Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Putinas “Margi sakalai”

Autorius: Valdemaras

Vincas Mykolaitis-Putinas yra ryškius simbolizmo atstovas. Labiau žinomas kaip garsaus romano „Altorių šešėlių“ autorius, taip pat jis yra parašęs daug eilėraščių rinkinių, vienas iš jų yra „Tarp dviejų aušrų“. Šis referatas kaip tik apie tą rinkinį ir vieną iš jo eilėraštį „Margi sakalai“. Kai aš perskaičiau šį eilėraščių rinkinį, man jis paliko didelį įspūdį ir dabar rašau šį referatą, kad:

• Pabandyčiau įrodyki, jog V.Mykolaičio-Putino eilėraščiai yra ypatingai gražūs;

• Norėjau daugiau sužinoti apie Vincą Mykolaitį-Putiną;

• Išsirinkau gražius posakius, kad rašant rašinius man neprituktų gražių minčių;

• Rinkau medžiagą ir pati bandžiau analizuoti eilėraščius, o tai lavina teksto suvokimą.
Apie autorių
VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS (1893-1967)
Vincas Mykolaitis-Putinas gimė 1893m. sausio 6d. Pilotiškių kaime, Marijampolės apskrityje (dabar Prienų raj.). augo jis gausioje valstiečių šeimoje: turėjo penkis brolius ir tris seseris.

1905 m. būsimasis rašytojas pradėjo mokintis Marijampolės (dabar Kapsuko) gimnazijoje. Jo mokytojai čia buvo poetas M.Gustaitis, aušrininkas P.Kriaučiūnas. Gimnazijoje Mykolaitis pasižymėjo kaip uolus choristas, mėgo piešti ir pjaustinėti pjūkleliu. Labai didelį įspūdį jaunam moksleiviui padarė Maironio lyrika ir jo poema „Jaunoji Lietuva“.

Baigęs keturias klases, 1909m. V.Mykolaitis-Putinas, tėvų skatinamas, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Čia jis pateko į nepažystamą aplinką, kurioje vyravo reakcinė nuotaika. Jaunuolį ypač slėgė griežta seminarijos auklėjimo sistema, reikalaujanti besąlygiško paklusnumo, pagrįsta klierikų sekimu ir šnipinėjimu.

Seminarijoje Mykolaitis parašė ir pirmuosius savo eilėraščius. 1911m. Putino slapyvardžiu išspausdino pirmąjį eilėraštį Šaltinyje. Vėliau eilėraščius spausdino Šaltinyje, Ateityje, Draugijoje. V.Mykolaitis-Putinas pradėjo bendradarbiauti pirmajame lietuvių literatūros žurnale „Vaivorykštė“.

Nors kunigų seminariją baigdamas V.Mykolaitis-Putinas suabejojo dėl kunigo pašaukimo, bet vis dėlto 1915m. įsišventino kunigu. Pastoracinio darbo nedirbo ir 1915-1917m. toliau mokėsi Petrapilio dvasinėje akademijoje. Čia artimai susipažino su J.Baltrušaičio rusiška lyrika, domėjosi rusų simbolistų poezija, rašė eilėraščius Ateities Spinduliams ir Lietuvių Balsui. 1917m. Petrapilyje pasirodė pirmasis V.Mykolaičio-Putino lyrikos rinkinys Raudoni Žiedai su poema Kunigaikštis Žvainys. V.Mykolaitis-Putinas gavo stipendiją (per Amerikos lietuvių Tautos Fondą) mokslams tęsti Vakarų Europoje.

1918m. jis išvyko į Šveicariją. 1918-1922m. Friburgo universitete studijavo filosofiją, filosofijos ir meno istoriją, literatūrą. Universitete V.Mykolaitis-Putinas visai subrendo kūrybiškai: parašė apsakymų, dramą, nemažai poezijos. 1922m. apgynė disertaciją apie V.Solovjovo estetiką. Gavęs filosofijos daktaro laipsnį, 1922-1923m. ruošėsi profesūrai Miuncheno universitete, studijuodamas literatūros bei meno problemas.

1923-1929m. V.Mykolaitis-Putinas dėstė Lietuvos universitete naująją lietuvių literatūrą, visuotinės literatūros įvadą ir estetiką. 1924-1932m. redagavo Židinį, 1925m. buvo Lietuvių meno kūrėjų draugijos sekretoriumi, padėjo įsteigti studentų ateitininkų meno draugijai
“Šatrija”, parašė dramų, išleido poezijos rinkinį Tarp dviejų aušrų (1927). 1931m. V.Mykolaitis-Putinas išvyko atostogauti į Nicą (Prancūzija), kur parašė svarbiausio savo kūrinio – romano Altorių šešėly I ir II dalį. (III dalys išleistos 1933m.).

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->