Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kazys Binkis

Autorius: Laimonas

Eilėraščių rinkinys “Šimtas pavasarių” priklauso “Keturių Vėjų” laikotarpiui. Atsistojęs naujo literatūrinio sąjūdžio priekyje, paskelbęs kovą tradicinėms poezijos priemonėms ir visokiai rutinai, K.Binkis pasuko ekspresionizmo kryptimi, prabilo didelio talento jėga. Jo poezija padarė didelę įtaką vėlesnei poezijai turinio ir formos atnaujinimo atžvilgiu.

Pagrindiniai šio eilėraščių rinkinio motyvai – pavasaris ir vėjas – tai nesuvaldomos, jaunatviškos jėgos šaltiniai. Iš tos jaunatviškos, išdykėliškos jėgos kyla ir pašaipa, ironija estetinėm, simbolistinėm formom. Eilėraščiuose žmogui svetimos bet kokios ideologinės programos, jis grįžta į pirmykštes spontaniškumo versmes, į stichiją, kuri kyla iš gamtos gelmių ir nepripažįsta jokių barjerų. Gyventi – tai siūbuoti, dūkti šiauštis kartu su šita stichija, kuri nupurto nuo žmogaus visokias pozas ir išveda į svaiginančią buvimo laisvę.

Kazys Binkis

KNYGOS

• Eilėraščiai: poezijos bandymų sąsiuvinis. – Kaunas, 1920. – 51p.

• Dainos: žmonių poezijos antologija. – Šiauliai: Kultūra, 1922. – 196p.

• 100 pavasarių. Salem aleikum : [eilėraščiai]. – Kaunas : “Niola”, 1923. – 48 p.

• 100 pavasarių arba Pavasario linksmybės ir sielvartai ir kiti apdūmojimai šio metų laiko nuotaikai pritaikinti ir bent kiek naujoviškai parašyti per Kazimierą Binkį : [eilėraščiai]. – Kaunas : P. Stiklius, 1926. – 45 p.

• Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos: eiliuotų feljetonų rinkinys. – Kaunas, 1928. – 126p.

• Ir t.t… : [eiliuotų feljetonų rinkinys]. – Kaunas, 1931. – 126p. – Prieš antr. aut.: K.Alijošius.

• Pradedam: 3v. vaidinimas iš jaunųjų ūkininkų gyvenimo. – Kaunas: Žemės ūkio rūmai, 1932. – 32p. – Prieš antr. aut.: K.Alijošius.

• Atžalynas: 5 v. pjesė. – Kaunas: Spaudos fondas, 1938. – 179p.

• Atžalynas: 5 pav. pjesė. – Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1945. – 156p.

• Kriaučius Motiejus: [poemos]. – Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947. – 256p.

• Poezija. – Vilnius, Valst. grož. lit. l-kla, 1949. – 353p.

• Lyrika. – Chicago, Ill.: “Terra”, 1952. – 116p.

• Rinktinė. – Vilnius, Valst. grož. lit. l-kla, 1955. – 368p.

• Poezija. – Vilnius, Valst. grož. lit. l-kla, 1963. – 294p.

• Generalinė repeticija: pjesės, straipsniai, pasisakymai. – Vilnius: Vaga, 1965. – 495p.

• Salem Aleikum: [eilėraščiai]. – Chicago, Ill.: Pedagoginis lituanistikos inst. – 1970. – 23p.

• Lyrika. – Vilnius: Vaga, 1972. – 126p.

• Raštai: [2t.]. – Vilnius: Vaga, 1973.

• Lyrika. – Vilnius: Vaga, 1983. – 104p.

• Vasaris vėjas: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1986. – 166p. – (Poezijos serija mokyklai).

Kazys Binkis(1893 – 1942)

Pasirašinėjo: K. Alijošius, K. Papilietis, Kazys, Kazys Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas ir kt.

Kazys Binkis gimė 1893m. lapkričio 4d. Gudelių kaime, Biržų apskrityje. Mokėsi Papilio pradžios mokykloje (baigė 1908m.), “Saulės” mokytojų kursuose Kaune, Biržų keturklasėje mokykloje. 1910m. įstojo į Voroneco (netoli Švenčionių) žemės ūkio mokyklą, bet dėl lėšų trūkumo 1913m. persikėlė į Vilnių, privačiai rengėsi brandos atestatui. Nuo 1909m. K.Binkis pradėjo spausdinti prozos vaizdelius, eilėraščius Viltyje, Vaivorykštėje, Pirmajam bare. 1915m. baigė Lietuvių komiteto mokytojų kursus Vilniuje ir mokytojavo Papilyje. 1918m. buvo išrinktas Biržų apskrities tarybos pirmininku. 1919m. Vilniuje paskirtas žurnalo Liepsnos redakcijoje sekretoriumi. Tais pat metais persikėlė į Kauną. Dirbo spaudos biure, stojo savanoriu į Geležinio Vilko pulką, dalyvavo koncertinėje veikloje. 1920-1923 su pertraukomis studijavo literatūrą ir filosofiją Berlyno universitete. Tuo pat metu dalyvavo literatūriniame Keturių Vėjų sąjūdyje, būdamas beužsimezgančio lietuviškojo futurizmo vadu (1922-1928). Vertėsi literatūriniu darbu. 1922m. (su kitais rašytojais) išleido Keturių vėjų pranašą, suorganizavo žurnalą Keturi vėjai (1924m.). Parengė lietuvių poezijos ir liaudies dainų antologijas. Dirbo Lietuvių rašytojų draugijoje, keletą metų buvo jos valdybos narys, prisidėjo prie Literatūros naujienų leidimo, vertėsi žurnalistika. Kūrybinis K.Binkio palikimas nėra didelis, tačiau visuose žanruose jis pasiekė didelių aukštumų. Kūrė humoristines bei satyrines poemas, eiliuotus feljetonus. Išleido poezijos knygų vaikams. Dramaturgijoje debiutavo pjese Atžalynas (1938m.).

Mirė 1942m. balandžio 27d. Kaune.

Rašykite komentarą

-->