Studijoms.lt

Referatai, konspektai

“Varpas”

Lietuvos himnas

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Lietuvos Himną parašė ir jam muziką sukūrė dr. Vincas Kudirka. Iš tikrųjų tai buvo eilėraštis, pavadintas “Tautiška giesmė”, išspausdintas V. Kudirkos redaguojame “Varpe” 1898 metais.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vinco Kudirkos veikla

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka, pasirašinėjęs daugiausia V. Kapso slapyvardžiu, yra vienas iš žymiausių XIX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuvių rašytojų bei kritinio realizmo atstovų. V. Kudirkos kūryboje plačiai atsispindėjo nacionalinė lietuvių tautos priespauda, liaudies neapykanta carizmui, atskiri nacionalinio išsivadavimo reiškiniai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Varpas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kaip Aušra neatsiejama nuo J. Basanavičiaus, taip Varpas – nuo V. Kudirkos. Šį periodinį leidinį (mėnraštį) pradėjo leisti draugija „Lietuva”, įsteigta Varšuvoje 1888 m. J. Gaidamavičiaus – Gaidžio ir V. Kudirkos iniciatyva. Tais pačiais metais buvo išleistas Varpo prospektas, o 1889 m. pradžioje išėjo pirmas Varpo numeris.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Laikraštis “Varpas” ir politinės idėjos

Kategorija: Istorija, referatas |

XIX a. pabaigoje XX a. pradžioje vyko spartus tautinės sąmonės brendimas ir moderniosios tautos formavimasis. Plačiai plito nelegalios spaudos leidiniai: laikraštis “Varpas”, lietuviškos knygos, maldaknygės, spausdintos Tilžėje ir platintos knygnešių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Lietuvos spauda

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lietuviškos spaudos atsiradimas buvo svarbus kiekvienam lietuviui. Spauda su meile ir pagarba, buvo laukiama kiekvienuose namuose, kiekvieno lietuvio širdyje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Varpas – pirmasis lietuviškas laikraštis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kudirka buvo “Varpo” siela, per 10 savo gyvenimo metų jis skyrė jam visas savo jėgas, ir “Varpas” yra neatsiejamas nuo V. Kudirkos gyvenimo ir kūrybos. Jis prirašė pats daugybę puslapių į “Varpą”, savo „Tautiška Giesme“ (išspausdinta 1898 m. „Varpo“ Nr. 6) jis davė lietuvių tautai himną.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,