prieigos:
1 http://www.am.lt/VI/index.php#a/4266

2 http://www.vmi.lt/

3 http://www.std.lt

4 http://www.post.lt

5 http://www.lrv.lt

Rašykite komentarą

-->