Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Laisvos prekybos Europos Sąjungoje principai

Autorius: Reda

1992 metais Lietuva ir ES pasirašė Prekybos ir komercinio bei ekonominio bendradarbiavimo sutartį ir priėmė deklaraciją dėl politinio dialogo tarp ES ir Lietuvos. Laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimas yra keturios bendrosios rinkos laisvės, sudarančios Europos Sąjungos valstybių ekonominės integracijos pagrindą. Geriausiai šiuo metu įgyvendinta praktikoje yra prekių judėjimo laisvė. Lietuva derybas dėl narystės Europos Sąjungoje (ES) pradėjusi 2000 m. vasario 15 d., 2001 metus baigė suderinusi 23 derybinius skyrius ir, pasivijusi dvejais metais anksčiau derybas pradėjusias šalis kandidates. Visos Europos Sąjungos valstybės narės turi tam tikras pareigas ir teises, kur yra nustatytos konkrečios dalyvavimo taisyklės. Europos Sąjungai svarbu, kad ir Lietuva sugebėtų tapti visateise ES nare, gebančia laikytis visų ES teisių ir pareigų (10, 6-7psl).

Formaliai bendra rinka Europos Sąjungoje formavosi nuo 1985 m., o šis procesas baigėsi 1992 m. Europos sąjunga šiuo metu būtent ir yra bendra rinka. Tai stipriausia ekonominės integracijos pakopa. Kuriant bendrą vidaus rinką, pirmiausiai buvo numatyta panaikinti visus iki Europos Ekonominės Bendrijos atsiradimo importo ir eksporto tarp valstybių narių muitus.

Taigi pagrindinis mano šio darbo tikslas yra išanalizuoti Europos Sąjungos laisvos prekybos kūrimosi bei funkcionavimo ypatumus, išsiaiškinti kokios yra pagrindinės kliūtys ir jų šalinimo būdai. Be to šiame darbe dar aprašiau Lietuvos ir Europos Sąjungos tarptautinio bendradarbiavimo prekybos srityje aspektus, išskyriau užsienio prekybos rėžimus Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Kadangi liberalizavus prekybą su ES, Lietuvos užsienio prekybos struktūroje įvyko svarbių pokyčių ir buvo pastebėtas ryškus prekybos srautų persiorientavimas iš Rytų valstybių Vakarų Europos link, tai taip pat išanalizavau narystės Europos Sąjungoje poveikį Lietuvos vidaus ir išorės prekybai.

Taigi savaime suprantama, kad ypač daug dėmesio Lietuvos Respublikoje turi būti skiriama rinkos priežiūrai. Tuo tikslu 1999 metais priėmus Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą, buvo nubrėžtos aiškios institucinio Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros sistemos pertvarkymo gairės.
I. BENDROSIOS RINKOS ĮKŪRIMAS IR JOS TEISINIAI PAGRINDAI
Po antrojo pasaulinio karo, penktojo dešimtmečio pabaigoje, pagerėjo vakarų Europos ekonomika. Buvo sukurti Vakarų Europos valstybių regioninio bendradarbiavimo pagrindai. Šioms valstybėms pagal Maršalo planą JAV teikiamos paramos koordinavimui buvo įsteigta Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (ang. Organization for European Economic Cooperation). Vėliau sparčiai plėtojantis tarptautinei prekybai ir ryškėjant ekonomikos globalizacijos tendencijoms, ji reorganizuota į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (Organization for Economic Cooperation and Development), kuri, kaip ir ją papildanti Europos Taryba, išliko ir įgyvendinus Maršalo planą.

Siekiant, kad padidėtų Europos valstybių vaidmuo pasaulio ekonomikoje ir galimybės konkuruoti, 1950 m. buvo priimtas Šumano (Shuman) planas, kuriame buvo pateikti pasiūlymai padėję Vakarų valstybių ekonominio vystymosi pagrindus. Tai buvo pirmieji EEB – Europos ekonominės bendrijos (angl. European Economic Community) kūrimosi žingsniai.

Taigi, įgyvendinant Šumano planą 1951 m. buvo pasirašyta Paryžiaus sutartis ir 1952 m. buvo įkurta EAPB – Europos anglių ir plieno bendrija (ang. European Coal and Steel Community), kurioje dalyvavo šešios valstybės (Belgija, Prancūzija, Vokietijos Federacinė Respublika, Italija, Liuksemburgas ir Nyderlandai). Šia sutartimi buvo numatyta sukurti anglies ir plieno bendrąją rinką, panaikinti muitus ir rinkliavas, taip pat kiekybinius prekybos apribojimus. Vyriausiajai valdybai – anglių ir plieno administraciniai valdžiai – buvo suteikti dideli įgaliojimai, tarp jų ir nustatyti muito mokesčius, minimalias kainas bei produkcijos kvotas, priimti sprendimus dėl investicijų. Šia sutartimi sudaryta ekonominė sistema buvo įvardijama kaip „reguliuojama konkurencija“ (9; 106-107 psl.).

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rašykite komentarą

-->