Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Poezijos ir kūrybinės laisvės problema “Altorių šešely”

Autorius: Deivydas

V. Mykolaitis-Putinas gimė 1893 m. sausio 6 d. vidutinių, valstiečių šeimoje Pilotiškių kaime, Gudelių valsčiuje, Suvalkijoje. Išėjęs Marijampolės gimnazijos keturias klases, jis įstojo į Seinų kunigų seminariją, kurią baigė 1915 m. Toliau dar mokėsi katalikų dvasinėje akademijoje Petrograde, iš kur 1917 m. rudenį išvyko į užsienius ir čia 1918—1922 m. įvairiuose universitetuose studijavo literatūrą, filosofiją, meno istoriją bei svetimas kalbas. Grįžęs į Lietuvą 1923 m. rudeni, pradėjo dirbti Kauno valstybiniame universitete, dėstydamas literatūrą. Nors ir pasiruošęs katalikų dvasininko profesijai, V. Mykolaitis-Putinas beveik nekunigavo, o apie 1934 m. jis galutinai nutraukė ryšius su katalikų kunigų luomu. Tolesnis V. Mykolaičio-Putino gyvenimas vyko literatūros mokslininko ir rašytojo darbo vaga, nepasižymėdamas kuriais nors svarbesniais išoriniais biografiniais įvykiais.

V. Mykolaičio-Putino biografijos ryškiausias bruožas— tai jo tarnavimas gimtajam kraštui, savo tautai savuoju talentu ir išsimokslinimu, kūrybiniais darbais. V. Mykolaičio-Putino ligi šiol nueitasis gyvenimo kelias — tai XX amžiaus lietuvių inteligento būdingas gyvenimo kelias, pažymėtas istorinių įvykių nulemtais vingiais, klaidžiojimais bei suklydimais, giliais idėjiniais prieštaravimais,, pagaliau išsprendžiamais tarybinės santvarkos sąlygomis susiformavus socialistinę pasaulėžiūrą. V. Mykolaitis-Putinas daugiau kaip per keturiasdešimt savo kūrybinio darbo metų yra vaisingai pasireiškęs įvairiuose literatūros žanruose: ir poezijoje, ir prozoje, ir dramaturgijoje, ir kritikoje, ir literatūros moksle, ir vertimo mene. Jo išvarytasis baras lietuvių literatūros dirvoje yra toks platus ir gilus, kad mums šiandien būtų tiesiog neįmanoma įsivaizduoti naujosios lietuvių literatūros istorijos be V. Mykolaičio-Putino vardo ir be jo veikalų.

Žymiausias ir reikšmingiausias buržuazinio laikotarpio V. Mykolaičio-Putino kūrinys yra jo tritomis romanas „Altorių šešėly”, išleistas 1933 m. ir susilaukęs didžiulio populiarumo skaitančioje visuomenėje. Šiame romane, parašytame kritinio realizmo metodu ir paremtame plačiu autobiografiniu patyrimu, autorius demaskavo daugelį Lietuvos klero gyvenimo, jo profesinės ir visuomeninės veiklos tamsiųjų, nuo visuomenės akių griežtai slepiamų pusių — dalies katalikų dvasininkijos veidmainiškumą, antiliaudiškumą, moralinį supuvimą, kosmopolitizmą. Svarbiausias romano veikėjas, kunigas ir poetas, Liudas Vasaris tai — su giliu psichologiniu įžvalgumu sukurtas dvejojančio katalikų dvasininko, liberalaus buržuazinio inteligento, dekadentinio poeto paveikslas, turįs plačios apibendrinamos ir pažintinės reikšmės. Romane taip pat atskleidžiamas ir lietuvių buržuazinės visuomenės moralinis smukimas, jos dvasinis išsigimimas.

V. Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly” pasirodymas buvo žymus įvykis lietuvių grožinės prozos, lietuvių romano raidoje.

2. “Altorių šešėly” – romano tema, problemos, struktūra ir turinys

Romano temą, jo problematiką formavo paties autoriaus dvasiniai išgyvenimai bei prieštaravimai. Romane vaizduojama Liudo Vasario iškunigėjimo istorija, sprendžiama poeto ir kunigo pašaukimų nesuderinamumo problema. „Ekskunigo problema yra sudėtinga, reiktų giliau suvokti, iškunigėjimo skaudulį, tai ne farso vertas reiškinys. Jo priežastys anaiptol ne vynas ir moterys, bet pirmiausia nenormalios mūsų kunigijos auklėjimo aplinkybės. Reiktų platesnio požiūrio ir įsigilinimo į kunigo pašaukimą, jo likimo problematiką”, rašė romano autorius. Tačiau romano prasmė gali būti suvokta ir universaliau – kaip savęs ieškojimas ir suradimas, reikalaujantis ištikimybės savo tikrajai esmei, pasiryžimo ją ginti, einant konfliktų ir skaudžių apsisprendimų keliu. Liudo Vasario istorija gali būti apmąstoma ir kaip meninis Putino lyrikos komentaras, išryškinantis asmenybės vystymosi, būties įprasminimo idėją. Liudas Vasaris, kaip ir Putino eilėraščių lyrinis subjektas, linkęs į refleksiją, disharmoniška, vidinį prieštaringumą intensyviai ir giliai išgyvenanti asmenybė.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rašykite komentarą

-->