Studijoms.lt

Referatai, konspektai

studento rasto drbu analize

Autorius: Domantas

ALYTAUS KOLEGIJA

VADYBOS FAKULTETAS


STUDENTŲ RAŠTO DARBŲ

RENGIMO REIKALAVIMAI


2003/2004 m.m.


Pratarmė


Savarankiškas darbas yra svarbi studijų dalis. Paprastai savarankiško darbo rezultatai yra pateikiami raštu kaip referatai, kursiniai darbai ir pan.

Atlikdami rašto darbus studentai dažnai nepakankamai kreipia dėmesio į jų pateikimo formą. Turime žinoti, jog niekas taip neparodo neraštingumo, kaip netvarkingai ir netaisyklingai apipavidalintas rašto darbas. Todėl šių metodinių nurodymų tikslas padėti rengiantiems rašto darbus išvengti nemalonių situacijų ir patarti, kaip parodyti savo darbo privalumus. Referatuose, kursiniuose ir kituose rašto darbuose studentas parodo ir pateikia įgytą patirtį. Perskaitę studento rašto darbą, galime susidaryti nuomonę apie jį ir jo darbą arba suteikti galimybę kitiems pasinaudoti šiuo darbu. Visada reikia turėti galvoje, kad sėkmę laiduoja laiku ir gerai atliktas darbas.


Tikimės, kad tikslus įforminimo reikalavimų išdėstymas bei pavyzdžių pateikimas, padės Kolegijos studentams tinkamai parengti ir apipavidalinti savo rašto darbus.


Parengė

Vadybos fakulteto

Administravimo katedros

Vyresnioji dėstytoja

Palmira Rodžienė

3

KONTROLINIŲ IR PRAKTINIŲ DARBŲ BEI REFERATŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

Dalykų studijų programos numato, kad studentai turi raštu pateikti kontrolinius bei praktinius darbus ir juos tinkamai įforminti. Konkrečius atskirų dalykų reikalavimus kontroliniams bei praktiniams darbams nustato dalykų dėstytojai, bet parengimo bei apipavidalinimo reikalavimai turi atitikti bendruosius rašto darbų reikalavimus. Kiekvienas rašto darbas turi turėti titulinį lapą bei naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašą. Turinio reikalavimai, kaip minėjome, priklauso nuo konkretaus dalyko specifikos. Turime žinoti, kad tvarkingai, pagal reikalavimus pateiktas rašto darbas sudaro teigiamą studento įvaizdį, rodo jo atidumą, tvarkingumą bei stropumą. Titulinio lapo pavyzdžiai pateikti 1 ir 2 prieduose, spausdinimo reikalavimai taip pat išdėstyti kituose skyriuose, o literatūros sąrašo pavyzdį rasite 5 priede.

Dalykų studijų programose numatyta, kad studentas turi rašyti referatą (lot. refero – pranešu). Referatas – tai rašto darbas, kuriame trumpai nagrinėjama vieno studijuojamo dalyko tema. Studentams temą pateikia dalyko dėstytojas. Referatas gali būti viešai perskaitytas studentų grupėje per to dalyko seminarams skirtą laiką. Atsakius į seminaro dalyvių ir dėstytojo klausimus, referatas gali būti įvertintas pažymiu. Šis pažymys gali turėti įtakos galutiniam dalyko pažymiui.

Per semestrą gali būti rašomas ne vienas referatas.

Referatas paprastai yra analitinio pobūdžio rašto darbas. Tokiame darbe nagrinėjama tam tikros problemos esama padėtis, remiantis įvairiais literatūros šaltiniais. Rašant referatą surenkamos ta tema visos studentui prieinamos žinios, kurios randamos knygose, moksliniuose straipsniuose, internete, jos sugrupuojamos, aprašomos ir padaromos atitinkamos išvados.

Kadangi referatas yra rašto darbas, jis turi tenkinti bendruosius rašto darbų rengimo reikalavimus. Jis rašomas kompiuteriu, lapai susegami. Apimtis galėtų būti nuo 10 iki 15 puslapių. Referatas turi turėti antraštinį lapą (1 priedas), turinį (2 priedas), aiškinamąjį tekstą, nagrinėtos literatūros sąrašą ( 3 priedas).

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rašykite komentarą

-->