Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Personalas

Autorius: Justinas

ĮVADAS

Organizuojant ir valdant personalą atsirado atotrūkis tarp naujų

reikalavimų ir senųjų tradicijų. Gerokai didesnį dėmesį reikėtų skirti

darbuotojams vetinti, kryptingai organizuoti karjerą ir kelti

kvalifikaciją. Vadovaujant turėtų būti orientuojamasi į bendradarbiavimo,

darbuotojų motyvavimo, atsakomybės didinimą. Turi būti derinamas pažangus

Vakarų šalių patyrimas su Lietuvoje susiformavusiomis tradicijomis ir

aplinka, nes tik tokiu būdu užtikrinamas personalo vadybos efektyvumas.


Su šiomis problemomis susiduriame visuose lygiuose – tiek

aukščiausiajame – valdymo, tiek vykdytojų lygyje. Pertvarkai svarbus visų

kategorijų darbuotojų pasirengimas, nes tik sklandus visų lygių darbas

garantuoja pertvarkos sėkmę.

1. PERSONALO ORGANIZAVIMO TURINYS IR ĮGYVENDINIMAS ĮMONĖJE

1.1. Personalo organizavimo turinys

Personalo organizavimas traktuojamas labai įvairiai. Vieni

autoriai įtraukia tik įmonėje atliekamus, kiti – ir kitų organizacijų

atliekamus darbus, vieni nagrinėja statišką, kiti dinamišką sistemą.

Siekiant kryptingai organizuoti darbą su personalu reikia:

1. išskirti pagrindines darbo kryptis;

2. nustatyti kiekvienos krypties darbo turinį.

1.2. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu

Personalo organizavimo sistema – sudėtinga sistema, jai būdingi

visi sudėtingų sistemų bruožai.

1. Sudėtinga organizacinė struktūra. Galima išskirti posistemius

pagal lygius, objektus, planavimo terminus.

2. Sistemos tikslai yra bendri, nustatyti remiantis bendrais

įmonės, personalo politikos tikslais.

3. Personalo organizavimo sistema turi daug lygių, derinamas

centralizuotas valdymas su atskirų posistemių autonomiškumu;

joje, be vertikalių ryšių, jungiančių skirtingų lygių

posistemius, yra ir horizontalių ryšių tarp vieno lygio

posistemių.

4. Būdingas kryptingumas ir sudėtingi ryšiai tarp atskirų

posistemių ir su aplinka. Vieno posistemio parametrų

pasikeitimas būtinai sukelia kitų posistemių ir visos sistemos

keitimąsi.

1.2.1. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai

Personalo vadybos subjektai gali būti skirstomi į vidinius ir

išorinius.

Tai, ar pesonalo vadybos subjektai priskiriami vidiniams ar

išoriniams, priklauso nuo nagrinėjamos sistemos. Jei nagrinėjama sistema

yra įmonė, tai vidiniai veiklos subjektai yra gamyboje ar kitoje įmonės

veikloje ir valdyme dalyvaujantys asmenys ir jų grupės.

Galima skirti dvi veiklos subjektų klasifikavimo nuostatas.

Personalo klasifikavimas pagal profesinę specializaciją yra

įteisintas oficialiojoje statistinėje atskaitomybėje, skiriami darbininkai,

tarp jų pagrindiniai ir pagalbiniai, vadovai specialistai ir kiti

tarnautojai.

Pagrindinai darbininkai tiesiogiai gamina pagrindinę įmonės

produkciją ar aptarnauja klientus. Pagalbiniai darbininkai aptarnauja

pagrindinius darbininkus.

Vadovai valdomąjį procesą veikia ne tiesiogiai, bet per jam

pavaldų kolektyvą.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->