Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Svarbesnieji valstybės atstatymo 1990 03 11 – 1992 10 25 įvykiai

Autorius: Arvydas

1990 metai

Kovo 10 d. Prasidėjo naujai išrinktos AT posėdis. Išrinkta Mandatų komisija.

Kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus “Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos mandatų komisijos išrinkimo”, “Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų pripažinimo”, “Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos reglamento papildymo”, “Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko išrinkimo”(pirmininku išrinktas V.Landsbergis), “Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojų išrinkimo” (pavaduotojais išrinkti B.Kuzmickas, K.Motieka, Č.Stankevičius), “Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekretoriaus išrinkimo” (sekretoriumi išrinktas L.Sabutis), “Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pareiškimo”, “Dėl buvusių Lietuvos TSR sąjunginio-respublikinio pavaldumo valstybės valdymo organų statuso pakeitimo”, “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos valstybės organų įgaliojimų pratęsimo”, deklaraciją “Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų”, įstatymą “Dėl valstybės pavadinimo ir herbo”, aktą “Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo”, įstatymą “Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos konstitucijos galiojimo atstatymo”, įstatymą Dėl Lietuvos Respublikos laikinojo pagrindinio įstatymo”.

Kovo 12 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą “Dėl 1967 m. spalio 12 d. TSRS visuotinės karinės prievolės įstatymo negaliojimo LR teritorijoje”.

Aukščiausioji Taryba pasiuntė raštą TSRS Aukščiausios Tarybos pirmininkui M. Gorbačiovui. Šiuo raštu buvo pranešama, kad 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė teisinius aktus ir politinius nutarimus, įtvirtinančius Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Kartu perduotas pasiūlymas Tarybų Sąjungai pradėti oficialias derybas dėl visų klausimų, susijusių su Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimu, sureguliavimo.

Aukščiausioji Taryba priėmė kreipimus “Lietuvos žmonių kvietimas santaikai”, “Į Lietuvos tautines bendrijas”.

VLIK’o pirmininkas K.Bobelis kreipėsi į JAV prezidentą D.Bušą, prašydamas pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.

Kovo 13 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus “Dėl Lietuvos teritorijoje esančių sąjunginio ir sąjunginio-respublikinio pavaldumo įmonių, įstaigų ir organizacijų statuso”, “Dėl TSRS liaudies deputatų iš Lietuvos teisinio statuso”, “Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio herbo”, kreipimąsi į TSRS Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką dėl derybų su TSRS pradžios ir kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos.

Trečiajame TSRS liaudies deputatų suvažiavime V.Antanaitis, TSRS liaudies deputatas, rinktas Lietuvoje, informavo suvažiavimą apie Lietuvoje priimtus sprendimus. TSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas M.Gorbačiovas informavo suvažiavimą, jog dabar iš Lietuvos atvykę TSRS liaudies deputatai suvažiavime dalyvauja kaip stebėtojai. Be to, M.Gorbačiovas savo kalboje pranešė, kad Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė neteisėtu Lietuvos įjungimą į TSRS sudėtį 1940 metais, kad paskelbė savo valstybingumo atkūrimą, kad atkūrė 1938 metų “buržuazinės” Lietuvos Konstituciją.

Lietuvos valstybinis Kūno kultūros ir sporto komitetas bei Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas priėmė bendrą nutarimą, jog Lietuvos sportininkai nebedalyvaus oficialiuose TSRS čempionatuose.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rašykite komentarą

-->