Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kalbotyros pradmenys

Autorius: Remigijus

1. Kas parašė ir kada buvo išspausdinta pirmoji lietuvių kalbos gramatika?
Pirmoji žinoma lietuvių kalbos gramatika buvo išleista 1653m. Karaliaučiuje. Ją lotyniškai parašė Danielius Kleinas.
2. Kurias žinai lietuvių kalbos gramatikas, išėjusias XVII-XIX a. ?
Pirmąją mokslinę lietuvių kalbos gramatiką parašė vokiečių kalbininkas Augustas Šleicheris. 1876m. Halėje išėjo kita labai vertinga taip pat vokiečių kalba parašyta lietuvių kalbos gramatika. Jos autorius-Prūsijos lietuvis Frydrichas Kuršaitis. Minėtina dar originali, labai vertinga Kazimiero Jauniaus “Lietuvių kalbos gramatika”, išleista Sankt Peterburge 1911m. lietuvių, 1916-ir rusų.

3. Nurodyk svarbesnes XIX-XX a. gramatikas.
Pirmąją norminę lietuvių bendrinės kalbos gramatiką parašė žymusis mūsų kalbininkas Jonas Jablonskis. Vėliau J. Jablonskis išleido dar dvi lietuvių kalbos gramatikas. Pastaroji yra pati svarbiausia. Didžiausia ir išsamiausia yra Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto išleista trijų tomų “Lietuvių kalbos gramatika”. Remiantis naujausiais lietuvių kalbos tyrimais ir ankstesne patirtimi parengta ir 1994m. (papildytas ir pataisytas leidimas-1997m. ) išleista vienatomė “Dabarties lietuvių kalbos gramatika” (redaktorius Vytautas Ambrazas). Šią gramatiką rašė keliolika žymiausių lietuvių kalbininkų.
4. Kas ir kada išleido pirmąjį lietuvių kalbos žodyną? Kuo jis svarbus?
Pirmasis lietuvių kalbos žodynas pasirodė Vilniuje apie 1620m. , autorius – Konstantinas Sirvydas. Tai vienintelis žodynas Lietuvoje iki pat XIX a. Jis daug prisidėjo norminant ir taurinant lietuvių kalbą.
5. Kuriuos žinai XVII-XIX a. žodynus?
Ypač reikšmingas Frydricho Kuršaičio žodynas. Minėtinas ir apie 1850-1864 m. parašytas Simono Daukanto lenkų-lietuvių kalbų žodynas, kuriame yra apie 38000 žodžių. Lietuvių kalbotyrai labai svarbus Antano Juškos žodynas. Jį Rusijos mokslų akademija leido net 25-erius metus (1897-1922). Iš visų lietuvių kalbos žodynų reikšmingiausias, didžiausias, išsamiausias yra daugiatomis “Lietuvių kalbos žodynas”. Jo sumanytojas ir pirmasis leidėjas yra Kazimieras Būga.
6. Kuris žodynas yra svarbiausias lietuvių leksikografijos darbas? Kodėl?
Didysis “Lietuvių kalbos žodynas” Kazimiero Būgos yra pats svarbiausias lietuvių leksikografijos darbas. Šis žodynas nėra pabašus į jokius kitus žodynus. Jis apima ir dabarties bendrinės kalbos, ir visų tarmių , ir senųjų raštų leksiką.
7. Kada prasidėjo mokslinis lietuvių kalbos tyrimas?
Moksliškai lietuvių kalbą tirti iš esmes pradėta nuo XIX a. vidurio.
8. Nurodyk, kuo lietuvių kalbos mokslui yra nusipelnę A. Šleicheris ir F. Kuršaitis?
1856m. Prahoje A. Šleicheris išleido vokiškai parašytą mokslinę lietuvių kalbos gramatiką, netrukus pasirodė lietuvių kalbos chrestomatija (tekstų rinkinys). A. Šleicheris pirmasis parodė, kaip reikia tirti gyvąją kalbą. Frydrichas Kuršaitis pirmasis moksliškai aprašė mūsų gimtosios kalbos priegaides, ištyrė kirčiavimą ir nustatė kirčiuotes. Jo gramatika ir žodynas ir dabar kalbos mokslui yra didžiai vertingi.
9. Pasakyk svarbiausius A. ir J. Juškų, A. Baranausko ir K. Jauniaus nuopelnus lietuvių kalbos mokslui.
Vieni pirmųjų lietuvių, savo gimtosios kalbos lobių kaupimu ir jų tyrimu susirūpino broliai Antanas ir Jonas Juškos. Antanas Juška visą amžių rinko lietuvių tautosaką ir žodžius. Jonas kaupė lietuvių tarmių duomenis ir rūpinosi brolio palikimo leidimu. Antanas Baranauskas sukaupė daug tarmių duomenų, vykusiai suskirstė pačias tarmes, sukūrė naujų žodžių. Kazimiero Jauniaus lietuvių kalbos mokslui svarbi jo gramatika ir tarmių aprašai.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->