Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Prielinksnių su, virš vartojimo klaidos

Autorius: Joana

I. Prielinksnis su

Prielinksniai yra žodžiai, kurie rodo daiktavardžių linksnių santykius su kitais sakinio elementais . Tai tarnybinė nekaitoma kalbos dalis, einanti su linksniu ir rodanti jo ryšį su pagrindiniu junginio žodžiu .

Dabartinėje kalboje prielinksniais jungiami tik trys linksniai – kilmininkas, galininkas ir įnagininkas.

Prielinksnis su vartojamas su įnagininku. Bendroji prielinksnio su reikšmė yra buvimas kartu, drauge. Tačiau su įnagininko linksniu, nelygu to linksnio daiktavardžio semantika, ir ypač žodžių junginyje, sakinyje (svarbu, kas prielinksnio su konstrukciją valdo) prielinksnis su gauna nemaža skirtingų reikšmių, nors buvimo kartu reikšmė daugiau ar mažiau išlieka .

Prielinksnio su konstrukcijos dažniausiai reiškia draugės (buvimo, dalyvavimo kartu) santykius. Veiksmą veikėjas atlieka drauge su kitu, ne tokiu svarbiu veikėju, rečiau – veikėjais (vienodo svarbumo veikėjus rodytų jungtukas ir) .

Kai draugės pabrėžti nereikia, dėl kalbos glaustumo, ypač laisvosiose kalbos stiliuose, prielinksnį su geriau vartoti vieną, be žodžių kartu, drauge, krūvoj. Pav., važiuosime kartu su Jonu – važiuosime su Jonu; žaidė krūvoj su kitais – žaidė su kitais; drauge su mokytoju – su mokytoju.

Prielinksnio su konstrukcijos gali nusakyti veiksmo atlikimo priemonę. Pav., su rėčiu vandens neparneši. Stilius ir kalbos aiškumas nukenčia, kai tame pačiame sakinyje yra priemonės bei draugės prielinksnio su konstrukcijos, pav., atvažiavau su broliu su arkliu.

Prielinksnio su konstrukcijos gali nusakyti tokį veiksmą lydinti reiškinį, kurį suvokiame kaip veiksmo laiką, pav., su pirmais gaidžiais, su tamsa. Bendrinėje kalboje prielinksnio su konstrukcijos nevartotinos laiko trukmei reikšti, pav., su valanda grįšiu – po valandos grįšiu. Taip pat nevartotinos laiką reiškiančios verstinės konstrukcijos su laiku.

Prielinksnio su konstrukcijos retkarčiais reiškia veiksmo tikslą: važiuojame į miestą su reikalais; ėjome į parduotuvę su vieninteliu tikslu; su oficialiu vizitu. Bet visai nevartotinas verstinė konstrukcija su tikslu. Pav. įsibrovimas su tikslu apvogti (= įsibrovimas turint tikslą apvogti); skubėjome su tikslu pasiekti miestą (= skubėjome turėdami tikslą pasiekti miestą).

Kai prielinksnio su konstrukcijos nusako veiksmo priežastį, negalima naudoti per daug aiškius vertinius iš rusų kalbos: su labu rytu (= labas rytas); su atvykimu! (= sveiki atvykę!).

Nevartotinos prielinksnio su konstrukcijos, tokiose vietose, kur yra įprastas prielinksnis dėl ar kitokie raiškos būdai. Pav., atvežė ligonį su smegenų sutrenkimu (= atvežė ligonį dėl smegenų sutrenkimo); nedalyvavo susirinkime su nepateisinamąja priežastimi (= dėl nepateisinamos priežasties).

Prielinksnio su konstrukcijos, kurios reiškia objektą ir yra valdomos veiksmažodžio arba veiksmažodinio daiktavardžio, dėl kitų kalbų įtakos, kartais vartojamos klaidingai. Pav., svarbu, kad žodžiai atitiktų su darbais (= darbus); faktai neatitinka su realia padėtimi (=realios padėties); partijos prieštaravimas su gretimomis partijomis = (šios ir gretimos partijos prieštarauja).

Su būdvardžiais panašus, tapatus, analogiškas, proporcingas, statmenas, lygiavertis, vientisas, atsargus prielinksnio su konstrukcijos neįprastos . Pav., teiginys tapatus su savimi (= sau); bukite atsargūs su ugnimi (= atsargiai elkitės su ugnimi).

Kokybei ar požymiui nustatyti dažniausiai netinka tokios prielinksnio su konstrukcijos, kurių daiktavardžių įnagininkas yra abstraktus, paprastai veiksmažodinis. Tokias konstrukcijas būtina ar bent tikslinga keisti kokybės kilmininku (pav., išbandymas su trijų mėnesių trukme = trijų mėnesių (trukmės) išbandymas), dalyviu ar būdvardžiu (pav., audiniai su blizgančiu paviršiumi = blizgantys audiniai) dažnai, be šių būdų tiks ir šalutinis sakinys (pav., neturi būti jokių teismų su išimtine kompetencija = išimtinės kompetencijos teismų), kartais teks beveik ištisai pertvarkyti sakinį (pav., tai šalys su mažu šios ligos paplitimu = šalys, kur ši liga dar mažai/nedaug paplitusi). Panašiai turi būti taisomos tos prielinksnio su konstrukcijos, kurios reiškia būvį ir eina vardinėmis tarinio dalimis.

Puslapiai: 1 2

Rašykite komentarą

-->