Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvos ir Vokietijos psichologų etikos kodeksų lyginamoji analizė

Autorius: Konstantinas

Lietuvos ir Vokietijos psichologų Etikos kodeksų lyginamoji analizė

Kiekvienos šalies psichologai vadovaujasi savais etikos principais, nurodytais jų šalies Etikos kodeksuose. Šie principai apibrėžia psichologo teises ir pareigas, psichologo – psichologo bei psichologo – subjekto (kliento, paciento ar kt) kontakto ypatybes, numato psichologo profesinės veklos gaires. Lietuvos psichologai vadovaujasi Europos psichologų profesionalų asociacijų federacijos (EPPAF) priimtais Etikos principais, kurie 1996 m. lapkričio 23 d. buvo patvirtinti LPS suvažiavimo metu. Vokietijos psichologai vadovaujasi Vokietijos psichologijos sąjungos ir Vokietijos psichologių ir psichologų profesinės sąjungos Etine direktyva, kuri Vokietijoje buvo priimta 1998 m. rugsėjo 29 d. Tarp šių dokumentų esama gana daug panašumų, bet taip pat yra ir nemažai skirtumų, kurie bus apžvelgti šioje Lietuvos ir Vokietijos psichologų Etikos kodeksų lyginamojoje analizėje.


Visų pirma Lietuvos ir Vokietijos psichologų Etikos kodeksai skiriasi struktūros požiūriu. Lietuvos psichologų Etikos kodeksą sudaro trys pagrindinės dalys: Preambulė, Bendrieji principai ir Profesinė psichologo etika. Vokietijos psichologų Etikos kodeksą sudaro penkios pagrindinės dalys: Preambulė, Bendrieji principai, Psichologija tyrimuose ir mokyme, Psichologija praktikoje ir Baigiamieji principai. Taigi, pirmųjų dviejų abiejų šalių Etikos kodeksų dalių pavadinimai sutampa. Turinio atžvilgiu ir Lietuvos, ir Vokietijos psichologų Etikos kodeksų preambulės taip pat labai panašios – jose nurodomos iš esmės tos pačios psichologų veiklos sritys (tyrimai, mokymas, atestavimas, terapija, konsultavimas, teisminė ekspertizė, psichodiagnostika) bei labai panašūs psichologų veiklos tikslai: Lietuvos psichologų veiklos tikslas yra plėsti žmonių elgesio pažinimą ir ten, kur įmanoma, taikyti turimas žinias visuomenės ir individo psichologinei būklei gerinti; Vokietijos psichologų Etinėje direktyvoje nurodomas pagrindinis tikslas – žmonių, su kuriais dirba psichologas, apsauga ir gerovė.

Nors abiejų šalių Etikos kodeksų antrųjų dalių pavadinimai tokie patys (Bendrieji principai), jose kalbama apie visiškai skirtingus dalykus. Lietuvos psichologai savo profesinėje veikloje turi remtis penkiais pagrindiniais principais (kompetencijos, garbingumo, žmonių teisių ir orumo gerbimo, rūpinimosi kitų gerove ir socialinės atsakomybės), kurie išsamiai apibūdinti šioje Etikos kodekso dalyje. Vokietijos psichologai bendruosius principus supranta visiškai kitaip – šioje jų Etinės direktyvos dalyje kalbama apie mokslinio laipsnio psichologams suteikimą, apie psichologų padėtį kolegų ir kitų profesinių grupių atžvilgiu, apie duomenų tvarkymą, recenzijas ir tyrimų ataskaitas bei apie reklamą. EPPAF išskirti bendrieji principai, kuriais vadovaujasi Lietuvos psichologai profesionalai, aptariami kitose Vokietijos psichologų Etinės direktyvos dalyse, tuo tarpu ne visi Vokietijos psichologų Etinės direktyvos bendrieji principai paminėti Lietuvos psichologų Etikos kodekse (pvz., lietuviai niekur neužsimena apie tai, kokio reikia išsilavinimo, kad psichologui būtų suteiktas tam tikras mokslinis laipsnis, tik vienu sakiniu („psichologinių paslaugų reklama grindžiama psichologo etikos keliamais reikalavimais“) užsimenama apie reklamą, kuriai Vokietijos psichologų etikos kodekse skirtas visas skyrius).

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rašykite komentarą

-->