Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Jonas Mačys – Kėkštas

Autorius: Viktorija

Biografija. Vieno ryškesnių XIX a. pabaigos lietuvių poetų Jono Mačio (pasirinkusio Kėkšto slapyvardį) gyvenimas ir kūryba skirtingai aiškinama. Pirmąją platesnę jo biografiją pateikė R. Matulaitis 1910 m. išleistame poeto kūrybos rinkinyje Eilės. Vėlesni tyrinėtojai (G. etkevičaitė – Bitė, J. Tumas – Vaižgantas, V. Mykolaitis – Putinas, V. Kubilius, A. Rapalavičienė) įvairiai supranta kai kuriuos poeto gyvenimo faktus, jo dvasines priešpriešas, idėjinį kryptingumą.

Jonas Mačys gimė 1867 m. Marijampolės apskrityje, Klebiškio valsčiuje, Ingavangio kaime (dab. Prienų raj. ), valstiečių šeimoje. Remiamas dėdės kunigo, mokėsi Marijampolės gimnazijoje, kur, anot J. Tumo – Vaižganto, „tvirtai apsisprendė lietuviu ir tapo patriotu”. Jis stropiai lankė P. Armino – Trupinėlio vedamas lietuvių kalbos pamokas, buvo mylimiausias P. Kriaučiūno mokinys, leido lietuviškus laikraštėlius, anksti pradėjo eiliuoti. Dėl ne visai aiškių priežasčių iš šeštos klasės išstojo. Laiške J. Šliūpui jis santūriai užsimena: „Tūlos aplinkybės prispyrė mane pamesti gimnaziją. ” Vieni (G. Petkevičaitė – Bitė, V. Mykolaitis – Putinas, P. Naujokaitis) šį ryžtingą žingsnį sieja su atsisakymu stoti į kunigų seminariją, sukėlusiu tėvų ir globėjo nepasitenkinimą, kiti (V. Kubilius) – su noru likti Lietuvoje ir dirbti šviečiamąjį darbą (apie tai poetas yra ne kartą rašęs).
Išstojęs iš gimnazijos, Mačys kurį laiką vertėsi privačiomis pamokomis Krosnos dvare, vėliau apsigyveno pas savo draugą J. Andziulaitį – Kalnėną Garliavoje. Anot J. Tumo – Vaižganto, jis buvo darbščiausias ten veikusio literatų būrelio narys: daug skaitė, rašė Aušrai. J. Andziulaičiui – Kalnėnui ėmus redaguoti du paskutiniuosius 1886 m. laikraščio numerius, buvo aktyviausias jo pagalbininkas.
Bendradarbiauti Aušroje Mačys pradėjo nuo 1884 m. Jo vaidmenį laikraštyje taikliai nusakė Vaižgantas: romantiškoje Aušroje Jonas Mačys – Kėkštas buvęs, ko gero, vienintelis „pozityvistas”, lyg ir Vinco Kudirkos pirmtakas, jungęs Aušrą su Varpu. Mačio pozityvizmas reiškėsi jo dėmesiu praktiniams visuomenės gyvenimo klausimams. Jis siūlo Lietuvos ekonomiką, moralę, kultūrą kelti leidžiant švietėjiškas knygeles, suteikiant naudingų žinių „mažesniesiems savo broliams” (Aušra, 1885, Nr. 9). Jis pasigenda tikrų visuomenės dvasios vadovų, išmintingų kunigų, piktinasi formalizmu ir obskurantizmu: „J[ėzaus] Kristaus šviesa doriška, bet be šviesos ant proto anoji gali lengvei aptemti, kaip gailystaudami regim ” (Aušra, 1886, Nr. 6). Kunigo švietėjo bei kultūrintojo pavyzdį jis pateikia straipsnyje „Jonas Oberlenas. Jo garbingas, nenuilsus veiksmas”. Krašto kultūrinimui kviečiama sutelkti visų inteligentijos sluoksnių pastangas.
Visuomeninius tikslus, praktinius interesus išreiškia pozityvistinė Mačio estetika: akcentuojamas dėmesys adresatui, kūrinio tikslingumas, nauda skaitytojui, orientuojamasi į tuos žanrus, kurie gali labiau tikti konkrečioms bendruomenės reikmėms. Todėl Aušroje vyravusi poezija atrodo esanti mažiau reikalinga (str. „Mūsų vargai”). Jaunasis kritikas išdrįsta polemizuoti su autoritetinguoju J. Zauerveinu apie kūrybos prigimtį ir tikslus (str. „Dvasė ir medega”). Kaip ir kiti pozityviau nusiteikę autoriai (J. Šliūpas, J. Andziulaitis – Kalnėnas, S. Matulaitis), Mačys pažymi per didelį poezijos antplūdį, kviečia atsigręžti į konkrečius klausimus, nes Lietuvoje ne toks laikas, kada tiktų dainuoti ir giedoti. Taip pragmatiniai tikslai iškeliami aukščiau nei estetiniai: „jeigu apsiėmėm tarnauti draugijai, kalbėkim apie jos reikalus, apie jos vargus ir pilką ritimąsi už būvį, palengvinkim jai tas ristynes, parodykim kelią” (Aušra, 1886, Nr. 6). Poezija, pagal Mačį, yra išlavintos visuomenės, turinčios tvirtą pamatą po kojomis, menas. Tačiau estetinės Mačio pažiūros nebuvo nuoseklios. Labiausiai jis vertino kūrinius, tolimus pozityvistinei programai – J. Zauerveino „Lietuvninkai mes esam gimę”, A. Vištelio „Regėjimą”, J. Andziulaičio – Kalnėno „Ievą”. Europos klasikus vertęs poetas vadovavosi ne tik visuomeniniais, patriotiniais interesais, bet ir meniškumo kriterijais.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->