Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Jono Jablonskio biografija

Autorius: Dovydas

Vaikystė. Jonas Jablonskis gimė 1860m. gruodžio 30d. Kubilėlių kaime, netoli Kudirkos Naumiesčio. Jo tėvai Juozas ir Agnieška (prieš ištekėdama – Šipailiūtė) turėjo 40 margų ūkį. Sodyba buvo labai gražioje vietoje: gal nė už Varsnos ramiai plaukė gražuolė Šešupė, skyrusi Rusijos imperiją nuo Vokietijos.

Jonukas augo didelėj šeimoj. Tėvas buvo vedęs antrą kartą: už Jonuką buvo trys vyresni pirmosios žmonos vaikai – brolis ir dvi seserys. Jonukas turėjo dar du tikrus brolius ir jaunėlę sesutę. Vaikui, aišku, dideliam būry smagu, bet tėvams buvo daug rūpesčio, kaip išmaitinti tokią didelę šeimą, kaip išleisti į žmones. Vyriausiajam, kaip įprasta, lieka ūkis, dukroms priklauso dalys. O jaunesnieji sūnūs? Būtų gera leisti į mokslus. Į mokslus – tai reiškia į kunigus. Reikia tik keturių gimnazijos klasių, o paskui, baigęs Seinių seminariją, su kaupu grąžins išleistas mokslui lėšas. Na, ir garbė didelė: to laiko tikintiems žmonėms kunigas rodėsi garbės viršūnė.

Pradžios mokykla. Pradžios mokslai tėvams kainavo palyginti mažai. Daugiau išlaidų reikalavo gimnazija. Dėdė Šipaila sutiko remti savo giminaitį su tokia sąlyga: pirmąją klasę išleidžia patys tėvai, o tada jau perimsiąs jis pats. Tad Jonukas, pasimokęs Naumiestyje tris žiemas, išlaikęs stojamuosius egzaminus, 1872 m. rudenį priimamas į Marijampolės gimnazijos pirmąją klasę.

Marijampolės gimnazija. Jonukui pirmieji mokslo metai baigėsi nesėkmingai: matyt, Naumiesčio mokykla parengė nekaip, ir Jablonskis buvo paliktas toj pačioj klasėj antrus metus. Taigi grėsė pavojus netekti dėdės paramos .

Grįžęs namo, Jonukas visą vasarą ganė gyvulius ir drebėjo: kas daryti? ,,…Baigiantis vasarai, – rašė Jablonskis atsiminimuose, – vargais negalais išaiškinau motinai, jog dabar, sutvirtėjęs ar sustiprėjęs gimnazijoj, aš tikrai mokyčiaus toliau kaip reikiant Jablonskį, gerą, stropų mokinį, rimtą jaunuolį ėmė vertinti ir gimnazijos vadovybė: bene šeštojoje klasėje paskyrė jį vieno bendrabučio prievaizdu

Nepajuto Jonukas kai tapo visu Jonu, sako, labai gražu, skaistaus veido jaunikaičiu. Priartėjo ir gimnazijos baigiamieji egzaminai. 1881m. gegužės mėnesį Jablonskis išlaikė dešimt egzaminų. Pasisekė puikiai – visi penketai, tik istorijos ketvertas. Birželio 15d. Jablonskis gauna brandos atestatą su reikšmingu įrašu: Pedagogų taryba, atsižvelgdama į labai gerą elgesį ir stropumą, į labai gerą mokymąsi, ypač graikų kalbos, apdovanoja jį aukso medaliu. Tai buvo didelis būsimojo kalbininko gabumų pripažinimas. Kartu su Jablonskiu ir dar 26 mokiniais Marijampolės gimnaziją baigė jo suolo draugas V. Kudirka, apdovanotas sidabro medaliu.

Tiek metų buvę kartu, dabar abiturientai rinkosi gyvenimo kelius. Antai V. Kudirka nusprendė važiuoti į Varšuvą medicinos studijuoti, o štai Jablonskį traukė Maskvos universiteto Istorijos ir filologijos fakultetas, bet širdį graužė nerimas: ką sakys tėvai? Juk jie tikisi, kad jis taps kunigu…

Jono apsisprendimas studijuoti klasikines kalbas Maskvos universitete išspaudė ašaras jo mylimai motinai, sukėlė giminių nepasitenkinimą ir užrūstino pažįstamus Griškabūdžio bei Keturvalakių kunigus. Bet tėvai atleido sūnui, nors jis ir nepasuko jų norimu keliu. Tik pinigų studijoms tokiame tolimame mieste ne ką galėjo sugraibyti. Bet šiaip taip sukrapštęs studijų pradžiai kiek rublių, Jablonskis ėmė ruoštis į Maskvą: išsiuntė universitetui prašymą, atestato nuorašą – ir ramus mėgavosi laisvu laiku.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rašykite komentarą

-->