Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Gyvenimo filosofija

Autorius: Gediminas

TURINYS

Įvadas 3

1. Materialūs – antimaterialūs pasauliai 4

2. Sielos atradimas 6

3. Dievo metafizika 6

4. Dievas ir laisvė 7

5. Sąmonė, siela. Supratimo raida 8

Išvada 7

Literatūros sąrašas 8

Įvadas


Nuo senų laikų žmogų kamuoja amžini esminiai klausimai:

Koks gyvenimo tikslas?

Kodėl žemiškasis gyvenimas nėra amžinas, kodėl jis artėja į mirtį?

Ar mirtis tai mūsų gyvenimo tragiškumas, ar tai reiškia sielos nemirtingumą ir amžinybės būtinumą. Juk be amžinybės gyvenimas būtų beprasmiškas?


Deja surasti atsakymus į šiuos klausimus nėra taip lengva. Egzistuoja daug konfliktuojančių filosofijų, religijų ir požiūrių. Jos varžosi viena su kita, norėdama kiekviena įrodyti savo teisumą.

Žmogus turėdamas laisvę rinktis dažniausiai pasiklysta tarp idėjų gausos ir nueina klaidingu keliu.

Šiame darbe būties klausimas nagrinėjamas remiantis tiek Rytų, tiek Vakarų filosofija ir religine filosofijos atmaina.


1. Materialūs ir antimaterialūs pasauliai

Žmogui būdingas noras gyventi amžinai ir laimingai. Ir tai visai natūralu, kadangi iš prigimties būtybė – amžina ir laiminga. Tačiau dabartiniame sąlygotame būvyje ji kovoja su besikartojančiu gimimu ir mirtimi, todėl nepasiekia nei laimės nei nemirtingumo.

Vienas naujausių norų, kurie gimė žmogui – keliauti į kitas planetas – irgi visai natūralus. Tokia kelionė nepaprastai vilioja ir jaudina, kadangi materialiame ir dvasiniame danguje gausu planetų, kurioms būdingos labai skirtingos savybės ir kuriose gyvena įvairios gyvosios esybės. Kiekvienas, kuris pasiekia laisvę dvasinėse planetose, neprivalo grįžti į tą nelaimingą šalį, kur gimstama, senstama, sergama ir mirštama.

1959 m. spalio 27 d. „Times of India“ paskelbė pranešimą apie Nobelio premijos suteikimą fizikos srityje už antiprotono radimą, įrodantį, kad materija egzistuoja dviem formom: kaip dalelė ir kaip antidalelė. Pagal vieną pagrindinių naujosios teorijos prielaidų egzistuoja kitas pasaulis, arba antipasaulis, sudarytas iš antimaterijos. Antimaterialų pasaulį turėtų sudaryti atominės ir subatominės dalelės, skriejančios priešingomis orbitomis, negu tai vyksta mums žinomame pasaulyje. Jeigu šie du pasauliai kada nors susidurs, juos sunaikins vienas akinantis sprogimas.

Minėtame pranešime iškelti šie teiginiai:

1. Egzistuoja antimaterialus atomas arba dalelė, pasižyminti priešingomis materialiam atomui savybėmis;

2. Be materialaus pasaulio, yra ir kitas pasaulis, apie kurį mūsų žinios ribotos;

3. Tam tikru laiko momentu abu pasauliai gali susidurti ir sunaikinti vienas kitą.

Su trečiuoju punktu galime sutikti tiek, kiek leidžia ribotas mokslinis antimaterijos apibrėžimas. Sunkumą sudaro tas faktas, kad mokslininkų antimaterijos samprata kalba tik dar apie vieną materialios energijos atmainą, tuo tarpu tikroji antimaterija turi būti visiškai nemateriali. Pagal savo esmę materija sunaikinama, o antimaterija – jeigu ji iš tikrųjų neturi jokių materialių požymių – jau pagal savo prigimtį privalo būti nesunaikinama.


Vedų filosofijos rankraščiai pateikia materijos ir antimaterijos sampratą, aiškindama ją kaip dvi energijos formas. Materija – tai energija, kurianti materialų pasaulį. Ta pati energija, tik aukštesnės formos, antimaterialų (transcendentinį) pasaulį.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->