Studijoms.lt

Referatai, konspektai

ilgalaikio materialiojo turto apskaita

Autorius: Veronika

Įvadas

Įmonės veikla neįmanoma be tam tikro turto.Turtas – tai ekonominiai ištekliai, kurie turi savininką ir, kuriais disponuodama, įmonė tikisi gauti tam tikrą naudą ateityje .

Turtas gali būti įvairių rūšių.Visų pirma, turtas yra materialusis(pagamintas iš tam tikros medžiagos ir yra apskaičiuojamas, pvz ; pastatai, įrengimai, medžiagos, prekės) ir nematerialusis ( neturi materialiosios substancijos, pvz ; patentas ) .

Pagal tai, kaip planuojama panaudoti turtą įmonės veikloje, skiriamos dvi formos :ilgalaikis ir trumpalaikis. Ilgalaikiu turtu laikomas tas turtas, kuris naudojamas uždirbant pajamas ilgiau kaip vienerius metus.


Ilgalaikį turtą sudaro :

1. Formavimo savikaina. Jai priskiriamos visos išlaidos, padarytos įmonės steigimo metu, taip pat atliekant plėtojimo ar organizavimo darbus, kurie įmonei duos naudos ateityje daugiau kaip vienerius metus.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Šis turtas gali būti skirstomas į pasyvųjį ( nekilnojamąjį ) ir aktyvųjį ( kilnojamąjį ) .

3. Ilgalaikis nematerialusis turtas ( patentai, firmos prestižas ) .

4. Ilgalaikis finansinis turtas. Tai ypatingos rūšies turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant kitų įmonės veikloje .


Ilgalaikis materialusis turtas, jo sudėtis

Ilgalaikis materialusis turtas ( IMT ) sudaro svarbiausią ilgalaikio turto dalį. IMT priskiriamas įmonnei nuosavybės ( pasitikėjimo ) teise priklausantis bei pagal nuomos su išpirkimu sutartį valdomas turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese ir, išsaugodamas savo natūrinę formą, nusidėvi naudojamas ne trupiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ( pasigaminimo ) vertė yra ne mažesnė už įmonės nustatytą minimalią IMT vertę .

IMT priskiriama:

1. Žemė ;

2. Pastatai ( gamybiniai, administracijos pastatai ) ;

3. Statiniai ir mašinos ( keliai, bokštai, staklės, elektros generatoriai, kompresoriai );

4. Transporto priemonės ( automobiliai, elektriniai vežimėliai, konvejeriai ) ;

5. Kiti įrengimai, įranga ir įrankiai ;

6. Pagal nuomos su išsipirkimu sutartį valdomas turtas ( išsinuomotas turtas, pasibaigus nuomos terminui, pereina nuomininko nuosavybėn arba jam suteikiama teisė nusipirkti šį turtą ) ;

7. Kitas materialusis turtas ( laikinai atitrauktas iš įmonės veiklos bei rezervuotas ilgalaikis turtas, įmonės gyvenamieji namai ir. ) ;

8. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai.


Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įmonės savo veikloje gali disponuoti ne tik materialiuoju, bet ir nematerialiuoju

ilgalaikiu turtu. Ilgalaikis turtas, kuris nėra fiziškai apčiuopiamas, o pagrįstas teisė

mis ar privilegijomis, vadinamas ilgalaikiu nematerialiuoju turtu ( INT ). Naudodamasi tomis teisėmis ar privilegijomis savo veikloje įmonė tikisi gauti naudą.

Pagrindiniai INT požymiai yra šie :

1. šis turtas neturi materialaus ( daiktinio ) turinio ;

2. šis turtas turi vertę, kadangi suteikia jo savininkui tam tikras teises ir privilegijas ;

3. šio turto naudojimas turi teikti įmonei naudos ;

4. šis turtas naudojamas ilgą laiką ( ilgiau nei vienerius mtus ).

Prie nematerialiojo turto priskiriama :

1. Teisės į išradimus ( patentai ) ;

2. Autorinės teisės ;

3. Licencijos ;

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rašykite komentarą

-->