Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvos ir Vokietijos psichologų etikos kodeksų lyginamoji analizė

Autorius: Konstantinas

Lietuvos ir Vokietijos psichologų Etikos kodeksų lyginamoji analizė

Kiekvienos šalies psichologai vadovaujasi savais etikos principais, nurodytais jų šalies Etikos kodeksuose. Šie principai apibrėžia psichologo teises ir pareigas, psichologo – psichologo bei psichologo – subjekto (kliento, paciento ar kt) kontakto ypatybes, numato psichologo profesinės veklos gaires. Lietuvos psichologai vadovaujasi Europos psichologų profesionalų asociacijų federacijos (EPPAF) priimtais Etikos principais, kurie 1996 m. lapkričio 23 d. buvo patvirtinti LPS suvažiavimo metu. Vokietijos psichologai vadovaujasi Vokietijos psichologijos sąjungos ir Vokietijos psichologių ir psichologų profesinės sąjungos Etine direktyva, kuri Vokietijoje buvo priimta 1998 m. rugsėjo 29 d. Tarp šių dokumentų esama gana daug panašumų, bet taip pat yra ir nemažai skirtumų, kurie bus apžvelgti šioje Lietuvos ir Vokietijos psichologų Etikos kodeksų lyginamojoje analizėje.

Visų pirma Lietuvos ir Vokietijos psichologų Etikos kodeksai skiriasi struktūros požiūriu. Lietuvos psichologų Etikos kodeksą sudaro trys pagrindinės dalys: Preambulė, Bendrieji principai ir Profesinė psichologo etika. Vokietijos psichologų Etikos kodeksą sudaro penkios pagrindinės dalys: Preambulė, Bendrieji principai, Psichologija tyrimuose ir mokyme, Psichologija praktikoje ir Baigiamieji principai. Taigi, pirmųjų dviejų abiejų šalių Etikos kodeksų dalių pavadinimai sutampa. Turinio atžvilgiu ir Lietuvos, ir Vokietijos psichologų Etikos kodeksų preambulės taip pat labai panašios – jose nurodomos iš esmės tos pačios psichologų veiklos sritys (tyrimai, mokymas, atestavimas, terapija, konsultavimas, teisminė ekspertizė, psichodiagnostika) bei labai panašūs psichologų veiklos tikslai: Lietuvos psichologų veiklos tikslas yra plėsti žmonių elgesio pažinimą ir ten, kur įmanoma, taikyti turimas žinias visuomenės ir individo psichologinei būklei gerinti; Vokietijos psichologų Etinėje direktyvoje nurodomas pagrindinis tikslas – žmonių, su kuriais dirba psichologas, apsauga ir gerovė.

Nors abiejų šalių Etikos kodeksų antrųjų dalių pavadinimai tokie patys (Bendrieji principai), jose kalbama apie visiškai skirtingus dalykus. Lietuvos psichologai savo profesinėje veikloje turi remtis penkiais pagrindiniais principais (kompetencijos, garbingumo, žmonių teisių ir orumo gerbimo, rūpinimosi kitų gerove ir socialinės atsakomybės), kurie išsamiai apibūdinti šioje Etikos kodekso dalyje. Vokietijos psichologai bendruosius principus supranta visiškai kitaip – šioje jų Etinės direktyvos dalyje kalbama apie mokslinio laipsnio psichologams suteikimą, apie psichologų padėtį kolegų ir kitų profesinių grupių atžvilgiu, apie duomenų tvarkymą, recenzijas ir tyrimų ataskaitas bei apie reklamą. EPPAF išskirti bendrieji principai, kuriais vadovaujasi Lietuvos psichologai profesionalai, aptariami kitose Vokietijos psichologų Etinės direktyvos dalyse, tuo tarpu ne visi Vokietijos psichologų Etinės direktyvos bendrieji principai paminėti Lietuvos psichologų Etikos kodekse (pvz., lietuviai niekur neužsimena apie tai, kokio reikia išsilavinimo, kad psichologui būtų suteiktas tam tikras mokslinis laipsnis, tik vienu sakiniu („psichologinių paslaugų reklama grindžiama psichologo etikos keliamais reikalavimais“) užsimenama apie reklamą, kuriai Vokietijos psichologų etikos kodekse skirtas visas skyrius).

Trečioji Lietuvos psichologų Etikos kodekso dalis – Profesinė psichologo etika, kurioje nurodyta, kokių profesinės etikos normų turi laikytis praktikuojantis psichologas. Ši Etikos kodekso dalis susideda iš dešimties skyrių, apibūdinančių skirtingas galimas praktinės psichologo veiklos situacijas. Šią Lietuvos psichologų

Etikos kodekso dalį Vokietijos psichologų Etinėje direktyvoje atitinka dvi dalys – Psichologija tyrimuose ir mokyme bei Psichologija taikyme – apibūdinančios pagrindines Vokietijos psichologų veiklos sritis. Skyrius „Psichologija tyrimuose ir mokyme“ neturi atitikmens Lietuvos psichologų Etikos kodekse, kur daugiausia kalbama apie konsultavimą. Tiesa, skirtinguose Lietuvos psichologų Etikos kodekso Profesinės psichologo etikos dalies skyriuose kalbama apie tiriamųjų konfidencialumo ir gerovės apsaugą, bet tam skiriama itin mažai dėmesio. Vokietijos psichologų Etinės direktyvos šioje dalyje kalbama apie pasisakymo laisvę ir visuomeninę atsakomybę, geros mokslo praktikos principus (jie panašūs į Lietuvos psichologų Etikos kodekso Bendruosius principus), tyrimus su žmonėmis bei gyvūnais, šių tyrimų rezultatų publikavimą bei apie mokymą(-si), kvalifikacijos kėlimą ir profesinę priežiūrą (supervizijas). Iš visų šioje dalyje išdėstytų principų labiausiai dėmesį atkreipia tai, kad mokymu užsiimantis psichologas gali skatinti studentus dalyvauti tyrimuose, kai tai yra reikalinga, bet turi užtikrinti, kad atsisakymas dalyvauti neturės jiems jokių neigiamų pasekmių (tai galioja ir kalbant apie kitus nuo psichologo priklausomus asmenis). Iš skyriaus apie gyvūnus įsimintiniausia tai, kad tyrimai su gyvūnais turėtų būti atliekami tik tada, kai nėra jokių kitų būdų gauti reikalingus duomenis. Taip pat pažymėtina, kad tyrimams su gyvūnais reikalingas leidimas ir netgi tuo atveju, kai nevykdoma jokia intervencija, o tik stebimas gyvūnų elgesys, apie tokį atliekamą tyrimą reikia pranešti Vokietijos tyrimų draugijos bandomųjų gyvūnų tyrimų komisijai.

Ketvirtoji Vokietijos psichologų Etinės direktyvos dalis – Psichologija taikyme – praktiškai apima visą trečiąją Lietuvos psichologų Etikos kodekso dalį (Profesinė psichologo etika). Joje kalbama apie psichologo – kliento/paciento kontakto ypatybes (įdomu tai, kad Lietuvos psichologų Etikos kodekse konsultuojamasis vadinamas subjektu, o Vokietijos – klientu/pacientu), pabrėžiama ypatinga psichologo atsakomybė už konsultuojamąjį ar terapijos dalyvį. Šioje Vokietijos psichologų etinės direktyvos dalyje iškiriamas atskiras skyrius „Vertimasis privačia praktika“, kur pateikiama praktinių nuorodų privatų kabinetą atidarančiam konsultantui ar terapeutui. Kai kurios nuorodos yra labai smulkmeniškos (pvz., yra nurodyta, kas turėtų būti skelbiama praktikos iškaboje, kiek kartų spaudoje gali būti pranešama apie privataus kabineto atidarymą/persikraustymą/uždarymą, darbo laiko ar telefono numerio pasikeitimą ir pan.). Taip pat yra išskirtas skyrius „Kolektyvinis vertimasis profesine veikla“, kuriame aptariamas galimas kelių psichologų ar psichologų ir kitų profesijų atstovų bendradarbiavimas. Lietuvos psichologų Etikos kodekse tokia psichologų darbo forma nėra numatyta.

Vokietijos psichologų Etinės direktyvos penktojoje dalyje „Baigiamieji principai“ išskirtas skyrius „Pažeidimai“, kuriame numatyta, kad kurio nors Etinės direktyvos principo pažeidėjo elgesys svarstomas Vokietijos psichologijos sąjungos garbės teisme arba Vokietijos psichologių ir psichologų profesinės sąjungos garbės teisme. Lietuvoje atitinkamai tai svarstoma LPS profesinės etikos komisijoje. Taip pat šios dalies antrame skyriuje „Įsigaliojimas“ papasakota Vokietijos psichologų Etinės direktyvos priėmimo istorija, jos įsigaliojimo data (1999 m. balandžio 25 d.). Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Vokietijos psichologijos sąjungos ir Vokietijos psichologių ir psichologų profesinės sąjungos Etinės direktyvos priėmimo ir įsigaliojimo datos nesutampa. Taip yra dėl to, kad šią Etinę direktyvą 1998 m. rugsėjo 30 d. priėmė Vokietijos psichologijos sąjunga, o ji įsigaliojo tik 1999 m. balandžio 25 d., kai ją patvirtino Vokietijos psichologių ir psichologų profesinė sąjunga.

Iki šiol daugiausia buvo kalbėta apie tai, ką Vokietijos psichologų Etinė direktyva aptaria plačiau nei Lietuvos psichologų Etikos kodeksas. Vis tik Lietuvos psichologų Etikos kodekso trečiosios dalies „Profesinė psichologo etika“ šeštas skyrius „Psichologas atsivelgia į taikomų metodų ir savo paties trūkumus“ aptartas daug išsamiau negu Vokietijos psichologų Etinėje direktyvoje, kur praktiškai nekalbama apie psichologinius metodus, tėra paminėta, kad psichologas turėtų visada būti pasiruošęs kalbėti apie savo naudojamus metodus. Šešto skyriaus paskutinis punktas (jame nurodoma, kad psichologas nepradeda profesinio bendravimo kai:1- su S susijęs giminystės ryšiais; 2 – jaučia antipatiją arba labai stiprų potraukį S; 3 – neišspręsti psichologo konfliktai gali turėti įtakos S) taip pat išsamesnis už Vokietijos psichologų etinės direktyvos principą, kad konsultavimo ir terapijos metu psichologas negali užmegzti su pacientu jokių asmeninių ryšių (pvz., seksualiniai santykiai su pacientu neleistini).

Taigi, nors abi šalys vadovaujasi 1993 m. liepos 9 – 10 d. Europos psichologų profesionalų asociacijų federacijos (EPPAF) Generalinėje asamblėjoje priimtais Etikos principais, laikui bėgant abi šalys, atsižvelgdamos į esamą psichologijos padėtį toje šalyje, besivystančias jos sritis (Vokietijoje – tyrimai, mokymas ir konsultavimas/terapija; Lietuvoje – konsultavimas/ terapija), daromus pažeidimus savaip juos koregavo ir pildė. Taip atsirado saviti Etikos kodeksai, kurie, nors ir remiasi bendrais esminiais principais, tarpusavyje gana daug kuo skiriasi.

Literatūra

1. “Ethische Richtlinien der DGPs und des BDP”, prieiga per internetą http://www.bdp-verband.org/bdp/verband/ethik.shtml (žiūrėta 2006 m. rugsėjo 25 d.)

2. “Europos psichologų profesionalų asociacijų federacijos Etikos principai”, prieiga per internetą http://www.dgps.de/dgps/satzung/003.php (žiūrėta 2006 m. rugsėjo 15 d.)


Priedas Nr.1. Vokietijos psichologų etikos kodekso vertimas

Etikos komisijos tekstas

Vokietijos psichologijos sąjungos ir Vokietijos psichologių ir psichologų profesinės sąjungos Etinė direktyva

(priimta 1998 09 29)

Turinys

A. Preambulė

B. Bendrieji principai

I. Profesinis laipsnis

II. Padėtis kolegų ir kitų profesinių grupių atžvilgiu

III. Elgesys su duomenimis

IV. Recenzijos ir pranešimų ataskaitos

V. Reklama ir visuomenė

C. Psichologija tyrimuose ir mokyme

I. Pasisakymo laisvė ir visuomeninė atsakomybė

II. Geros mokslo praktikos principai

III. Tyrimų su žmonėmis principai

IV. Gyvūnų naudojimas tyrimuose ir mokyme

V. Tyrimų rezultatų publikavimas

VI. Mokymasis, tobulinimasis, kvalifikacijos kėlimas, supervizijos

D. Psichologija praktikoje

I. Ypatinga atsakomybė už klientą/pacientą

II. Vertimasis privačia praktika

III. Kolektyvinė profesinė veikla

E. Baigiamieji principai

I. Pažeidimai

II. Įsigaliojimas

A. Preambulė

Psichologo užduotis yra gausinti

žinias apie žmogų ir savo žinias bei gabumus naudoti visuomenės ir atskirų jos narių gerovei. Jis gerbia individų orumą bei neliečiamybę ir saugo bei gina pagrindines žmogaus teises.

Profesinė psichologo veikla apima mokslinius tyrimus, mokymą, diagnostiką, psichoterapiją, supervizijas, konsultavimą, teisminę ekspertizę ir kitas funkcijas. Psichologas prisiima ypatingą atsakomybę už žmones, su kuriais bendrauja. Kad galėtų padėti, jam būtinas žmonių pasitikėjimas. Svarbiausias šios direktyvos tikslas yra žmonių, su kuriais psichologas dirba, apsauga ir gerovė.

Psichologas yra įpareigotas kiekvienu savo praktinės profesinės veiklos momentu siekti aukščiausios savo elgesio etinės atsakomybės. Jis įpareigotas ne tik gerbti jam profesiškai patikėtų žmonių teises, bet ir, reikalui esant, imtis aktyvių priemonių šių teisių apsaugai.

Psichologas pripažįsta individo teisę gyventi savo atsakomybe ir pagal savo įsitikinimus. Savo profesinėje veikloje jis siekia dalykiškumo ir objektyvumo bei stengiasi išvengti asmeninių, socialinių, institucinių, ekonominių ir politinių įtakų, kurios gali privesti prie piktnaudžiavimo ar neteisingo savo žinių ir gebėjimų taikymo.

Psichologas dirba patikimų ir validžių, moksliškai pagrįstų žinių pagrindu. Jo psichologinės žinios taikomos daugybėje profesinių kontekstų. Atsakinga profesinė veikla reikalauja aukštos dalykinės kompetencijos. Psichologas yra įpareigotas nuolat kelti kvalifikaciją. Jis siūlo tik tas paslaugas, kurioms pakanka jo išsilavinimo ir profesinės patirties. Veiklos baruose, kuriuose nėra jokių moksliškai pripažintų standartų, psichologas vadovaujasi mokslinio sąžiningumo principais ir reguliariai patikrina taikomos intervencijos efektyvumą. Kartu jis imasi visų būtinų priemonių, kad būtų išsaugota tų, su kuriais jis dirba, gerovė.

Vokietijos psichologijos sąjungos ir Vokietijos psichologių ir psichologų profesinės sąjungos Etinė direktyva iš anksto nustato privalomas profesionalaus psichologo elgesio taisykles. Jos taikytinos ne tik profesiniame kontekste, bet ir charakterizuoja šios profesijos atstovų savybes visose gyvenimo situacijose.

Visuomenėje šiandien psichologas turi aukštą autoritetą. Bendra Vokietijos psichologijos sąjungos ir Vokietijos psichologių ir psichologų profesinės sąjungos Etinė direktyva yra psichologų sąmoningumo išraiška. Čia pateikiami galiojantys orientyrai psichologo praktinei veiklai ir nurodomos gairės, kuriomis remiantis vertinama psichologinė veikla. Tokiu būdu toliau pateiktos taisyklės padeda palaikyti vidinę tvarką psichologų darbe ir įgalina atitinkamų sankcijų taikymą nesilaikantiems šių normų

Tos šios Etinės direktyvos teisinės normos, kurios apriboja psichologinę veiklą, yra svarbiausios.

B. Bendrieji principai

B.I. Profesinis laipsnis

I.1. Mokslinis laipsnis

1. Laipsnis „psichologė/psichologas“ suteikiamas pabaigus pagrindines psichologijos studijas. Laipsnis „diplomuota psichologė/diplomuotas psichologas“ suteikiamas tam, kas jį teisėtai įgijo aukštojoje mokykloje.

2. Pagrindinių psichologijos studijų absolventais laikytini tie, kurie jas baigė su diplomu ar ekvivalentišku akademiniu laipsniu, kuris pripažįstamas šalyje galiojančių teisinių aktų.

3. Psichologijos diplomas, įgytas bet kurioje ES šalyje, laikomas galiojančiu remiantis ES direktyvos 89/48 ir 92/51 straipsniais. Šiuo atveju suteikiamas 1 punkte numatytas laipsnis.

I.2. Akademinis laipsnis

Akademinis laipsnis suteikiamas tik tada, jei jis teisėtai įgyjamas remiantis aukštosios mokyklos ir šalies įstatymais. Užsienio akademiniai laipsniai gali būti prilyginami šalies viduje galiojantiems akademiniams laipsniams.

I.3. Nuoroda

apie narystę

1. Leistinas nurodymas apie narystę Vokietijos psichologijos sąjungoje ar apie narystę Vokietijos psichologių ir psichologų profesinėje sąjungoje.

B.II. Padėtis kolegų ir kitų profesinių grupių atžvilgiu

II.1. Lojalumas profesiniai padėčiai

Psichologas jaučia profesinį lojalumą. Jis elgiasi atitinkamai savo socialinei padėčiai ir skatina jo profesinę padėtį laikyti mokslu ir profesija.

II.2. Kolegiškas elgesys

1. Psichologas gerbia kolegas ir neskelbia jokios nedalykinės kritikos apie jų profesinę veiklą.

2. Psichologas nebando nesąžiningu būdu išstumti kolegos iš jo veiklos barų ar nebeduoti jam užsakymų.

3. Psichologas, manantis, kad pastebėjo netinkamą kolegos elgesį, visų pirma turi šią informaciją konfidencialiai nurodyti pačiam kolegai.

4. Prieš pradėdamas baudžiamąją įžeidimo ar šmeižto bylą ar keldamas civilinę netesybų bylą kolegai, psichologas pirmiausia turi gauti Vokietijos psichologijos sąjungos arba Vokietijos psichologių ir psichologų profesinės sąjungos garbės teismo nutartį, jei jie yra šių sąjungų nariai.

5. Psichologas, įdarbindamas kolegą kaip tarnautoją ar laisvąjį bendradarbį, turi susitarti dėl jo veiklos ir pasiūlyti atitinkamą sutartį.

II.3. Elgesys kitų profesinių grupių atžvilgiu

1. Psichologas lojalus, tolerantiškas ir paslaugus kitų profesijų bendradarbiams.

2. Psichologas, priimdamas į darbą tarnautoją, turi nurodyti jo asmeninę atsakomybę, ypač akcentuodamas įstatymu numatytą konfidencialumo pareigą.

3. Psichologas nurodo, kad jo asmeninė atsakomybė už klientą ar pacientą sąlygoja tarnybinę ir dalykinę darbuotojų darbo kontrolę, tai ypač galioja sveikatos priežiūros psichologijai.

4. Psichologas nereikalauja iš darbuotojų etiniams reikalavimams prieštaraujančių ir nepagrįstų užduočių.

5. Darbdavys psichologas privalo darbuotojui įteikti šios Etinės direktyvos kopiją.

II.4. Psichologas ir bendradarbiai

1. Psichologas, įdarbindamas bendradarbį ar pagalbininką, sudaro jam tinkamas darbo sąlygas ir pasiūlo raštišką darbo sutartį atitinkamoms pareigoms.

2. Mokiniai ir praktikantai tinkamai ir pakankamai rengiami būsimai profesijai. Galimos išimtys, kai jie užsiima vienpuse ar antraeile veikla.

3. Psichologas yra įpareigotas bet kuriuo metu, ypač nutraukiant darbo santykius, darbuotojui pageidaujant išduoti jo kvalifikacijos pažymėjimą ar rekomendaciją.

B.III. Elgesys su duomenimis

III.1. Konfidencialumas

1. Psichologas yra 203 Baudžiamojo kodekso straipsnio įpareigotas tylėti apie visus profesinės veiklos metu jam patikėtus faktus, jei kitko nenumato įstatymo išimtys ar nekyla jokia grėsmė. Konfidencialumą psichologas išlaiko ir prieš jam patikėto žmogaus šeimos narius.

Konfidencialumo pareiga psichologui galioja ir prieš bendradarbius ir viršininkus.

2. Jei vienu metu tą patį klientą/pacientą konsultuoja ar gydo daugiau psichologių ar psichologų ir gydytojų, bendradarbiaujantys psichologai ir medikai tarpusavyje išlaisvinami nuo konfidencialumo pareigos, jei klientas/pacientas nenurodo kitaip.

Konfidencialumo pareiga negalioja psichologo bendradarbiams ir pagalbininkams, kuriems patikėtos būtiniausios žinios apie pasiruošimą jų veiklai ar dalyvavimą joje.

Kitais atvejais nuo konfidencialumo pareigos gali atleisti tik psichologui patikėtas žmogus.

3. Konfidencialūs faktai, duomenys konsultacijų/terapijos rezultatai anonimiškai gali būti naudojami, jei pašalinama tikimybė, kad pacientas/klientas gali būti atpažintas.

4. Psichologo bendradarbiai mokomi konfidencialumo, ir šis mokymas raštiškai užfiksuojamas..

III.2. Užrašai, duomenų rinkimas ir saugojimas

Psichologas gali su kliento/paciento sutikimu vesti užrašus, eskizus ar konsultacijų/terapijos garso įrašus bei leisti su jais susipažinti tretiesiems asmenims. Psichologas duomenis apie klientą/pacientą renka, saugo ir naudoja tik savo užduoties ribose. Tai taip pat galioja ir telefono pokalbiams.

Bet kokios rūšies užrašai, ypač duomenų laikmenose, turi būti apsaugoti nuo neteisėto naudojimo.

Pirminių ir apdorotų duomenų saugojimo trukmę nustato užsakovas arba jie saugomi mažiausiai 10 metų.

B.IV. Recenzijos ir tyrimų ataskaitos

IV.1. Rūpestingumas

Psichologo recenzijų ir tyrimų ataskaitų parengimas ir naudojimas visada reikalauja maksimalaus dalykinio ir mokslinio pagrindimo, rūpestingumo ir sąžiningumo. Recenzijos ir tyrimų ataskaitos parengiamos laiku ir tinkama forma. Tai numatyta federacinėje direktyvoje, skirtoje recenzijų rengimui ir publikavimui.

IV.2. Skaidrumas

Recenzijų ir tyrimo ataskaitų turinys turi būti suprantamas adresatams.

IV.3. Susipažinimas (su recenzijomis, tyrimų ataskaitomis)

1. Jei užsakovas ir recenzijos autorius ne vienas ir tas pats žmogus, recenzentas ar tyrimo vykdytojas tik su užsakovo leidimu gali paviešinti recenziją.

2. Psichologai siekia, kad jų recenzijos ar tyrimų ataskaitos būtų suprantamos teisingai ir nepadarytų jokios žalos.

3. Jei viešinimo galimybė iš pat pradžių neleistina, visų pirma su tuo supažindinamas užduoties vykdytojas

IV.4. Užsakomosios giriamosios recenzijos

Užsakomosios giriamosios recenzijos neleistinos, taip pat ir tada, kai jos rašomos kito žmogaus vardu be jo dalyvavimo už tam tikrą mokestį.

IV.5. Požiūris į kolegų recenzijas

Savo požiūrio į kolegų atsiliepimus skelbimas leistinas, jei jis atitinka šios etinės direktyvos B.II.2 (1) skyrių.

B.V. Reklama ir visuomenė

V.1. Bendrasis principas

Kaip priklausantis laisvajai profesija, psichologas siūlo savo paslaugas remdamasis dalykiniu, o ne verslo požiūriu.

V.2. Reklamos principai

1. Psichologas gali tiek informuoti apie savo paslaugas ir asmenybę, kiek tie duomenys dalykiškai informuoja ir siejasi su profesija.

2. Psichologui leidžiama reklamuotis aplinkraščiuose, praktinėse brošiūrose, informaciniuose interneto puslapiuose ir naudojantis kitomis panašiomis informacijos priemonėmis D.II skyriaus numatomose ribose. Nuorodos apie buvusius klientus ir užsakovus galimos su jų leidimu. Nuorodos apie dabartinius pacientus, nuosavos praktikos recenzijos neleistinos.

3. Sveikatos priežiūros psichologijos atstovai gali (pagal (2) punktą) ruošti informaciją tik apie savo praktikos pacientus. Tai negalioja informacijai apie praktiką, kurios darbo laikas ir paslaugų pasiūla yra informaciniuose interneto puslapiuose ar kitose duomenų bazėse. Jis gali sudaryti rodyklę, kuri teikia informaciją apie pacientus ir jų terapijos galimybes, bet jokiu būdu tai neiliustruojama piešiniais ar nuotraukomis

4. Psichologas siekia, kad tretieji asmenys nevykdytų jokios jo reklamos, kurią jis pats yra uždraudęs. Psichologas taip pat siekia, kad reklamoje būtų nurodyta ir įstaiga, kurioje jis dirba.

V.3. Nuorodos apie specialiąją kvalifikaciją

1. Psichologas gali nurodyti savo įgytą išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą ir sertifikatus,

ir tikslines grupes, taip pat ir kalbų žinias. Bendrai leistina ne daugiau kaip šešios nuorodos.

2. Veiklos esmė ir tikslinės grupės gali būti paminėtos tik tada, jei tokią patirtį psichologas turi mažiausiai dvejus metus.

3. Neleistina reklama, žadanti sėkmingą išgijimą, taip pat moksliškai nepagrįsta ar ne itin išplėtota patirtis.

V.4. Bendradarbių nurodymas

1. Atliekant bendrą profesinę užduotį reikia nurodyti bendradarbius, jei jie susiję su psichologu partnerystės, narystės tam tikroje draugijoje ar kitu būdu (darbo santykiai, laisvieji bendradarbiai) kaip nurodyta šios Etinės direktyvos D.III skyriuje. Trumpas bendradarbių pristatymas nebūtinas sveikatos prižiūros psichologijos srityje dirbantiems specialistams

2. Sveikatos priežiūros psichologijos srityje bendrai dirbantys keli psichologai dažniausiai atpažįstami iš nuorodos „bendra praktika“.

3. Ant laiškinio popieriaus lapų nurodomi pilni visų draugijos ar kitokio asmenų susivienijimo dalyvių vardai. Susivienijimo su kitų profesinių grupių atstovais atveju šalia nurodoma kiekvieno iš narių specialybė.

V.5. Tiesioginė reklama

Sveikatos priežiūros psichologijoje dirbantiems psichologams neleistina reklamuotis potencialiems pacientams. Reklama laikoma, kai viešo pasisakymo apie patirtį, technikas ir kitas priemones taip pat ir paskaitų bei renginių metu nurodoma nuosava praktika. Tai galioja ir tada, kai ši reklama vykdoma per trečiuosius asmenis su psichologo pritarimu ar toleravimu.

V.6. Publikacijos

Savo vardu profesiniuose žurnaluose skelbiamos mokslinės publikacijos, kitų psichologų informavimas apie galimybes, specialią patirtį, technikas ir kitas priemones, kurias pranešimą skaitantis psichologas parengė ar naudojo, yra leistinos.

V.7. Vieši pasisakymai

Psichologas, pasisakydamas viešai per paskaitas, patardamas ar komentuodamas per radijo ir TV programas, žurnalų ir laikraščių straipsniuose, taip pat leisdamas MC ir CD, siųsdamas medžiagą paštu, turėtų laikytis šių taisyklių:

1. Savo pasisakymus ir patarimus grįsti patikimomis, validžiomis, moksliškai pagrįstomis žiniomis ir pripažinta psichologine praktika.

2. Savo pasisakymuose apsiriboti dalykine informacija; nereklamuoti savo asmenybės ir privačios praktikos.

3. Viešo pasisakymo klausytojų psichologas neskatina besąlygiškai viską priimti.

C. Psichologija tyrimuose ir mokyme

C.I. Pasisakymo laisvė ir visuomeninė atsakomybė

1. Pasisakymo laisvės pagrindinis įstatymas (Konstitucijos 3 pastraipos 5 paragrafas) reikalauja iš tyrimais ir mokymu užsiimančio psichologo atsakomybės už savo mokslinės veiklos formą ir turinį.

Pagrindinis įstatymas pasisakymo laisvės formaliai neriboja. Ribos atsiranda ten, kur pažeidžiami kiti esminiai įstatymai. Tyrimais ir mokymu užsiimantis psichologas saistomas etinės atsakomybės už žmones ir aplinką.

2. Iš tyrimų ir mokymo teisės į laisvę kilo šioje srityje veikiančių psichologų pareiga tyrimuose ir mokyme nusišalinti nuo svetimų nurodymų ir mokslui svetimo šališkumo.

Tai apima, kad tyrimais užsiimantys psichologai yra patys atsakingi už savo darbų hipotezių kėlimą, metodinių principų taikymą, rezultatų interpretaciją ir jų viešinimą ir ne tik turi teisę, bet ir yra įsipareigoję užkirsti kelią Konstitucijai prieštaraujančiai intervencijai.

Kitaip mąstančių, kitaip galvojančių, priklausančių kitai amžiaus grupei, kitos lyties, kito socialinio sluoksnio ir kultūros atstovų mokslinių rezultatų pripažinimas, pasiruošimas koreguoti savo klaidas pažymi tyrimų ir mokymo srityse dirbančio psichologo profesinę etiką ypatingu matu.

3. Įstatymiškai garantuota tyrimų laisvė nuo svetimų nurodymų yra tarsi patikrinimas,

kaip tyrimais ir mokymu užsiimantis psichologas supranta moralinę atsakomybę, kurios reikalauja mokslo bendrijų demokratinė darbo forma. Naujos hipotezės ir metodai neatsižvelgiant į jų kilmę nešališkai tikrinami.

4. Šie principai galioja ir tiems psichologams, kurie atlieka užsakomuosius tyrimus ar yra priklausomi nuo kieno nors nurodymų.

5. Nepaisant kitoms profesinėms grupėms priklausančiųjų ribotos atsakomybės už tyrimo sumanymo įvykdymą tam tikromis priemonėmis, psichologas kaip tokio tyrimo sumanymo vadovas prisiima visą atsakomybę.

C.II. Geros mokslo praktikos principai

1. Esminis yra tyrimais ir mokymu besiverčiančio psichologo besąlyginis sąžiningumas ieškant ir perduodant mokslo žinias. Kad gautų patikrintas mokslo žinias, tyrimų ir mokymo srityje dirbantis psichologas įsipareigoja laikytis tolesnių principų:

2. Jo tiriamoji veikla paklūsta bendroms galiojančioms metodinio veikimo būdo taisyklėms ir galimybei patikrinti rezultatus. Jis visada pasiruošęs išdėstyti savo mokslinio tyrimo metodiką, atskleisti tyrimo tikslą, jį pagrįsti ir priimti racionalią kritiką.

3. Jei tyrimo sumanymo nefinansuoja privačios ir institucinės struktūros, kurios tarnauja geros mokslo praktikos saugumo užtikrinimui, tyrėjas privalo pats pasirūpinti, kad jo sumanymas būtų įvykdytas remiantis moksliniais, dalykiniais ir etiniais principais, kurie derinasi su išdėstytais šioje etinėje direktyvoje.

4. Tyrimų ir mokymo srityje dirbantis psichologas stengiasi tinkamai atsižvelgti į visą tyrimo metu disponuojamą informaciją ir kontrargumentus. Jis yra atviras kritikai ir pasiruošęs abejoti savo išvadomis.

5. Tyrimų ir mokymo srityje dirbantis psichologas įsipareigoja dokumentuoti savo tyrimų rezultatus. Jis pasiruošęs paviešinti savo mokslinius pasisakymus ir taip garantuoti visuomenės įtraukimą į tyrimų ir mokymo procesus. Šis įsipareigojimas galioja ir tiems tyrimų rezultatams, kurie prieštarauja tyrėjo teorijoms ir hipotezėms ar kurių publikacija kitu pagrindu atrodo netinkama.

6. Partnerių, kolegų, studentų ir pirmtakų įnašas į tyrimo temą turi būti aiškiai parodomas.

C.III. Tyrimų su žmonėmis principai

1. Psichologinis tyrimas neįmanomas be žmonių kaip tiriamųjų dalyvavimo. Psichologas kaip mokslininkas turi ypatingą santykį tiek su tyrimo vadovu, tiek su tiriamuoju, jaučia sąmoningą atsakomybę. Jis rūpinasi, kad per tyrimą nebūtų pakenkta dalyvio orumui ir integralumui. Jis imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų garantuotas tyrimo dalyvių saugumas ir gerovė ir bando pašalinti tyrimo riziką.

2. Atsakomybė ypač reikalinga, kai tiriamieji yra priklausomi ar nesugebantys prisiimti asmeninės atsakomybės, arba kai tyrimo situacija tinkama sumažinti tyrimo dalyvių asmeninę atsakomybę už tam tikrą veiklą.

3. Dalyvavimas psichologiniuose tyrimuose vyksta savanoriškai. Tyrimo dalyviai suprantamu būdu informuojami apie visus tikslus, detales, sunkumus ir riziką, kurie gali būti reikšmingi žmogaus sprendimui dalyvauti tyrime. Apie slaptą stebėjimą taip pat informuojama. Išskirtiniais atvejais, kai tyrimo dalyviui nesuteikiama pilna informacija apie tyrimo eigą, privalu ypatingu būdu pasirūpinti, kad tiriamasis tyrimo metu nepatirtų jokios žalos. Šiuo atveju tiriamasis bendra forma informuojamas apie trūkstamus paaiškinimus. Po tyrimo viskas atskleidžiama. Tai galioja ir slaptam stebėjimui. Jei žmogus nepajėgus duoti sutikimą, reikia gauti jo atstovo sutikimą.

4. Kai kalbama apie studentus kaip tiriamuosius ar apie asmenis, priklausomus nuo už projektą atsakingo psichologo, turi būti užtikrinama, kad atsisakymas dalyvauti tyrime neturės jokių žalingų pasekmių

5. Psichologas nenaudoja jokių psichinių ar fizinių įtakų, keliančių pavojų tiriamajam. Kilus nepageidaujamų pasekmių, psichologas turi pasirūpinti jų pašalinimu.

6. Psichologas taip pat yra atsakingas už etiškai nepriekaištingą vykdymą, kurį prižiūri jis pats ar kontroliuoja kiti žmonės, atliekantys tiriamąjį darbą su žmonėmis. Kitiems tyrime dalyvaujantiems žmonėms pavedamos tik tokios užduotys, kurioms pakanka jų pasiruošimo ir patirties.

7. Psichologiniai tyrimai atliekami tik tam tinkamose įstaigose ar institucijose.

C. IV. Gyvūnų naudojimas tyrimuose ir mokyme

1. Bandymų su gyvūnais atitinkamuose psichologinio darbo baruose (tyrimuose ir mokyme) neatsisakoma. Čia galioja pagrindinė psichologo pareiga – dėmesys gyvybei. Sėkmingo darbo šioje srityje prielaida yra ne tik eksperimentų su gyvūnais žinios, bet ir faktinės bei teisinės gyvūnų laikymo ir priežiūros žinios.

2. Elgesys su gyvūnais tyrimuose ir mokyme reikalauja ypatingo etinio jautrumo ir specialių žinių, kaip neleisti gyvūnui jausti skausmo, kančios ar ligos. Psichologai, atliekantys tyrimus su gyvūnais, stengiasi kiek galima sumažinti bandomiesiems gyvūnams skausmą, kančią ir susirgimo tikimybę.

3. Sprendžiant, ar psichologiniam projektui būtinas bandymas su gyvūnais, pagrindu laikoma esama padėtis ir mokslinės išvados, ir tikrinama, ar siekiamų tikslų negalima pasiekti kitu būdu ar metodu.

4. Bandymų su gyvūnais imamasi tik su ketinimu praplėsti esamas mokslo žinias. Privalu rūpestingai apgalvoti, ar pasirinktas tyrimo būdas, gyvūnų rūšis ir jų skaičius yra tinkamas.

5. Išsivysčius gyvūnų teisėms, reikalingi leidimai tyrimams su gyvūnais, bet jei vykdomas bandymas, kurio metu stebima tik gyvūno elgsena, nėra jokios fizinės intervencijos, nesukeliamas skausmas, privalu tik pranešti IV Senato komisijai (Vokietijos tyrimų draugijos bandomųjų gyvūnų tyrimų komisijai) atitinkama aktualia psichologui forma, kuris vykdys tyrimą su gyvūnais.

6. Bendradarbiai ir pagalbininkai, kurie psichologo prižiūrimi atlieka bandymus su gyvūnais, turi garantuoti, kad jie yra tinkamai instruktuoti dėl bandymo metodų, atliktinų užduočių ir gyvūnų laikymo bei priežiūros.

C.V. Tyrimų rezultatų publikavimas

1. Psichologinių tyrimų rezultatai turi būti prieinami dalykinei visuomenei. Teisingu, išsamiu ir aiškiu aprašymu užkertamas kelias klaidingoms interpretacijoms

2. Duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti individą, užkoduojami.

3. Diskusijos ir kritika naudinga mokslo vystimuisi ir negali būti draudžiama..

4. Bendrose publikacijose aiškiai nurodomi pagrindiniai bendradarbiai. Eilės tvarka grindžiama jų indėliu į bendrą darbą.

5. Psichologai, kurie po duomenų paskelbimo vėliau atrado klaidų, įpareigoti žengti prasmingą viešos korektūros žingsnį ir apie tai įspėti arba apie tai pranešti kitomis tinkamomis informavimo priemonėmis.

6. Psichologas yra įpareigotas saugoti žmogaus, kuris jam perdavė tam tikrą medžiagą, konfidencialumą, jei jis nenori, kad jo duomenys būtų skelbiami.

C.VI. Mokymasis, tobulinimasis, kvalifikacijos kėlimas, supervizijos.

1. Mokyme psichologo užduotis yra objektyviai ir suprantamu būdu supažindinti besimokančiuosius

su dabartine psichologijos mokslo padėtimi. Asmeninė nuomonė turi būti ir pateikiama kaip tokia. Skelbiant apie mokslo renginį ar atvirą paskaitą reikia stengtis nesukelti klaidingų lūkesčių

2. Psichologai, užsiimantys mokymu, suprasdami ypatingus ryšius tarp mokančiojo ir besimokančiojo, nenaudoja jų savo asmeninei naudai pasiekti.

3. Jei psichologas mokymo proceso eigoje gavo asmeninės informacijos apie studentą, jis turi elgtis taip pat konfidencialiai kaip ir su informacija apie klientą/pacientą ar tiriamąjį.

4. Demonstruojant atvejį rodomas ypatingas dėmesys pristatomo asmens orumui ir gerovei. Galioja tam tikri nurodymai ryšium su paciento padėtimi. Studentai, dalyvaujantys atvejo pristatyme, turi atkreipti dėmesį, kaip išsaugoti pristatomo žmogaus anonimiškumą ir jo privatumą.

5. Mokymu užsiimantis psichologas gali tik paskatinti savo studentus dalyvauti psichologiniuose tyrimuose, kai tai reikalinga. Šiuo atveju ypač svarbu pastebėti priklausomybę dalyvavimui tyrimuose.

6. Bendradarbių ar studentų skatinimas būti tyrimo vedėjais ar taikyti psichodiagnostinius metodus, nepaisant jų asmeninės atsakomybės, turi būti suderintas su šia Etine direktyva.

7. Psichologas studentams, kuriuos jis moko ir kuriuos galbūt egzaminuos, negali vesti konsultacijų/psichoterapijos už atlygį.

8. Psichologas yra įpareigotas užtikrinti, kad jo skelbiama informacija yra teisinga..

9. Mokymasis, tobulinimasis, kvalifikacijos kėlimas ir supervizijos, taip pat ir podiplominės studijos turi būti apiformintos, kad būtų gautas grįžtamasis ryšys apie pasiekimus. Mokymu užsiimantis psichologas studentų pasiekimus įvertina remdamasis mokymo programose numatytais kriterijais. .

10. Psichologas, atliekantis podiplominių studijų, praktinės veiklos ar jaunesniųjų kolegų profesinę priežiūrą, yra įpareigotas supažindinti juos su čia pateikta Etine direktyva ir stebėti, kaip jos laikomasi.

11. Mokymo srityje dirbantis psichologas, vedantis tobulinimosi, kvalifikacijos kėlimo, supervizijų ar specialių treniruočių užsiėmimus neturi teisės kursų dalyvius tiesiogiai ar netiesiogiai raginti atskleisti asmeninę informaciją. Kur savęs atskleidimas yra reguliari sudėtinė mokymosi procedūros dalis, dalyviai tokius pratimus turi atlikti savanoriškai, prieš pratimą turi būti gaunamas dalyvių sutikimas.

12. Mokymu užsiimantis psichologas negali pats psichoterapija ar kitokia forma gydyti podiplominių studijų studentų ar jaunesniųjų kolegų, kurie nuo jo yra priklausomi. Išimtis sudaro tie atvejai, kai ryškus besimokančiojo pageidavimas ir tokiu būdu siekiama išskirtinių mokymo tikslų.

D. Psichologija praktikoje

D.I. Ypatinga atsakomybė už klientą/pacientą

I.1. Pasitikėjimas kontaktu

Psichologo ir jo kliento/paciento kontaktas pasižymi pasitikėjimo būtinybe. Psichologas visais atvejais gali atsisakyti ar užbaigti konsultavimą, jei nėra pasitikėjimo.

Kai psichologo paslaugų užsakovas ir klientas nėra vienas ir tas pats žmogus – kaip dažnai būna ekonominėje psichologijoje – atsiranda ypatinga pareiga veikti visų dalyvių interesų labui.

I.2. Informavimas ir sutikimas.

1. Psichologas turi informuoti klientą/pacientą apie visas esmines priemones ir konsultavimo/terapijos eigą ir gauti jo sutikimą.

2. Gydymo metu esant reikalui psichologas turi nurodyti galimą riziką ir alternatyvius veikimo būdus. Taip pat turi būti aptariami honoraro ir išlaidų apmokėjimo klausimai.

I.3. Savarankiškumo saugojimas

Konsultavimo ir terapijos metu psichologas negali užmegzti su pacientu jokių asmeninių ryšių, pvz., seksualiniai santykiai su pacientu neleistini.

I.4.Teisė į individualią konsultaciją/terapiją

Klientas/pacientas turi teisę į psichologės/psichologo

konsultaciją/terapiją be trečiųjų asmenų buvimo.

I.5. Ypatingas sveikatos priežiūros psichologijos specialistų rūpestingumas

1. Psichoterapeutas gydo pasitelkdamas kuo geresnius terapinius metodus. Pacientas turi į teisę į geriausią gydymą esamomis sąlygomis.

2. Kai pradedant psichoterapinį kontaktą kyla abejonių arba to nori pacientas, gaunamas gydytojų konsiliumo pritarimas arba bendradarbiaujama su medikais.

3. Psichologas, pastebėjęs, kad terapija neneša naudos ar net kelia pavojų paciento sveikatai, turi iš karto nutraukti gydymą

4. Jei sveikatos priežiūros psichologijos srities specialistas nori anksčiau laiko baigti gydymą ir dėl to gali kilti pavojus pacientei/pacientui, psichologas savo galimybių ribose turi garantuoti, kad terapija bus tęsiama.

I.6. Užrašai

1. Psichologas įpareigojamas daryti konsultacijų/terapijos užrašus.

2. Užrašai apie gydomąją veiklą saugomi mažiausiai 10 metų, kitu atveju saugojimo laikas yra 5 metai.

3. Praktikos užduotys ar profesinės veiklos metu sukaupti užrašai ir pastebėjimai jos pabaigoje sunaikinami. Tik su kliento/paciento sutikimu jie gali būti perduoti praktiką perimančiai (-iam) psichologei/psichologui

4. Su kliento/paciento leidimu psichoterapeutas gali savo kolegai duoti jam naudingus užrašus ar jų santraukas, jei šis tęs konsultavimą/terapiją.

5. Klinikoje ar kitoje įstaigoje, kurioje iki išėjimo dirbo psichologas, jo užrašai perduodami pasekėjui.

6. Terapijos pabaigoje psichologas turi leisti klientui/pacientui pasižiūrėti į užrašus, jei tai neprieštarauja įstatymui.

D.II. Vertimasis privačia praktika

II.1. Psichologinės praktikos pristatymas

1. Psichologas neturėtų žadinti pernelyg didelių klientų lūkesčių.

2. Sveikatos priežiūros psichologijos srityje draudžiami pristatymai, primenantys privačios psichologinės praktikos simuliavimą; tai ypač galioja tokioms iškaboms kaip „Patarimų vieta“, „Centras“ ar pan.

3. Iškaba „Institutas“ ar kitoks panašus pristatymas (plg. (2) sakinį) naudojamas tik tada, kai tai pateisina darbo pobūdis.

II.2. Reikalavimai praktikos iškabai

1. Praktikos iškaba informuoja visuomenę apie praktikos vietą.

2. Praktikos iškaba turi būti tam tikrų matmenų. Sveikatos psichologijos srityje dirbantys diplomuoti psichologai praktikos iškaboje turi nurodyti savo darbo vietą ir kontaktinius duomenis.

II.3. Pranešimas apie praktikos įkūrimą ir valdymą

1. Psichologas gali naudodamasis reklamos priemonėmis pranešti visuomenei apie psichologinės praktikos įkūrimą ir darbą. Pranešime negali būti jokios netinkamos ar klaidingos informacijos apie siūlomas paslaugas.

2. Sveikatos priežiūros psichologijos srities specialistai, vadovaudamiesi D.II skyriaus nuorodomis, gali iki 2 kartų regioniniame dienraštyje paskelbti apie praktikos įkūrimą, persikraustymą, uždarymą, darbo laiko ar telefono numerio pakeitimą, taip pat apie numatomus renginius.

3. Jei praktika perkeliama į kitą vietą, buvusios praktikos vietoje iki 6 mėnesių gali kabėti iškaba apie persikėlimą. Mirusių ar į pensiją išėjusių kolegų vardai iki 12 mėnesių dar gali būti praktikos iškaboje, jei taip buvo susitarta iš anksto.

II.4. Leistini duomenys, nurodomi praktikos iškaboje

1. Šalia vardo ir mokslinio laipsnio praktikos iškaboje, remiantis II skirsnio 1-3 paragrafais, gali būti nurodytos darbo valandos ir kontaktinis telefono numeris.

2. Sveikatos priežiūros srityje dirbantys psichologai turėtų praktikos iškaboje atsisakyti visų dalykinių gebėjimų nurodymo. Leistina iki 6 esminių dalykų paminėjimo. Tai turėtų būti:

o kokiai specifinei pacientų grupei, specifiniams klientams ji skirta;

o kokios specifinės problemos sprendžiamos;

o kokios naudojamos specifinės terapijos formos ir metodai.

II.5. Laiškų popierius, formuliarai ir antspaudai

1. Nuorodoms laiškų popieriuje, formuliaruose ir antspauduose galioja tie patys reikalavimai kaip ir iškabai (II skirsnis, 4 paragrafas). Vengiama kanceliarinių formų.

II.6. Įrašai telefonų knygoje

1. Sveikatos priežiūros srityje dirbančio psichologo telefono numerio įtraukimas į telefonų knygą reglamentuojamas B.V.2 ir B.V.3 taisyklių.

D.III. Kolektyvinis vertimasis profesine veikla

1. Psichologai gali dirbti su kitų profesinių grupių atstovais partnerystės ribose, kai juos vienija bendra profesinė veikla, bendras naudojimasis tais pačiais įrengimais, praktikos patalpomis ir t.t. Sąjungos kūrimo sutartis turi būti sudaroma raštiškai, joje ypatingas dėmesys skiriamas pasikeitimams, atsakomybės ir pajamų pasidalijimui bei galimam sąjungos likvidavimui.

2. Sąjungos partneriai/kompanionai skelbia visuomenei, kad jie bendradarbiauja, reklamose, laiškuose ir kituose dokumentuose, jei juos sieja asmeninis ar kapitalo susivienijimas.

3. Sveikatos priežiūros srityje dirbantiems psichologams, bendradarbiaujantiems su kitais asmenimis, galioja:

a. Bet kokia susivienijimo forma turi užtikrinti terapeutui laisvę rinktis.

b. Psichologas turi teisę nutraukti sąjungą.

c. Terapijos užrašus psichologas gali rodyti ar perduoti partneriui/kompanionui tik tada, kai iš paciento yra gavęs raštišką sutikimą.

d. Pacientui prieš gydymą paaiškinama, kad kolektyvinė atsakomybė nepanaikina psichologo asmeninės atsakomybės.

e. Partnerystėje rūpinamasi, kad psichoterapinius sprendimus diagnostikos ir terapijos srityse taikytų tik psichologas, tokių sprendimų priėmimas neperleidžiamas kitų profesijų kompanionams.

4. Jei sveikatos priežiūros psichologijos diplomuotas psichologas dirba kaip tarnautojas ar laisvasis bendradarbis, jam gydymas gali būti pavestas tik su paciento sutikimu.

E. Baigiamieji principai

E.I. Pažeidimai

1. Nepriklausomai nuo teisminės nuobaudos, šios Etinės direktyvos pažeidimai svarstomi Vokietijos psichologijos sąjungos garbės teisme arba Vokietijos psichologių ir psichologų profesinės sąjungos garbės teisme. Profesinės sąjungos atveju tai reguliuoja Trečiųjų arba garbės teismas.

E.II. Įsigaliojimas

1. Šią bendrą Etinę direktyvą Vokietijos psichologijos sąjunga priėmė 1998 09 30, o Vokietijos psichologių ir psichologų profesinė sąjunga – 1999 04 25. Jos pagrindas – 1967m. priimta federacinės Vokietijos psichologų sąjungos „Profesinės etikos direktyva“ ir 1986 04 01 Vokietijos psichologių ir psichologų sąjungos priimta „Psichologų darbo tvarka“. Ši Etinė direktyva įsigaliojo 1999 04 25.

©2001-2006 Vokietijos psichologijos sąjunga


Priedas Nr.2 Vokietijos psichologų etikos kodeksas (originalo kalba)

Texte der Ethik-Kommission

Ethische Richtlinien der DGPs und des BDP

(zugleich Berufsordnung des BDP)Fassung vom 29.09.1998

Inhalt

A. Präambel

B. Allgemeine Bestimmungen

I. Berufsbezeichnung – Titelführung

II. Stellung zu Kollegen und anderen Berufsgruppen

III. Umgang mit Daten

IV. Gutachten und Untersuchungsberichte

V. Werbung und

Öffentlichkeit

C. Psychologie in Forschung und Lehre

I. Wissenschaftsfreiheit und gesellschaftliche Verantwortung

II. Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis

III. Grundsätze der Forschung am Menschen

IV. Zum Einsatz von Tieren in Forschung und Lehre

V. Veröffentlichung von Forschungsergebnissen

VI. Lehre, Fort- und Weiterbildung, Supervision

D. Psychologie in der Anwendung

I. Die besondere Verantwortung gegenüber Klienten / Patienten

II. Ausübung des Berufs in eigener Praxis

III. Gemeinsame Ausübung der Berufstätigkeit

E. Schlußbestimmungen

I. Verstöße

II. Inkrafttreten

A. Präambel

Die Aufgabe von Psychologen ist es, das Wissen über den Menschen zu vermehren und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zum Wohle des einzelnen und der Gesellschaft einzusetzen. Sie achten die Würde und Integrität des Individuums und setzen sich für die Erhaltung und den Schutz fundamentaler menschlicher Rechte ein. Der Beruf des Psychologen ist seiner Natur nach frei.

Das berufliche Handeln von Psychologen, seien sie nun wissenschaftlich in Lehre und Forschung, in der Diagnostik, Psychotherapie, Supervision, Beratung, als Experten oder in anderen Funktionen tätig, ist geprägt von der besonderen Verantwortung, die Psychologen gegenüber den Menschen tragen, mit denen sie umgehen. Um helfen zu können, benötigen sie ihr Vertrauen. Der Schutz und das Wohl der Menschen, mit denen Psychologen arbeiten, sind das primäre Ziel dieser Richtlinien.

Psychologen sind dazu verpflichtet, in der praktischen Ausübung ihres Berufs zu jeder Zeit ein Höchstmaß an ethisch verantwortlichem Verhalten anzustreben. Sie sind dazu verpflichtet, die Rechte der ihnen beruflich anvertrauten Personen nicht nur zu respektieren, sondern, wann immer erforderlich, auch aktiv Maßnahmen zum Schutz dieser Rechte zu ergreifen.

Psychologen anerkennen das Recht des Individuums, in eigener Verantwortung und nach eigenen Überzeugungen zu leben. In ihrer beruflichen Tätigkeit bemühen sie sich um Sachlichkeit und Objektivität und sind wachsam gegenüber persönlichen, sozialen, institutionellen, wirtschaftlichen und politischen Einflüssen, die zu einem Mißbrauch bzw. zu einer falschen Anwendung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten führen könnten.

Psychologen arbeiten auf der Basis von zuverlässigem und validem, wissenschaftlich fundiertem Wissen. Ihre psychologischen Kenntnisse finden in einer Vielzahl beruflicher Kontexte Anwendung. Verantwortliches berufliches Handeln erfordert hohe fachliche Kompetenz. Psychologen sind dazu verpflichtet, sich kontinuierlich fortzubilden und auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis zu halten. Sie bieten nur Dienstleistungen an, für deren Erbringung sie durch Ausbildung oder fachliche Erfahrung qualifiziert sind. In Tätigkeitsfeldern, in denen es noch keine wissenschaftlich anerkannten Standards gibt, orientieren sich Psychologen am Grundsatz wissenschaftlicher Redlichkeit und überprüfen regelmäßig den Erfolg ihrer Interventionen. Zugleich ergreifen sie alle notwendigen Maßnahmen, um die Wohlfahrt derer, mit denen sie arbeiten, zu schützen.

Die Ethischen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e. V. und des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. geben verbindliche Regeln für das professionelle Verhalten von Psychologen vor. Sie finden nicht nur auf berufliche Kontexte im engeren Sinne Anwendung, sondern haben für die Berufsangehörigen in ihrer Eigenschaft als Psychologen in allen Lebenssituationen bindenden Charakter.

Im öffentlichen Bewußtsein besitzt der Beruf des Psychologen heute ein hohes Ansehen, dem auch durch ein differenziertes Netz an ethischen und rechtlichen Bestimmungen Rechnung getragen werden muß. Die gemeinsamen Ethischen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft

für Psychologie e. V. und des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. sind Ausdruck des Selbstverständnisses des Psychologenberufs. Sie vermitteln den Berufsangehörigen eine gültige Orientierung für ihre praktische Arbeit und setzen Maßstäbe, anhand derer psychologische Tätigkeiten öffentlich überprüfbar werden. Auf diese Weise dienen die im folgenden aufgestellten Regeln der inneren Ordnung des Berufsstandes und ermöglichen bei Nichteinhaltung von Normen entsprechende Sanktionen.

Soweit Gesetze oder Rechtsnormen diese Ethischen Richtlinien für einzelne psychologische Tätigkeiten weiter einschränken, sind sie vorrangig.

B. Allgemeine Bestimmungen

B.I. Berufsbezeichnung – Titelführung

I.1. Berufsbezeichnung

1. Die Bezeichnung “Psychologin/ Psychologe” führt, wer über ein abgeschlossenes Hauptfachstudium der Psychologie verfügt. Den Titel “Diplom-Psychologin/ Diplom-Psychologe” (Dipl.-Psych.) führt, wer diesen Titel rechtmäßig aufgrund eines Hochschulstudiums erworben hat.

2. Absolventen eines Hauptfachstudiums der Psychologie, das mit dem Diplom oder einem äquivalenten akademischen Grad abgeschlossen wird, sind gehalten, die rechtlichen Bestimmungen zur Titelführung im Land der Berufsausübung zu beachten.

3. Diplome in Psychologie, die aufgrund eines Studiums in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erworben wurden, sind bei Erfüllung der Voraussetzungen nach den Richtlinien der EU (89/48 EWG und 92/51/EWG) der Berufsbezeichnung nach Abs. (1) gleichgestellt.

I.2. Akademische Grade

Akademische Grade dürfen nur geführt werden, wenn und soweit sie aufgrund eines Hochschulstudiums und nach dem Recht des Landes, in dem sie erworben wurden, rechtmäßig erlangt wurden. Für ausländische akademische Grade gilt, daß sie nach inländischem Recht geführt werden dürfen.

I.3. Hinweise auf Mitgliedschaften

1. Der Hinweis auf eine Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e. V. bzw. auf eine Mitgliedschaft im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. ist zulässig.

B.II. Stellung zu Kollegen und anderen Berufsgruppen

II.1. Loyalität gegenüber dem Berufsstand

Psychologen schulden dem eigenen Berufsstand Loyalität. Sie verhalten sich standesgemäß und fördern den Berufsstand als Wissenschaft und als Profession.

II.2. Kollegiales Verhalten

1. Psychologen schulden ihren Berufskollegen Respekt und üben keine unsachliche Kritik an deren Berufsausübung.

2. Psychologen versuchen nicht, durch unlautere Handlungsweisen Kollegen aus ihren Tätigkeitsfeldern zu verdrängen oder ihnen Aufträge zu entziehen.

3. Psychologen, die standeswidriges Verhalten bei Kollegen zu erkennen glauben, sollen diese zunächst vertraulich darauf hinweisen.

4. Vor Einleitung eines strafrechtlichen Beleidigungs- oder Verleumdungsverfahrens oder eines zivilrechtlichen Abmahn- oder Unterlassungsverfahrens gegen Kollegen haben Psychologen zunächst das Ehrengericht der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e. V. bzw. das Ehrengericht des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. anzurufen und dort eine Entscheidung herbeizuführen, sofern sie Mitglied in einem der beiden Verbände sind.

5. Beschäftigen Psychologen Kollegen als Angestellte oder freie Mitarbeiter, so haben sie diesen dem Berufsstand und der vereinbarten Tätigkeit angemessene Verträge anzubieten.

II.3. Verhältnis zu Angehörigen anderer Berufe

1. Psychologen sind in der Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Berufe loyal, tolerant und hilfsbereit.

2. Angestellte oder beamtete Psychologen haben bei Begründung eines Dienstverhältnisses auf ihre eigenverantwortliche Berufsausübung hinzuweisen, insbesondere auf die ihnen kraft Gesetzes obliegende Schweigepflicht.

3. Sie haben darauf hinzuweisen, daß ihre persönliche Verantwortung für Patient und Klient Grenzen der dienstlichen und fachlichen Aufsicht über ihre Arbeit bedingen kann und darauf hinzuwirken, daß insbesondere in der heilkundlich-klinischen Psychologie den Psychologen ein weisungsfreier Kernbereich verbleibt.

4. Sie haben darauf hinzuwirken, daß ethischen Anforderungen zuwiderlaufende und nicht fachgerecht zu erfüllende Aufgaben nicht abverlangt werden können.

5. Dem Arbeitgeber soll eine Ausfertigung dieser Ethischen Richtlinien übergeben werden.

II.4. Psychologen und Mitarbeiter

1. Beschäftigen Psychologen Mitarbeiter und Hilfskräfte, so haben sie diesen angemessene Arbeitsbedingungen und der jeweiligen Tätigkeit entsprechende schriftliche Verträge anzubieten.

2. Auszubildende und Praktikanten sind auf ihren späteren Beruf hin angemessen und ausreichend auszubilden. Damit ist ausgeschlossen, daß sie mit einseitigen oder ausschließlich untergeordneten Tätigkeiten beschäftigt werden.

3. Psychologen sind verpflichtet, ihren Mitarbeitern jederzeit, insbesondere bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, auf Wunsch ein qualifiziertes Zeugnis auszustellen.

B.III. Umgang mit Daten

III.1. Schweigepflicht

1. Psychologen sind nach § 203 StGB verpflichtet, über alle ihnen in Ausübung ihrer Berufstätigkeit anvertrauten und bekannt gewordenen Tatsachen zu schweigen, soweit nicht das Gesetz Ausnahmen vorsieht oder ein bedrohtes Rechtsgut überwiegt.Die Schweigepflicht von Psychologen besteht auch gegenüber Familienangehörigen der ihnen anvertrauten Personen.Ebenso besteht die Schweigepflicht von Psychologen gegenüber ihren Kollegen und Vorgesetzten.

2. Wenn mehrere Psychologen oder Psychologen und Ärzte gleichzeitig dieselben Klienten/ Patienten beraten oder behandeln, so sind die mitbehandelnden Fachkollegen und Ärzte untereinander von der Schweigepflicht insoweit befreit, als die Klienten/ Patienten nicht etwas anderes bestimmen.

Die Schweigepflicht entfällt gegenüber den Mitarbeitern und Gehilfen von Psychologen, die notwendigerweise mit der Vorbereitung oder Begleitung ihrer Tätigkeit betraut sind.

Ansonsten entfällt die Verpflichtung zur Verschwiegenheit nur bei einer Entbindung von dieser durch die ihnen anvertrauten Personen.

3. Die der Schweigepflicht unterliegenden Tatsachen, Befunde und Beratungs- bzw. Behandlungsergebnisse dürfen anonymisiert weiterverwendet werden, sofern ausgeschlossen ist, daß Rückschlüsse auf die Patienten/ Klienten möglich sind.

4. Mitarbeiter von Psychologen sind über ihre Pflicht zur Verschwiegenheit zu belehren, und diese Belehrung ist schriftlich festzuhalten.

III.2. Aufzeichnungen, Erhebung und Speicherung von Daten

Psychologen dürfen nur nach vorheriger Einwilligung durch die Klienten/ Patienten Aufzeichnungen auf Bild- oder Tonträger über Besprechungen oder Behandlungen erstellen oder Besprechungen von einem Dritten mithören lassen. Psychologen dürfen nur im Rahmen ihres Auftrages Daten über Klienten/ Patienten erheben, speichern und nutzen. Dies gilt auch für Telefongespräche.

Aufzeichnungen jeder Art, insbesondere auf Datenträger, sind gegen unrechtmäßige Verwendung zu sichern.

Urmaterialien und ihre Aufbereitung sind entsprechend den Festlegungen der

Auftraggeber oder mindestens für 10 Jahre aufzubewahren.

B.IV. Gutachten und Untersuchungsberichte

IV.1. Sorgfaltspflicht

Allgemein gilt, daß die Erstellung und Verwendung von Gutachten und Untersuchungsberichten von Psychologen größtmögliche sachliche und wissenschaftliche Fundiertheit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erfordert. Gutachten und Untersuchungsberichte sind frist- und formgerecht anzufertigen. Die föderativen Richtlinien für die Erstellung von Gutachten sind zu beachten.

IV.2. Transparenz

Gutachten und Untersuchungsberichte müssen für die Adressaten inhaltlich nachvollziehbar sein.

IV.3. Einsichtnahme

1. Sind Auftraggeber und Begutachteter nicht identisch, kann das Gutachten bzw. der Untersuchungsbericht nur mit Einwilligung des Auftraggebers den Begutachteten zugänglich gemacht werden.

2. Psychologen sind gehalten, darauf hinzuwirken, daß die Begutachteten ihr Gutachten bzw. den Untersuchungsbericht auf Wunsch einsehen können, sofern für sie kein gesundheitlicher Schaden zu befürchten ist.

3. Falls der Auftrag eine Einsichtnahme von vornherein ausschließt, müssen die Begutachteten vorab davon in Kenntnis gesetzt werden.

IV.4. Gefälligkeitsgutachten

Gefälligkeitsgutachten sind nicht zulässig, ebenso wenig die Abgabe von Gutachten, die Psychologen durch Dritte ohne eigene Mitwirkung erstellen lassen.

IV.5. Stellungnahme zu Gutachten von Kollegen

Stellungnahmen zu Gutachten von Kollegen sind zulässig, wobei der Abschnitt B.II.2 (1) dieser Ethischen Richtlinien besonders zu beachten ist.

B.V. Werbung und Öffentlichkeit

V.1. Allgemeines

Als Angehörige eines freien Berufes bieten Psychologen ihre Dienste unter fachlichen und nicht gewerblichen Gesichtspunkten an.

V.2. Grundsätze zur Werbung

1. Psychologen dürfen über ihre Dienstleistungen und ihre Person informieren, soweit die Angaben sachlich unterrichten und berufsbezogen sind.

2. Psychologen ist es gestattet, mit Praxisbroschüren, Rundschreiben, Informationsseiten im WWW und anderen vergleichbaren Informationsmitteln im Rahmen des Abschnitts D.II. zu arbeiten, soweit sie keine Erfolgs- und Umsatzzahlen entgegen der Branchenüblichkeit wiedergeben. Hinweise auf Klienten und Aufträge sind mit Zustimmung der Auftraggeber zulässig. Hinweise auf Patienten, Zeugnisse oder Gutachten der eigenen Praxis sind unzulässig.

3. Heilkundlich tätige Psychologen dürfen Informationen nach Abs. (2) nur an eigene Praxispatienten richten. Dies gilt nicht für Informationen über die Praxis, deren Öffnungszeiten und Angebote über heilkundliche Leistungen auf Informationsseiten im WWW oder in anderen elektronischen Daten-Kommunikationsnetzen. Sie dürfen sich in Verzeichnisse aufnehmen lassen, soweit diese ausschließlich der Information von Patienten über Behandlungsmöglichkeiten dienen und nicht darüber hinaus mit Zeichnungen oder Fotos werben.

4. Psychologen haben darauf hinzuwirken, daß Dritte für sie keine Werbung betreiben, die ihnen selbst verboten ist. Psychologen haben auch darauf hinzuwirken, daß die Vorschriften über die Werbung auch von Einrichtungen zu beachten sind, in denen sie arbeiten.

V.3. Hinweis auf spezielle Qualifikationen und Schwerpunkte

1. Psychologen dürfen auf die von ihnen erworbenen psychologischen oder berufsbezogenen Aus- und Weiterbildungen und Zertifikate, auf Tätigkeitsschwerpunkte und Zielgruppen sowie auf sprachliche Kenntnisse hinweisen. Insgesamt sind nicht mehr als sechs Benennungen zulässig.

2. Tätigkeitsschwerpunkte und Zielgruppen dürfen nur benannt werden, wenn darin bzw. mit diesen mindestens zwei Jahre nachhaltig Erfahrungen gewonnen wurden.

3. Werbung mit Heilerfolgen ist unzulässig, ebenfalls für wissenschaftlich nicht fundierte oder unzureichend entwickelte Verfahren.

V.4. Hinweise auf Zusammenarbeit

1. Auf

eine gemeinsame Berufausübung darf nur hingewiesen werden, wenn sie in einer Sozietät, in einer Partnerschaftsgesellschaft oder in sonstiger Weise (Anstellungsverhältnis, freie Mitarbeit) mit sozietätsfähigen Personen i. S. des Abschnitts D.III dieser Ethischen Richtlinien erfolgt. Kurzbezeichnungen für eine Zusammenarbeit können von heilkundlich tätigen Psychologen nicht geführt werden.

2. Üben mehrere heilkundlich tätige Psychologen ihren Beruf in der Rechtsform einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gemeinschaftlich aus, so ist dies mit dem Hinweis “Gemeinschaftspraxis” kenntlich zu machen.

3. Auf den Briefbögen sind bei Sozietäten oder sonstigen Personenzusammenschlüssen alle Namen der Beteiligten vollständig aufzuführen. Bei beruflichem Zusammenschluß mit anderen Berufsangehörigen sind die jeweiligen Berufsbezeichnungen anzugeben.

V.5. Direkte Werbung

Heilkundlich tätigen Psychologen ist es nicht erlaubt, potentielle Patienten direkt zu werben. Als eine solche Werbung ist es auch anzusehen, wenn durch öffentliche Besprechung von Verfahren, Techniken und anderen Mitteln oder durch Vorträge sowie in Veranstaltungen auf die eigene Praxis werbend hingewiesen wird. Gleiches gilt, wenn diese Werbung durch Dritte und im Einverständnis mit dem Psychologen oder mit dessen Duldung geschieht.

V.6. Veröffentlichungen

Die Veröffentlichung wissenschaftlicher Berichte in Verbindung mit dem eigenen Namen in Fachzeitschriften sowie die Unterrichtung anderer Psychologen über die Möglichkeit, spezielle Verfahren, Techniken und andere Mittel durch die unterrichtenden Psychologen durchzuführen oder anwenden zu lassen, sind zulässig.

V.7. Auftreten in der Öffentlichkeit

Werden Psychologen in der Öffentlichkeit im Rahmen von Vorträgen, Radio- oder Fernsehprogrammen, in Zeitungs- und Zeitschriftenaufsätzen, auf vorproduzierten Kassetten oder CDs, durch die Versendung von Materialien auf dem Postweg, über das WWW oder mittels anderer Medien etc. beratend oder kommentierend tätig, so sind sie gehalten, folgende Regeln einzuhalten:

1. Ihre Aussagen und Ratschläge basieren auf zuverlässigem, validem, wissenschaftlich fundiertem Wissen und anerkannter psychologischer Praxis.

2. Ihre Aussagen sind auf sachliche Information begrenzt; die eigene Person und Praxis werden nicht werbend hervorgehoben.

3. Die Rezipienten dieser öffentlichen Aussagen von Psychologen werden nicht dazu ermutigt anzunehmen, daß diese eine persönliche Beziehung zu ihnen haben.

C. Psychologie in Forschung und Lehre

C.I. Wissenschaftsfreiheit und gesellschaftliche Verantwortung

1. Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art.5, Abs.3 GG) erlegt den in der Forschung und Lehre tätigen Psychologen die Verantwortung für Form und Inhalt ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit auf.

Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit ist formal unbeschränkt. Es findet aber seine Grenze dort, wo andere Grundrechte verletzt werden. In ihrer Berufsausübung sind die in Forschung und Lehre tätigen Psychologen an ihre ethische Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und der natürlichen Umwelt gebunden.

2. Aus dem Recht auf Freiheit von Forschung und Lehre erwächst die ethische Verpflichtung der in diesem Bereich tätigen Psychologen, Forschung und Lehre von Fremdbestimmung und wissenschaftsfremder Parteilichkeit freizuhalten.

Das schließt ein, daß in der Forschung tätige Psychologen die Fragestellung ihrer Forschungsarbeit, die methodischen Grundsätze, die Ergebnisinterpretation und deren Verbreitung selbst zu verantworten haben und nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet sind, verfassungswidrige Eingriffe in diesen Verantwortungsbereich abzuwehren.

Die Anerkennung der wissenschaftlichen Leistungen Andersdenkender, Andersgläubiger, Angehöriger anderer Altersgruppen und des anderen Geschlechts, anderer sozialer Schichten und Kulturen, und die Bereitschaft, eigene Irrtümer durch überzeugende Argumente, welcher Herkunft auch immer, zu korrigieren, kennzeichnen das Berufsethos der in Forschung und Lehre tätigen Psychologen in besonderem Maße.

3. Die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Forschung von Fremdbestimmung ist zugleich als Appell an die moralische Verantwortung der in Forschung und Lehre tätigen Psychologen zu verstehen, innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft demokratische Arbeitsformen zu fördern. Neue Fragestellungen, Denkansätze und Methoden sind ohne Rücksicht auf ihre Herkunft unvoreingenommen zu prüfen.

4. Die vorstehenden Grundsätze gelten auch für Psychologen, die in weisungsabhängiger Stellung forschen, sowie für in der Auftragsforschung tätige Psychologen.

5. Unbeschadet der Verantwortlichkeit Angehöriger anderer Berufsgruppen für die von ihnen im Rahmen eines Forschungsvorhabens durchgeführten einzelnen Maßnahmen, tragen Psychologen als Leiter solcher Forschungsvorhaben für diese die Gesamtverantwortung.

C.II. Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis

1. Grundlegend für die Berufsausübung in Forschung und Lehre ist die unbedingte Redlichkeit in der Suche nach und bei der Weitergabe von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Um gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, verpflichten sich in Forschung und Lehre tätige Psychologen zur Einhaltung folgender Grundsätze:

2. Sie unterwerfen ihre Forschungstätigkeit den allgemein gültigen Regeln methodischen Vorgehens und der Überprüfbarkeit von Ergebnissen. Sie sind jederzeit bereit, ihr wissenschaftliches Vorgehen entsprechend dem jeweiligen Untersuchungsziel darzustellen, zu begründen und rationaler Kritik zugänglich zu machen.

3. Werden Forschungsvorhaben realisiert, ohne daß sie, zumeist auf dem Wege der Finanzierung, personell bzw. institutionell an Strukturen gebunden sind, die der Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis dienen, so obliegt es den Forschenden selbst sicherzustellen, daß die Durchführung solcher Vorhaben mit den wissenschaftlichen, fachlichen und ethischen Grundsätzen dieser Ethischen Richtlinien in Übereinstimmung steht.

4. In Forschung und Lehre tätige Psychologen sind darum bemüht, bereits im Forschungsprozeß alle verfügbaren Informationen und Gegenargumente angemessen zu berücksichtigen. Sie sind offen für Kritik und bereit, auch eigene Erkenntnisse konsequent anzuzweifeln.

5. In Forschung und Lehre tätige Psychologen verpflichten sich, ihre Forschungsergebnisse zu dokumentieren. Sie sind bereit, wissenschaftliche Aussagen vollständig und ohne Auflagen zugänglich zu machen und so ihren Einbezug in den kumulativen Prozeß der Forschung und Lehre zu gewährleisten. Diese Selbstverpflichtung gilt im Grundsatz auch für solche Forschungsergebnisse, die der eigenen Theorie bzw. den eigenen Hypothesen widersprechen oder deren Veröffentlichung aus anderen Gründen als nicht opportun erscheint.

6. Die Beiträge von Partnern, Kollegen, Studierenden und Vorgängern zum eigenen Forschungsthema werden explizit und deutlich kenntlich gemacht.

C.III. Grundsätze der Forschung am Menschen

1. Psychologische Forschung ist auf die Teilnahme von

Menschen als Versuchspersonen angewiesen. Psychologen als Wissenschaftler sind sich der Besonderheit der Rollenbeziehung zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson und der daraus resultierenden Verantwortung bewußt. Sie stellen sicher, daß durch die Forschung Würde und Integrität der teilnehmenden Personen nicht beeinträchtigt werden. Sie treffen alle geeigneten Maßnahmen, Sicherheit und Wohl der Versuchspersonen zu gewährleisten, und versuchen, Risiken auszuschließen.

2. Die Verantwortung ist besonders hoch zu bemessen, wenn es sich bei den Versuchspersonen um Abhängige oder um Personen handelt, die nicht in der Lage sind, eigenverantwortlich zu handeln, oder wenn die Forschungssituation geeignet ist, eigenverantwortliches Handeln der Versuchspersonen zu reduzieren.

3. Die Teilnahme an psychologischen Versuchen erfolgt freiwillig (unbeschadet der Bestimmungen in Prüfungsordnungen, die grundsätzlich die Teilnahme an psychologischen Versuchen vorschreiben können). Die Versuchspersonen sind über alle Ziele, Einzelheiten, Belastungen und Risiken auf verständliche Weise zu informieren, die für ihre Teilnahmeentscheidung mutmaßlich von Bedeutung sind. Über verdeckte Beobachtung sind sie zu informieren. In den Ausnahmefällen, in denen eine vollständige Information vor der Versuchsdurchführung mit dieser nicht vereinbar ist, muß in besonderem Maße sichergestellt sein, daß den Versuchspersonen durch ihre Teilnahme kein Schaden entstehen kann. In diesem Fall sind die Versuchspersonen in allgemeiner Form über die mangelnde Aufklärung zu informieren. Nach Abschluß der Untersuchung sind die Probanden aufzuklären. Gleiches gilt analog für die verdeckte Beobachtung. Im Falle nicht einwilligungsfähiger Personen ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter einzuholen.

4. Handelt es sich bei den Versuchspersonen um Studierende oder um von den projektverantwortlichen Psychologen abhängige Personen, so sind diese verpflichtet sicherzustellen, daß diesen Teilnehmern aus einer Rücknahme ihrer Zustimmung zur Teilnahme vor bzw. während der Untersuchung keine schädlichen Konsequenzen erwachsen.

5. Psychologen setzen ihre Versuchspersonen keinen psychisch oder physisch schädigenden Einflüssen oder Gefährdungen aus. Versuche sind unverzüglich abzubrechen, wenn Versuchspersonen unerwartete Belastungsreaktionen zeigen. Treten unerwünschte Konsequenzen der Versuchsteilnahme auf, so hat der Psychologe diese zu beseitigen bzw. für ihre Beseitigung zu sorgen.

6. Psychologen sind auch verantwortlich für eine ethisch einwandfreie Ausführung der unter ihrer Supervision oder Kontrolle durch andere Personen ausgeführten Forschungsarbeiten am Menschen. Anderen an der Forschung beteiligten Personen dürfen nur solche Aufgaben übertragen werden, für die sie angemessen trainiert und vorbereitet wurden.

7. Psychologische Versuche sind nur in jeweils dazu geeigneten Einrichtungen oder Institutionen durchzuführen.

C. IV. Zum Einsatz von Tieren in Forschung und Lehre

1. Tierversuche sind im Rahmen einiger psychologischer Arbeitsfelder für die Forschung und Lehre unverzichtbar. Doch gilt auch hier die grundsätzliche Verpflichtung der Psychologen zur Achtung des Lebens. Voraussetzung für ein Tätigwerden auf diesem Gebiet sind nicht nur tierexperimentelle Kenntnisse, sondern auch tatsächliche und rechtliche Kenntnisse der Tierhaltung und Tierpflege.

2. Der Umgang mit Tieren in Forschung und Lehre erfordert eine besondere ethische Sensibilität und spezielle Kenntnisse, um Schmerzen, Leiden und Schäden der Tiere soweit möglich zu verhindern. Psychologen, die Tierversuche durchführen, bemühen sich, Schmerzen, Leiden und Schäden für ihre Versuchstiere möglichst gering zu halten.

3. Bei der Entscheidung, ob Tierversuche für ein psychologisches Projekt

unerläßlich sind, ist insbesondere der jeweilige Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis zugrunde zu legen und zu prüfen, ob der verfolgte Zweck nicht durch andere Methoden oder Verfahren erreicht werden kann.

4. Tierversuche sollten nur mit der Absicht vorgenommen werden, den Stand des Wissens zu erweitern. Es sollte dabei sorgfältig bedacht werden, ob das gewählte Versuchsverfahren, die eingesetzte Tierspezies und die Zahl der Versuchstiere angemessen sind.

5. Bei laut Tierschutzgesetz anzeige- und genehmigungspflichtigen Untersuchungen am Tier, aber auch bei der Durchführung von Tierversuchen, die allein aus Verhaltensexperimenten ohne physische Eingriffe oder Schmerzzufügung bestehen, ist die Mitteilung IV der Senatskommission der Versuchstierforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in ihrer jeweils aktuellen Fassung für Psychologen, die Tierversuche durchführen, verbindlich.

6. Bei Mitarbeitern und Hilfskräften, die unter der Supervision von Psychologen Tierversuche in Forschung und Lehre durchführen, ist zu gewährleisten, daß sie in die Untersuchungverfahren und die Haltung und Pflege der Tiere entsprechend den ihnen zugewiesenen Aufgaben angemessen eingewiesen sind.

C.V. Veröffentlichung von Forschungsergebnissen

1. Die Ergebnisse psychologischer Forschung sind der Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. Durch korrekte, vollständige und eindeutige Darstellung sind Fehlinterpretationen zu verhindern.

2. Daten, über die Individuen identifizierbar sind, sind zu anonymisieren.

3. Fachinterne Diskussion und Kritik sind der Entwicklung der Wissenschaft zuträglich und dürfen nicht verhindert werden.

4. Bei gemeinsamen Publikationen sind die wesentlichen Mitarbeiter explizit und deutlich zu beteiligen. Die Reihenfolge der Autoren sollte ihrem Leistungsbeitrag gerecht werden.

5. Psychologen, die in ihren veröffentlichten Daten nachträglich bedeutsame Fehler entdecken, sind verpflichtet, sinnvolle Schritte zu deren öffentlicher Korrektur, etwa durch ein Erratum oder durch andere angemessene Publikationsmaßnahmen zu ergreifen.

6. Psychologen, denen Planungsvorhaben, Ergebnisberichte oder sonstige unveröffentlichte wissenschaftliche Texte im Rahmen ihrer Tätigkeit als Gutachter für Publikationen, Forschungsanträge etc. zugänglich gemacht werden, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit und die Autorenrechte derer, die diese Materialien eingereicht haben, zu wahren.

C.VI. Lehre, Fort- und Weiterbildung, Supervision

1. In der Lehre ist es Aufgabe der Psychologen, den Lernenden den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft Psychologie in objektiver und verständlicher Weise nahezubringen. Persönliche Sichtweisen sind als solche kenntlich zu machen. Bei Ankündigung und Ausführung von Lehrveranstaltungen und öffentlichen Vorträgen ist darauf zu achten, daß keine falschen Erwartungen geweckt werden.

2. Psychologen, die in der Lehre tätig sind, sind sich der Besonderheit der Rollenbeziehung zwischen Lehrendem und Lernendem bewußt und nutzen diese nicht zu ihrem persönlichen Vorteil.

3. Die im Verlauf der Lehrtätigkeit über Studierende gewonnenen persönlichen Informationen sind mit gleicher Vertraulichkeit zu behandeln wie Informationen über Klienten / Patienten und Versuchspersonen.

4. Bei Falldemonstrationen ist besondere Rücksicht auf die Würde und das Wohl der vorgestellten Personen geboten. Im übrigen gelten hierfür die Bestimmungen bezüglich der Stellung zu Patienten. Studierende, die Falldemonstrationen beiwohnen, müssen darauf hingewiesen werden, daß sie die Anonymität der vorgestellten Personen zu wahren haben und ihre Privatsphäre schützen müssen.

5. In der Lehre tätige Psychologen werden die ihnen anvertrauten Studierenden nur insoweit dazu veranlassen, an psychologischen Versuchen teilzunehmen, als dies im Rahmen von Ausbildung und Forschung erforderlich ist. In diesem Fall ist die besondere Verantwortung gegenüber Abhängigen als Versuchspersonen zu beachten.

6. Treten Mitarbeiter oder Studierende in die Funktion von Untersuchungsleitern, etwa bei der Anwendung psychodiagnostischer Verfahren, so ist unbeschadet ihrer eigenen Verantwortlichkeit Sorge zu tragen, daß ihr Handeln in Übereinstimmung mit den Ethischen Richtlinien steht.

7. Psychologen sollen bei Studierenden, die sie unterrichten und möglicherweise prüfen werden, keine Beratungen oder Behandlungen gegen Entgelt durchführen.

8. Psychologen, die an Ausbildungsprogrammen gleich welcher Art in lehrender oder organisatorischer Funktion beteiligt sind, sind verpflichtet sicherzustellen, daß darüber veröffentlichte Informationen korrekt sind.

9. Im Rahmen der Lehrtätigkeit in Ausbildung, Fort- bzw. Weiterbildung und Supervision soll die Beziehung zu den Studierenden sowie Teilnehmern an postgradualen Ausbildungsgängen so gestaltet werden, daß diesen kontinuierlich und ausreichend Rückmeldung über ihre Leistungen gegeben werden kann. In der Lehre tätige Psychologen bewerten die Leistungen der Teilnehmer anhand relevanter, in den Ausbildungsprogrammen festgelegter Kriterien.

10. Psychologen, die die postgraduale, praktische Tätigkeit von Ausbildungsteilnehmern oder jüngeren Kollegen supervidieren, sind verpflichtet, sie mit den vorliegenden Ethischen Richtlinien vertraut zu machen und deren Einhaltung zu überwachen.

11. Im Rahmen der Fort- bzw. Weiterbildung, Supervision oder spezieller Trainings ist es in der Lehre tätigen Psychologen nicht gestattet, Ausbildungsteilnehmer direkt oder indirekt zur Enthüllung persönlicher Informationen aufzufordern. Wo die Selbstenthüllung ein regulärer Bestandteil einer Trainingsprozedur ist, muß die Teilnahme an einer solchen Übung freiwillig erfolgen, nachdem bereits vor der Übung die Zustimmung der Teilnehmer eingeholt wurde.

12. In der Lehre tätige Psychologen sollen postgraduale Ausbildungsteilnehmer oder jüngere Kollegen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen stehen, nicht selbst psychotherapeutisch oder in anderer Form behandeln. Eine Ausnahme bilden solche Fälle, in denen dies mit der ausdrücklichen Zustimmung der Ausbildungskandidaten zum ausschließlichen Zwecke der Ausbildung in diesem Verfahren geschieht.

D. Psychologie in der Anwendung

D.I. Die besondere Verantwortung gegenüber Klienten/ Patienten

I.1. Vertrauensverhältnis

Das Verhältnis von Psychologen zu ihren Klienten/ Patienten ist in besonderer Weise von der Notwendigkeit eines Vertrauensverhältnisses geprägt. Psychologen können daher in allen Fällen einen Auftrag ablehnen oder beenden, wenn dieses Vertrauensverhältnis nicht mehr besteht.

Wenn der Auftraggeber des Psychologen nicht mit der ihm anvertrauten Person identisch ist – wie häufig in der Forensischen Psychologie und Wirtschaftspsychologie -, besteht eine besondere Verpflichtung, im wohlverstandenen Interesse aller Beteiligten zu handeln.

I.2. Aufklärung und Einwilligung

1. Psychologen müssen ihre Klienten / Patienten über alle wesentlichen Maßnahmen und Behandlungsabläufe unterrichten und sich ihrer Einwilligung versichern.

2. Bei

Behandlungen haben sie auf ggf. bestehende Risiken und Alternativbehandlungen hinzuweisen. Die Hinweispflicht umfaßt auch Fragen des Honorars und der Kostenerstattung.

I.3. Wahrung der Unabhängigkeit

Heilkundlich und klinisch tätige Psychologen dürfen während einer therapeutischen Beziehung keine persönlichen Bindungen zu ihren Patienten eingehen; z. B. sind sexuelle Beziehungen zu Patienten unzulässig.

I.4.Recht auf Einzelberatung/ -behandlung

Klienten/ Patienten haben das Recht, ohne Gegenwart eines Dritten von einer Psychologin/ einem Psychologen beraten oder behandelt zu werden.

I.5. Besondere Sorgfaltspflicht heilkundlich tätiger Psychologen

1. Psychotherapeuten behandeln Störungen mit den bestmöglichen Therapieverfahren. Patienten haben ein Recht auf die nach dem jeweiligen wissenschaftlichen Stand bestmögliche Behandlung.

2. Zu Beginn einer psychotherapeutischen Behandlung ist in Zweifelsfällen und auf Wunsch des Patienten ein ärztliches Konsilium einzuholen oder eine psychologische oder ärztliche Mitbehandlung einzuleiten.

3. Psychologen, die erkennen, daß eine Fortsetzung der heilkundlichen Behandlung zu keiner weiteren Gesundung oder sogar zu einer Gesundheitsgefährdung von Patienten führen kann, müssen die Behandlung abbrechen.

4. Wollen heilkundlich tätige Psychologen eine Behandlung vorzeitig beenden und kann dadurch eine Gesundheitsgefährdung der Patientin/ des Patienten eintreten, so haben sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu gewährleisten, daß eine Fortbehandlung sichergestellt ist.

I.6. Aufzeichnungen

1. Psychologen sind verpflichtet, über Beratungen und Behandlungen aussagefähige Aufzeichnungen zu erstellen.

2. Die psychologischen Aufzeichnungen über heilkundliche Tätigkeiten sind mindestens 10 Jahre aufzubewahren, ansonsten beträgt die Aufbewahrungszeit 5 Jahre.

3. Bei Praxisaufgabe oder Beendigung der Berufstätigkeit sind Aufzeichnungen bei Beachtung der Aufbewahrungsfristen zu vernichten. Nur mit Zustimmung der Klienten / Patienten können sie an eine/ einen die Praxis übernehmende(n) Psychologin / Psychologen weitergegeben werden.

4. Mit Zustimmung der Patienten müssen heilkundlich tätige Psychologen sachdienliche Aufzeichnungen oder deren Zusammenfassung an Kollegen herausgeben, wenn diese eine Beratung oder Behandlung fortsetzen. Bei nicht heilkundlichen Aufzeichnungen können Psychologen die Herausgabe der Aufzeichnungen von der Bezahlung des wirtschaftlichen Wertes abhängig machen.

5. In Kliniken oder anderen Einrichtungen, in denen bei Weggang von heilkundlich tätigen Psychologen die Behandlung fortgesetzt wird, sind Aufzeichnungen den psychologischen oder ärztlichen Nachfolgern zu übergeben oder verschlossen dem Dienstherrn mit dem Hinweis zu hinterlassen, die Aufzeichnungen nur an solche zu übergeben.

6. Am Ende einer Therapie haben Psychologen ihren Klienten/ Patienten auf deren Wunsch Einblick in die sie betreffenden Aufzeichnungen zu gewähren, es sei denn, dem stehen überwiegende Rechte entgegen.

D.II. Ausübung des Berufs in eigener Praxis

II.1. Bezeichnungen für psychologische Praxen

1. Psychologische Praxen dürfen keine Bezeichnungen führen, die geeignet sind, unangemessene Vorstellungen zu wecken.

2. Im Bereich der psychologischen Heilkunde

sind alle Bezeichnungen untersagt, die eine bevorzugte Stellung der eigenen Praxis vortäuschen; dies gilt insbesondere für Bezeichnungen wie “Beratungsstelle”, “Zentrale”, “Zentrum” oder ähnliche.

3. Die Bezeichnung “Institut” oder ähnliche anspruchsvolle Bezeichnungen (vgl. Satz (2)) dürfen im Bereich der psychologischen Heilkunde nur dann verwendet werden, wenn personelle Besetzung, Ausstattung und Arbeitsweise der Praxis dies rechtfertigen.

II.2. Anbringung und Gestaltung von Praxisschildern

1. Praxisschilder dienen dazu, der Öffentlichkeit die Praxisstelle anzuzeigen.

2. Die Anbringung von Praxisschildern ist nur im ortsüblichen Ausmaß zulässig. Heilkundlich tätige Diplom-Psychologen haben durch ein Praxisschild auf den Ort ihrer Tätigkeit und ihre Erreichbarkeit hinzuweisen.

II.3. Hinweise auf Praxisgründung und Führung

1. Psychologen dürfen durch Werbemaßnahmen auf die Begründung und die Führung ihrer psychologischen Praxis hinweisen und darüber öffentlich informieren. Die Hinweise dürfen keine unangemessenen oder irreführenden Vorstellungen über das Angebot der Dienstleistungen und die inhaltliche und personelle Ausstattung der Praxis erwecken.

2. Für heilkundliche Praxen kann im Rahmen des Abschnittes D.II. durch ortsübliche Anzeigen in regionalen Tageszeitungen und jeweils bis zu zweimal auf Praxisbegründung und -veränderung, auf Abwesenheit und Rückkehr, auf Änderungen der Sprechzeiten und Telefonnummern sowie auf Sonderveranstaltungen hingewiesen werden.

3. Bei Verlegung des Praxissitzes kann am bisherigen Standort und bis zur Dauer von sechs Monaten das Praxisschild mit dem Umzugsvermerk angebracht bleiben. Namen von Kollegen, die verstorben sind oder sich zur Ruhe gesetzt haben, dürfen bis zu zwölf Monaten im Praxisnamen und bei Kenntlichmachung fortgeführt werden, sofern dazu vorher ein Einverständnis abgegeben wurde.

II.4. Zulässige Angaben auf Praxisschildern

1. Neben Namen und Erreichbarkeit können auf dem Praxisschild die nach Abschnitt II Ziffern 1-3 zulässigen Titel, Sprechstunden und Telefonnummer angegeben werden.

2. Heilkundlich tätige Psychologen sollten nach Möglichkeit auf die Angaben fachlicher/ inhaltlicher Schwerpunkte verzichten. Zulässig ist die Benennung von maximal 6 fachlichen/ inhaltlichen Schwerpunkten. Diese differenzieren sich

o nach spezifischen Patientengruppen bzw. spezifischer Klientel,

o nach spezifischen Symptomen bzw. Problembereichen,

o nach spezifischen Therapieformen bzw. Methoden.

II.5. Ankündigung auf Briefbögen, Formularen und Stempeln

1. Für die Ankündigung auf Briefbögen, sonstigen Formularen und Stempeln gelten die Bestimmungen für die Praxisschilder entsprechend (Abschnitt II Ziffer 4). Jede übertriebene Form ist zu vermeiden.

II.6. Eintragungen in Telefonbücher

1. Eintragungen in Telefonbücher und Branchenfernsprechverzeichnisse durch heilkundlich tätige Psychologen sind insbesondere nach den in B.V.2 und B.V.3 enthaltenen Regeln möglichst zurückhaltend zu gestalten.

D.III. Gemeinsame Ausübung der Berufstätigkeit

1. Psychologen können sich auch mit Angehörigen anderer Freier Berufe im Rahmen einer Partnerschaftsgesellschaft, zwecks gemeinsamer Berufsausübung, gemeinsamer Nutzung von Einrichtungen, Praxisräumen u.ä. und gemeinsamer Beschäftigung von Mitarbeitern zusammenschließen. Der Vertrag über die Begründung einer Gemeinschaft sollte schriftlich erfolgen und insbesondere Bestimmungen über Veränderungen, über die Verteilung von Lasten und Einnahmen und über eine Auflösung enthalten.

2. Die Partner/ Gesellschafter einer Gemeinschaft sind im Außenkontakt kenntlich zu machen und in Werbung und Briefbögen oder sonstigen Unterlagen aufzuführen, es sei denn, es handelt sich um einen Personen- oder Kapitalzusammenschluß zu einer Firma.

3. Für heilkundlich tätige Psychologen innerhalb einer Gemeinschaft gilt folgendes:

a. In jeder Form eines Zusammenschlusses muß die freie Therapeutenwahl gesichert sein.

b. Das Liquidationsrecht verbleibt im Außenverhältnis bei dem behandelnden Psychologen.

c. Die Behandlungsunterlagen und -aufzeichnungen können den Partnern/ Gesellschaftern nur dann zur Verfügung gestellt und von diesen eingesehen werden, wenn eine entsprechende Erklärung des Patienten zuvor schriftlich eingeholt wurde.

d. Die Patienten sind vor Beginn einer Behandlung darauf hinzuweisen, daß eine gesamtschuldnerische Haftung der nichtbehandelnden Sozien ausgeschlossen ist.

e. In einer Partnerschaftsgesellschaft ist sicherzustellen, daß psychotherapeutische Entscheidungen insbesondere bei Diagnostik und Therapie ausschließlich der Psychologe trifft, sofern nicht der Psychologe nach dem Berufsrecht den in der Gemeinschaft selbständig tätigen Berufsangehörigen eines anderen Fachberufes solche Entscheidungen überlassen darf.

4. Soweit heilkundlich tätige Diplom-Psychologen Kollegen im Anstellungsverhältnis oder als freie Mitarbeiter beschäftigen, ist eine Übertragung von Behandlungen auf diese nur mit Zustimmung des Patienten möglich.

E. Schlußbestimmungen

E.I. Verstöße

1. Unabhängig von einer gerichtlichen Ahndung werden Verstöße gegen die obenstehenden Richtlinien durch das Ehrengericht der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e. V. (DGPs) bzw. durch das Ehrengericht des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. (BDP) verfolgt. Im Falle des Berufsverbands (BDP) regelt Näheres die Schieds- und Ehrengerichtsordnung.

E.II. Inkrafttreten

1. Diese gemeinsamen Ethischen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e. V. und des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. wurden am 30.9.98 von der DGPs und am 25.4.99 vom BDP verabschiedet und treten an die Stelle der “Berufsethischen Richtlinien” der Föderation Deutscher Psychologenverbände aus dem Jahr 1967 und der “Berufsordnung für Psychologen” des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen in der Fassung vom 1.4.1986. Sie sind am 25.4.99 in Kraft getreten.

©2001-2006 Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V. (DGPs)

Rašykite komentarą

-->