Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Gyventojų užimtumo politika Lietuvoje

Autorius: Rūta

Lietuvos Respublikos užimtumo veiksmų planas parengtas vadovaujantis Europos Komisijos rekomenduotais standartiniais struktūros metmenimis. Jame pateikiama pastarojo laikotarpio esminių ekonominių ir užimtumo pokyčių apžvalga, Lietuvos tikslai ES užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Įvardinti pagrindiniai Lietuvos ekonominės, užimtumo, socialinės apsaugos bei kitų sričių politikos prioritetai, nurodytos kryptys ir įgyvendinamos priemonės, kurias nustatė iki 2015 metų Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. patvirtinta Valstybės ilgalaikės raidos strategija bei kiti vėlesni priimti programiniai dokumentai.

Rengiant NUVP buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metų programoje įvardintų užimtumo ir darbo rinkos politikos strategijos pagrindinių nuostatų bei Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos užimtumo ir socialinių reikalų generalinio direktorato 2002 m. vasario 12 d. pasirašyto Bendrojo Lietuvos užimtumo politikos prioritetų įvertinimo dokumento, išvadų įgyvendinimą, o taip pat į Europos Komisijos 2003 m. parengto dokumento Šalių kandidačių pažanga įgyvendinant Bendrojo Lietuvos užimtumo politikos prioritetų įvertinimo rekomendacijas. Tai užtikrina nuoseklų Lietuvos nacionalinės užimtumo politikos perėjimą nuo stojimo į ES laikotarpio politikos prie suderintos su ES užimtumo strategijos nuostatomis politikos.

Remiantis ES Lisabonos viršūnių tarybos 2000 m. kovo 23 – 24 d. nuostatomis ir vėlesniais jos patikslinimais, Lietuvos tikslai užimtumo didinimo srityje yra – plėtojant šalies ekonomiką, vykdant ūkio reformą ir restruktūrizaciją, kuo sparčiau plėtoti ekonominius veiksnius, skatinančius užimtumo didinimą ir mažinančius regioninius užimtumo skirtumus, didinti darbo rinkos lankstumą, mažinti nedarbą, užtikrinti darbo jėgos konkurentingumą, sukurti sąlygas didinti užimtumą.

Įgyvendindama šiuos tikslus, Lietuva įgyvendina daug priemonių įvairiose užimtumą skatinančiose srityse siekdama efektyviai panaudoti valstybės bei ES struktūrinių fondų lėšas. Į šiuos procesus įtraukiami taip pat socialiniai partneriai ir nevyriausybinės organizacijos.

Dalyvaudama bendroje ES ekonominėje erdvėje, nuosekliai tobulindama užimtumo politiką ir plėtodama žmonių socialinę raidą, Lietuva siekia deramai prisidėti
prie svarbiausio Europos Vadovų Taryboje Lisabonoje (2000 m.) suformuoto plėtros tikslo įgyvendinimo – pasiekti, kad Europos Sąjunga per dešimtmetį taptų konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių pagrindu augančia ekonomika pasaulyje, kurioje būtų suderinta tvari ekonominė plėtra su didesniu ir geresnės kokybės užimtumu bei tvirtesne socialine sanglauda.

I. UŽIMTUMO DIDINIMO PRIELAIDOS

1. Makroekonominė politika

1.1. Tikslai ir uždaviniai

Lietuvos ekonomikoje įtvirtinti esminiai pokyčiai: atvira ekonomika, laisvas kapitalo judėjimas, platus privatus sektorius, stipri konkurencija.

Siekiant ekonominio augimo ir ūkio konkurencingumo didėjimo, išlaikoma griežta fiskalinė politika bei vykdomos struktūrinės reformos – didinamas valstybės išlaidų efektyvumas, įgyvendinama mokesčių reforma, liberalizuojamos telekomunikacijų ir energijos rinkos, privatizuojamos infrastruktūros įmonės, tęsiamos darbo rinkos, socialinės apsaugos sistemos reformos.

Sparčiai vyksta gilesnis Lietuvos ekonominis integravimąsi į ES, padedantis integruotis į vieningą ES darbo rinką procesas

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rašykite komentarą

-->