Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Sąnaudų rūšys ir pripažinimas

Autorius: Kristina

TURINYS

ĮŽANGA………………………………………………………………………………..……….3

1. SKYRIUS SĄNAUDŲ RŪŠYS……………………………………………………..………4

1.1. Pardavimo savikaina……………………………………………………………….….…….4

1.1.1. Paslaugų teikimo sąnaudos………………………………………………………..….…..5

1.1.2. Parduotų prekių savikaina…………………………………………………….…….……5


1.1.3. Perparduotų prekių savikaina……………………………………………….……….……7

1.2. Veiklos sąnaudos……………………………………………………………….………..…..8

1.2.1. Pardavimo sąnaudos…………………………………………………………..……..……8

1.2.2. Bendros ir administracinės sąnaudos………………………………………….……..……9

1.3. Kitos veiklos sąnaudos………………………………………………………………..……..10

1.4. Finansinės veiklos sąnaudos…………………………………………………..………………10

1.5. Investicinės veiklos sąnaudos…………………………………………………..…………….11

1.6. Neįprastinės veiklos sąnaudos…………………………………………………..….………..11

1.7. Pelno mokesčio sąnaudos……………………………………………………..….………….12

2. SKYRIUS SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMAS…………………………………..…….………..12

2.1. Sąnaudų pripažinimas pagal duomenų kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus

2.1.1. Duomenų kaupimo principas……………………………………………….….…………14

2.1.2. Pajamų ir sąnaudų palyginimo principas……………………………………..…………..15

2.2. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą……………………………16

2.3. Pinigų apskaitos principo taikymas…………………………………………………………..18

2.4. Apskaitos principo pasirinkimas ir keitimas…………………………………………………20

IŠVADOS (IR PASIŪLYMAI)………………………………………..……………………….23

LITERATURA IR ŠALTINIAI………………………………………………………………..25

ĮŽANGA

Svarbiausias kiekvieno verslo tiklas- pelno siekimas- lemia ne tik pajamų uždirbimą, bet ir sąnaudų patyrimą uždirbant pajamas, taip pat ir kiek įmanoma tikslesnę šių abiejų verslo dalių apskaitą. Sąnaudų apskaita gerokai sudėtingesnė už pajamų pripažinimą ir apskaitą. Pajamų pripažinimo būdai daugiausia sąlygojami pačių pardavimų įvairovės, kuri daro įtaką ir sąnaudų pripažinimui: vienaip apskaitomos paprasčiausių diskretinių (netęstinių) prekių, kitaip – ilgalaikių užsakymų sąnaudos, dar kitaip – prenumeruojamų leidinių sąnaudos. Pajamų uždirbimas dažniausiai užbaigiamas vienodai – atsiradus debitorinei skolai, vėliau virstančiai pinigais, ir ją įregistravus buhalterinėje apskaitoje. Išimtinais atvejais debitorinė skola dengiama ne pinigais, o kitu turtu, pavyzdžiui natūrinių mainų atveju. Tuo tarpu, norėdama pagaminti gaminį ar suteikti paslaugą, įmonė patiria daug įvairių sąnaudų, kurių nomenklatūra laisvosios konkurencijos sąlygomis , siekiant patenkinti vis didėjančius pirkėjų reikalavimus, nuolat gausėja, vis sudėtingesnė tampa jų buhalterinė apskaita. Šioje srityje buhalteriams ypač svarbu gerai žinoti bendrąsias sąnaudų pripažinimo taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rašykite komentarą

-->