Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Įmonės finansinės būklės analizė

Autorius: Jurgis


VILNIAUS UNIVERSITETAS

KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

Finansų ir apskaitos katedra


Namų darbas

Įmonės finansinės būklės analizė


ATLIKO: VAV01 gr. studentė

Daiva Kapočiūnaitė

TIKRINO: doc. E.Buškevičiūtė


Kaunas 2002

Turinys

Turinys 2

Įvadas 3

Finansiniai santykiniai rodikliai 4

UAB “Asvija” apyvartinio kapitalo pakitimų analizė per 2 mėn. 6

Išvados 7

Pasiūlymai 8

Literatūra 9

Priedai 10

Įvadas


Analizei pasirinkta įmonė- UAB”Asvija” , įregistruota 1999 11 03 d., Kauno miesto savivaldybės įsakymu Nr. 785. PVM mokėtoju įregistruota nuo 1999 12 01. Ši įmonė užsiima lengvųjų automobilių importavimu ir eksportavimu.

Įmonės įstatinį kapitalą sudaro 2600 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė- 100 Lt. Visos akcijos priklauso fiziniams asmenims. Trumpalaikės finansinės skolos 2002 01 01 dienai- 380000 Lt ir paimta paskola iš LTB- 176592 Lt.

UAB “Asvija” per 2001 metus įsivežė į šalį 700-800 lengvųjų automobilių iš Vokietijos, Belgijos, Olandijos ir Prancūzijos. 2001 metais įmonė dirbo pelningai. Šios įmonės finansų ataskaita apibūdina jos finansinę būklę konkrečiu laiko momentu ir jos veiklą per apibrėžtą, t.y. 2 mėnesių, laikotarpį. Ši analizė yra labai svarbi vadovams ir investuotojams, nes ji yra planinių priemonių, įtakojančių įvykių eigą ateityje, atspirties taškas.

UAB “Asvija” finansų ataskaitos analizės tikslas- įvertinti UAB”Asvija” finansinę būklę, rizikos veiksnius, konkurenciją, įmonės santykį su aplinka 2 mėnesių laikotarpyje.

Finansiniai santykiniai rodikliai


Rodikliai

Atsargos Rezultatas

Likvidumo


Padengimo koeficientas 873458/697725 1,25

Kritinio įvertinimo koeficientas (873458-596003)/697725 0,40


Turto valdymo


Atsargų apyvartumas 574937/596003 0,96

Pirkėjų skolų apmokėjimo laikas 0 0

Turto apyvartumas 574937/1030066 0,56

Ilgalaikio turto apyvartumas 574937/156608 3,67


Skolų valdymo


Skolų turto santykis 793444/156608 5,07

Pelningumo


Grynojo pelno marža 59405/574937 0,10

Turto pelningumas 59405/1030066 0,06

Akcinio kapitalo pelningumas 59405/260000 0,23

lentelė Nr. 1


Čia pateikiami 2 mėnesių įmonės balanso duomenys. Santykinių rodiklių sudarymas parodo ryšį tarp sąskaitų finansinėse ataskaitose. Pirmiausia yra įvertintas likvidumas, kurio padengimo koeficientas parodo, kokiu laipsniu trumpalaikių kreditorių teisės yra padengtos turtu, kurį lengva paversti pinigais. Šakos vidurkis sudaro 1,00x. Lentelėje Nr.1 santykis lygus 1,25, o tai viršija šakos vidurkį, vadinasi firmos likvidumo būklė yra geresnė už jos konkurentų. Kritinio įvertinimo koeficientas parodo firmos sugebėjimą apmokėti trumpalaikius įsiskolinimus neparduodant atsargų. Nagrinėjamoje įmonėje šis santykis yra 0,40.

Kitas svarbus rodiklis- turto valdymo- veiklos efektyvumo rodiklis. Jam priskiriamas atsargų apyvartumas parodo prekių

ir gamybos atsargų panaudojimą per 2 mėnesius. Firmoje šis rodiklis yra lygus 0,96, t.y. kiek turimos atsargos atliko apyvartų per 2 mėn. Per šį laikotarpį automobilių atsargų susikaupė daugiau, nei jų buvo parduota. Į šį rodiklį įeina pirkėjų skolų apmokėjimo laikas, tačiau per 2 mėnesius, įmonė nepardavė nė vieno automobilio skolon, tad pardavimas skolon šiuo atveju lygus 0. Kitas rodiklis- viso turto apyvartumas- parodo viso firmos turto naudojimo efektyvumą. Turi būti išlaikyta tam tikra proporcija tarp pardavimų padidėjimo ir firmos turto. Per 2 mėnesius, šis santykis yra lygus 0,56. paskutinis veiklos efektyvumo rodiklio elementas- ilgalaikio turto apyvartumas. Nagrinėjamoje įmonėje šis santykinis rodiklis lygus 3,67. Tačiau šis šakos rodiklis nėra žinomas, todėl negalima išmatuoti ilgalaikio turto naudojimo efektyvumo.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->