Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Suokalbis

Autorius: Eligijus

Alytaus Likškėlių vid. m-klos

10d kl. mok. Lukas Miliauskas


Suokalbis

1939 m. rugsėjo 28 d.

Alytus 2003

Budeliai prieš pasaulį

1939 metai įėjo į pasaulio istoriją kaip Maskvos ir Vokietijos pasirengimo okupacijoms ir aktyvių karo veiksmų pradžia prieš taikias ir suverenias valstybes. 1939 m. rugpjūčio 19 d. Vokietija pasirašė su Sovietų Sąjunga ūkio sutartį, pagal kurią įsipareigojo suteikti 200 milijonų reichsmarkių kreditą. SSRS galėjo iš Vokietijos pirkti techniką, o atsilyginti žaliavomis. Tačiau netrukus po šios “ūkinės” sutarties buvo vykdomi Europos “pasidalijimo” grobuoniški planai.


1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje Ribentropas ir Molotovas pasirašė nepuolimo sutartį ir slaptą pridėtinį protokolą. Šio protokolo pirmasis punktas skelbia: ”Teritorinės-politinės pertvarkos atveju Pabaltijo valstybėms (Suomijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai) priklausančiose srityse Lietuvos šiandieninė siena yra Vokietijos ir SSRS interesų sferų riba. Šiuo abipusiškai pripažįstamas Lietuvos interesas į Vilniaus sritį”. O antrajame punkte sakoma: “Teritorinės-politinės pertvarkos atveju lenkų valstybei priklausomoje srityje Vokietijos ir SSRS interesų sferos ribojasi maždaug Narevo, Veichselio ir Sano upių linija”. Taigi, pagal grobuonių sandorį Lietuva su Vilniaus sritimi atiteko Vokietijos interesų sferai.

Šiuo protokolu Rytų Europa buvo padalyta į dviejų grobuonių įtakos sferas, dėl to kilo Antrasis pasaulinis karas, buvo okupuota Lietuva ir kitos valstybės.

1939 m. rugsėjo 1-ąją Vokietija iš vakarų, o po dviejų savaičių, rugsėjo 17-ąją, SSRS iš rytų puolė Lenkiją ir, ją nugalėjusios, 1939 m. rugsėjo 28-ąją pasirašė jos teritorijos tarpusavio dalybų sutartį. Pažymėtina, kad tą dieną Ribentropas ir Molotovas pasirašė ir slaptą papildomą protokolą, kuriame sakoma, kad “Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į Sovietų Sąjungos interesų sferą mainais už Lenkijos teritoriją”. Protokole skelbiama, kad “1939 m. rugpjūčio 23 d. slapto pridedamojo protokolo pirmuoju numeriu paženklinta dalis pakeičiama taip, kad Lietuvos valstybės sritis pereina į SSRS interesų sferą, nes iš antros pusės Liublino vaivadija ir Varšuvos vaivadijos dalys atitenka Vokietijos interesų sferai“.

1939 metų spalio pradžioje sovietai su vokiečiais pradeda derybas, kad SSRS atiduosianti Vilnių Lietuvai, kuri už tai turėsianti perleisti Vokietijai pietinę Suvalkiją.

1939 m. lapkričio 28 d. SSRS užpuolė Suomiją ir, atplėšusi jos teritorijos dalį, 1940 m. kovo 12 d. pasirašė priverstinę taikos sutartį. 1940 m. birželio 15-ąją SSRS užpuola Lietuvą ir birželio viduryje pavergia visas tris Baltijos šalis. 1940 m. birželio 27-ąją Kremliaus spaudžiama ir Berlyno patariama Rumunija sovietams perleidžia Besarabiją ir šiaurinę Bukoviną.

1941 m. sausio 10 d. Šulenburgas ir Molotovas pasirašo trečią slaptą protokolą, pagal kurį Vokietija pardavė Sovietų Sąjungai Suvalkiją už 7 mln. 500 tūkst. dolerių. Jame teigiama, kad “1. Vokietijos reicho vyriausybė atsisako savo pretenzijos į Lietuvos teritorijos dalį, kuri yra paminėta 1939 09 28 slaptajame protokole ir nurodyta prie jo pridedamame žemėlapyje. 2. SSRS vyriausybė už šio protokolo pirmajame punkte nurodytą teritoriją yra pasiruošusi kompensuoti, sumokėdama 7 mln. 500 tūkst. aukso dolerių – 31 mln. 500 tūkst. reichsmarkių”.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->