Studijoms.lt

Referatai, konspektai

FINANSAI

Autorius: Edvardas

KAUNO KOLEGIJA

TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

VIEŠOJO MAITINIMO KATEDRA

Parengė: 3UV gr. studentė

Milda Mažeikaitė

Tikrino: Renata Džiugaitė

2003

KAUNAS

Turinys


Įvadas

Kiekvienai įmonei aktualu ir svarbu kiekvienų metų pabaigoje padaryti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų finansinę analizę. Iš jos galime pamatyti, kas per metus sumažėjo, o kas padidėjo, kas lėmė turto sumašėjimą ar padidėjimą na ir žinoma, kas turėjo įtakos įmonės metų pelningumui ar patirtam nuostoliui. Tik išanalizavę ataskaitas įmonės gali koreguoti veiklą, turtą, gerinti t.y. taisyti rodiklius, kad būtų palankesni įmonės pelningumui. Žinoma jau visi pataisymai turi būti vykdomi tik sekančiais metais, jei nenorima didesnių nuostolių.

Finansinės analizės svarbu ir investuotojams, nes jie iš šių analizių sprendžia ar akcijas jiems prduoti ar ne. Todėl įmonė privalo dirbti sėkmingai, kad neštų pelną akcininkams, gyvuotų pati ir teiktų naudą vartotojams.

Aš pasirinkau studijuoti AB “Alita” finansines ataskaitas. Šiame darbe aš apskaičiuosiu vertikalią bei horizontalią balanso ir pelno (nuostolio) analizę. Taip pat apskaičiuosiu ir santykinius rodiklius, kurie parodo finansinių ataskaitų rodiklių santykį ar proporciją. Jie apima keturias pagrindines įmonės srytis.

1. Likvidumą

2. Mokumą

3. Pelningumą

4. Apyvartumą.

Nustatysiu ar per paskutinius 3 laikotarpius įmonės turtas pasdidėjo ar sumažėjo , o taip pat nustatysių ar įmonė uždirbo pelną ar patyrė nuostolį.


Įmonės istorija

AB „Alita” – viena iš Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų lyderių. Įmonėje gaminamas natūralios fermentacijos putojantis vynuogių vynas, gazuoti alkoholiniai kokteiliai, sidras, vaisių ir vynuogių vynas, stiprieji gėrimai – degtinė, trauktinė, tautinis stiprusis grūdų gėrimas SAMANĖ, brendis ALITA, išpilstomi škotiški viskiai. AB „Alita” taip pat gamina koncentruotas obuolių sultis bei obuolių aromatą.

Įmonė labai rūpinasi gaminamos produkcijos kokybe. 1999 m. AB „Alita” išplėtojo ir įdiegė kokybės valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinius ISO 9002 reikalavimus. Tų pačių metų rugpjūčio mėn. įmonė buvo sertifikuota ir įteiktas tarptautinis kokybės valdymo sertifikatas. 2002 metais įmonė buvo sertifikuota pagal ISO 9001:2000. Bendrovės vadovybės įsipareigojimai kokybės ir aplinkos apsaugos srityse išdėstyti dokumentuose „Kokybės politika” ir „Aplinkos apsaugos politika”. Įdiegta kokybės valdymo sistema leidžia užtikrinti nuolatinę gaminamos produkcijos kokybės kontrolę ir efektyviai aptarnauti vartotojus. Kokybės sertifikatas būtinas, eksportuojant įmonės produkciją į užsienį ir siekiant tarptautinio pripažinimo.

AB „Alita” gėrimai eksportuoti į Daniją, Angliją, Vokietiją, JAV. 1999 metų pabaigoje pradėtas eksportas į Latviją. Bendrovė toliau intensyviai dirba tiek įsitvirtindama Latvijos rinkoje, tiek ieškodama eksporto galimybių kitose šalyse – Lenkijoje, Skandinavijoje, Japonijoje. Į pastarąją šalį 2001 metų pabaigoje išsiųstas pirmasis produkcijos konteineris. Koncentruotas obuolių sultis bei obuolių aromatą įmonė eksportuoja į Vokietiją, Lenkiją, Italiją ir kitas valstybes.

Įstatinio kapitalo struktūra

Įstatinis kapitalas 73.088.135 Lt

PVA 73.088.135 vnt.

Priv. VA —

Didžiausi akcininkai

LR Žemės ūkio ministerija 83,77 %


KONTAKTAS:

Adresas: Miškininkų g.17, 4580 Alytus

Telefono Nr.: + (370-35) 79243, 79653

Fakso Nr.: +(370-35) 79467

Interneto svetainė: www.alita.lt

Finansinė analizė

Horizontali ir vertikali balanso analizė

Horizontali

analizė – tai kelių atsakaitinių laikotarpių finansinių pokyčių nustatymas.

Staripsnis Absoliutus

pakitimas Kitimo

tempas % Absoliutus

pakitimas Kitimo

tempas %


Ilgalaikis turtas 1143229 1,81 -1048774 -1,63

I. Ilgalakis materialus turtas 1154773 1,89 -1204007 -1,93

II. Ilgalaikis finansinis turtas 0 0,00 147294 8,17

III. Po vienerių metų gautinos sumos 0 0,00 0 0,00

Trumpalaikis turtas 1725602 4,07 4901894 11,12

I. Atsargos ir nebaigros vykdyti sutartys 288869 0,94 -3929360 -12,72

II. Per vienerius metus gautinos sumos 624548 12,84 1376809 25,08

III. Investicijos ir terminuoti indėliai 0 0,00 12013444 100,00

IV. Gryni pinigai sąskaitoje 812185 11,79 -4558999 -59,18

Sukauptos pajamos ir ateinančių laik. sąn. 75551 14,37 -300964 -50,06

Turtas iš viso 2944382 2,78 3552156 3,26

Savininkų nuosavybė 2127969 2,27 2787541 2,90

I. Kapitalas 0 0,00 0 0,00

II. Akcijų priedai 0 0,00 0 0,00

III. Perkainojimo rezervas 0 0,00 0 0,00

IV. Rezervas 0 0,00 0 0,00

V. Nepaskirstytinas pelnas (nuostolis) 2127969 76,56 2787541 56,80

VI. Finansavimas (dotac. Ir subsid.) 0 0,00 0 0,00

VII. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai 0 0,00 0 0,00

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 781017 6,48 813990 6,34

I. Po vienerių metų sumokėtos sumos 0 0,00 0 0,00

II. Per vienerius metus mokėtinos sumos 781017 6,48 813990 6,34

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 0 0,00 0 0,00

II.2. Finansinės skolos 0 0,00 0 0,00

II.3. Prekybos skolos 1968176 61,97 -842225 -16,37

II.4. Avansu gautos sumos 390578 112,81 413550 56,13

II.5. Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draud. 575638 9,27 1358847 20,03

II.6. Kt. Mokėt. sumos ir trump. įsipar. -2153375 -92,80 -116182 -69,53

Sukauptos sąn. ir atein. laik. pajamos 35396 70,55 -49375 -57,70

Kapitalas iš viso 2944382 2,78 3552156 3,26


Vertikali analizė – tai to paties ataskaitinio laikotarpio finansinių straipsnių dalies apskaičiavimas nuo pasirinkto bazinio straipsnio.

Staripsnis 2003 I 2003 II 2003 III


Ilgalaikis turtas 59,54 58,98 56,19

I. Ilgalakis materialus turtas 57,75 57,25 54,37

II. Ilgalaikis finansinis turtas 1,70 1,65 1,73

III. Po vienerių metų gautinos sumos 0,00 0,00 0,00

Trumpalaikis turtas 39,96 40,47 43,55

I. Atsargos ir nebaigros vykdyti sutartys 28,87 28,36 23,97

II. Per vienerius metus gautinos sumos 4,59 5,04 6,10

III. Investicijos ir terminuoti indėliai 0,00 0,00 10,68

IV. Gryni pinigai sąskaitoje 6,50 7,07 2,80

Sukauptos pajamos ir ateinančių laik. sąn. 0,50 0,55 0,27

Turtas iš viso 100,00 100,00 100,00

Savininkų nuosavybė 88,58 88,14 87,84

I. Kapitalas 68,95 67,09 64,97

II. Akcijų priedai 0,00 0,00 0,00

III. Perkainojimo rezervas 0,00 0,00 0,00

IV. Rezervas 17,01 16,55 16,03

V. Nepaskirstytinas pelnas (nuostolis) 2,62 4,50 6,84

VI. Finansavimas (dotac. Ir subsid.) 0,00 0,00 0,00

VII. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai 0,00 0,00 0,00

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 11,37 11,78 12,13

I. Po vienerių metų sumokėtos sumos 0,00 0,00 0,00

II. Per vienerius metus mokėtinos sumos 11,37 11,78 12,13

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 0,00 0,00 0,00

II.2. Finansinės skolos 0,00 0,00 0,00

II.3. Prekybos skolos 3,00 4,72 3,82

II.4. Avansu gautos sumos 0,33 0,68 1,02

II.5. Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draud. 5,86 6,23 7,24

II.6. Kt. Mokėt. sumos ir trump. įsipar. 2,19 0,15 0,05

Sukauptos sąn. ir atein. laik. pajamos 0,05 0,08 0,03

Kapitalas iš viso 100,00 100,00 100,00

Atlikus horizontalią ir vertikalią balanso atskaitą galima pastebėti, kaip pasikeitė savininkų turtas per tris ketvirčius, o taip pat kaip pasikeitė nuosavybė ir įsipareigojimai.

Iš paskaičiuotų duomenų matome, kad įmonės turtas palaipsniui, kas laikotarpį vis didėjo. Didžiąją dalį įmonės turto sudaro ilgalaikis turtas jis I laikotarpyje sudarė 59,54%, II – 58,98, III – 56,19, tai nulėmė parduotas materialusis turtas. Įmonės ilgalaiks finansinis turtas nuo I iki II laikotarpio nekito ir sudarė 1,70% viso ilgalaikio turto, o III ketvirtyje jis padidėjo 8,17% ir sudarė 1,73% viso ilgalaikio turto. Trumalaikis turtas įmonėje didėjo tą nulėmė gynųjų pinigų sąskaitoje ir sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų didėjimas antrame ketvirtyje, o trečiame gražinamos pirkėjų skolos. Trečiame laikotarpyje įmonės grynųjų pinigų sumažėjo net 59,18%, taip pat dar sparčiai mažėjo įmonės sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių pajamos 50,06%. Didžiąją dalį trumpalaikio turto įmonėje sudaro atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys, tai reiškia, kad įmonė yra sukaupusi daug atsargų, kurios sudarė 28,87%. II laikotarpyje atsargų kiekis nekito, tačiau trečiame jis krito ir sudarė 23,97% trumplaikio turto, sumažėjimas 12,72%. Trumpalaikis turtas nuo I iki III laikotarpio padidėjo 9%, o tuo tarpu ilgalaikis turtas sumažėjo 6%.

Kadangi pasikeitė turto struktūra tai tuo pačiu pasikeitė nuosavybė ir įsipareigojimai. Visuose trijuose laikotarpiuose dominuoja savininkų nuosavybė, kuri I laikotarpyje sudarė 88,58%, II – 88,14%, III – 87,84%. Savininkų nuosavybė nuo I iki III laikotarpio sumažėjo labai nežymia dalimi vos 1%, tai rodo kad savininkų nuosavybė yra pastovi. Įmonės kapitalas per visus 3 ketvirčius visiškai nepakito ir išliko toks pat 73088135. Įmonės rezervai taip pat nekito ir išliko tokie patys visus tris laikotarpius 18027104. Įmonės kapitalas ir rezervai vertikalioje analizėje mažėjo po 6%, tai nulėmė didėjantis įmonės pelnas, kuris II laikotarpyje padidėjo 76,56%, o III – 56,80%. Nepaskirstytinas pelnas I ketvirtyje sudarė 2,62%, II – 4,50% III – 6,84% visos savininkų nuosavybės. Įmonė daug skolų neturi, todėl jos sudaro labai mažą dalį įmonės turto jos siekia vos 12% visuose laikotarpiuose. Visą dalį mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sudarė per vienerius metus mokėtinos sumos, kurios padidėjo nuo I iki II – 6,48%, ir vėliau dar didėjo 6,34%. Per vienerius metus mokėtinos sumos I ketvirtį sudarė 11,37% viso įmonės turto, II – 11,78%, III – 12,13%. Didžiąją dalį per vienerius metus mokėtinų sumų sudaro mokesčiai atlyginimai ir socialinis draudimas, kuris per tris laikotarpius atitinkamai kito: 0,09% ir 0,2%. Taip pat kito ir vertikalioje I laikotarpyje mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas sudarė 5,86%, II – 6,23%, III – 7,24%.


Horizontali ir vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė

Absoliutus

pakilimas Kilimo

tempas % Absoliutus

pakitimas Kitimo

tempas%


Pardavimų paslaugos 8503866 58,25 -62946 -0,27

Pard. prekių ir atliktų darbų savik. 5087212 53,80 3429558 23,58

Bendrasis pelnas (nuostolis) 3416660 66,45 2507490 29,30

Veiklos sąnaudos 2086159 48,13 -703182 -10,95

Veiklos pelnas (nuostolis) 1330495 164,68 3210678 150,14

Kita veikla -6150 -39,44 7498 34,48

I. Pajamos -86718 -200,00 165348 -381,35

II. Sąnaudos -117908 -200,00 232530 -394,43

Finansinė ir investicinė veikla -183479 93,23 -1778150 -13337,46

I.

05

II. Sąnaudos -569678 -200,00 2736699 960,79

Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 1534488 257,67 1440027 67,61

Pagautė 68010 262,39 1097744 1168,70

Netekimai -82515 -52,62 563147 758,10

Pelnas prieš apmokestinimą 1685013 362,65 1974623 91,86

Pelno mokestis 0 0,00 1301388 100,00

Grynasis pelnas 1685013 362,65 673235 31,32

2003 I 2003 II 2003 III

Pardavimų paslaugos 100 100 100

Pard. prekių ir atliktų darbų savik. 64,78 62,95 78,01

Bendrasis pelnas (nuostolis) 35,22 37,05 48,03

Veiklos sąnaudos 29,69 27,79 24,81

Veiklos pelnas (nuostolis) 5,53 9,26 23,22

Kita veikla -0,11 -0,09 -0,06

I. Pajamos 0,30 -0,19 0,53

II. Sąnaudos 0,40 -0,26 0,75

Finansinė ir investicinė veikla -1,35 0,06 -7,66

I. Pajamos 0,60 -0,38 2,19

II. Sąnaudos 1,95 -1,23 10,64

Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 4,08 9,22 15,50

Pagautė 0,18 0,41 5,17

Netekimai 1,07 0,32 2,77

Pelnas prieš apmokestinimą 3,18 9,30 17,90

Pelno mokestis 0,00 0,00 5,65

Grynasis pelnas 3,18 9,30 12,25

Atlikau AB “Alita” 2003 metų pirmųjų trijų ketvirčių horizontalią ir vertikalią pelno (nuostolio) ataslaitos analizę. Iš matome kaip per 3 laikotarpius pasikeitė įmonės uždirbamos pajamos ir patiriamos sąnaudos, toms pajamoms uždirbti.

Atlikę vertikalią analizę matome, kad I ketvirtyje savikaina sudaro 64,78%, II – 62,95%, III – 78,01% pardavimo pajamų. Iš to išeina, kad savikaina per visus laikotarpius padidėjo 8516770, arba 90%. Įmonės veiklos sąnaudos pirma padidėjo vos ne du kartus arba 48,13%, o vėliau sumažėjo 10,95%. Nors veiklos sąnaudos mažėja, tačiau įmonės veiklos pelnas (nuostolis) didėja ir sudaro vis didesnę dalį pardavimo pajamų, atitinkamai 5,53%, 9,26%, 23,22%. įmonė taip pat užsiėmė kita veikla, kuri visais laikotarpiais atnešė nuostolio II ketvirtyje 39,44%, o III ketvirtyje ji dar daugau atnešė nuostolio ir sumažėjo 34,48%. Įmonė antruoju laikotarpių gavo papildomų pinigų iš finansinės ir investicinės veiklos, kuri nuo I iki II laikotarpio padidėjo 93,23%, o sekančiu laikotarpiu ji nukrito. Įmonės įprastinės veiklos pelnas padidėjo visais laikotarpiai atitinkamai 257,67% ir 67,61%, sudarė I laikotarpyje 4,08%, II laikotarpyje 9,22%, o trečiame 15,50% pardavimo pajamų. AB “Alita” I ir II laikotarpyje buvo atleista nuo pelno mokesčio, o trečiama ji jau mokėjo pelno mokestį 1301388 ir sudarė 5,65% pardavimo pajamų. Įmonė grynojo pelno uždirbo II laikotarpyje daugiau 362,65% daugiau nei pirmame ir 31,32% daugiau nei antrame laikotarpyje.

Galima teigti, kad AB “Alita” trečiuoju laikotarpiu sukaupė daug apyvartinių lėšų, todėl įmonės pelno augimas tempas sumažėjo.

Santykinių rodiklių finansinė analizė

Likvidumo analizė

2003 I 2003 II 2003 III

BL 3,52 3,44 3,59

GL 1 1,03 5,12

AL 0,57 0,6 0,73

AK 30307475 31252060 35339964

Likvidumo rodikliai – tai rodikliai parodantys firmos pajėgumą laiku įvykdyti skolinius įsipareigojimus . pagrindinis likvidumo rodiklis – likvidumo koeficiantas, kuris apskaičiuojamas kaip trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis. Apskaičiavus bendrąjį likvidumą pastebima, kad rodiklis aukštas tai įtakoja didelės atsargų sankaupos. Įmonė yra daug sukaupusi nereikalingų atsargų, kurios jau nebepanaudotos. Šis rodiklis nuo I iki II laikotarpio sumažėjo 2%, o vėliau III laikotarpyje vėl didėja iki 3,59 ir padidėja 4%. Tokį svyravimą įtakojo vis didėjantis trumpalaikis turtas kuris nuo I iki III laikotarpio išaugo 15%, o tuo tarpu atsargos sumažėjo 12%. Grynojo likvidumo koeficiantas parodo kaip greitai įmonė sugeba gražinti trumpalaikius įsipareigojimus atminusavus atsargas. Šis rodiklis svyruoja nuo 1 iki 5,12 tai įtakojo sumažėjusios atsargos. Nors I laikotarpyje šis rodiklis buvo geras tai yra buvo nominalios vertės ribose tačiau iki III laikotarpio šis rodiklis išaugo 5 kartsu ir siekė 5,12, tą įtakojo vis augantis trumpalaikis turtas ir mažėjanti atsargu suma nuo 30602130 iki 26961639. įmonės sugebėjima laiku padengti savo trumpalaikius įsipareigojimus parodo absoliutaus likvidumo koeficiantas, kuris turėtų būti ne mažesnis kaip 0,2. 2003 metų I laikotarpyje jis buvo 57%, II laikotarpyje 60%, o trečiame jis dar padidėjo ir buvo 73%. Tai pasako, kad įmonė yra išaldžius apvartines lėšas. Apsakaičiavus likvidumo rodiklius matome, kad apyvartinio kapitalo rodiklis yra teigiamas ir gan aukštas tai pasako, kad įmonė sugeba padengti savo trumpalaikius įsipareigojimus, kurie kas laikotarpį vis didėjo nuo I iki III laikotarpio jie išaugo 13%.

Mokumo analizė

2003 I 2003 II 2003 III

BM 0,69 0,67 0,65

SK 0,11 0,12 0,12

Mokumo rodikliai parodo turto finansavimo šaltinio struktūrą ir parodo, kokiu laikspniu įmonės turtas finansuojamas iš nuosavų lėšų ir kokių iš skolintų lėšų. Apsakaičiavę bendrojo mokumo rodiklį matome,

kad struktūroje dominuoja nuosavas kapitalas, kuris I laikotarpyje sudaro 69%, II – 67%, III – 65%. Tai įtakojo didėjantis įmonės turtas, kuris II laikotarpyje išaugo 2944382 t.y. 3%, o III laikotarpyje jis išaugo 3552156 ir taip pat padidėjo 3%. Bet kadangi įmonės nuosavas kapitalas nekito tai todėl ir įmonės bendrasis mokumas nukrito iki 65%. Skolos koeficiantas yra atvirkščias bendrajam mokumui ir parodo, kokia turto dalį finansuoja kreditoriai. Kreditoriai I laikotarpyje finansavo 11% įmonės lėšų, II laikotapyje 12%, o III – 12%. Pagal šiuos rodiklius galima teigti, kad Alita lengvai gautų papildomų finansavimo šaltinių, nes kreditoriai finansavo nedidelę dalį įmonės turto, ir šis rodiklis buvo gan pastovus.

Apyvartumo analizė

2003 I 2003 II 2003 III

TA 0,14 0,21 0,20

ITA 0,23 0,36 0,36

TTA 0,34 0,52 0,47

AA 0,48 0,74 0,85

AAd 189 120 105

PSd 30 21 27

KĮAd 22 1 0,25

Apyvartumo rodikliai parodo kaip efektyviai įmonė panaudoja savo turtą pajamoms uždirbti. Apžvelgus 2003 metų 3 ketvirčių rodiklius, matome, kad jie yra gana maži. Šio rodiklio didėjimas didelės naudos nedavė, vis tiek šis skaičius nėra didelis, vadinasi turtas mažai prisideda prie kuriamo pelno tam įtakos turėjo mažas pardavimų skaičius, kuris I ketvirtyje buvo 14598626, padidėjo 58%, trečiame laikotarpyje pardavimai krito 0,27%. Vienam turto litui I laikotrpyje įmonei tenka 14 ct, II – 21 ct, o trečiame – 20 ct. Tai pasako, kad įmonė savo turtą panaudoja neefektyviai. Panagrinėjus įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio turto panaudojimą pajamoms uždirbti matome, kad įmonės trumpalaikis turtas yra panaudojamas efektyviau visuose laikotarpiuose ir tai yra normalu, nes trumplaikis turtas yra naudojamas mažiau nei vieneri metai. Tačiau žymia dalimi prisideda ir ilgalaikis įmonės turtas, jis III laikotarpyje buvo 0,36 ir nuo I laikototarpio išaugo 64%. Atsargų apyvartumas parodo kaip dažnai per nagrinėjamą laikotarpį pasikeitė atsargos. Apyvartumas mažas, tai rodo, kad atsargos yra panaudojamos neefektyviai, o likvidumas didelis tai pasako, kad įmonė yra sukaupusi nereikalingų atsargų, kurios jau tikriausiai nebebus panaudojamos. Nors atsargų apyvartumas nuo I iki III ketvirčio padidėjo beveik 2 kartus, tačiau tai didelės įtakos neturėjo. Įmonė turi problemų su atsargų apyvartumu ir jos yra keičiamos labai retai, kas puse metų, II laikotarpyje – kas keturi mėnesiai, o trešiame laikotarpyje, kas tris su puse mėnesio. Pirkėjų skolų apyvartumas parodo įmonės vykdomą politiką pirkėjų atžvilgiu. Rodiklis yra mažas, tai rodo, kad su pirkėjais atsiskaitymai yra vykdomi gan griežtai. I laikotarpyje įmonė su pirkėjai atsiskaitinėjo kas 30 dienų, II laikotarpyje kas 21 diena, o III laikotarpyje vėl suspartėjo ir buvo atsiskaitoma kas 27 dienas. Kreditoriniai įsiskolinimai parodo kaip dažnai įmonė atsiskaito su savo kreditoriais. Įmonės atsiskaitymai su kreditoriais 2003 metais I laikotarpyje buvo kas 22 dienas, o vėliau atsiskaitymai padažnėjo ir buvo kasdieną. III lakotarpyje įmonės atsiskaitymai buvo net keturis kartus per dieną tai rodo, kad įmonė nenori užlaikyti skolų ir jas iš karto atiduoda. Kapitalo apytakos ciklo trukmė priklauso nuo laiko, per kurį atsaros virsta pardavimais, pirkėjų skolos pinigais ir per kiek laiko atsiskaitoma su kreditoriais. 2003 metų I ketvirtyje jis buvo 231, II – 141, III – 122,25.

Pelningumo analizė

2003 I 2003 II 2003 III

NKP 0,6% 3% 4%

TP 0,4% 2% 3%

BM 35% 37% 48%

VM 6% 9% 23%

GM 3% 9% 12%

Pelningumo rodikliai rodo įmonės gebėjimą gauti pelną. Prieš analizuojant visus rodiklius pirmiausia galima apžvelgti pelno (nuostolio) ataskaita, kurioje matome, kad pelnas per nagrinėjamą laikotarpį išaugo 6 kartus ir buvo 2822892, tai ir turėjo įtakos pelningumo rodiklių augimui. Nuosavo kapitalo pelningumas parodo kiek litų grynojo pelno uždirba 1 savininkų nuosavybės litas. Šis rodiklis per tris laikotaroiu padidėjo daugiau nei 6 kartus. Jei pirmame laikotarpyje vienas savininkų nuoavybės litas neuždirbi net vieno cento, tai II laikotarpyje jau buvo 3 ct, o III – 4 ct. Turto pelningumas parodo kaip įmonė efektyviai panaudoja savo turtą. Per nagrinėjamą laikotarpį įmonės turto pelningumas išaugo tam įtakos turėjo vis didėjantis pardavimų sakičius. Jei pirmą laikoterpį turtas buvo panaudojamas visai neefektyvaiai tai antrąjį laikotarpį turto pelningumas išaugo 400%, trečiame laikotarpyje dar padidėjo 50%. Bendrosios maržos rodiklis parodo kiek pajamų liko netiesioginėms išlaidoms padengti. I laikotarpyje sudarė 35%, II – 37%, III – 48%, šis rodiklis per nagrinėjamą laikotarpį išaugo 37%, tam įtakos turėjo didėjantis bendrasis įmonės pelnas. Įmonės veiklos marža augo ir I laikotarpyje sudarė 6%, II – 9%, o III – 23%. Taip pat didėjo ir įmonės grynoji marža, kuri parodo pardavimų pelningumą ir šis rodiklis per nagrinėjamą laikotarpį padidėjo 4 kartus.


Išvados ir pasiūlymai

Išanalizavus AB “Alita” finansinę analizę prieinama šių išvadų:

1. Įmonės finansinė padėtis gal stabili.

2. Įmonės pelnas išaugo pirma 362%, o vėliau dar padidėjo 31%.

3. Įmonės turtas pastovus ir kas met vis padidėdavo apie 3%.

4. Įmonės kapitalas nekito ir visus 3 laikorpius buvo tas pat 73088135.

5. Išaugo įmonės trumpalikis turtas.

6. Išaugo įmonės mokėtino sumos ir įsipareigojimai.

7. Įmonės bendrojo likvidumo koeficiantas didelis tai rodo, kad yra prisikaupusių nereikalingų atsargų.

8. Įmonės turtas finansuojamas iš nuosavų lėšų.

9. Įmonė savo turtą pajamoms uždirbti panaudoja neefektyviai.

10. Su pirkėjais atsiskaitymai yra vykdomi gan griežtai.

11. Įmonė atsiskaitydama su kreditoriais neužlaiko skolų ir stengiasi gražinti kuo greičiau.

Remiantis atlikta analizę ir pateiktomis išvadomis gali siūlyti tokius variantus:

1. Kuo efektyviau panaudoti turimas lėšas.

2. Išskirti paklausias ir nepaklausias prekes ir tokiu būdu tobulinti atsargų valdymo politiką.

3. Stengtis kuo efektyviau panaudoti įmonės ilgalaikį turtą arba jį parduoti.

4. Gerinti gamybą atsižvelgiant į žmonių poreikius.

5. Įmonė turėtų ieškoti naujų rinkų, naujų pirkėjų segmentų ir kt.

6. Nuolatinių klientų gausinimas siūlant palankesnes sąlygas.


Naudota literatūra

Eugenija Buškevičiūtė, Irena Mačerinskienė “Finansų analizė”

Daiva Šukienė, Irena Klimavičienė “Įmonės veiklos finansinis įvertinimas”

3 kurso apskaitos ir finansų konspektas

www.jt.lt


Priedai

AB “Alita” einamųjų metų balansas

2003 I 2003 II 2003 III

Ilgalaikis turtas 63111745 64254974 63206200

I. Ilgalakis materialus turtas 61207878 62362651 61158644

II. Ilgalaikis finansinis turtas 1802783 1802783 1950077

III. Po vienerių metų gautinos sumos 0 0 0

Trumpalaikis turtas 42357609 44083211 48985105

I. Atsargos ir nebaigros vykdyti sutartys 30602130 30890999 26961639

II. Per vienerius metus gautinos sumos 4864208 5488756 6865565

III. Investicijos ir terminuoti indėliai 0 0 12013444

IV. Gryni pinigai sąskaitoje 6891271 7703456 3144457

Sukauptos pajamos ir ateinančių laik. sąn. 525608 601159 300195

Turtas iš viso 105994962 108939344 112491500

Savininkų nuosavybė 93894656 96022625 98810166

I. Kapitalas 73088135 73088135 73088135

II. Akcijų priedai 0 0 0

III. Perkainojimo rezervas 0 0 0

IV. Rezervas 18027104 18027104 18027104

V. Nepaskirstytinas pelnas (nuostolis) 2779417 4907386 7694927

VI. Finansavimas (dotac. Ir subsid.) 0 0 0

VII. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai 0 0 0

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 12050134 12831151 13645141

I. Po vienerių metų sumokėtos sumos 0 0 0

II. Per vienerius metus mokėtinos sumos 12050134 12831151 13645141

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 0 0 0

II.2. Finansinės skolos 0 0 0

II.3. Prekybos skolos 3176038 5144214 4301989

II.4. Avansu gautos sumos 346213 736791 1150341

II.5. Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draud. 6207416 6783054 8141901

II.6. Kt. Mokėt. sumos ir trump. įsipar. 2320467 167092 50910

Sukauptos sąn. ir atein. laik. pajamos 50172 85568 36193

Kapitalas iš viso 105994962 108939344 112491500


AB “Alita” einamųjų metų pelno (nuostolio) ataskaita

2003 I 2003 II 2003 III

Pardavimų paslaugos 14598626 23102492 23039546

Pard. prekių ir atliktų darbų savik. 9456620 14543832 17973390

Bendrasis pelnas (nuostolis) 5142006 8558666 11066156

Veiklos sąnaudos 4334076 6420235 5717053

Veiklos pelnas (nuostolis) 807930 2138425 5349103

Kita veikla -15595 -21745 -14247

I. Pajamos 43359 -43359 121989

II. Sąnaudos 58954 -58954 173576

Finansinė ir investicinė veikla -196811 13332 -1764818

I. Pajamos 88028 -88028 503563

II. Sąnaudos 284839 -284839 2451860

Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 595524 2130012 3570039

Pagautė 25919 93929 1191673

Netekimai 156799 74284 637431

Pelnas prieš apmokestinimą 464644 2149657 4124280

Pelno mokestis 1301388

Grynasis pelnas 464644 2149657 2822892

Likvidumo analizė

Rašykite komentarą

-->