Studijoms.lt

Referatai, konspektai

MIKROEKONOMIKA

Autorius: Valdas


Pagalbinė priemonė studijuojantiems ekonomikos teoriją

Šiame leidinyje trumpai pateikiamos pagrindinės mikroekonomikos kurso sąvokos, problemos, ryšiai. Rekomenduojama naudoti klausant paskaitas, ruošiantis seminarams, kartojant ekonomikos teorijos kursą.

EKONOMIKOS TEORIJOS OBJEKTAS IR METODAS

Ekonomikos teorijos objektas yra ūkinė veikla arba ekonomika. Tyrinėdama ekonomiką, ekonomikos teorija siekia atskleisti bendruosius, esminius ekonomikos veikimo, augimo ir vystymosi ryšius, priklausomybes, veikiančias apskritai ekonomikoje arba tam tikroje jos stadijoje, pakopoje (pavyzdžiui, rinkos ūkyje apskritai ar šiuolaikiniame moderniajame rinkos ūkyje). Taigi ekonomikos teorija – mokslas apie ekonomikos funkcionavimo dėsningumus.


Ūkinė veikla – tai gėrybių (produktų, paslaugų, informacijos) gamyba, paskirstymas, mainai ir vartojimas visuomenėje, t.y. visuomeninė gamyba. Ekonomikos teorija nagrinėja, kaip taupiai naudojant išteklius tenkinti žmonių poreikius ir kaip toks išteklių naudojimas veikia visuomeninės gamybos raidą bei visos visuomenės vystymąsi.

Ištekliai – visa tai, kas naudojama prekėms ir paslaugoms gaminti. Ištekliai, kai jie panaudojami gamyboje, dar vadinami gamybos veiksniais. Yra trys pagrindinės išteklių grupės:

1) žemė – tai visi gamtos teikiami ištekliai, naudojami gamybos procese (žemė, miškai, vandenys, iškasenos ir pan.);

2) kapitalo ištekliai – visa tai, kas sukurta žmonių darbu ir yra naudojama prekių ir paslaugų gamybai (įrengimai, pastatai ir pan.);

3) darbo ištekliai – žmonių fiziniai ir protiniai sugebėjimai, panaudojami atliekant įvairias ūkines funkcijas.

Šalia šių išteklių šiuolaikinėje visuomenėje vis svarbesni tampa verslumo (susijusio su gebėjimu iškelti verslo idėją ir ją realizuoti, rizikuoti) bei informacijos ištekliai.

Pagrindinis daugumos išteklių bruožas – jų retumas, ribotumas. Riboti ištekliai vadinami ekonominiais ištekliais. Pagrindinė ekonomikos problema – tai pasirinkimo problema. Kadangi poreikiai yra begaliniai, o ištekliai – riboti, visuomenėje būtinas pasirinkimas, kad esant tam tikram technologijos lygiui būtų maksimaliai tenkinami poreikiai. Ir individai, ir visuomenė visada renkasi, kokius poreikius tenkinti pirmiausia.

Taigi ekonomikos teorija – mokslas apie racionalų ūkininkavimą, mokslas apie tai, kaip žmonės ir visuomenė pasirenka vieną iš alternatyvų naudoti retus gamybos veiksnius (išteklius) būtiniems savo poreikiams tenkinti, gaminti ir tiekti prekes ir paslaugas.

Ekonomikos teorijos mokslas svarbus, nes:

1) padeda suvokti kas vyksta ekonomikoje, atskleidžia pačius bendriausius ekonomikos veikimo dėsningumus;

2) jos suformuluotais dėsningumais, teorijomis naudojasi kiti ekonominiai mokslai;

3) juo remiasi vyriausybė, vykdydama savo ekonominę politiką.

Ekonomikos teorijos metodai. Ekonomikos teorijoje naudojami bendrieji mokslinio tyrimo metodai, matematiniai ir grafiniai metodai.

Bendrieji mokslo metodai. Tiriant ekonomiką plačiausiai naudojamas abstrahavimasis. Abstrahavimasis – tai svarbiausių bruožų, ryšių, santykių reiškiniuose bei procesuose mintinis išskyrimas ir atribojimas.Abstrakcijos lygis gali būti įvairus ir priklauso nuo tyrimo tikslo. Abstrakčios sąvokos vartojamos taikant konkrečias tyrimo procedūras – stebėjimą, gautų rezultatų sisteminimą ir klasifikavimą, jų analizę (skaidymą) bei dalinę sintezę (apibendrinimą). Abstrakciją galima laikyti indukciniu metodu, nes tiriant ekonominius reiškinius einama nuo atskirybės prie bendrybės.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rašykite komentarą

-->