Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga”

Autorius: Raminta

Turinys

Titulinis lapas…………………………………………………………………….….1

Turinys……………………………………………………………………………….2

Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga” ir Ko

Ryšių su visuomene planas……………………………………………..……………3

Bendras ryšių su visuomene “Ralingoje” ir Ko vertinimas…………….…….…..4

Krizės, skandalai ir jų valdymas “Ralingoje” ir Ko……………………………….7

Naudotų šaltinių sąrašas…………………………………………………………….8
Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga” ir Ko
Įvadas

Ryšių su visuomene pagalba bendrovė informuoja visuomenę apie savo egzistavimą, teikiamas paslaugas ir prekes, ryšiaudama siekia sudominti potencialius klientus, palaikyti ryšį su esamais, teikti jiems informaciją. Taip pat ryšių su visuomene pagalba bendrovė formuoja savo įvaizdį, kas itin svarbu prestižo kūrimui ir palaikymui.

Organizacija stengiasi nuolat palaikyti savo reputaciją, visuomenės supratimą bei paramą, siekia populiarumo. Tai ir yra pagrindiniai ryšių su visuomene organizacijose siekiai.
1. Ryšių su visuomene planas

Kiekviena organizacija veikia pagal tam tikrus principus ir nuostatas, bendrovėse sudarinėjami veiksmų planai, strategijos. Taip pat kaip ir bet kuriai kitai veiklos sričiai, siekiant, kad ši efektyviai dirbtų, ryšiams su visuomene reikalingas veiksmų planas. Trumpiau tariant, kiekviena visuomenei atvira organizacija turi turėti ryšių su visuomene planą.

Ryšių su visuomene plano sudarymo principą lemia pagrindinai situacija. Jei organizaciją krečia krizės, skandalai, turi būti rengiami specialūs ryšių su visuomene planai. Jei organizacija yra normaliame stovyje, ji renkasi tradiciškesnius variantus.

Tokiu atveju tinkama ir pasirinktina strategija – Ilgalaikis nuolat koreguojamas planas su galimais vienkartiniais ribotos trukmės plano intarpais.

Ryšių su visuomene veiksmų planas taipogi sudaromas atsižvelgiant į biudžetą (nepakankamas, pakankamas, perteklinis finansavimas). Apsvarstant biudžetą numatoma, kokios lėšos bus skiriamos ryšiams su visuomene. Kiek dėmesio jiems skiriama organizacijoje taip pat priklauso nuo firmos preferencijų.

“Ralingoje” ir Ko sudaryto griežto ryšių su visuomene plano nėra, kaip ir nėra žmonių, tiesiogiai atsakingų už jo sudarymą ir vykdymą. Pagrindiniai kompanijos tikslai ryšių su visuomene srityje yra informuoti ją apie savo egzistavimą, palaikyti prestižą bei išsikovoti vardą savo rinkoje, tapti žinomai platesnėse masėse, tapti prieinamiems ir pasiekiamiems informacine prasme potencialiems naujiems klientams. Siekiant šių tikslų “Ralinga” ir Ko apsiriboja išvardintais (t.y. reklama, puslapis internete, parodos, pristatymai, internetas, telefonas) ryšių su visuomene kanalais. Jokio išskirtini sudaryto ryšių su visuomene plano nėra – veikiama yra priklausomai nuo situacijos, sprendžiant kompanijos direktoriui. Jam talkina generalinis direktorius.
2. Bendras ryšių su visuomene “Ralingoje” ir Ko vertinimas

Ryšių su visuomene veikla gali būti vertinama kainos (biudžeto) ir veiksmų efektyvumo aspektais – sutartas biudžetas tampa programos veiksmų sąrašu, kuriuo remiantis parengiamas programos planas. Ryšių su visuomene efektyvumas įvertinamas, palyginus ryšių su visuomene programos rezultatus su toje programoje numatytais tikslais.

Kad būtų įvertintas ryšių su visuomene veiklos efektyvumas, rengiant ir įgyvendinant ryšių su visuomene programą būtina laikytis šių principų:

• programoje turi būti aiškiai apibrėžti tikslai bei siekiami rezultatai, kurie privalo būti susieti su bendrais verslo programos ar organizacijos veiklos tikslais;

• greiti, akivaizdūs ryšių su visuomene veiklos rezultatai, pvz., publikacijos spaudoje ar kokio nors pranešimo paskelbimas, turi būti vertinami atskirai nuo rezultatų – padarinių, galinčių turėti didelę įtaką, tokią kaip suvokimo, žinojimo, požiūrio ar net įprastinio elgesio pakeitimas;

• turi būti iš anksto numatyti visi pagrindiniai organizacijos pranešimai, pagrindinės tikslinės grupės bei komunikacijos kanalai;

• vertinami ryšių su visuomene veiklos rezultatai turi būti siejami su viso verslo ar organizacijos veiklos tikslais ir užduotimis, strategija bei taktika.

Kiekvieno ryšių su visuomene rezultatų vertinimo sudedamosios dalys:

• Specifinių tikslų ir užduočių vertinimas. Turi būti numatyta, ko siekiama įgyvendinant ryšių su visuomene programą. Ryšių su visuomene veiklos elementus sudėtinga atskirti nuo rinkodaros ir reklamos veiksmų, todėl reikia vertinti ne kompleksinius ryšių su visuomene veiksmus, o kiekvieną elementą atskirai (pvz., pranešimus spaudai, ryšių su bendruomene veiksmus, parodą, atvirų durų dieną ir t.t.).

• Greitų, akivaizdžių ryšių su visuomene

rezultatų vertinimas. Greiti, akivaizdūs ryšių su visuomene veiklos rezultatai rodo, kaip organizacija prisistato, koks jai skiriamas dėmesys (pvz., straipsnių, nuotraukų skaičius spaudoje, paminėjimai ar pasakojimai radijo ir televizijos laidose, paminėjimų turinio analizė). Gali būti vertinama kiekybė ir kokybė.

• Ryšių su visuomene rezultatų – padarinių vertinimas. Nustatoma, ar tikslinės grupės gavo joms skirtą pranešimą, ar atkreipė į jį dėmesį, ar suprato, ar kaip nors reagavo. Taip pat vertinama, ar pranešimai kaip nors pakeitė nuomonę, požiūrį ar elgesį. Verslo ar organizacijos veiklos vertinimas. Vertinamas ryšių su visuomene efektyvumas turi būti susietas su bendrais organizacijos tikslais, užduotimis bei rezultatais (pardavimų augimu, pelningumu, rinkos dalimi ir t.t.).

Kadangi “Ralingoje” ir Ko nėra sudaryto ryšių su visuomene plano, yra gan sudėtinga vertinti ryšių su visuomene šioje firmoje efektyvumą, tuo labiau, kad firmoje jie nėra ypatingai išvystyti.

Vertinant efektyvumą turi būti atsakyta į tokius klausimus:

• Ar ryšių su visuomene ar reklaminė veikla daro kokį nors poveikį? Jei taip, kaip galima tai patvirtinti bei pagrįsti tyrimais?

• Ar ryšiai su visuomene pakeičia žmonių žinias, mąstymą, jausmus ir elgesį?

Ar ryšiai su visuomene daro firmai kokį nors poveikį “Ralingoje” sprendžiama pagal prekybos ir užsakymų apimtį – tiesioginį ryšių su visuomene (pagrinde reklamos) efektyvumo vertinimo rodiklį firmoje.

Nagrinėjamos firmos atveju galima vertinti žmonių žinias apie pačią firmą. Vertinamas reklamos poveikis visuomenei: ar dėka ryšių su visuomene visuomenė daugiau sužino apie firmą, ar esami ir potencialūs klientai informuojami apie firmoje vykdomas akcijas, diegiamas naujoves, taikomas nuolaidas ar siūlomas prekes. Ar firma turi gerą vardą rinkoje. Stebima, ar klientai į firmą ateina su tam tikru žinių bagažu, ar neinformuoti, ar sulaukiama skambučių iš žmonių, besidominčių vykstančiomis akcijomis ar kitais firmai ir klientams aktualiais klausimais ar aspektais, apie kuriuos klientai galėtų sužinoti firmos ryšių su visuomene pagalba.

Paprastai, ryšių su visuomene efektyvumas turi būti vertinamas taikant kelis skirtingus vertinimo būdus, tokius kaip:

1) žiniasklaidos turinio analizė;

2) Interneto medžiagos analizė;

3) parodos ar renginio vertinimas;

4) apklausos;

5) tikslinės grupės;

6) eksperimentai;

Trumpai apžvelgsime nagrinėjamą firmą pagal šiuos vertinimo būdus

1. Žiniasklaidos turinio analizė “Ralingoje” ir Ko nėra vykdoma, suprantama, nes firma nėra tokia įtakinga, kad ji ir jos veikla būtų aptarinėjama žiniasklaidoje. Žiniasklaidoje (kaip jau minėta laikraščiuose ir radijuje) tėra skelbiama “Ralingos” ir Ko reklama.

2. Interneto medžiaga sudaro “Ralingos” ir Ko tinklapis.

3. Kai ryšių su visuomene programos tikslas yra organizacijos, jos produktų ar paslaugų pristatymas, dažniausiai pasirenkami tokie veiklos būdai kaip parodos, pristatymai, renginiai, atvirų durų dienos ir pan. Vertinant jų rezultatus nustatomas lankytojų skaičius, jų charakteristikos, užklausų ir interviu skaičius, išdalytų spaudinių kiekis, kartais nustatomas žiniasklaidos pranešimų skaičius bei atliekama jų turinio analizė.

Parodos ir renginiai “Ralingoje” ir Ko yra viena iš svarbesnių firmos ryšių su visuomene būdų. Dalyvaudama parodose firma plačiau nei bet kokios formos reklamoje pateikia informaciją apie save, detaliau pristato savo planus, projektus, naujus produktus, naujas teikiamas techninio serviso ar kitas paslaugas ar panašiai. Parodoms, kuriose firma dalyvauja yra kruopščiai rengiamasi, jų rezultatai nuosekliai aptariami, vertinami. Po parodų ar pristatymų diskutuojama, įvertinama galima nauda, pasiekimai, alternatyvos, bei naujai užmegzti verslo kontaktai.

4., 5. Apklausos ir tikslinės grupės firmos ryšiams su žiniasklaida nėra organizuojamos, nes firma neturi tokio atgarsio visuomenėje, kad ją būtų galima tirti tokiais būdais.

6. Tas pats taikytina ir eksperimentams.
“Ralingoje” ir Ko nėra atskiros pareigybės ryšiams su visuomene. Taip pat tam tikrus su ryšiais su visuomene susijusius reikalus dažniausiai tvarko direktorius, kartais jam padeda komercijos direktorius. Jei klausimai yra kompleksiniai, pakankamai rimti ir reikalaujantys atsakingų sprendimų, juos apsvarsto visi svarbiausias pareigybes bei daugiausiai kompetencijos turintys asmenys kompanijoje.

Ryšiai su visuomene “Ralingoje” nėra itin išvystyti dėl nedidelės bendrovės apimties. Ir nedidelės jos įtakos rinkoje. Jie čia reiškiasi paprastais visiems priimtais metodais: reklama visuomenei prieinamuose šaltiniuose, firmos internetiniu puslapiu, parodomis, internetu (firmos elektroninis paštas bei galimybė internetu susisiekti su pagrindiniais firmos darbuotojais), telefoniniu ryšiu (interneto svetainėje rasite ir šiuos kontaktus).

Bendriausiu atveju “Ralingos” ir Ko tiesiausias kontaktas su visuomene, neskaitant jų tiesioginių klientų, yra reklama. Bendrovė reklamuojama laikraščiuose, radijuje bei lankstinukų pagalba. Anksčiau buvo reklamuojama ir per televiziją, tačiau ši reklamos kampanija buvo nutraukta, kadangi jos nešama nauda neatpirko didelių jos kaštų (reklama per televiziją yra pakankamai brangi, o “Ralinga” yra pakankamai maža bendrovė, todėl tai suprantama). Be bendrosios reklamos, “Ralinga” dalyvauja įvairiose parodose, kur savo esamiems ir potencialiems klientams pristato naujas prekes, paslaugas, bei informuoja apie jiems žinotinas naujoves įmonėje.

“Ralinga”, ko gero taip pat dėl savo nedidelės apimties nevykdo paminėtinų kampanijų.

Paprasti ryšių su visuomene kanalai;

Interaktyvūs ryšių su visuomene kanalai;

Pav. 1. Ralingos ryšių su visuomene kanalai

3. Krizės, skandalai ir jų valdymas “Ralingoje” ir Ko

Krizė – tai ne tik sprogimas gamykloje ar lėktuvo katastrofa, bet ir kompanijos vadovų atsistatydinimas, pateikti teisminiai ieškiniai, dideli gaminamos produkcijos defektai, konfliktai su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kiti panašūs incidentai. Jei laiku nesiimama reikiamų veiksmų, jie gali labai pakenkti kompanijos įvaizdžiui ar finansiniams rezultatams.

Nemalonių įvykių gali atsitikti ir gerai valdomose įmonėse. Krizės metu labai svarbu profesionalus vadovavimas ir tinkamas elgesys. Įmonėse turi būti aiškus funkcijų pasiskirstymas, tikslus veiksmų planas, į kurį turi būti įtrauktos informacijos surinkimo, apdorojimo ir pateikimo žiniasklaidai procedūros, bendravimo su darbuotojais taisyklės ir kt.

“Ralingos” ir Ko nėra sukrėtusios jokios įsimintinos krizės – visas problemas stengiamasi spręsti dar prieš joms pavirstant krizėmis. Bendrovėje nėra patvirtinto ir priimto krizių sprendimo plano. Jis egzistuoja tik teoriniame lygmenyje. Krizės atveju, ją spręsti imtųsi aukščiausi ir atsakingiausias bendrovės hierarchijoje pareigas užimantys asmenys – tai direktorius, komercijos direktorius bei kai kurie kiti firmos darbuotojai, – priklausomai nuo situacijos. Ištikus krizei, bandoma priimti sprendimą, naudingiausią firmai, todėl išsamiai analizuojama padėtis, tariamasi. Galutinis ir neginčijamas sprendimas priklauso direktoriui.

Bendrovėje anksčiau yra buvę krizių, tačiau jos visos yra pakankamai sėkmingai išspręstos, ką liudija vis dar sėkmingai veikianti firma. Visos firmą krėtusios krizės išspręstos ir didesnės žalos firmai ir jos prestižui nepadarė.

Tam įtakos turi nedidelė firmos apimtis – nors daugeliu atveju tai yra minusas, krizių sprendime tai gali pasirodyti kaip pliusas. Kadangi kompanija nėra didelė, ji nesusilaukia didelio susidomėjimo visuomenėje, nėra sekama, kaip didžiosios kompanijos, tokios kaip “Omnitel”, “BMS” ar panašios.

Taip yra dėl to, kad “Ralingos” žlugimas nesudarytų didesnių pokyčių visuomenės poreikių tenkinimui – nors firma ir yra konkurencinga, jos paslaugų netekęs klientas be didelio vargo rastų pakaitalą (kitą firmą, teikiančią panašias paslaugas ir prekes). “Ralinga” neturi didelės įtakos rinkoje. Todėl firmoje vykstantys pokyčiai ar ją krečiančios krizės ar laikini sunkumai ne itin domina visuomenę. Taip pat išvengiama viešumo.

Taip pat sėkmingai bendrovėje tvarkomasi su skandalais, nors neramumai, vykstantys bendrovėje, vargu ar galėtų būti pavadinti skandalais. Jie būna retai, tik vietinės reikšmės ir tarp atskirų asmenų. Dažniausiai pasitaikantys nesutarimai bendrovėje yra nesutarimai tarp darbuotojų ir nepatenkintų klientų, tačiau jie yra nesunkiai išsprendžiami – klientas visuomet išklausomas, jam suteikiami reikalaujami atsakymai, laikomasi mandagumo normų bei nuostatos “klientas visada teisus”, žinoma, proto ribose. Tačiau tokio pobūdžio skandalai jokio atgarsio visuomenėje nesulaukia, nebent to nepatenkinto kliento aplinkoje.
NAUDOTŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

1. http://www.ralinga.lt

2. http://shop.ralinga.lt

3. UAB „Ralinga ir Ko“ darbuotojai;

4. http://www.jonkus.lt/ VU Komunikacijos fakulteto docentės Gudonienės straipsnis “Ryšiai su Visuomene”

Rašykite komentarą

-->