Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Naujosios ekonomikos imperatyvai

Autorius: Danielius

Naujosios ekonomikos imperatyvai

Naujosios ekonomikos sąlygos

Tūkstantmečių sandūroje niekas nebeabejoja, kad informacija bei jos vadyba verslo paradigmose vaidina esminį vaidmenį. Iki postindustrinės – informacinės revoliucijos XX a. antrojoje pusėje bene visose gyvenimo srityse tvyravo informacijos deficitas, tačiau dabar situacija visiškai pasikeitusi – socialiniame gyvenime ir ypač verslo sektoriuose tvyro visiškas informacijos perteklius, specialistų dar vadinamas ‘tobulu informacijos chaosu’.

Tokioje aplinkoje organizacijos nuolat keičiasi, transformuojasi, taikosi prie pastoviai kintančios aplinkos, kitaip bus priverstos palikti itin dinamišką naująją ekonomiką. Pastaroji pagrįsta informacinėmis technologijomis ir telekomunikacijoms, kurios ir įgalina tą pastovųjį ‘informacinį chaosą’. Organizacijai tampa gyvybiškai svarbu ne tik informacijos jūroje atsirinkti jai būtiną informaciją, tačiau ir ją pritaikyti efektyviausiu būdu bei veikti itin greitai – reakcija į pokyčius ir naują informaciją šiandien vaidina kaip niekada svarbų vaidmenį. Gebėjimas pasinaudoti informacija ar idėja suteikia organizacijai privalumą rinkoje, ji nebegali dirbti ritmiškai, tolygiai, preciziškai planuojant keliems metams į priekį, nes tai nesuderinama su kasdien skirtingu taktu pusluojančia rinka.

Apskritai organizacija tampa komunikacijos tinklų visuma, kurie kuria pačios organizacijos infrastruktūrą. Dekonstrukcijos procese keičiasi pati vadyba, o organizacijos strategine vadyba tampa komunikacijos vadyba. Pačios organizavimo struktūros ima įtakoti strateginį planavimą ir kitas svarbiausias organizacijos veiklas. Tačiau nuolatinių pokyčių sūkuryje pats strategavimas tampa itin problemišku, o ekstrapoliavimo procesai dažnai tampa itin sudėtingu uždaviniu.

Naujosios ekonomikos imperatyvai

Pažvelkime, kaip interneto ekonomika keičia bet kokios kompanijos veiklą. Pagrindiai naujosios ekonomikos imperatyvus:

1. Internetas revoliucionizuoja pardavimus ir prekinio ženklo vadybą. Jis suteikia naujas kompanijos pajamų didinimo galimybes, galimybes gerinti vartotojo aptarnavimą, pasiekti naujas rinkas ir rasti naujų būdų kaip įgyti naujų lėšų ir taupyti turimus finansus.

2. Jėgos balansas krypsta vartotojo pusėn. Atsiranda nauja – labiau informuoto vartotojo rūšis. Tokie vartotojai reikalauja ne tik geresnių kainų, daugiau ir šviežesnės informacijos ir geresnio aptarnavimo, tačiau kartu tikisi kiekvienam asmeniškai pritaikyto produkto ir paslaugų, kuriuos galima įsigyti ar internetu naudoti visą parą ištisą savaitę (24×7), taip pat kurių dizainą jis pats gali įtakoti.

3. Konkurencija smarkiai didėja. Kompanijos susiduria su visapusiškesne konkurencija, tad yra priverstos ieškoti naujų, inovacinių būtų, kaip susidoroti su konkrencija ir naujoviškai tiekti prekes ir paslaugas, naujoviškai konstruoti kainas. To nepaisanti kompanija praranda vartotoją.

4. Verslo greitis vis didėja. Internetinės technologijos verčia kompanijas greičiau veikti rinkoje, greičiau aptarnauti vartotoją. Tuo pačiu vartotojas reikalauja 24×7 aptarnavimo, taip pat naujausios informacijos apie produktą ir paslaugas.

5. Kompanijos transformuojasi į ‘išplėstąsias organizacijas’. Internetas sukuria sąlygas kompanijoms peržengti įprastas organizacines ir geografines ribas ir kurti naujas struktūras, kurios sujungia verslą su vartotoju, tiekėju, partneriais ir kitomis institucijomis.

6. Kompanijos priverstos naujai įvertinti savo vaidmenį vertės kūrimo grandinėje.

Vertės grandinės restruktūrizacija verčia kompanijas peržiūrėti savo pagrindines kompetencijas ir surasti, kur gali sukurti papildomą vertę bendradarbiaudamos su klientais, tiekėjais ir platintojais.

7. Žinios tampa pagrindiniu strateginiu turtu. Kompanijos privalo tiek išoriškai, tiek savo viduje pajungti informaciją produktų ir paslaugų vystymui, gerinti pačius procesus, priartėti prie vartotojo ir, svarbiausiai, išlikti konkurentų priešakyje.

Kompanijos priverstos kurti naujus verslo modelius

Kiekvieną dieną atsirandantis nauji išbandymai verčia organizacijas pergalvoti pačius savo verslo pagrindus. Internetas kompanijoms leidžia ‘įsitinklinti’ su visais savo komunikacijos oponentais ir vykdyti žymiai efektyvesnę veiklą. Galimybė didinti pajamas dirbant tiesiogiai su vartotoju tėra tik labiausiai matoma žymiai didesnio fenomeno dalis. Nors prekyba ir paslaugos internetu leidžia kompanijai didinti savo užimamos rinkos dalį, tačiau didžioji dalis santaupų atsiskleidžia kompanijų viduje optimizuojant ir mažinant darbo, inventorizacijos ir logistikos išlaidas. Tačiau kompanija negali naujų interneto galimybių tiesiog adaptuoti ir pritaikyti jas prie egzistuojančių verslo modelių ir organizacinių sistemų. Interneto versle organizacija pirmiausiai turi pertvarkyti pati save visose verslo proceso grandinės dalyse, pertvarkyti visus santykius. Didžiausiu išbandymu tampa visos vertės grandinės restruktūrizacija nuo vartotojų iki tiekėjų, nuo platintojų iki partnerių (žiūr. lentelę nr. 1).


Lentelė nr. 1 Atsirandantis naujasis verslo modelis

Industrinis amžius Skaitmeninis amžius

Kompanijos Fokusuotos į vidų Išplėstos organizacijos

Vartotojas Ribotas kontaktas su kompanija Tiesioginis kontaktas su kompanija

Tiekėjas Artimi-fiziniai lėti ryšiai Greiti elektroniniai ryšiai

Tarpininkai Atskiri vienetai / atskirti procesai Išplėsti kompanijos ryšiai / kompleksiniai procesai

Darbuotojai Hierarchinis vadovavimas pagal funkcijas ‘Įgalintosios’ komandos, daugiafunkcijinis vadovavimas

Pagrindinės kompanijoms iškylančios užduotys:

* Išvystyti naujus pritaikytus interneto įgalintus modelius, kurie leidžia kompanijai būti konkurentabilia skaitmeniniame amžiuje.

* Pertvarkyti ir (jei reikia) iš esmės pakeisti daugumą kompanijos pagrindinių verslo procesų, sietinų su internetu.

* Išvystyti naujos kartos verslo modelį, padėsiantį efektyviai išlikti konkurentabiliu.

* Vystytis žaibiškai – greitai atsirinkti galimybes, nustatyti prioritetus, priimti sprendimus.

* Greitai pergalvoti ir keisti strategijas (žiūr. lentelę nr. 2) – įvertinti, kuriuos kompanijos verslo strategijos aspektus labiausiai įtakos internetas ir koncentruotis ties specifinėmis užduotimis, pasirinkti reikiamą vidinių ir išorinių resursų kombinaciją, veikti greitai – lyderiai niekada nesustoja vystęsi.

* Organizacija priversta nuolat keistis. Internetas įtakoja kompanijos organizaciją ir kultūrą – tradiciniai organizaciniai modeliai nebetinka, diegiami nauji – lankstūs, labiau prisitaikantys prie greitai kintančios ‘įtinklintos’ aplinkos. Vyksta ‘seisminis poslinkis’ – kompanijos restruktūrizuoja veiklą, pasidalinimą žiniomis, darbuotojų įgalinimą ir kt. ‘Produktyvumo vadyba’ keičiama į ‘pokyčių vadybą’.


Organizacijos vadyba turi sugebėti reaguoti žaibiškai ir:

— kurti prisitaikančias ir dinamines virtualias komandas vietoje tradicinių ‘komanda ir kontrolė’ hierarchinių modelių

— išvystyti ‘praplėstąsias įmones’, sugebančias vienu metu dirbti su verslo partneriais visame pasaulyje ties skirtingais projektais, formuoti artimesnius ryšius su jais, dalintis žiniomis ir atsakomybėmis, taip, kad ir partneriai galėtų greitai reaguoti į pokyčius, grėsmes ir atsirandančias naujas galimybes

— valdyti verslą per multidimensionalius, besivystančius, vertę pridedančius bendradarbiavimo tinklus, o ne tradiciškai pozicionuojant verslą kaip linijinių ir statiškų vertės grandinių dalį

— transformuoti organizacinę kultūrą ir taip įgalinti bendrą ateities vizijų kurimą ir dalinimąsi jomis, įgalinti darbuotojus fokusuotis siekiant įgyvendinti tas vizijas.


Kompanijos, fundamentaliai keičiančios savo verslą, pirmiausiai turi nusistatyti strateginius prioritetus. Sėkmę lemia žinios, greitis ir vikrumas.

Lentelė nr. 2 Iterneto įgalinti strateginiai prioritetai

1. Didinti vartotojo pasitenkinimą

2. Mažinti išlaidas

3. Globalizuotis – plėsti rinkas

4. Skatinti inovacijas

5. Greitinti atoveiksmį į rinkas

Naująjame versle jau išryškėjo septyni strateginiai imperatyvai:

1. Naujo verslo modelio sukūrimas – jį palaiko elektroninė infrastruktūra

2. Išvystyti sugebėjimus daryti verslą internete

3. Sukurti ir išvystyti naujos informacijos skleidimo priemonės prekinį ženklą, tik efektyvus elektroninis ‘brendingas’ sukurs vartotojo lojalumą ir prieraišumą

4. Didinti ir skatinti globalizacijos iniciatyvas

5. Sukurti 24×7 elektroninį verslą

6. Institucionalizuoti žinias – kompanijos gali įgyti konkurencinių privalumų vien jau panaudodamos savo ‘institucines žinias’. Tai reikalauja žinoti, kokios yra kompanijos pagrindinės kompetencijos ir kaip kompanija gali diferencijuoti savo sugebėjimus tiek verslo procesuose ir skirtinguose savo vartotojų aptarnavimo lygiuose, to paties reikalauti iš tiekėjų

7. Veikti dabar – nedelsiant

Lentelė nr. 3Tradicinio verslo tranformacija į e-verslą

1. Vystyti į vartotoją orientuotą kompanijos interneto svetainę(informacijos prieinamumas ir skleidimas / žinių vadyba / globalus pasiekiamumas)

2. Pergalvoti verslo procesus (nauji ryšiai su vartotoju / kai kurių procesų sinchronizavimas su internetu / elektroninė infrastruktūra)

3. Kurti naujus prekių/paslaugų realizavimo kanalus(nauji ryšiai su partneriais ir tiekėjais / nauji pajamų šaltiniai / užsakymų vadyba, pardavimai ir pristatymai)

4. Sukurti e-verslo modelį(didysis pajamų svorio centro kitimas / visi procesai susiję su internetu / elektroninė infrastruktūra 24×7)

© ‘The Economist Intelligence Unit Limited’ ir ‘BoozoAllen & Hamilton’

Mažiau išsivysčiusiose šalyse yra susidaręs gana painus ir nepalankus klimatas sklisti naujosios ekonomikos verslui – visiškai neišvystytos bendros informacinės infrastruktūros, milžiniškas atsilikimas elektroninės teisės srityje, mažas gyventojų interneto vartojimas ir t.t. Probleminę situaciją pagilina ne tik informacijos trūkumas, tačiau ir organizacijų vadybinių būdų senamadiškumas. Tokiu būdu susidaro uždaras ciklas.

Rašykite komentarą

-->