Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Darbo užmokestis

Autorius: Povilas

DU IR JO ESME APSK. Darbo santykiai – čia daug darbo santykiuose lemia DU. Priimant darbuotojus būtina sudaryti darbo sut. Darbo sut. -darbuotojo ir darbdavio susitarimas kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti t. t. profesijos, specialybes, kvalifikacijos darbą arba eiti t. t. pareigas paklusdami nustatytai vidaus darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti DU ir užtikrinti darbo sąlygas numatytas darbo įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.
DARBO SUTARTIS. Darbo sutarčių registravimo registracijos žurnale tvarką nustato LR vyriausybes Darbo sutarčių įst. Kolektyvinio susitarimo šalys -profesines sąjungos, jų susivienijimai ir LR vyriausybė, ministerijos , darbdaviai, jų organizacijos ir susivienijimai. Kolektyvinis susitarimas sudaromas dėl darbuotojų, kuriems atstovauja profesines sąjungos, užimtumo perkvalifikavimo, darbo organizavimo , darbo apmokėjimo, saugos darbe, ekonominiu ir socialiniu priemonių bei papildomų garantijų. Kolektyvinius susitarimus pareikštine tvarka registruoja LR teisingumo ministerija. Kolektyvines sutarties projektą rengia-sutarties šalių atstovai atsižvelgdami į darbuotoju pasiūlymus ir šalių derybų susitarimus. Projektą svarsto darbuotoju kolektyvo susirinkimas. Kolektyvo susirinkimui pritarus ne vėliau kaip per 3 d. šalių atstovai pasirašo kolektyvinę sut.
BRUTTO IR NETTO. Vadovaujantis susitarimu darbuotojams apskaičiuotas DU skirstomas į Bruto ir Neto DU. Neto DU – tai atlyginimo už Darba suma, kurią darbuotojas gauna į rankas. Bruto DU – tai suma kuri “kainuoja” įmonei priskiriant Neto DU. Iš Bruto DU išskaičiuojamas GPM ir soc. draudimas. Apskaičiuojant GPM t. b. įvertintas NPD ir PNPD. Mokesčiai, kuriuos į Sodros biudžetą privalo sumokėti ne darbuotojas bet įmonės, apskaičiuodamos darbuotojams DU. Įmonė biudžetui privalo sumokėti ne tik 30Lt darbuotojo mokamo soc draudimo bet ir 31% nuo apskaičiuoto Bruto darbo užmokesčio, kuris t. b. įskaičiuotas į atask. laikotarpio įmonės patirtas sąn. Bendra šio mokesčio suma valdžios nustatytais mokesčiais nuo Bruto DU skirstomos:1)3% sveikatos draudimui2)1% nelaimingu atsitikimų darbe ir profesiniu ligų soc. draudimui. 3)27% pensijų draudimui, ligos, motinystes, draudimui nuo ne darbo ir t. t. Didžiąją dalį pašalpų apmoka Sodra bet ne įmonė. Darbdavys sumoka darbuotojui pašalpą tik už 2 pirmąsias kal. ligos d. Nurašomi
KREDITORINIAI ISISKOLINIMAI. Jei darbuotojas išvyksta kur nors į užsienį ir atsisako savo paskutinio mėn DU, tokiu atv šios sumos negalima amžinai laikyti sask 4461 K (mokėtinas DU), įsitikinus kad šis kreditorinis isisk. neg. b. sumokėtas, įmonės buhalterija turi pripažinti pagaute tokiu budu nurašydama iš sask. 4461:D 4461(moketinas DU), K 54 (pagaute). Kai kurie prenumeratoriai pamiršta nurodyti savo adresą ir už kokį leidinį perveda pinigus. Tokie pinigai registruojami D 271 ir K 448. Praėjus įstatymuose nustatytam laikui nemažai šios sąskaitos kredite užfiksuotų sumų pripažįstamos pagaute.
Atsiskaitymų EILIšKUMAS KAI NEUZTENKA PINIGU IMONEI VISIEMS KREDITORIAMS ISISK. PADENGTI. Pvz:pagal šiuo metu galiojančią tvarką likviduojama įm pirmiausiai privalo atlikti turto įvertinimo (užstatymo) isipareigojimus. Pirmoj eilėj ji privalo atlikti visus mokėjimus susijusius su darbo santykiais t. p. žalos atlyginimo dėl profesinio atlyginimo žuvimo darbe, kitaip sakant pirmiausia privalo im atsiskaityti su savo darbuotojais. Antroj eilėj mokesčiai mokami į valst. ir saviv. biudžetus bei Sodra. Trečioje eilėje dengiami kt im. Kred. isisk. Kasmetinių Atostogų Trukmė. Kasmetines atost – tai kal. dienos, suteikiamos darb pailsėti ir atstatyti darbingumą paliekant darbo vieta ir mokant vid. DU. Jei kasmetines atost sutampa su švenčių d. , atostogos automatiškai pratęsiamos. Kasmetinių minimalių atostogų trukme 28 kal. d. Tam tikrai darbuotoju kategorijai kasmetines atost. pratęsiamos iki 35 d. Tačiau yra ir kasmetiniu atost. trukme iki 58 d. , jos suteikiamos tiktai tiems darbuotojams kuriu darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampą bei profesine rizika t. p. kuriu specifines darbo sąlygos. Atostogaujantys tūrėtų žinoti kad į atsot. laika neįskaičiuojamą ir atostogos pratęsiamos kai darbuotojas yra laikinai nedarbingas, kai kasmetiniu atost. metu įgyją teise į tikslines atost. -nėštumo ir gimdymo bei mokinimosi atostogas arba kai darbuotojas dalyvauja stichiniu nelaimiu ar avarijų padarinius likviduoti , t. p. jis pašaukiamas atlikti valstybines pareigas. Jei atost. pratęsiamos tai DU už jas neperskaič. Pabrėžtina. ; kad darbuotojas nepertraukiamai im išdirbęs 6men įgyją teises į visas kasmetines atost. už pirmuosius jo darbo m. I darbo stažą už kuri suteikiamos atost. įskaitomos: 1)faktiškai išdirbtas laikas2)laikas kai pagal įstatymus darbuotoju išsaugota darbo vieta ir visas DU arba jo dalis t. p. kai jam mokamos stipendijos ar kitokios išmokos. 3)laikas kai darbuotojas gero laikinojo nedarbingumo arba nėštumo ir gimdymo pašalpa. 4)nemokamas atostogas iki 14 kal. d. 5)nemokamas atsot. iki 30 kal. d. individualaus t. p. tėvams globėjams. Būtina žinoti. , kad viena iš atost. d. Neg. b. trumpesne nei 14 kal. d. , o kita jos dali galima skaidyti be apribojimu. Iš atostogų darbuotoja atsaukti galima tik jam sutikus. Darbuotojo vid. DU apskaičiavimas.

Atost. laiku darbuotojams garantuojamas vid. DU. Skaičiuotas vid. DU už atostogas laikotarpis yra 3 paskutiniai kal. mėn. , einantys prieš tą mėn už kurį mokamas vid. DU. Jeigu darbuotojas įmonėje dirbo mažiau kaip 3 mėn, vid. DU skaičiuojamas iš apskaičiuoto DU už faktiškai įmonėje dirbtą darbo laiką. Darbuotojo vid. DU apskaičiuojamas iš skaičiuotino laikotarpio DU, apskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką, įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis. Į darbuotojo vid. DU įskaičiuojama: 1. užm. už atliktą darbą ar dirbtą laiką apsk. įmonėje, taikomas darbo apmokėjimo formas ir sistemas;2. natūrinių išmokų verte pinigine išraiška įmonės realizuojamomis kainomis, jei tai numatyta kolektyvinėje arba darbo sut. 3. padidintas apmokėjimas už darbą kenksmingomis sąlygomis;4. priedai ir priemokos prie valandinių dienos tarifinių atlygių, vienetinių įkainių ir mėnesinių algų;5. skirtumas tarp anksčiau gauto DU ir faktinio DU;6. laikraščių, žurnalų ir kt. Etatiniams literatūriniams darbuotojams iš šių organizacijų literatūrinio honoraro fondo mokamas literatūrinis honoraras;7. premijos pagal įmonės darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemą. Į darbuotojų visuotinį DU neįskaič. :1. apmokėjimas už laiką, kur darbuotojas dėl pateisinamų priežasčių teisės aktuose, įmonės kolektyvinėje darbo sut. numatytais atv. nedirbo įmonėje;2. išeitinė pašalpa ir kompensacija, bedarbio pašalpa;3. atlyginimas už žalą, padarytą darbuotojams dėl jų suluošinimo ar kitokios sveikatos sužalojimo, susijusio su jų darbu;4. kompensacija susijusi su persikėlimu, turto vežimu, patalpų nuomojimu, darbuotojo perkėlimu dirbti į kitą darbo vietą;5. delspinigiai ir kitos išlaidos, susijusios su komandiruotės išlaidomis;6. nemokamai teikiamų butų, komunalinių paslaugų, kuro, nemokamo maitinimo ar iš dalies apmokama jų vertė;7. išmokos mokamos pagal civilinės teisės sutartis;8. vienkartinės, skatinamosios ir kitos išmokos mokamos ne iš įmonės darbo apmokėjimo ir pelno lėšų skiriamų skatinimui. Vid. darbo dienos DU apskaič. :skaičiuotino laikotarpio DU dalijant iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų (valandų sk. ), įskaitant poilsio ir švenčių dienas. Vid. darbo valandos užmokestis skaičiuojamas tais atv. , kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo diena yra trumpesnė ar ilgesnė negu normalios trukmės (dirbant 5 d. Per sav. -mažiau ar daugiau nei 8h. )Asmens sąsk. – naudojama užfiksuoti per atask. laikotarpį, konkrečiam darbuotojui priskaičiuotą DU bei kt su darbo santykiais susijusias išmokas, t. p. išskaičiuotus mokesčius. Į asmens sąsk. įrašoma:1. darbuotojui priskaičiuotas vienetinis arba pareigybinis DU 2. įm. vadovo įsakymu skirta kintama atlyginimo dalis;3. priemokos už darbą naktį, švenčių bei poilsio d. ;4. apmokėjimai už komandiruotėje praleistą laiką;5. prisk. nedarbingumo pašalpos;6. įm. vadovo skirtos premijos;7. darbdavio skirtos dovanos ar pašalpos. Kvn sumai suteikiamas kodas. Kvn darbuotojui pateikiamas išrašas iš asmens sąsk. apie to mėn. apskaičiuotą DU. Duomenys perkeliami į atlyginimų priskaitymų suvestinę. Atlyginimų priskaitymų suvestinė. naudojama susumuoti visiems įm. Darb. priskaičiuotus DU bei išskaičiuotus mokesčius. Suvestinėje apskaič. bendra mokėtinų DU suma ir pirmų dviejų darbo dienų nedarbingumo pašalpų suma. Vėliau remiantis DU priskaitymo suvestine apskaitos registruose užfiksuojami mokėtini DU ir kt dėl to atsiradę įsipareigojimai, pripažintos atlyginimų sąnaudos. Šios suvestinės segamos į atskirą bylą ir saugomos iki ataskaitinių metų pabaigos ir dar 1m. vėliau perduodama į įmonės archyvą. Atsiskaitymo – mokėjimo žiniaraštis Naudojamas atvaizduoti per mėn. darbuotojams priskaičiuotas ir išskaičiuotas sumas su darbo santykiais bei užfiksuoti žinias apie darb. išmokėta DU. Jis sudaromas kvn padaliniui atskirai. Dokumente pažymimas mokėtinas DU. Pabaigoje įrašoma faktiškai išmokėta suma ir KIO nr. . neišmokėtas DU žiniaraštyje pažymimi žodžiu „deponuota“ ir perkeliami į neišmokėto DU suvestinę. Saugomas ne trumpiau kaip 10 m. , o jei įmonėje nevedamos darbuotojų asmens sąsk. tada saugomi ne trumpiau nei 75m. Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis naudojamas dokumentuoti išmokėtiems avansams bei DU. čia:1. susumuojami visiems darbuotojams priskaičiuoti DU, visi išskaitymai iš atlyginimų ir surašomos suminės buhalterijos koresp. (atsiskaitymų-priskaitymų suvestinė);2. Surašomi mokėtini DU (atlyginimų mokėjimo žiniaraštis); 3. Darbuotojams išmokami DU;4. Suregistruojami laiku neišmokėti DU ir kt. Darbdavio išmokos (neišmokėto DU registras). Pajamų mokesčio ir SD sumos apskaičiavimas. Darbuotojo apskaičiuotas DU yra paj. susijusios su darbo santykiais. Jos apmokestinamos GPM. Jo tarifas priklauso nuo to ar darbuotojui ši darbovietė yra pagrindinė ar ne. Dirbant pag. darbovietėje taikomas NPD ir PNPD. Pajamų mokesčio tarifas 33%. Dirbant antraeilėse pareigose NPD ir PNPD netaikomas. Pajamų mokestis išskaičiuotas už kasmetines atost. pervedamas į biudžetą tą pačią dieną, kai iš banko įstaigų gaunami pinigai DU už atost. išmokėti. Nuo apskaičiuoto DU ir t. p. nuo atostogų reikia skaičiuoti įmokas į garantinį fondą. Jas reikia sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėn. 15d.
ATOSOTOGU PRASID. IR PASIB. SKIRTINGAIS MEN. APMOKEJIMAS. Kai darbuotojams suteiktos kasmetines atost prasideda viena men. o pasibaigia kita apmokestinamo DU suma apmokestinama, atsižvelgiant už kuri laika ji apskaičiuota. Pagal GPM DU už atost. apmokestinamas kartu su DU ta men. už kuri jis buvo apsakiciuotas. DU ir atlyginimas uz atostogas tenkantis menesiui kuri prasideda atostogos apmokestinamas nuo bendros sumos, o kitam men. apskaičiuotas DU už atostogas apskaičiuojamas NPD apmokestinamas atskirai. Pasibaigus atost. ir apsk. DU už likusias to menesio darbo dienas GPM priskaičiuojamas nuo bendro to men. užmokesčio ir atostoginiu sumos atėmus anksčiau išskaičiuota mokesčio suma.
KOMPENSACIJOS UZ NEPANAUDOTAS ATOSTOGAS APSKAICIAVIMAS IR APMOKESTINIMAS. Kai darbuotojas nutraukia darbo sut. reikia patikrinti ar jis panaudojęs visas atost. Jei paaiškėja kad yra jo nepanaudotu atost. butina apskaiciuoti ir sumokėti kompensacija uz nepanaudotas atost. Kompensacija uz nepanaudotas atost. apskaiciujamas: nepana. Atost. Kal. d. padauginam is metiniu d. d. koficientu (pagal darbuotojo ar imones darbo grafika) ir iš darbuotojo vidutinio 1 darbo dienos DU. 2002 m. nustatyti darbo dienu koeficientai. Esant 5 darbo dienu sav. i 0. 7, esant 6 d. d. savaitei 0. 9. Iš apsk. kompensacijos už nepanaudotas atost. turime išskaičiuoti GPM. Jis isskaic. nuo mokamos nepanaudotos atost. kompensacijos. Jeigu už 1 darbo metus priklauso keli men. atost. , kompensacijos suma tenkanti kvn men atskirai. Nuo kompensacijų už nepanaudotas atost. mokamu atleidžiamiems iš darbo darbuotojams privaloma skaičiuoti SD įmokas t. p. garantini fonda. Atidėjimai atostogoms apmokėti. DU užatost. t. b. išmokamas ne vėliau kaip prieš 3kal. d. iki atost. Atostoginiai turėtų būti pripažįstami tolygiai per visus metus. T. y. duomenų kaupimo principu tam tikslui formuoti atidėjimus atostoginiams. Bet dažnai įmonės apmokėjimo už atost. sumas priskiria to laikotarpio kurį jis yra apskaičiuotas, sąnaudomis. Bet negerai tada kai įm. daug darb. išeina atost. vienu metu. Tokiu atv. DU už atost. klaidingai priskiriamas 1 ar 2mėn. sąnaudomis. vasaros laikotarpiu im. išmoka praėjusiais laik. uždirbtus atost. Kadangi atostogos kaupiasi tolygiai per metus tai ir atost. sąn. t. b. apsk. tolygiai per metus. Norint nepažeisti paj. ir sąn. palyginimo ir tiksliau nustatyti im. veiklos rezul. tikslinga sudaryti atidėjimus kasmetinėms atost. apmokėti. kasmetinių atost. suma priklauso nuo darbuotojo dirbto laiko įm. ir apskaičiuoto DU. Todėl atidėjimai turėtų b. sudaromi atsižvelgiant į per mėn. apsk. DU. Kvn darbuotojas kas mėn. uždirba vidutiniškai 1/11 savo kasmetinių atost. Todėl atidėjimų sąn. turėtų b. skiriama 1/11 apsk. DU dalis. Nuo apsk. DU už atost. sumos išskaičiuojamos SD įmokos, todėl t. b. sudaromi atidėjimai ir šioms įmokoms. Patogumui yra pasirenkamas % kuris išskaičiuojamas nuo per mėn. apsk. DU. % pasirenka 5mon4 arba skai2iuoja 1/11 nuo metinio DU, arba lyginant praėjusiais metais apsk. DU už atost. Nuo apsk. atidėj. atostoginiams sumos skaičiuojamas 31 % SD įmokų atidėjimų suma. Jos g. b. priskiriamos toms pačioms sąn. Kaip ir DU pagal kurį apsk. atidėjimų sumos.

Rašykite komentarą

-->