Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pasaulinė išteklių taupymo patirtis

Autorius: Marius

Viskas, ką mes turime ir galime turėti, yra gamtoje [9]. Gamta- tai labai sudėtinga ir paslaptinga sistema, kurios reiškiniai glaudžiai ir įvairiai tarpusavyje susiję, vieni nuo kitų priklauso, vieni kitus sąlygoja. Žmonių ūkinės veiklos istoriją galima vertinti kaip jos santykį su gamta, kurios pagrindą sudaro gamtos ištekliai. Gamtos ištekliai sudaro sąlygas žmonijai egzistuoti ir vystytis, tenkinant beribius visuomenės poreikius [10]. Tik nuosekliai ir atidžiai išanalizavus gamtos išteklius, galima priimti tinkamus sprendimus, kaip juos įvaldyti, o įvaldžius racionaliai naudoti bei taupyti.

Darbo naujumas- straipsniuose ir knygose pasigendama autorių nuoseklumo, išsamumo ir gilesnių paaiškinimų, kodėl išteklius ir kaip juos reikia taupyti. Gausi informacija dažniausiai pateikiama viena forma. Šiame darbe stengiamasi surinktą informaciją kuo geriau apibendrinti susisteminti ir pateikti lentele bei grafiku. Darbe išteklių taupymas bus analizuojamas atrastų ir esamų atsargų bei sunaudojimo kasmet principu.

Darbo objektas- išteklių taupymas pasaulyje.

Darbo tikslas- išanalizuoti išteklių taupymo ir racionalaus naudojimo kitimą laiko ir erdvės atžvilgiu.

Darbui parašyti, iškelti pagrindiniai uždaviniai:

Išsiaiškinti išteklių svarbą žmonių poreikiams tenkinti;

Įvertinti išteklių taupymo patirtį pasaulyje ir Lietuvoje.

Darbui parašyti, naudojami šie metodai: teorinės literatūros analizė ir apibendrinimas, statistinių duomenų analizė bei lyginimas.

Pirmoje darbo dalyje “Gamtos išteklių įvairovė” apibrėžiama išteklių sąvoka, susisteminami gamtos ištekliai pagal jų galimybę einamuoju laikotarpiu naudoti bei jų galimybę visiškai sunaudoti. Antroje darbo dalyje “Išteklių taupymas bei racionalus jų naudojimas” nurodomi ir aprašomi pagrindinai keliai ištekliams taupyti: naujų išteklių šaltinių paieška, antrinis žaliavų naudojimas; Trečioje darbo dalyje “Energijos taupymas bei efektyvesnis jos naudojimas” analizuojami pagrindiniai ir labiausias paplitę energijos ištekliai, bei aprašoma XX a. pab. susikūrusi reikšminga energetikos sritis- alternatyvioji energetika. Paskutinėje darbo dalyje “Išvados” pateikiama apibendrinta informacija apie išteklių taupymą Lietuvoje ir pasaulyje.

1. GAMTOS IŠTEKLIŲ ĮVAIROVĖ
1.1. Gamtos ištekliai ir jų samprata
Gamtos ištekliai– tai gamtos elementai (žemė, vanduo, oras, augalija, gyvūnija, klimatas, naudingos iškasenos), kurie naudojami visuomenės reikmėms tenkinti. Gamta ir jos ištekliai yra Žemės ilgos evoliucijos rezultatas. Tarp žmogaus ir gamtos yra abipusė priklausomybė. Gamta sudaro sąlygas žmogui egzistuoti, o žmogus, pažindamas gamtos dėsnius, keičia jos elementų tarpusavio ryšius, atranda ir įvaldo vis naujas potencines jos jėgas [1; 4 p.] [5; 4 p.].

Gamta– tai dar ne jos ištekliai. Gamtos elementai tampa ištekliais nuo to momento, kada žmogus pradeda juos panaudoti savo reikmėms tenkinti. Kalbant apie išteklius reikia atkreipti dėmesį
į jų atsargas. Juk kiekvienais metais peržiūrimos naujos, iki šiol nežinomos gamtinių išteklių atsargos. Jos papildo jau žinomą tų atsargų kiekį, tačiau tik tada, kai detaliai ištiriami jų klodai, sukuriamos technologijos joms išgauti ir panaudojamos visuomenės poreikiams tenkinti.

Gamtos ištekliai– tai tie gamtos elementai, kuriuos galima panaudoti esamomis bei numatomomis mokslo ir technikos pažangos sąlygomis, o atsargos– tai ta dalis išteklių, kurie detaliai ištirti bei įvertinti ir visiškai tinka naudoti.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rašykite komentarą

-->