Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Mokyklos susirinkimo protokolas

Autorius: Rūta

TAURAGĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA
PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2007-01-02 Nr.0-00

Tauragė

Posėdis įvyko – 2007-01-01

Posėdžio pirmininkas — mokyklos direktorius Algirdas Vasiliauskas.

Posėdžio sekretorius – buhalterė Zinaida Klumpienė.

Dalyvavo – 35 pedagogai (sąrašas pridedamas, 1 lapas).

Kviestieji asmenys – Tauragės miesto klebonas Kazimieras Jonaitis, Švėkšnos psichiatrinės ligoninės psichoterapeutas Antanas Antanaitis, tėvų komiteto nariai Juozas Albertynas, Alma Adamdienė, Žilvinas Žilvinaitis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl žalingų įpročių prevencijos.

2. Dėl ugdymo plano paskirstymo.

3. Dėl mokinių elgesio diskotekose.

4. Dėl ūkinės – finansinės veiklos.

5. Dėl rinkimų į mokyklos tarybą.

1. SVARSTYTA. Žalingų įpročių prevencija.

Pranešėjas psichoterapeutas Antanas Antanaitis kalbėjo apie alkoholio žalą organizmui, jo pasekmes ir prevenciją.

Pranešėjas Tauragės miesto klebonas Kazimieras Jonaitis kalbėjo apie egzistuojančią agresiją tarp paauglių ir jos pasekmes, kaip bandyti išvengti agresijos ir susvetimėjimo šeimoje.

2. SVARSTYTA. Ugdymo plano paskirstymas.

Pranešėja direktoriaus pavaduotoja Danutė Danuitienė supažindino su keliamais tikslais ir uždaviniais 2007–2008 m. ir numatytais žingsniais jų įgyvendinimui. Taip pat pristatė ugdymo planą. Pavaduotoja supažindino su ugdymo pasiekimais, mokinių išvykomis ir ekskursijomis, kokiu tikslu jos buvo organizuojamos ir kaip finansuojamos.
NUTARTA. Didesnį dėmesį skirti gabiųjų mokinių ugdymui.

3. SVARSTYTA. Mokinių elgesys diskotekose.

Pranešėja mokyklos psichologė Jūratė Jankauskaitė sakė, kad diskotekose ne visi jaučiasi saugiai. Kai kurie dalyviai elgiasi agresyviai, neklauso duodamų pastabų. Psichologė pranešė, kad prieš savaitę diskotekos metu buvo išdaužtas pirmokų klasės langas. Taip pat, kad vasario 1 d. mokykloje vykusioje diskotekoje susikivirčijo keletas mokinių. Įsikišus pedagogams paaiškėjo, kad du iš jų yra apsvaigę.

NUTARTA:

1. Skirti po tris mokytojus, kurie budės kiekvienoje diskotekoje.

2. Stebėti, kas vyksta ne tik mokykloje, bet ir jos kieme.

4. SVARSTYTA. Ūkinė – finansinė veikla.

Direktorius Algirdas Vasiliauskas sakė, kad šie metai buvo geri finansiniu- ūkiniu požiūriu. Buvo atlikta dalinė renovacija – pakeisti langai ir laukinės durys. Po mėnesio turi prasidėti pirmo aukšto pertvarkymas ir sporto salės renovacija. Bibliotekoje įruoštas naujas informacinis centras. Mokytojų komanda dalyvavo MTP projekte. Šio projekto metu mokytojai mokėsi naujų darbo metodų, o mokykla gavo naujų mokymosi priemonių. Direktorius pranešė, kad pasikeitė mokyklos autobuso grafikas. Jis pabrėžė, kad anksti atvykusiems mokiniams yra sudarytos galimybės skaitykloje ruošti pamokas, žiūrėti televizorių, dirbti prie kompiuterio, skaityti laikraščius, žurnalus ir knygas. Pakeista mokinių maitinimo tvarka.
NUTARTA. Skirti 500 lt. premiją klasei, kurios mokymosi vidurkis bus didžiausias.

5. SVARSTYTA. Rinkimai į mokyklos tarybą.

Mokyklos tarybos pirmininkė Vida Vidaitienė paprašė išrinkti vieną iš tėvų į mokyklos tarybą. Buvo pasiūlyti trys kandidatai: Petrė Jonaitienė, Klimas Klimaitis, Vita Vytautienė.
NUTARTA. Į mokyklos tarybą vienbalsiai išrinkta Vita Vytautienė.
Posėdžio pirmininkas (parašas) Algirdas Vasiliauskas
Posėdžio sekretorius (parašas) Zinaida Klumpienė.

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS
1. Antanas Antanaitis

2. Juozas Apaštalas

3. Vygantas Baublys

4. Laura Cibulytė

5. Vaiva Čėsnaitė

6. Dana Danaitė

7. Jurgita Dinguolė

8. Ana Eglytė

9. Vytė Fabrikaitė

10. Jurgis Giedraitis

11. Augustas Gusia

12. Arnoldas Hilsonas

13. Arna Ilgauskaitė

14. Daiva Imkienė

15. Trakė Janaitė

16. Virginija Jumtikaitė

17. Klimas Klimaitis

18. Gediminas Korsaras

19. Antanas Lipskis

20. Janina Lopaitė

21. Gytė Omarienė

22. Albina Overlingienė

23. Petras Pavardenis

24. Petras Petraitis

25. Albina Saulevičienė

26. Stasys Simaitis

27. Vytas Šalna

28. Kostė Šarkaitė

29. Nijolė Urbienė

30. Evelina Ūsytė

31. Algirdas Vasiliauskas

32. Rūta Veselienė

33. Ona Zinaitienė

34. Živilė Žilvinienė

35. Asta Žotautienė

Rašykite komentarą

-->