Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Putino biografija

Autorius: Gabrielė

1. Putino vaikystė
Vincas Mykolaitis – Putinas gimė 1893 metų sausio 6 dieną Pilotiškių kaime, Prienų rajone. Įdomesnė vieta – poeto mėgstamas kalnelis, Aušrakalniu vadinamas.

Abu poeto tėvai buvo katalikai. Tėvas buvo labai kieto charakterio, atkaklus, dažnai šiurkštus, tačiau siekė savo šeimos gero, buvo ambicingas. Pats pastatė trobą, užaugino gražų sodą, augino gerų veislių arklius. Motina buvo kilusi iš pasiturinčios laisvųjų valstiečių šeimos. Ji buvo jautri, rūpestinga, tyli ir mandagi. Jai gerai sekėsi austi ir verpti. Svarbiausias jos rūpestis – vaikai; jų gimė devyni, tačiau ne visi išgyveno. Putinas savo būdu ir veidu buvo panašus į motiną.

1900 metais Vincas Mykolaitis pradėjo mokytis Gudelių pradinėje mokykloje. Iš mažens Putinas labiau linko prie knygų negu prie ūkio. Jis atrodė atitolęs nuo kasdienybės, namie kaip svečias, lyg užsidaręs nuo visų. Šeimoje jam buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Broliai prisimena, kad jis buvo labai skirtingas nuo jų: ,,Prie darbo tėvas nespaudė, jis vis su knyga tai seklyčioj, tai ant kalnelio. Su vaikais nežaisdavo. Tylus menkutis, vis vienas ir vienas.’’ Tėvai nusprendė jį leisti į kunigus ir sudaryti sąlygas mokytis toliau.

2. Putino mokslai ir studijos
1905 metais būsimasis poetas tęsė mokslus Marijampolės gimnazijoje. Didelę įtaką Mykolaičiui darė kai kurie mokytojai ir jų pamokos. Jaunuolį emociškai veikė nacionalinio išsivaduojamojo judėjimo idėjos. Putinas pirmąkart pamatė poetą Maironį, kai šis lankėsi Marijampolėje ir čia sakė pamokslą. Vėliau skaitė jo kūrinius, grožėjosi jais.

1909 metais įstojo į Seinų kunigų seminariją. Putinas tikėjosi, kad būdamas kunigu galės dirbti tautinės kultūros srityje. Vėliau jis gan plačiai aprašė seminarijos aplinką romano ,,Altorių šešėly’’ pirmojoje dalyje.

Seinuose jis išspausdino vieną ankstyvųjų savo eilėraščių ,,Putinas’’. Šis pavadinimas tapo poeto slapyvardžiu. Seminarijoje poezija buvo jo didžioji meilė. Šio laikotarpio pirmiesiems kūrybiniems bandymams dar būdinga ryški Maironio įtaka.

Putinui baigiant seminariją, 1914 metais prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Kai buvo jau aukštesniojo kurso seminaristas, jau tada namuose nebuvo vadinamas vardu, o tik kunigėliu. Motinai jis buvo išskirtinis.

Gabus jaunuolis pasiunčiamas studijuoti į Peterburgo dvasinę akademiją, kur anksčiau gilino žinias ar profesoriavo nemažai lietuvių inteligentų: Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas, Maironis ir kiti.

Peterburge poetas patyrė naujų įspūdžių, praplėtė akiratį. Čia 1917 metai buvo išleista pirmoji kūrybos knyga (eilėraščių rinkinys ,,Raudoni žiedai’’ ir poema ,,Kunigaikštis Žvainys’’). Ypač didelės reikšmės Putinui turėjo muzika ir rusų literatūra. Labiausiai jį traukė simbolistai, didelį įspūdį darė estetikos knygos.

Akademijoje Putinas pasidarė žinomu, mėgiamu ir gerbiamu poetu. Svajojo apie studijas užsienyje. Vakarai. Naujovė. Nauji idealai, srovės ir kryptys.

Svajonės pildėsi.

1917 metais Putinas, gavęs stipendiją, išvyko mokytis į Fribūro universitetą Šveicarijoje. Jį globojo vienuoliai dominikonai, siekę diegti tomistinę filosofiją. Čia studijavo nemažai lietuvių, jie būrėsi į korporaciją ,,Lithuania’’. Šiame universitete yra studijavę žymūs lietuvių kultūros žmonės: Stasys Šalkauskis, Jonas Totoraitis, Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana.

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->