Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Šeima ir valstybė

Autorius: Dainius

ĮVADAS
Šeima ir valstybė yra glaudžiai susijusios. Laisvos visuomenės principai

Dažnai nustatyti santykį tarp šeimos ir valstybės naudojama tokia schema:

Šeima → mokykla → darbo vieta → bendruomenė → savivaldybės → valstybė

Šiame darbe labiausiai gilinsiuosi į valstybė paramą šeimai. Kas tai reglementuoja, kokia pagalba teikiama. Taip pat apžvegsiu valstybės mokamas išmokas/pašalpas šeimoms. Be abejo, įdomu išsiaiškinti kokia valstybės pagalba šeimos daugiausiai naudojasi, o kokios pagalbos labiau reikėtų.

ŠEIMOS POLITIKA

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paramos šeimai politiką formuoja ir įgyvendina įvairaus lygio socialinės institucijos ir struktūros: vyriausybinės, vietinės valdžios, visuomeninės – bendruomeninės, privačios. Pagrindiniai veiksmų tipai, apibrėžiantys paramos šeimai politiką yra įstatymai ir normos. Didelę reikšmę turi pašalpos ir lengvatos, taip pat paslaugos.

Šeimos politikos skirstoma į tipus:

– bendra paramos politika;

– dviejų darbo užmokesčių politika;

– į rinką orientuota politika

Socialinė parama, kaip ir kitos svarbiausios valstybės vykdomos politikos, turi teisinį pagrindą. Parama šeimai integruota į daugelį pagrindinių socialinės paramos įstatymų.

Valstybės parama šeimai konkrečiai įteisinta LR Konstitucijos 39 straipsnyje. Be Konstitucijos, egzistuoja kiti teisės aktai, kuriais reglamentuojama socialinė parama. Svarbiausi įstatymai yra šie:

– LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (2004 m. rugsėjo 21 d.)

– LR išmokų vaikams įstatymas (2004 m. gegužės 18 d.)

– LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (2000 m. gruodžio 21 d.)

– LR socialinių paslaugų įstatymas (1996 m. spalio 9 d.)

– LR civilinis kodeksas

– LR Darbo kodeksas

– Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija (2003 m. gegužės 20 d.)

Be šių įstatymų, Lietuvoje taip pat galioja ir tarptautinės teisės normos socialinėje pagalbos sferoje:

– Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (vienas svarbiausių tarptautinių dokumentų, nuosekliausiai ir išsamiausiai reglamentuojančių vaiko teises)

– Europos socialinės apsaugos kodeksas;

– Europos socialinė chartija (šeimos teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą);

– Europos konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo; ir kt. tarptautinės teisės normos.

Institucijos reguliuojančios socialinę pagalbą šeimai:

– Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (įsteigta 2000 m. liepos 28 d. Seimo nutarimu). Ši įstaiga yra savarankiška (atskaitinga tik Seimui) vaiko teisių laikymosi priežiūros ir kontrolės valstybės institucija, išlaikoma iš valstybės biudžeto. Šiuo metu vaiko teisių apsaugos kontrolierė yra Rimantė Šalašavičiūtė

– Šeimos ir vaiko reikalų komisija (sudaryta 1997 m. vasario 25 d.) Komisija yra sudaryta iš 9 seimo narių, kurie atstovauja frakcijoms pagal proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principą. Komisija rūpinasi šeimos valstybės politikos koncepcijos tobulinimu ir įgyvendinimu. Formuoja demografinių problemų sprendimo strategiją. Siekia, kad būtų tinkamai rengiami ir taikomi Europos Sąjungos teisės aktų, Jungtinių Tautų konvencijų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių vaiko, moterų teises, jų interesų apsaugą, reikalavimai.

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->