Studijoms.lt

Referatai, konspektai

TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Autorius: Domantas

Tarptautinė organizacija gali būti laikoma žmonių grupė, kurios nariai yra bent dviejų valstybių atstovai ir, kuri turi formalią organizacinę struktūrą, sudarančią prielaidas tų narių bendrai veiklai. Jos gali būti labai įvairios pagal veiklos sritis ir tikslus, taip pat pagal jų įtaką tarptautinių santykių raidai.

Kalbant apie tarptautines organizacijas, dažniausiai turima galvoje tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos (TTO), kuriose atstovaujamos valstybės arba jų valdžios institucijos. Dabartiniu laikotarpiu tarptautinių santykių raidai turi įtakos ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos.

Tarptautinės organizacijos skirstomos pagal narystę, geografinę įtakos teritoriją ir veiklos profilį.

TTO narės yra valstybės arba jų valdžios institucijos. Organizacijose, kurių narės yra valstybės, valstybių atstovai dažniausiai veikia valstybinių aukščiausiųjų valdžios institucijų vardu, todėl kai kurioms iš tų organizacijų būdinga tai, kad jos gana stipriai įtakoja tiek tarptautinės politikos formavimo, tiek ir įgyvendinimo procesą.

Pagal narystę kai kurios tarptautinės organizacijos yra mišrios: jose atstovaujamos tiek valdžios institucijos, tiek ir privačios įstaigos bei asmenys, todėl kartais net neai6ku, ar jos tur4t7 b8ti priskirtos TTO, ar TNO.

Pagal geografinę įtakos teritoriją tarptautinės organizacijos skirstomos į pasaulines ir regionines. Pasaulio masto TTO narės yra įvairių pasaulio regionų valstybės, o regioninių – atskirų pasaulio regionų valstybės, ir jos atitinkamai sprendžia pasaulinio ir regioninio masto problemas.

Pagal veiklos profilį tarptautinės organizacijos skirstomos į bendrąsias arba daugiatiksles ir specializuotąsias arba riboto tikslų skaičiaus. Prie bendrųjų TTO priskiriamos organizacijos, turinčios kompetenciją spręsti platų klausimų spektrą politinės, ekonominės, socialinės ir kitokios veiklos baruose. Specializuotosios organizacijos gali būti skirstomos pagal jų veiklos sritis, pvz.: ekonominės, karinės, sveikatos apsaugos ir kt.

Visos tarptautinės organizacijos kuriamos bendradarbiavimo palaikymui, tačiau jų veikloje neišvengiami ir valstybių interesų konfliktai. Tų konfliktų arba nesutarimų dažnis ir pobūdis priklauso nuo to, kokius įgaliojimus toms organizacijoms suteikia jų nariai, taip pat nuo sprendžiamų problemų sudėtingumo.

TTO, kurių dauguma sprendimų, iš jų ir politinių, yra privalomi visiems jų nariams, vadinamos viršnacionalinėmis organizacijomis. Toms organizacijoms būdinga tai, kad jų priimti teisiniai dokumentai gali būti tiesiogiai taikomi valstybių narių vidiniame gyvenime, t.y. be jų transformavimo į vidinę teisę

Regioninės tarptautinės organizacijos. Šiuolaikinės regioninės tarptautinės organizacijos yra labai įvairios tiek pagal sprendžiamų problemų pobūdį, tiek ir pagal jų politinę įtaką ir priimamų sprendimų bei teisinių aktų galią. Daugumos šių organizacijų dokumentai turi tik rekomendacinį pobūdį.

ĮTAKINGIAUSIOS PO ANTROJO PASAULINIO KARO ĮKURTOS REGIONINĖS ORGANIZACIJOS

Europos Sąjunga;

Europos Taryba;

Vakarų Europos Sąjunga;

Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija;

Šiaurės Atlanto Sąjungos Organizacija;

Amerikos Valstybių Organizacija;

Afrikos Vienybės Organizacija;

Arabų Šalių Lyga;

Pietryčių Azijos Valstybių Asociacija;

Nepriklausomų Valstybių Sandrauga;

Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacija;

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->