Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pirmieji lietuviški raštai

Autorius: Dalius

Dabar susipažinkime su kitu galingu žmogaus įrankiu, kultūros ir apžvalgos laidu, glaudžiai susijusi su kalba,- su raštu.

Kalba yra dovana žmogui. Ji atsirado kartu su žmogumi. Raštą pats žmogus sukūrė. Buvo laikai, kai žmonės dar nemokėjo rašyti. Taip tobulai rašyti, kaip mes dabar rašome žmonės išmoko ne staiga, bet palenva, per ištisus tūkstantmečius.

Dabar sunku tiksliai nustatyti, kada žmonėms atsirado reikalas rašyti. Aišku tai turėjo atsitikti labai senai. Dabar pirmykščiai žmonės, susijungę į kolektyvus bendrai kovai prieš gamtos jėgas, susidūrė su reikalu perduoti vieni kitiems, arti nesantiems. Pavyzdžiui ,medžiotojas atradęs gerą vietą medžioklei, nužymėdavo šakelėmis, šitaip padėdamas kitiems atrasti. Norėdami parodyti kuria kryptimi reikia ieškoti, medžiotojas palikdavo strėlę, nukreipęs jos smaigalį į reikiamą pusę. Tokiame medžiotojo elgesyje jau galime įžiūrėti tam tikras tiesas, labai primityvias, tačiau vis dėlto sąmoningas pastangas regimu būdų perduoti kitiems savo mintis. Ši labai sena priemonė reikiamai krypčiai parodyti ir dabar mūsų tebevartojama. Juk ir mes norėdami parodyti kryptį, piešiame strėlę.

Be čia paminėto strėlės pavyzdžio, seniausiais laikais žmonės turėjo įvairių kitokių būdų tam tikroms savo mintims išreikšti. Sakysime, norėdamas ranka ar suduodamas į būgną, jis galėjo prišaukti toliau esančius žmones. Kad ko nors svarbaus nepamirštų, jau nuo labai senų laikų žmonės užmegzdavo mazgus. Šis paprotys dar ir dabar yra išlikęs, ypač tarp neraštingų žmonių. Pietų Amerikos piemenys iki pastarųjų laikų plačiai naudojama virvės su mažais, kaip savo bandos sąrašą. Vienoje virvėje piemuo užmegzdavo tiek mazgų, kiek jis gavo karvių, kitoje- kiek avių, trečioje- kiek ožkų ir t.t. Centrinės Amerikos gentys turėjo paprotį: prieš išvykdami į kelione, palikti žmonai virvutę su mazgais. Kasdien atrišdama po mazgą, žmona žino, kada vyras grįš iš kelionės.

Be mazgų, žmonės nuo labai senų laikų panašiems reikalams vartojo medžio gabalėlius su reikiamų skaičiumi skersai išbrėžtų brūkšnelių ar kitokių ženklų. Tie medžio gabalėliai su išpjautais ženklais, reikalui esant, būdavo perskeliami į dvi dalis ir vartojami kaip šių dienų kvitai. Norint patikrinti tapatybę, pakakdavo tik sudėti abi dalis. Iš tam tikros minties išreiškimo priemonė yra išlikusi iki mūsų laikų ir plačiai naudojama, kultūrinių požiūriu atsilikusiuose kraštuose.

Tačiau to kas buvo pasakyta, dar negalima vadint raštu. Tai yra tik ženklai, kuriais išreiškiama tam tikra viena mintis. Bet juk įvairių kitokių minčių jais išreikšti, kaip kad darome raštu negalima. Tai tėra tik pirminė, paruošiamoji stadija į raštą.

Mokslininkų tvirtai nustatyta, kad tikrojo rašto pradžios, jo užuomazgų reikia ieškoti piešiniuose.

Nuo seniausių laikų žmonės mėgdavo įvairiausias įrankiais ant uolų ir šiaip jau daiktų piešti juos supančius objektus. Buvo piešiama įvairiais tikslais: ir pagražinimui ir todėl, kad nepažindami gamtos jėgų, pirmykščiai žmonės tikėjo, jog tam tikras piešinys ar ženklas gali juos apsaugoti nuo nelaimių ar nesėkmių. Ilgainiui piešinėliai imti vartoti ir kaip tam tikros mintis išreiškimo priemonė. Prisiminkime jau minėtos strėlės pavyzdį, kur šalia strėlės nupieštas meškos paveikslėlis medžiotojui rodė, kad strėlės nurodyta kryptimi yra meškų. Taigi, pasakytume, pirmykštis žmogus, norėdamas parašyti žodį meška senų senovėje ir piešė mešką, norėdamas parašyti žodį liūtas, piešė liūtą. Šitokiame pirmykščio žmogaus elgesyje jau galima įžiūrėti rašto, tiesa, dar labai tolimo nuo mūsų dabartinio, tačiau vis dėlto rašto, užuomazgų.

Paties primityviausių paveikslėlio rašto pavyzdžių galime rasti ir naujųjų laikų atsilikusiose tautelėse. Tokių pavyzdžių gali būti prekybos sutartis tarp dviejų Amerikos indėnų žr. 15 pav. Joje ant žievės antroje pusėje nupieštas bebras ir į jį atkreiptas šautuvas. Šalia bebro nubrėžta trisdešimt brūkšnelių. Kitoje žievės pusėje nupiešti ūdros, bizono ir avies paveikslėliai. Viduryje žievės pažymėtas kryžminis ženklas. Kryžminis ženklas viduryje žymi mainus. Trisdešimt brūkšnelių prie bebro reiškia trisdešimt bebro kailių. Šautuvas, nukreiptas į bebrą, rodo, kad tie bebrai buvo nušauti medžioklėje. Kitoje kryžminio ženklo pusėje ūdros, bizono ir avies atvaizdai rodo, kad medžiotojas juos išmainė į ūdrą, bizoną ir avį.

Paveikslėliais rašyti žmonėms buvo nepatogu pirmiausia todėl, kad piešdami juos žmonės sugaišdavo daug laiko. Tada jie ėmė tuos paveikslėlius prastinti ir per ištisus šimtmečius tiek suprastino, kad daugelis jų nebebuvo panašūs į tuos daiktus, kuriuos iš pradžių vaizdavo. Taigi žmonės palengva ėmė piešti jau nebe paveikslėlius, bet ženklus, išsirutuliojusius iš paveikslėlių.

Žiūrėdami, pavyzdžiui, į egiptiečių hieroglifus, matome, kad šalia dar aiškių paveikslėlių yra ir šiaip įvairių ženklų, nebeprimenančių arba mažai primenančių daiktus, iš kurių atvaizdų jie yra atsiradę. Tačiau dabar aiškiai jaučiame, kad Egipto hieroglifai yra kilę iš piktogramų, tai yra atskirų paveikslėlių. Senovės egiptiečiai rašydavo, tai yra atskirų paveikslėlių. Mat senovės egiptiečiai rašydavo, teisingiau, paskui piešdavo, papiruso laiškuose arba ant pastatų sienų, tai yra ant tokių objektų, ant kurių nesunku piešti. Tuo tarpu babiloniečiai, ir kiti senovės Mesopotamijos gyventojai rašymui naudojo molio plyteles. Specialiu pagaliuku jie minkšto molio plytelėse išspausdavo rašto ženklus, o vėliau plyteles išdegindavo. Žinoma, piešti minkštame molyje buvo daug sunkiau negu ant papiruso lakšto. Todėl mesopotamiečiams piešiamus vaizdus teko dar labiau pratinti, ir ilgainiui jų rašto ženklai tiek nutolo nuo vaizduojamų daiktų bei padarų, kad tapo visai nebepanašūs į pastaruosius…

Iš to kas buvo pasakyta, jog egiptietis ilgainiui atskiru piešinėliu arba ženklu ėmė žymėti nebe atskirą žodį, bet atskirų garsų skiemenį, vėliau ir priebalsį. Nuo šitokio rašto pereiti prie tikro raidinio bereikia tik vieno žingsnio: užuot žymėjusi atskiru ženklu skiemenį ar priebalsį imti žymėti jais garsus taip kaip mes dabar darome. Šį mūsų akimis žiūrint paprastą išradimą-atskiru ženklu žymėti kiekvieną garsą-žmonija padarė ne taip greitai ir lengvai. Ištisas epochas žmonės rašė sunkiu piktografiniu ir ideografiniu raštu. Garsinis raštas buvo išrastas maždaug apie tūkstantį metų prieš mūsų erą.

Pirmieji kurie suskaičiavo savo kalbos garsus ir kiekvieną jų ėmė žymėti atskiru ženklu. Tai išrado Finikiečiai.

Nors kinų rašto ženklai-ideogramos jau nebeprimena daiktų vaizdus, bet ir jie yra kilę atskirų daiktų piešinėlių-piktogramų. Tai aiškiai rodo seniausių laikų kinų rašto paminklai, kuriuose atskiri ženklai dar primena daiktų atvaizdus.

Žinoma nemaža tokio rašto sistemų, kuriomis niekas nebesinaudoja. Tais raidynais rašiusios tautos jau senai išnyko, palikdamos uolose, molio plytelėse ar papiruso lapuose prirašytų įvairaus turinio tekstų. Mokslininkai daugelį tų tekstų jau yra išskaitę, tuo būdu labai daug sužinodami apie tuos rašmenis įrašiusius žmones apie jų gyvenimą, darbą. Senovės tekstų perskaitymas turėjo didžiausią reikšmę istorijos mokslui. Tačiau tai padaryti nelengva. Mokslininkams teko padėti daug vargo, triūso, praleisti naktų be miego kol pagaliau 1822 m. prancūzas Ž. F. Šapoljonas iššifravo senųjų egiptiečių nuostabiausius hieroglifus, o vokietis G. F. Grotefebndas 1802 m.-painų senovės kyliaraštį. Tekstų išskaitymas tūkstanteriopai atlygina mokslininkams: perskaitę hieroglifus, kyliaraščius ir kitus senuosius raštus jie sužinojo daug tautų praeities paslapčių, jiems prieš akis atsivėrė labai seni laikai, pasidarė žinoma įvairių valstybių, egzistavusių dar gerokai prieš mūsų eros pradžią, istorija; jie sužinojo, kaip žmonės gyveno tais senais laikais, ką jie dirbo, kokį civilizacijos bei kultūros laipsnį jau buvo pasiekę.

Tačiau nevisi išlikę senųjų tautų tekstai jau yra perskaityti. Kai kurie tik dabar yra šifruojami. Yra ir tokių senų tekstų, kurių perskaityti mokslininkai dar nemoka. Perskaitę tuos tekstus žmonės, dar daug nauja sužinojo apie tolimąją praeitį, apie senuosius laikus.

Kalbant apie rašto kilmę pora žodžių reikia pasakyti ir apie skaitmenų ženklų atsiradimą.

Dabar daugelyje šalių vartojami tokie ženklai skaitmenims pažymėti: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Pas mus dabar kasdien leidžiama daugybę laikraščių. Kai kurie mūsų laikraščiai išeina tokiu milžinišku egzempliorių skaičiumi, kad vienas žmogus jokiu būdu nesuspės perrašyti ranka ir per visą savo amžių. Taigi ir raštas-spauda, tobulėjant technikai, pasidarė visiems prieinamas.
Lietuvių raštas

Raštas Lietuva pasiekė palyginti vėlai. Iki krikščionybės įvedimo (XIV a. pradžios) Lietuvoje buvo vartojami tik tam tikri ženklai laukui ar nuosavybei žymėti. Kai kurių kronikinių bei istorikų pateikiami tariamo lietuviško rašto pavyzdžiai greičiausiai yra falsifikatas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų raštinėse nuo Vytauto laikų buvo vartojama ankščiau minėtoji slaviška kanceliarinė kalba ir senovinis slavų raštas-kirilica. Ryšiams su vakarų kraštais palaikyti Lietuvos vadovai daugiausia vartojo lotynų kalbą ir lotynišką raštą. Lietuviškai imta rašyti ir leisti lietuviškas knygas tik nuo XVI amžiaus. Lietuviškas raidynas buvo sudarytas lotynų alfabeto pagrindu. Sekta kai kuriomis lenkų, iš dalies vokiečių rašto bei rašybos manieromis.

Vilniaus universiteto bibliotekoje 1962 m. buvo atrastas poterių tekstas, parašytas nežinomo asmens ranka vienos 1503 m. išleistos lotyniškos knygos paskutiniame puslapyje. Tyrinėtojai nustatė, kad rašyta XVI amžiaus pradžioje. Tai pats seniausias iš visų iki šiolei žinomų lietuvių kalba tekstų.

Pirmoji spausdinta lietuviška knyga yra Martyno Mažvydo katekizmas, išleistas 1547 m. Karaliaučiuje.

Mažojoje Lietuvoje šias raides (gotiškas stilius) lietuviai vartojo ilgą laiką, iki pat antrojo pasaulinio karo, o Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystėje jos išnyko jau XVII amžiuje. Tačiau XVI amžiaus antroje pusėje LDK teritorijoje išleistos knygos vyrauja “gotiškos” raidės. Tai matyti, kad ir iš garsiosios Mikalojaus Daukšos “postilė”, išleistos Vilniuje 1599 metais. Kadangi Lietuvą raštas pasiekė per lenkus ir iš dalies per vokiečius, tai iš jų ir buvo pasisavintos kai kurios rašymo manieros.

Lygindami pirmųjų Lietuviškų knygų rašyba su dabartine, pastebime ne tik tuos skirtumus kurie dabar pamokose aptariami, bet daugeli kitų. Reikia pasakyti, kad tais laikais mūsų kaip ir kitų tautų, rašyba ir nebuvo nusistovėjusi, joje knibždėti knibždėjo įvairiausių nevienodumų, buvo vartojama visokių mums dabar neįprastų pagalbinių ženklų. Be to kai kurioms raidėms tam tikrais atvejais galėjo būti reiškiami kiti garsai, negu dabar jomis reiškiame kai kurių to meto raidžių dabar nebevartojame.

Išskyrus pirmąjį žodį, visur kitur vartojamos “gotiškos” raidės.

Naudota literatūra
Zinkevičius Z.

Zi – 102 Kalbotyros pradmenys . – K .: Šviesa, 1980. – 118 p., iliustr.

Rašykite komentarą

-->