Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Prielinksnių vartojimo klaidos

Autorius: Mantas

Lietuvių kalbos prielinksniai vartojami su kilmininku, su galininku ir įnagininku.

Kai kurie prielinksniai vartojami ne pagal lietuvių kalbos modelį, tad padaroma prielinksnių vartojimo klaidų.
* Prielinksnio ant konstrukcijos nevartotinos:

1. Objektui reikšti su būdvardžiais: apstus, gabus, godus, šykštus, turtingas, geras, tinkamas, pvz.: Jis godus ant pinigų (godus pinigų);

2. Objektui reikšti su veiksmažodžiais: keisti, mainyti, dauginti, dalyti, mokyti, skųstis, įforminti, pereiti, užrašyti, pvz.: Skundžiasi ant nesumokėjusių skolos žmonių (nesumokėjusiais skolos žmonėmis); keisti litus ant dolerių ( į dolerius);

3. Daikto matmenims ir dydžiui nusakyti, pvz.: kambarys septyni ant septynių (-septyni iš septynių);

4. Laikui reikšti, pvz.: ant dienų skola bus grąžinta (- netrukus, greitai, šiomis dienomis);

5. Veiksmo tikslui, paskirčiai, siekimui reikšti, pvz.: reikia pinigų ant mašinos (-mašinai);

6. Veiksmo ar būsenos pobūdžiui reikšti, pvz.: dirba ant dviejų etatų (-dviem etatais);
* Prielinksnio apie konstrukcija pavartojama ten, kur objektą galima nusakyti tiesiogiai, be prielinksnio, pvz.: Galime pasigirti apie tai (tuo), kad Lietuva yra eksporto šalis.

Nereikėtų šio prielinksnio vartoti su veiksmažodžiais domėtis, ginčytis, rodyti, skųsti, pvz. Darbuotojams buvo nurodyta apie jų darbo trūkumus (jų darbo trūkumai);
* Prielinksnis į netaisyklingai vartojamas tokiose konstrukcijose:

a) tikėti į ką (- kuo); sekti į ką (- kuo);

b) nevartotinas nusakyti laiko tarpui, per kurį kas nors vyksta, pvz.: susirinkimai vyksta kartą į mėnesį (per mėnesį);
* Prielinksnis iki netinka būviui reikšti beasmeniuose sakiniuose, pvz. Jam ne iki juokų (ne juokai galvoje);
* Prielinksnio iš konstrukcija netaisyklingai vartojama su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas, raštas parašymo datai žymėti, pvz.: Atsakydami į jūsų raštą iš gruodžio 9 d. (į gruodžio 9 d. raštą), pranešame….
* Prielinksnio nuo konstrukcijos netinka asmeniui, iš kurio kas nors gaunama ar atimama, nusakyti, pvz.: Nuo jo (iš jo) laiško dar negavau;

* Prielinksnis pas bendrinėje kalboje žymi vietą, kryptį.

Padaroma nemažai prielinksnio pas vartojimo klaidų. Jis nevartotinas:

1. nuosavybei, turėjimui, priklausymui žymėti, pvz. Pas mane yra nuolatinis bilietas ( aš turiu);

2. nevartotinas su veiksmažodžiais: klausti, prašyti, atsiprašyti, kreiptis, šauktis, teirautis, reikalauti, gauti, imti, pirkti, įsigyti, skolintis, pvz.: kreipkitės pas pardavėją (į pardavėją); Jis pas mane paėmė nemažai prekių ( iš manęs);
* Prielinksnis po neteisingai vartojamas:

1. konstrukcija po to, pvz.: Niekuomet po to (vėliau) jo nemačiau;

2. konstrukcija po parašu, pvz.: Dokumentai duodami tik po parašu (pasirašius);
* Prielinksnio prie konstrukcijos klaidingai vartojamos:

1. veiksmo sąlygoms reikšti, pvz.: Nusikaltimas padarytas prie sunkinančių aplinkybių (sunkinančiomis aplinkybėmis);

2. keitimo santykiui reikšti, pvz. Pinigai buvo keičiami vienas prie šimto ( vienas už šimtą, vienas į šimtą);

3. nevartotinos tokios konstrukcijos: prie geriausių norų (labiausiai norėdamas); prie progos (progai pasitaikius); prie ko čia aš (kuo aš dėtas);
* Prielinksnio prieš konstrukcijos netaisyklingos šį gydymo reikšmės daiktavardžiais bei veiksmažodžiais, pvz.: vaistai geri prieš gripą (nuo gripo);
* Netaisyklingos prielinksnio su konstrukcijos

1. būdui reikšti, pvz.: autobusas išvyks su pavėlavimu (autobusas vėluos);

2. nevartotina konstrukcija sutinkamai su (- pagal), pvz.: Padaryta sutinkamai su instrukcija (pagal instrukciją);
* Netaisyklingos prielinksnio už konstrukcijos:

1. su veiksmažodžiu žaisti, pvz. Jis žaidžia už atleto komandą (Atleto komandoje);

2. netinka laikui reikšti, pvz.: Buvo parengta ataskaita už pirmąjį pusmetį ( pirmojo pusmečio ataskaita);

3. taisytina konstrukcija priimti / laikyti už pagrindą, pvz.: Rezoliucijos projektą siūloma laikyti už pagrindą ( laikyti pagrindu, priimti kaip pagrindą);
* Prielinksniai virš, viršuj nevartotini:

1. Prieveiksmio anksčiau reikšme, pvz.: Virš išdėstyti (išdėstytieji, pirmiau išdėstyti) faktai leidžia daryti tam tikras išvadas;

2. Netaisyklinga perviršiui žymėti, pvz.: Susirinko virš dviejų šimtų (daugiau kaip du šimtai) žmonių;

3. Netinka ypatybės ar būsenos viršijimui nusakyti, pvz.: Šita užduotis virš mano jėgų (viršija mano jėgas, ne mano jėgoms);

Rašykite komentarą

-->