Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kanceliarinė kalba

Autorius: Rūta

,, Kalba- tautos protas, jos plakanti širdis, jos praeitis, dabartis ir ateitis.” J.Pikčilingis
,, Kalba yra didžiausias mūsų tėvų palikimas. ” J. Balčikonis
Kanceliarinė kalba- tai kanceliarijos (lietuviškai sakant- raštinės) ir čia rengiamų dokumentų kalba. Ja rašomi valdžios įstaigų administraciniai ir tarnybiniai, įvairūs tvarkomieji ir šiaip reikalų raštai. Kartais tiesiog ir vadinama reikalų raštų kalba.

Dirbu buhaltere ir kiekvieną darbo dieną vartoju k a n c e l i a r i n ę k a l b ą. Bet kol nepateko į mano rankas knyga ,, Kanceliarinės Kalbos patarimai” (Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002 m.), niekada nepagalvojau ar vartoju taisyklingus žodžius. Pradėdama ją skaityti pastebėjau, kad darau nemažai klaidu, pvz.
Mano pažįstamas dirba ant dviejų etatų- Mano pažįstamas dirba dviem etatais.
Mano tikslas- surasti savo klaidas ir ne tik jas ištaisyti bet ir išmokti taisyklingai vartoti žodžių formas, kad vykstant patikrinimams man nebūtų gėda.

Mano tikslas padės man bendrauti su žmonėmis ir vartoti taisyklingus žodžius. Jeigu ir nemokėsiu rašyti taisyklingai žodyje ū ar u, y ar i, bet visada pasakysiu tinkamą žodį.

Specialiai surašomas dokumentas, patvirtinantis tam tikrus faktus ar įvykį: patikrinimo aktas, sandėlio perdavimo aktas, perdavimo- priėmimo aktas, materialinių vertybių nurašymo aktas.

Akto antraštė, kuria nusakomas jo turinys, paprastai susilieja su dokumento pavadinimu ir reiškiama ne prielinksnio dėl konstrukcija, o kilmininku:
Aktas dėl parduotuvės patikrinimo.-Parduotuvės patikrinimo aktas.

Aktas dėl materialinių vertybių nurašymo- Materialinių vertybių nurašymo aktas.

Aktas dėl perdavimo-priėmimo- Perdavimo- priėmimo aktas.
Surašyti aktą (ne sustatyti)- kiekvienu atveju surašomi (ne sustatomi) aktai;
Sustatė sandėlio perdavimo aktą.-Surašė sandėlio perdavimo aktą.
Bylos ir dokumentai perduodami pagal aktą; čia netinka įnagininkas: perduoti aktu; Panaši reikšmė pagal sąrašą, pagal sąskaitą, pagal paraišką;
Dokumentai perduoti pagal aktą- Dokumentai perduoti aktu.

Nutarimas įformintas pagal protokolą- Nutarimas įformintas protokolu.
K a n c e l i a r i n e i k a l b a i aktualios dvi protokolo reikšmės:

1) Dokumentas, fiksuojantis kokį nors įvykį ar atsitikimą (dažniausiai nusižengimą): Šis protokolas yra sutarties priedas.

2) Dokumentas, kuriame fiksuojama posėdžio ar kito renginio (pasitarimo, susirinkimo) eiga ir nutarima Protokolą rašo kolegialaus organo sekretorius arba specialiai tam išrinktas (paskirtas) asmuo. Į protokolą įrašoma posėdžio darbotvarkė.

3) Yra dar viena protokolo reikšmė- oficialaus diplomatų bendravimo tvarka: Pagal protokolą numatytas svečio susitikimas su užsienio reikalų ministru;
Susirinkimo eiga užfiksuota protokole- Susirinkimo eiga užfiksuota protokolu.
Įsakymas- įstaigos ar įmonės vadovo leidžiamas tvarkomasis dokumentas vidaus veiklos ar tvarkos klausimais. Įsakymų sprendžiamasis teiginys pasakomas vienaskaitos pirmojo asmens forma įsakau, komandiruoju, skiriu arba sprendimas gali būti tiesiog pasakomas bendratimi skirti, komandiruoti.

Įsakymo antraštė nusakoma su prielinksniu dėl :
Įsakymas dėl atleidimo iš darbo.

Įsakymas dėl priėmimo į darbą.
Rengti dokumentą- reiškia rinkti medžiagą, rašyti ir įforminti dokumentą:
Komisija ruošia nutarimo projektą.- Komisija rengia nutarimo projektą.

Dokumentą ruošia darbo grupė.- Dokumentą rengia darbo grupė.
Atlikti- vartojama plačia darymo, įvykdymo reikšme, tai geresnis žodis už šia reikšme vartojamą veiksmažodį vykdyti:
Veiksmažodžio atlikti junginiai su daromą dalyką rodančiais daiktavardžiais, pvz. atlikti galima užduotis, užsakymą, apskaitą, ekspertizę, operacijas:
Atlieka dokumentų kiekio apskaitą .

Bylų formavimo operacijos atliekamos kanceliarijoje.

Biuro direktorius gerai atlieka savo pareigas (gali būti ir vykdo).
Vykdyti dokumentą- neteiktinas, nelogiškas k a n c e l i a r i z m a s, turėtu būti vykdyti dokumento užduotį, taip pat vartotina dokumento užduoties ( ne dokumento) vykdytojas.
Įmonės buhalterei pavesta vykdyti dokumentą.- Įmonės buhalterei pavesta vykdyti dokumento užduotį.
Išrašas, ištrauka iš dokumento- galimi pasakymai, bet kaip terminas vartojama dokumento išrašas, ištrauka, plg. Dokumento nuorašas.
Sutartis- dokumentas, numatantis šalių susitarimo turinį ir jų santykius, pvz. Žemės sklypo nuomos sutartis.
Sutarčių pavadinimai nedaromi su priesagos –inis būdvardžiais, taip gali būti nusakomos tik apibendrintos jų rūšys: politinė sutartis, finansinė sutartis, ūkinė sutartis (bet geriau verslo sutartis). Paprastų sutarčių nedera vadinti kontraktais. Kontraktas pateisinamas tik tada, kai kalbama apie specialias prekybines sutartis;
Overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutartis.

Banko sąskaitos sutartis.
Pavedimas- paskyrimo ką nors atlikti veiksmas ir skiriamas atlikti dalykas:

Turiu tris bendrovės pavedimus.

Konkretų pavedimą darbą geriau vadinti užduotimi, o įsakmesnį pavedimą- įsipareigojimu:

Pavedimą (geriau Užduotį) atlikti per vieną mėnesį. Turėjo svarbų įsipareigojimą; nors gali būti ir svarbų pavedimą, ir svarbią užduotį;

Pavedimas gali būti dokumentas, kuriuo pavedama atlikti finansines operacijas:

Indėlininkai pavedimu įpareigoja taupomąjį banką atsiskaityti už butą.

Tačiau pavedimas įmokėti ar iš sąskaitos į sąskaitą pervesti konkrečią sumą vadinamas mokėjimo pavedimu;
Eilinis- gali reikšti ką nors pagal numatytą tvarką iš eilės einantį arba paprastą dalyką (kaip priešpriešą kuo nors ypatingam): eilinė įmoka, eilinis (paprastas) komisijos posėdis, eilinis darbuotojas (ne viršininkas, ne vadovas);

Netinka kalbant apie šiaip be sistemos pakartotą dalyką: Baigdamas eilinį ( = dar) kartą kartoju. Paskelbė eilinį ( = dar vieną) pareiškimą;
Eilė- gali reikšti vienas paskui kitą einančių daiktų virtinę ir ko nors darymo tvarką, netinka be eilės esančiai grupei ar dideliam skaičiui nusakyti.
Eilėje gamyklų mažinamas darbuotojų skaičius.- Kai kuriose gamyklose mažinamas darbuotojų skaičius.
Eilinės atostogos- dabar nebevartojamas terminas, jį gali pakeisti kasmetinės atostogas, konkrečiais atvejais geriau- įprastinės atostogos.
Eilinės atostogos- Kasmetinės atostogos.
Mokomos atostogos- netinka su priešdėliu apmokamos atostogos, taip pat ir nemokamos ( neapmokamos) atostogos;
Leido apmokamų atostogų- Leido mokamų atostogų.
Atšaukti iš atostogų- įprastas k a n c e l i a r i z m a s, reiškiantis nurodymą grįžti į darbą.

Eilės tvarka- k a n c e l i a r i n ė j e kalboje vartojamas pasakymas:
Pažymėjimai išduodami eilės tvarka.
Paprasčiau, n e k a n c e l i a r i š k a i būtų išduodami pagal eilę, arba iš eilės.
Tvarka- tam tikrus reikalavimus atitinkantis darbo ar veiklos būdas:

Įstaigoje gera tvarka. Dirbama be tvarkos.
Darbo tvarka- gali reikšti renginio darbų eigą:
Būtina nusistatyti darbo tvarką.
Pasakymas su įnagininko forma darbo tvarka reiškia sprendimą be posėdžio ir protokolo:
Klausimas bus svarstomas darbo tvarka.
Vesti- vartojamas vadovavimo ir reikalų tvarkymo reikšmėmis, ypač tada, kai tos reikšmės susipynusios; taip vartojamas šis veiksmažodis turi knyginį ir k a n c e l i a r i n į atspalvį, jį dažnai galima pakeisti kitais, įprastesnės ir konkretesnės reikšmės žodžiais: vesti posėdį, vesti susirinkimą, vesti pasitarimą, tačiau teiktinesni variantai su veiksmažodžiu pirmininkauti pvz. Pirmininkavo posėdžiui.
Netinka ko nors rengimo ir organizavimo reikšme:
Nuolatinės komisijos posėdžius veda kas savaitę.- Nuolatinės komisijos posėdžius rengia kas savaitę.

Veda raštvedybą, apskaitą.-Tvarko raštvedybą, apskaitą.
Išvados:
Referate yra paminėta tik labai maža dalelė mano klaidų. Bet trupučiuką jau išmokau, kad likučius reikia perkelti, o ne pernešti į sąskaitas.

Knyga ,, Kanceliarinės Kalbos patarimai” (Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas 2002 m.), nuo šiol bus viena iš tų knygų, kurias dažnai, netgi kiekvieną dieną imsiu į rankas.

Atsivertusi kiekvieną kartą surasiu naują savo klaidą ir taisysiu ją.

Mes, nelietuviai, turime nors trupučiuką išmokti taisyklingai kalbėti lietuviškai.

Lietuvių kalba yra viena iš seniausių pasaulio kalbų. Jinai dėstama Maskvos, Varšuvos, Prahos ir kai kuriuose Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Švedijos, JAV ir kitų šalių universitetuose.
,, Esu visiškai įsitikinęs, jog tarp visų kultūros lobių, kuriuos paveldėjome iš savo tėvų, senelių ir prosenelių, pats didžiausias ir brangiausias- viena iš seniausių ir turtingiausių pasaulio kalbų, mūsų gimtoji lietuvių kalba.” J.Baltrušis

Literatūra
Kanceliarinės kalbos patarimai/ Lietuvių kalbos institutas; (parengė Pranas Kniūkšta). 5- asis patais. leid.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002,

Rašykite komentarą

-->