Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Mundelio – Flemingo modelis

Autorius: Dalius

1. Mundell’io – Fleming’o modelis. (visuminė paklausa atviroje ekonomikoje)
Šį modelį Mundell’is ir Fleming’as sukūrė septintame dešimtmetyje. Už jį 1999 m. Robert‘as Mundell‘is buvo apdovanotas Nobelio premija. Mundell’io – Fleming’o modelis yra Keinso IS-LM modelio versija, pritaikyta mažai atvirai ekonomikai, t.y. į modelį įeina du svarbūs kintamieji – grynasis eksportas ir valiutų kursas; kainų lygis yra fiksuotas.

Mundell‘io – Fleming‘o modelį aprašo tokios lygybės:

Y = C(Y – T) + I(r) + G + NX(e) – IS*

(M/P) = L (Y, r) – LM*

r = r*
Pirmoji lygybė aprašo prekių rinką, pajamos Y yra vartojimo (C), kuris teigiamai priklauso nuo disponuojamų pajamų, investicijų (I), kurios turi neigiamą sąryšį su realia palūkanų norma, vyriausybės pirkimų (G) ir grynojo eksporto (NX), kuris neigiamai priklauso nuo valiutos kurso suma. Valiutos kursas yra tam tikros šalies valiutos kaina, išreikšta kitų šalių nacionaline valiuta. Kadangi šiame modelyje, kaip ir IS-LM, daroma prielaida, kad kainos yra pastovios, tai realaus valiutų kurso pokytis sutampa su nominalios valiutos kurso pokyčiu. Vadinasi, kuomet nominalus valiutos kursas didėja, užsienietiškų prekių kainos mažėja, taigi eksportuojama mažiau prekių, o importuojama daugiau.

Antroji lygybė aprašo pinigų rinką. Ji rodo pinigų realios atsargos paklausą, kuri teigiamai yra susijusi su pajamomis ir neigiamai su realia palūkanų norma.

Trečiojoje lygybėje daroma prielaida, kad mažos atviros ekonomikos reali palūkanų norma lygi pasaulinei realiai palūkanų normai (r*).

Šios trys lygybės pilnai apibūdina Mundell‘io – Fleming‘o modelį.
Grafinis modelio vaizdavimas
Kadangi šiame modelyje atsiribojama nuo realios palūkanų normos (r) pokyčio (r yra pastovi ir lygi pasaulinei r*) tai LM* kreivė yra vertikali, t.y. pinigų paklausai r neturi jokios įtakos. LM* kreivė rodo bendras pajamas. Ekonomika yra pusiausvyroje taške, kuriame kertasi IS* ir LM* kreivės.

1 pav. Mundell‘io – Fleming‘o modelis. Šis grafikas vaizduoja pusiausvyrinę padėtį tarp prekių ir pinigų rinkų esant pastoviai palūkanų normai r*.
LM* kreivė

LM* keivė yra išvedama remiantis IS-LM modeliu. Viršutinis grafikas susieja pinigų rinką su pasauline realia palūkanų norma, kuri šiuo atveju yra pastovi. Susikirtimo taškas parodo, kokios yra pajamos nepriklausomai nuo valiutos kurso. Taigi LM* kreivė yra vertikali.
2 pav. LM* kreivės išvedimas.

Mažos atviros ekonomikos IS kreivė
3 pav. IS* kreivės išvedimas.
IS* kreivė išvesta iš NX grafiko ir Keinso kryžiaus. (a) grafike padidėjus valiutos kursui nuo e0 iki e1, grynasis eksportas NX mažėja nuo NX0 iki NX1. Dėl to (b) grafike sumažėja mažos atviros ekonomikos visuminės išlaidos (AE). (c) grafike išvesta IS* kreivė atspindi sąryšį tarp pajamų ir valiutos kurso. Kai e didėja, tai Y mažėja ir atvirkščiai. IS* kreivė turi neigiamą nuolydį, kadangi didesnis valiutos kursas sumažina grynąjį eksportą, o tuo pačiu ir visumines pajamas
2. Maža atvira ekonomika su plaukiojančiu valiutos kursu.
Valiutų kurso sistemos yra skirstomos į laisvai plaukiojančias ir griežtai fiksuotas sistemas. Daugelyje šalių dabar naudojamas plaukiojantis valiutos kursas, kuris kinta laisvai, įtakojant ekonomikos sąlygų kitimui.
Fiskalinė politika
Tarkime, kad vyriausybė skatina didinti visumines išlaidas (AE), didindama vyriausybės pirkimus (G) arba mažindama mokesčius. Tokia ekspansinė fiskalinė politika IS* kreivę pastumia aukštyn į dešinę, dėl to didėja valiutos kursas (e), o pajamos (Y) nesikeičia. Esant uždarai ekonomikai, fiskalinė politika pajamas padidina.

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->