Studijoms.lt

Referatai, konspektai

SOCIALINE PEDAGOGIKA

Autorius: Eimantas

BAIGIAMOJO EGZAMINO KLAUSIMAI

Socialinė pedagogika (bakalauras)


Bilietas sudaromi iš trijų klausimų.

Pirmasis – teorinis (socialinė politika, juridiniai aspektai)

Antrasis skirtas socialinių situacijų analizei.

Trečiasis klausimas skirtas socialinio projekto pristatymui.

I. Teorinis klausimų blokas ( socialinė politika, juridika, socialinio pedagogo kompetencija)

1. Vaikų socialinės politikos tarptautinė raida.

2. Vaiko socialinė politika Lietuvoje.(norminiai aktai).

3. Pašalpų šeimai ir pagalbos vaikams strategija.

4. Socialinės pedagogikos samprata, apibrėžimas

5. Socialinio darbo samprata, apibrėžimas.

6. Socialinio pedagogo ir darbuotojo profesinės veiklos sritys.

7. Rizikos grupės vaikai.

8. Visuomenės raidos ypatumai, įtakojantys socialinio pedagogo veiklos raidą.

9. Ugdymo institucijų strategijos kūrimo logika.

10. Skurdo įveikimo strategija ir metodika.

11. Pilietinio ugdymo reikšmė.

12. Individualus darbas su ugdytiniu.

13. Tyrimo metodų naudojimas socialiniame darbe.

14. Bendravimo su ugdytiniu ypatumai.

15. Ugdymo ir socialinių paslaugų teisinė bazė.

16. Vaikų užimtumo politika.

17. Bendruomenės ugdomasis potencialas.

18. Grupinio darbo metodika.

19. Valstybinė jaunimo politika ir jos realizavimo formos.

20. Narkomanijos prevencija kaip sociokultūrinė problema.

21. Pedagogas nuolatinio mokymosi sistemoje.

22. Vaikų ir jaunimo organizacijų raida ir sistema.

23. Vaiko globa.

24. Vaikų globos ir ugdymo institucijų sistema.

25. Vaikų nusikalstamumo prevencijos kryptys ir sistema.

26. Laisvalaikio kultūros įtaka vaikų ugdymui.

27. Demokratinė vertybės ir principai darbe su vaikais ir jaunimu.

28. Vaikų prievartos rūšys ir prevencija.

29. Jaunuolio, kaip Lietuvos piliečio, teisės ir pareigos.

30. Socialinės atskirties grupės. Gatvės vaikai

31. Darbas su šeima. Socialinės pedagoginės problemos.

32. Darbas su specialių poreikių vaikais.

33. Intervencija ir konsultavimas krizinėse situacijose.

34. Pamokos planavimas ir organizavimas.

35. Socialinio pedagogo etika.


Pagrindinė literatūra:

1. Aramavičiūtė V. Mokinių dorovinės pozicijos formavimas. K., 1985

2. Bajoriūnas, Z. (1997) Šeimos edukologija. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Jošara.

3. Bajoriūnas, Z. (1994) Familistikos pagrindai (edukologinis aspektas). Monografija. Vilnius: VPU leidykla.

4. Barkauskaitė M. Paauglių santykių dinamika // Pedagogika.- T.32 (1996).

5. Barkauskaitė M., Grikpėdienė V. Vaikų globos ir rūpybos Lietuvoje istorinės pedagoginės raidos apžvalga. –Vilnius, 1998

6. Barkauskaitė M./Juodkaitė D. Smurtiniai nepilnamečių nusikaltimai. Ugdymo problemos. 1998 Nr. IV (XXXI)

7. Barkauskaitė M. Vaikų ir jaunimo organizacijos Lietuvoje. V., 1997.

8. Bitinas B. Auklėjimo procesas. Šiauliai, 1995

9. Broom L., Bonjean C.L., Broom D.H. Sociologija.- K.:1992.-356p.

10. Caroline Steman. Socialinio darbo su proto negalios vaikais pagrindai. Vilnius – 1999.

11. Dapšys A./Juršaitė R./Michailovič I. Vaiko teisių apsaugos problemos Lietuvoje. – Žmogaus teisės Lietuvoje. V., 1996, P. 111-124.

12. Dapšys A./Juršaitė R./Michailovič I. Vaiko teisių apsauga. – Šeimos ir vaikai Lietuvoje. V., 1996, P. 77-82.

13. Jacikevičius A. Žmonių grupių (socialinė) psichologija.- Vilnius, 1995.

14. Jovaiša L. Hodegetika. V., 1995

15. Kočiūnas R. Psichoterapinės grupės: teorija ir praktika.- Vilnius: VU l-kla, 1998.

16. Kurienė A.Pivorienė R.V. Būkime atidūs – vaiką ištiko

bėda. V., 2000. 27p.

17. Kvieskienė G. Draugijos ir organizacijos.- V., 1994.

18. Kvieskienė G. Socializacijos pedagogika. V., 2000.

19. Leliūgienė I. Žmogus ir socialinė aplinka. Vadovėlis. Kaunas: Technologija, 1997.

20. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos.- Vilnius: Leidybos centras, 1997.

21. Lietuvos vaikai. Lietuvos statistikos departamentas.- V., 1998.

22. Mokykla ir nusikalstamumo prevencija: straipsnių rinkinys.- Vilnius, 1996.- 139p.

23. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2000. V., 2001.

24. Socialinis ugdymas, Nr. 1. 1998.

25. Socialinis ugdymas, Nr.2. 1999.

26. Socialinis ugdymas, NR.3. 2000

27. Socialinis ugdymas, NR.4. 2001

28. Suslavičius A. Socialinė psichologija.- Vilnius: VU l-kla, 1998.

29. Sutton, C. (1999) Socialinis darbas, bendruomenės veikla ir psichologija. Vert. iš anglų k. Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija.

30. Šalkauskis S. Visuomeninis auklėjimas. K.- 1927.- 199p.

31. Šeimos ir vaikai Lietuvoje (1995). Vilnius: UNICEF / UNDP.

32. Vabalas-Gudaitis J. Konstrukcinės sąveikos pedagogika.- Kaunas 1929.

33. Vaitkevičius J. Socialinės pedagogikos pagrindai.- Vilnius: Egulda, 1995.

34. Valickas G. Psichologinės asocialaus elgesio ištakos.- V., 1997.

35. www.vpu.lt/socpedagogika

36. www.smm.lt

37. www.socmin.lt

38. www.jaunas.lt

39. www.nplc.lt

40. www.tm.lt


Teisės aktai:

Konvencijos

1. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60 – 1501)

2. Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje (Žin., 1997, Nr. 101 – 2550)

Kodeksai

1. Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas (Žin., 1997, 118 – 3046; 1999, Nr. 107- 3101)

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74)

Įstatymai

1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996, Nr. I-1234 (Žin., 1996, Nr. 33 – 807)

2. Lietuvos Respublikos vaiko globos įstatymas, 1998, Nr. VIII-674 (Žin., 1998, Nr.35 – 933 (Žin., 2000 Nr. 58 – 1702)

3. Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus įstatymas, 1994, Nr. I-621 (Žin., 1994, Nr. 89 – 1706).

4. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 1996, Nr. I-1579 (Žin.,1996, Nr. 104 – 2367)

5. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas, 2000, Nr. VIII-1708 (Žin., 2000, Nr. 50 – 1432)

6. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas, 1991, Nr. I-1489 (Žin., 1991, Nr. 23-593)

7. Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos fondų įstatymas, 1996, Nr. I-1232 (Žin., 1996, Nr. 32-787)

8. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, 1991, Nr. I-1336 (Žin., 1991, Nr. 17-447)

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai

1. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 07 18 nutarimas Nr. VIII – 1865 “Dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos” (Žin., 2000, Nr. 60 – 1769)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 05 13 nutarimas Nr. 370 “Dėl Vaikų teisių apsaugos tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų ir Rajonų, miestų vaikų teisių apsaugos tarnybų bendrųjų nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1994, Nr. 37 – 679).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 03 14 nutarimas Nr. 366 “Dėl senelių globos namų bendrųjų nuostatų ir Nevalstybinių vaikų globos namų bendrųjų nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1995, Nr. 25 – 567)

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 05 05 nutarimas Nr. 643 “Dėl Specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų laikinųjų nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1995, Nr. 35 – 971)

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 03 09 nutarimas Nr. 263 “Dėl šeimynos motinos (tėvo) darbo apmokėjimo” (Žin., 1999, Nr. 25 – 707)

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 10 16 nutarimas Nr. 1344 “Dėl įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1995, Nr. 86 – 1946)

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 09 01 nutarimas Nr. 1033 “Dėl Šeimynų registravimo ir identifikavimo kodų suteikimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 75 – 2288)

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 01 11 nutarimas Nr. 28 “Dėl Vaikų laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 5-143)

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 01 11 nutarimas Nr. 29 Dėl Nacionalinės programos prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą (Žin., 2000, Nr. 5 – 144)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų ministerijų įsakymai

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1997 09 17 įsakymas Nr. 112 “Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. Nr. 65 – 1968)

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 07 20 įsakymas Nr. 126 “Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų ir Bendrųjų šeimynų nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1998, Nr. 77 – 2189)

3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1999 04 29 įsakymas Nr. 41 “Šeimynos motinos (tėvo) darbo apmokėjimo tvarka” (Žin., 1999, Nr. 39 – 1247)

4. Kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos 1992 02 25 nutarimas Nr. 12 “Dėl valstybinės specialiosios (sutrikusio intelekto vaikams) bendrojo lavinimo mokyklos nuostatų (bendrųjų principų)”.

5. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos 1995 10 30 nutarimas Nr. 50 “Dėl Bendrojo lavinimo internatinių mokyklų nuostatų tvirtinimo”.

6. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1996 06 14 įsakymas Nr. 73 “Dėl Vaikų pensionato (Globos ir rūpybos įstaigos vaikams) nuostatų tvirtinimo”.

7. Švietimo ir mokslo ministerijos 1996 04 26 įsakymas Nr. 456 “Dėl Valstybinių vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo”

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 02 03 įsakymas Nr. 15 “Dėl valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Žin., 1999, Nr. 15 – 406)

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 02 28 įsakymas Nr. 17 “Dėl įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsteigimo ir nuostatų tvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 23 – 599)

Kitų institucijų nutarimai

1. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 1999 12 31 nutarimas Nr. 24 “Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant įvaikinimo bylas” (Teismų praktika, 2000 03 08, Nr. 12)

2. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 1999 12 31 Įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant įvaikinimo bylas apibendrinimo apžvalga (Teismų praktika, 2000 03 08, Nr. 12)

Rašykite komentarą

-->