Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Europos Sąjungos istorija

Autorius: Vanda

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Europoje ėmė stiprėti judėjimas už valstybių susivienijimą. Pagrindine to priežastimi laikytinas poreikis stiprinti pokario ekonomiką, Europos ekonominio ir politinio statuso pasaulyje atstatymas bei naujų karinių konfliktų baimė. 1950 m. gegužę paskelbiama Šumano deklaracija, kurioje išdėstomos vieningos Europos sukūrimo sąlygos ir tikslai. 1951 m. Vokietija, Prancūzija, Italija, Belgija, Olandija ir Liuksemburgas pasirašė Paryžiaus sutartį, kuri įkūrė pirmąją vieningos Europos pakopą – Europos anglies ir plieno bendriją ( EAPB ). Paryžiaus sutartyje buvo iš esmės du svarbūs aspektai: sukurta laisvos prekybos erdvė, bendra rinka ( anglies ir plieno ); pirmą kartą Europoje atsirado tarpvalstybinė organizacija, turėjusi viršnacionalinių bruožų. Sėkmingai veikiant EAPB tapo aišku, kad bendra rinka turi būti išplėsta ir į kitas ekonomines sferas. 1955 m. EAPB priima Mesinos rezoliuciją, kurioje kalbama apie ekonomines bei politinės Europos Sąjungos būtinybę. 1957 m. pasirašoma Romos sutartis, pagal kurią šešios EAPB šalys įsteigia Europos Ekonominę Bendriją ( EEB ) ir Europos atominės energijos bendriją ( EURATOM ). 1967 m. , įsteigus visoms trims bendrijoms bendras institucijas, jos pavadinamos Europos Bendrijų vardu. Devintajame dešimtmetyje prasideda diskusijos dėl reformų bendrijoje, siekiama dar didesnės integracijos. 1986 m. paskelbiamas Vieningos Europos aktas, kuris formuluoja teisines normas, akcentuojančias tokias nuostatas:

 iki 1992 12 31 sukurti bendrą Europos rinką;

 įgyvendinti EB institucijų reformą, daugiau kompetencijos suteikiant Europos Parlamentui;

 išplėsti Bendrijos kompetenciją tokiose srityse kaip aplinkos apsauga, tyrimų ir technologijų vystymas ir pan.;

 įpareigoti valstybes glaudžiau bendradarbiauti užsienio politikos ir saugumo srityje.

Vieningos Europos aktas paspartino integracijos procesą: jo preambulėje išsakytas tikslas įkurti Europos Sąjungą.

1992 m. Mastrichto sutartimi įkuriama Europos Sąjunga. Sutartis susiaurina valstybių narių suverenitetą, tačiau referendumai dėl jos ratifikavimo laimėjo, nors kai kuriose šalyse tai lėmė tik keli procentai. Šiuo metu ES – vienintelė viršnacionalinė tarptautinė organizacija pasaulyje. ES sukūrimas sąlygojo “trijų ramsčių modelio” atsiradimą: pirmąjį ramstį sudaro trys bendrijos ( EEB, EAPB ir EURATOM ) bei naujas ES projektas – ekonominė ir valiutų sąjunga; antrasis ramstis – bendra užsienio ir saugumo politika ( BUSP ); trečiasis – bendradarbiavimas teisėsaugos ir vidaus reikalų srityje. 1997 m. pasirašytoje Amsterdamo sutartyje skelbiama valiutų sąjungos sukūrimo data, nustatytas sankcijų mechanizmas prieš valstybes, pažeidusias fundamentalias teises ( laisvė ir demokratija, žmogaus teisės, teisinė valstybė); patikslinti ES uždaviniai BUSP srityje; įkurta “Misterio BUSP” institucija – Aukštojo atstovo postas, skiriamas oficialiam politiniam asmeniui. Nuo 1999 m. ES valstybėse galima vykdyti atsiskaitymus ES valiuta EURAIS, 2002 m. EURAI buvo paleisti į apyvartą.
Valdžia
Europos Sąjungos valdžios institucijos išaugo iš Europos Bendrijų valdymo institucijų. Pirmoji Europos bendrija – Europos anglių ir plieno bendrija buvo sukurta tam, kad bendrai valdytų šešių valstybių steigėjų anglių ir plieno pramonę. Tam reikalui minėtoje bendrijoje ir buvo sukurta speciali valdžios institucija – Vyriausioji valdyba, kurią sudarė jokiai vyriausybei nepavaldūs tarnautojai. Vyriausios valdybos nariai turėdavo prisiekti, kad rūpinsis tiktai bendrijos interesais. Ši vyriausioji valdyba tapo savotiškai “mažąja” Europos vyriausybe.

Puslapiai: 1 2 3 4 5

Rašykite komentarą

-->