Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Phare projektas

Autorius: Ieva

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Delegavus Ūkio ministerijai ir Centrinei projektų valdymo agentūrai

Paraiškos forma

Biudžeto eilutė LI 2002/000.620.01.01

Pareiškėjo pavadinimas:

UAB „Bang“
Bylos Nr. 1

(naudotis tarnyboje)

Įspėjimas

Prašome atidžiai perskaityti ir užpildyti paraišką. Praleidimai negali būti atitaisomi; jei trūksta kokios nors informacijos arba dokumento, jūsų paraiška bus atmetama.

Paraiškos formos pildymas

Prieš pildydami paraiškos formą atidžiai perskaitykite Gaires pareiškėjams. Gairėse pareiškėjams pateikiamos sąlygos dėl galutinio termino, pateikimo formos, partnerių, projektų, išlaidų, pareiškėjų tinkamumo, atitinkamų vertinimo patikros lentelių, paraiškų atitikimo patikrinimo ir t.t., kurių turi būti laikomasi pildant šią paraiškos formą.

Pildydamas paraiškos formą, pareiškėjas privalo laikytis nustatytos formos. Į visus klausimus turi būti atsakoma griežtai laikantis išdėstymo tvarkos. Paraiška turi būti surinkta kompiuteriu (atspausdinta) ir keičiama, atsižvelgiant į jūsų poreikius, pvz. skiriant daugiau vietos atsakymams pateikti arba ištrinant nurodymus pareiškėjams ir t.t. Ranka užpildytos arba nevisiškai užpildytos paraiškos nebus priimamos. Pateikite išsamią, bet glaustą informaciją; jei įmanoma, rašykite trumpai (nepamirškite, kad vertintojai jūsų pasiūlymui perskaityti ir įvertinti turi labai nedaug laiko).

Pareiškėjas ir visi partneriai (jei tokių yra) turi pateikti visus reikalaujamus ir pridedamus doku-mentus. Nevisiškai užpildytos paraiškos nėra vertinamos.

Paraiškos gali būti pateiktos lietuvių arba anglų kalba. Jei paraiška yra teikiama lietuvių kalba, šios paraiškos dalys PRIVALO būti pateiktos taip pat ir anglų kalba: Projekto santrauka (paraiškos formos 2.4 dalis), „Biudžetas“, „Finansavimo šaltiniai“ ir „Išlaidų pagrindimas“ (Gairių pareiškėjams B priedas).

Paraišką prašome užpildyti kuo aiškiau, atsižvelgiant į tai, kad jūsų paraišką vertinsiantys ekspertai nieko nežino nei apie jūsų projektą, nei apie pareiškėją ar partnerius. Rašykite glaustai, bet pakankamai išsamiai, kad būtų aišku, ką planuojate atlikti, kodėl jūsų projektas yra aktualus subsidijų schemos uždaviniams įgyvendinti ir kokios konkrečios naudos jis duos.

1. Projekto identifikavimo lapas

1.1 Projekto pavadinimas

„DVD diskų gamybos technologijos tobulinimas“

1.2 Paraiškos tipas

Paraiškų pagal subsidijų schemą temos Pažymėkite tik vieną temą!

1 tema: Inovacijos +

2 tema: El. verslas

1.3 Pareiškėjo pavadinimas

UAB „Bang“

Asmuo pasiteirauti:

Gamybos vadybininkas, Mindaugas Butvytis

Tel.: 8 676 25606

Fax.: 8~41 650015

El. p.: boodwis@one.lt

1.4 Projekto partneriai

Partneris Nr. 1 Techno-Park Tulln

Partneris Nr. 2 Modern Industrial Technologies (MIT)

1.5 Finansavimo šaltiniai

Eurais (€) %

Visos projekto išlaidos 108000 100

Tinkamos projekto išlaidos 108000 100

IŠ KURIŲ

Finansuojamos pagal subsidijų schemą 90 000 80

Finansuojamos pareiškėjo ir partnerių, iš kurių: 18000 20

Finansuojamos pareiškėjo 18000 20

2. Projekto aprašymas

2.1 Pavadinimas

UAB „Bang“ inovacijų diegimas

2.2 Veiklos vykdymo vieta

Lietuva

2.3 Iš Sutarčių institucijos prašoma suma

Visos tinkamos projekto išlaidos Iš Sutarčių institucijos prašoma suma % visų projekto išlaidų

108000

Rašykite komentarą

-->