Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Tomas Akvinietis

Autorius: Joana

Tomas Akvinietis – žymiausias viduramžių filosofas. Jo biografijoje istorikai randa daug spragų. Nėra žinoma tiksli Akviniečio gimimo data. Biografai remiasi tik Tolomiejaus Lukiečio pateikta Tomo Akviniečio biografija. Anot jo, Tomas Akvinietis gimė turtingoje lombardų giminėje, Neapolio karalystėje. Kai Tomui sukako 5 metai, jį tėvai atidavė mokytis į benediktinų vienuolyną Montekasine, kur jis praleido 9 metus. Po to tęsė studijas Neapolio universiteto humanitarinių mokslų fakultete. 1244 m. prieš motinos valią įstojęs į domininkonų vienuolių ordiną, toliau studijavo teologiją Paryžiaus, paskui Kelno universitetuose. Universitetuose jis klausėsi Alberto Didžiojo paskaitų. 1252 m. Tomas grįžo į Paryžių, čia įgijo būtinus mokslinius laipsnius ir pradėjo dėstyti teologiją. 1259 m. popiežius Urbonas IV parsikvietė jį į Romą, kur jis beveik 10 metų buvo pas popiežių pamokslininku. 1269 m. Tomas vėl buvo pakviestas į Paryžiaus universitetą. Po 3 metų grįžo į Italiją ir dirbo Neapolio universitete. 1274 m. vykdamas į Lioną (Prancūzija), į visuotinį katalikų bažnyčios susirinkimą, pakeliui susirgo ir mirė Fosanovoje.
Tomas Akvinietis yra parašęs apie 100 įvairių veikalų. 1570 m. Romoje išleisti jo raštai sudaro 18 tomų. Filososfo raštus sudaro komentarai Aristotelio, Boecijaus, Proklo, Petro Lombardo ir kitiems veikalams. Kiti raštai: Svarstymų rinkinys , Ginčytini klausimai , kurie apima nedidelius traktatus-straipsnius įvairiais to meto universitetuose vykusių akademinių disputų klausimais; iš jų paminėtini Apie dievo galią , Apie sielą, Apie tiesą ir kt. Labai svarbūs jo religiniai traktatai Apie būtį ir esmę, Apie pasaulio pažinumą: prieš burblius , Apie intelekto vieningumą: prieš averoistus, Apie valdovų valdymą ir kt. Reikšmingiausi Akviniečio veikalai – vadinamosios „sumos“, arba sąvadai. Tai keturių knygų Katalikų tikėjimo tiesos sąvadas: prieš pagonis (1259 – 1264 m.), dažnai vadinamas „Filosofijos sąvadu“, ir trijų dalių Teologijos sąvadas (1265 – 1274 m.). Po Tomo Akviniečio mirties, katalikų bažnyčia pasmerkė 10 jo mokymo tezių. Tačiau 1323 m. jį paskelbus katalikų šventuoju, buvo reabilituotas ir jo mokymas. Tomui buvo suteiktas „angeliškojo daktaro“ (doctor angelicus) garbės titulas. Popiežius Pijus V 1567 m. paskelbė Tomą vienu iš katalikų bažnyčios mokytojų. 1879 m. popiežius Leonas XIII enciklika „Aeterni Patris“ Tomo Akviniečio mokymą paskelbė vienintele teisinga katalikybės filosofija, vėliau Vatikano pavadinta „amžinąja filosofija“ (philosophia perennis).
Svarbiausieji veikalai: Disputationes quodlibetales, Quaestiones disputate, De potentia Dei, De anima, De veritate, De ente et essentia, De aeternitate mundi contra murmurantes, De unitate intellectus contra averoistas, De regimine principium, Summa de veritae catholice fidei contra gentiles, Summa theologica.

Bibliografija:
Vertimai į lietuvių kalbą:
Thomas, Aquīnus, šventasis (1225?-1274) Apie esinį ir esmę ; Apie tiesą : pirmas klausimas iš: Svarstyti klausimai apie tiesą ; Apie intelekto vienovę prieš averoistus / Tomas Akvinietis ; [iš lotynų kalbos vertė Gintautas Vyšniauskas, iš prancūzų kalbos (p. XIII-XLII) vertė Nijolė Keršytė, Saulius Rumšas]. – Vilnius : Logos , 2000 (Vilnius : Vilspa ). – XLII, 253,
Thomas, Aquīnus, šventasis (1225?-1274) Apie gamtos pradus = De principiis naturae : broliui Silvestrui / Šv. Tomas Akvinietis ; iš lotynų kalbos vertė, įvadą, nuorodas, rodykles ir terminų žodynėlį parašė Gintautas Vyšniauskas ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Dešimtoji šv. Tomo Akviniečio vasaros mokykla. – Vilnius : Logos, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas)
Gražiausios krikščionybės maldos / [sudarė Rita Babianskaitė]. – Vilnius : Dialogo kultūros institutas, [2004] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 69, [3] p. : iliustr.
Thomas, Aquīnus, šventasis (1225?-1274) Suma prieš pagonis / Šv. Tomas Akvinietis ; [iš lotynų kalbos vertė Gintautas Vyšniauskas]. – Vilnius : Logos, 1999- (Vilnius : Vilspa). – t. – Versta iš: Summa contra gentiles. Roma : Commissio Leonina, 1934.
Thomas, Aquīnus, šventasis (1225?-1274) Žmogaus veikla dorovės požiūriu : teologijos suma I-II, 18-21 klausimai / Tomas Akvinietis ; [mokslinis redaktorius Gintautas Vyšniauskas ; iš lotynų kalbos vertė Aušra Šilanskienė ; iš vokiečių kalbos vertė Romualdas Grucė]. – Vilnius : Logos, 1998 (Kaunas : Spindulys). – xxvii, 194 p.

Kita informacija:

Gimė: 1225

Mirė: 1274

Rašykite komentarą

-->