Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Gimnazijos, jų ypatumai ir specifika

Autorius: Veronika

TURINYS

TURINYS 2

ĮVADAS 3

1. GIMNAZIJA 4

1.1 Samprata ir reikšmė 4

1.2 Gimnazijos struktūra 4

1.3 Gimnazijos funkcijos 5

1.4 Gimnazijos uždaviniai 5

1.5 Ugdymo organizavimas 6

1.6 Gimnazijos pedagogas 6

1.7 Gimnazistas 7

2. GIMNAZIJOS, JOS YPATUMAI IR SPECIFIKA 9

2.1 Tyrimo tikslas, metodika ir organizavimas 9

2.2 Mokytojų apklausos rezultatai 9

IŠVADOS 16

LITERATŪRA 17

PRIEDAI 18

ĮVADAS

Per pirmąjį Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį gimnazijos įgijo autoritetą. Tai lėmė objektyvios sąlygos – gimnazijos klasėse mokėsi tik labai gabūs ir motyvuoti moksleiviai, kai kurios aukštosios mokyklos pridėdavo abiturientams balų už mokymasi gimnazijoje pagal sustiprinto mokymosi programas. O kaip yra dabar?


“ Ryškus švietimo reformos potėpis – gimnazijos – visiškai nubluko. Iš didesnius reikalavimus keliančių švietimo įstaigų jos virto tokiomis pačiomis vidurinėmis, tik vyresniojo amžiaus vaikus ugdančiomis mokyklomis”. Taip teigė V. Strazdas savo straipsnyje “Baisus švietimo paradoksas” (Dialogas).

Šio referato objektas yra gimnazijos. Čia nagrinėjami skirtumai tarp gimnazijos ir bendrojo lavinimo mokyklų. Kokia jų dabartinė padėtis, kai jos tampa vieninteliu keliu siekiantiems ne tik mokytis aukštosioses mokyklose, bet ir norintiems baigti mokyklą ir įgyti vidurinį išsilavinimą. Šia temą gvildeno ir A. Kalvaitis savo tyrime “Gimnazijos vieta šiuolaikinėje Lietuvos švietimo sistemoje”.

Tyrimo tikslas išnagrinėti gimnazijų ypatumus ir jų specifiką. Kuo jos skiriasi nuo bendrojo lavinimo mokyklų. Šiam tikslui įgyvendinti buvo pasirinkti tokie uždaviniai:

 Išstudijuoti dikumentus ir nustatyti gimnazijos ypatumus.

 Išnagrinėti kitų mokslininkų darbus tokia pačia tema ir palyginti jų gautus rezultatus.

 Apklausti mokytojus ir nustatyti jų požiūrį į gimnazijas.

Tyrimui atlikti buvo pasirinkta anketinė apklausa, kurią sudarė dešimt klausymų. Tyrimas vyko Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje. Į anketas turėjo atsakinėti šioje gimnazijoje dirbantys mokytojai. Minimalus pasirinktas respondentų skaičius buvo dešimt, tačiau anketas užpildė dvylika.

Šį referatą sudaro Įvadas, du skyriai, išvados, literatūros sąrašas ir vienas priedas.


1. GIMNAZIJA

1.1 Samprata ir reikšmė

Gimnazija – tai aukštesnius reikalavimus kelianti mokykla. Taip gimnazija buvo apibrėžta, kai dar buvo tokios kaip bendrojo lavinimo mokyklos. Šiai dienai pagal gimnazijos nuostatus tai yra “švietimo įstaiga teikianti profilinį vidurinį išsilavinimą visiems jo siekiantiems ir pajėgiantiems įgyti moksleiviams, sudaranti jiems galimybę pagal poreikius, polinkius rinktis mokymosi kelią”. Taigi šią savoką apibrėžiame taip: gimnazija – atskiras bendrojo lavinimo mokyklos tipas, teikiantis bendrąjį išsilavinimą.

Pirmosios gimnazijos buvo kuriamos gabiems vaikams mokyti. Jose turėjo mokytis apie 20% ytin gabių moksleivių, kuriems paprastose mokyklose yra skiriama per mažai dėmesio ir jie nelavina savo gabumų. Gimnazijos tikslas buvo telkti tam tikrai sryčiai gabius vaikus. Tačiau šiuo metu švietimo sistema pasuko kitu keliu. Dabar yra formuojama kitokia švietimo sistema. Ji yra trejų pakopų: pradinė mokykla, pagrindinė mokykla, gimnazija. Į gimnazijas priimami visi norintys mokytis jose, nes tai vienintelis būdas įgyti vidurį išsilavinimą (tokios kaip bendrojo lavinimo mokyklos nebebus). Taigi iš dalies švietimos sistema grižo nuo ko pradėjo. Gimnazijos pasidarė tokios pačios bendrojo lavinimo mokyklomis. O mokyklos, kuria telktų gabiuosius vaikus – nebėra.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rašykite komentarą

-->