Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kalbotyros šaka – stilistika

Autorius: Audrius

Stilistika-kalbotyros šaka. Ji tiria kalbos vartojimo savitumą įvairiose žmonių bendravimo ir veiklos srityse: kasdieninėje, buitinėje situacijoje, mokslinėje lit. ir t.t. Viena iš svarbiausių stilistikos mokslo sąvokų yra stilius. Šiuo terminu nusakomas kalbos vartojimo būdas. Yra geras stilius ir prastas stilius. Prastas stilius gero stiliaus priešybė.

Funkcinis stilius-bendrinės kalbos atmaina, kurios savitumą lemia vartojimo sritis, f-jos ir turinys.

Stiliai. Šnekamasis stilius. Seniausias iš visų stilių. Vartojimo sritis. Vartojamas kasdieniniu bendravimo situacijose-namu, gatvės ir pan. Turinys. Kalbama apie nesudėtingus dalykus, aplinkos daiktus. F-ja. Paprasto bendravimo f-ja. Kasdieninis kalbėjimas ir ne todėl, kad reikia pateikti kažkokią dalykine info. Ypatybės. Reiškimosi forma – sakytinė. Rašytine forma – privatūs laiškai, dialogai. Sakytinei formai labai svarbu intonacija. Kitas požymis – glaudus ryšys su dialogu. Kitos ypatybes: neoficialumas, trumpinimas, išraiškingumas. Trūkumai. Parazitinių žodžiu vartojimas(ta prasme, atseit, vadinasi). Barbarizmu žarginimo vartojimas, kitų stilių išraiškos priemonių vartojimas, padidėjęs bezdamums.

Dalykiniai stiliai skirti dalykinei info. Administracine veikla, mokslas, publicistika. Mokslinis stilius. Parašyti mokykliniai vadovėliai. Ypatybes. Kalba sausoka, be emocijų vaizdu. Žanrai. Monografija-mokslo veikalas, nagrinėjama tema, problema. Straipsnis-nedidelis mokslinis rašinys, skelbiamas žurnale. Studija-nemažas mokslinis darbas, išleistas atskira knyga. Tezes-trumpai suformuluoti pagrindiniai pranešimo, paskaitos teiginiai. Vadovėlis- mokslo srities mokomoji knyga.

Daugeli rasiniu rašome moksliniu stiliumi. Dažniausiai susipynęs su publicistiniu. Jis nėra itin mokslinis.

Referatas turi susidėti: pratarme, įvadas, medžiagos dėstymas, išvados, bibliografija.

Kanceliarinis. Susiduriame kai rašome pareiškimą, įgaliojimą, protokolą, įsakymą, nutarimą. Artimas moksliniam tik šabloniškesnis. Vartojama daug klišių, frazių: palyginti su, priklausomai nuo… Ypatybe – oficialumas. Labiausiai nutolęs nuo šn. kalbos. Yra griežtos įstatymų, dokumentu stiliaus normos.

Publicistinis stilius. Publicistika tai aktualios visuomenines tematikos, faktais paremti, tiesiogiai reiškiantys autoriaus požiūrį ir idealūs kūriniai. Vartojimo sritys. Laikraštis, radijas, tv. Įžanginis straipsnis, žinute, kronika, reportažas, recenzija, feljetonas – laikraštiniai žanrai. Pasitaiko publicistiniu nukrypimu. publicistinis stilius sakytine forma egzistuoja mitinguose ir t.t. Turinys. Visuomenei aktualios temos.(politika, ekonomika, morale).F-jos. Tikslas ne tik informuoti visuomene, bet ir propaguoti savo idėjas, daryti įtaka. Tai skubi informacija. Ypatybes. – vertinimas ne vieno žmogaus bet visos visuomenes. Trukumai-si stilių smarkiai veikia administraciniai rastai. Dėl to stilius darosi sunkus per daug kanceliarinio st. terminu.

Pub. St. labiausiai tinka rasiniams apie meile, tėvyne, draugyste…

Meninis stilius. Meniniu stiliumi kuriama grožine literatūra. Dėl to jis vadinamas grožiniu, beletristiniu st. galima ji vadinti vaizdinga emocinga kalba arba apskritai grožines liter. kalbos vartojimu būdas. Meninio stiliaus centras – lytinis eilėraštis. Ypatybes: vaizdingumas, palyginimas, metafora, įasmeninimas, stiliaus individualumas

Rašykite komentarą

-->