Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Prievolių vykdymas notariškai tvirtinamose sutartyse

Autorius: Jurgis

Turinys

Turinys 1

Įvadas 2

1. Notariato teisinė prigimtis ir esmė 2

1. Valstybė vykdo notarų veiklos priežiūrą. 5

2. Valstybė tikrina notarų kvalifikaciją. 5

3. Kitos notaro profesinės veiklos apribojimai. 5

4. Teisingumo ministras gali notarui iškelti drausmės bylą. 6

2. Prievolės samprata ir prievolių atsiradimas 6

3. Prievolių rūšys 7

1. Skolininkų ir kreditorių daugetas. 7

2. Dalomosios ir nedalomosios prievolės. 7

3. Alternatyviosios prievolės. 7

4. Sąlyginės prievolės. 7

5. Terminuotos prievolės. 8

6. Piniginės prievolės. 8

4. Notariškai tvirtinamos sutartys ir prievolių vykdymas jose 8

1. Notarinė sandorių forma 8

2. Daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoriai 8

2.1.1. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartis. 8

2.1.2. Dovanojimo sutartis. 9

2.1.3. Mainų sutartis. 10

2.1.4. Turto patikėjimo sutartis. 10

2.2.1. Servitutas. 11

2.2.2. Uzufruktas. 11

2.2.3. Užstatymo teisė. 11

2.2.4. Ilgalaikė nuoma. 12

2.2.5. Hipotekos įregistravimas. 12

2.2.6. Kito asmens turto administravimas. 12

3. Kiti sandoriai, kuriems LR civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą 13

3.1.Įgaliojimas. 13

3.2. Oficialieji testamentai. 14

3.3. Vedybų sutartis. 14

3.4. Bendrasis sutuoktinių testamentas. 16

3.5. Rentos sutartis. 16

Išvados 16
Įvadas

Notariato teisė yra pakankamai nauja disciplina palyginus su kitomis teisės šakomis. Dar iki 1996 metų apie notariato instituciją buvo gana siaurai kalbama šnekant apie civilinį procesą, o dabar notariato teisė išskiriama kaip atskira teisės šaka.

1992 metų rugsėjo 15 dieną priėmus Lietuvos Respublikos notariato įstatymą, buvo įvykdyta esminė valstybinio notariato reforma, pertvarkant jį lotyniškojo (laisvojo) notariato sistemos pagrindu. Deja, net ir šiandien jaučiamas informacijos apie naująją sistemą, jos esmę bei funkcionavimo principus trūkumas. Daugeliui žmonių atrodo, kad po reformos pasikeitė tik notarų uždarbis.

Kadangi notariato teisė dar naujas dalykas, tai referato tikslas yra supažindinti su notariato teisine prigimtimi ir esme bei paaiškinti kokios būna prievolės ir kaip jos vykdomos notariškai tvirtinamose sutartyse.

Referato uždaviniai :

Ų Suprasti kam reikalingas notariatas;

Ų Paaiškinti kas yra prievolė;

Ų Parodyti kokių rūšių prievolės būna;

Ų Sužinoti kokios sutartys yra tvirtinamos notariškai.

Savo darbe aš apžvelgsiu ir panagrinėsiu sekančia literatūrą:

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksą,Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaro I knygą, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaro VI knygą,V. Mikelėno “Prievolių teisės”,. I-mają dalį,V.Nekrošiaus” Notariato teisę”,taip pat pasigilinsiu į Notariato įstatymo ypatybes bei kas jame rašoma šia tema.

1. Notariato teisinė prigimtis ir esmė

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio I dalyje įtvirtintas nuosavybės neliečiamumo principas, kurio tinkamas įgyvendinimas turi garantuoti ne tik efektyvų rinkos santykių funkcionavimą, bet ir demokratinės valstybės valdymo formos realumo. Notariato institucijos atsiradimą ir sąlygojo būtinybė apsaugoti nuosavybę, taip pat poreikis sudaryti savininkui tinkamas sąlygas ja disponuoti. Nors Europa šiandien žino pakankamai daug nuosavybės neliečiamumą garantuojančių priemonių, tačiau notariato institucija pirmauja šioje srityje.

Ypač svarbų vaidmenį visuomeniniame gyvenime notariato institucija vaidina kontinentinės teisės tradicijos šalyse. Notaras čia yra tarsi “šeimos advokatas”, įgaliotas agentas, sudarant įvairius sandorius, archyvų, dokumentų saugotojas,

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rašykite komentarą

-->