Studijoms.lt

Referatai, konspektai

ES aplinkosaugos politika

Autorius: Darius

Įvadas

Darbo tikslas – pateikti išsamią informaciją apie ES aplinkos apsaugos politiką ir jos įtaką Lietuvos aplinkos apsaugos politikos formavimuisi.

Uždaviniai:

1. Aptarti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos raidą

2. Apžvelgti ES aplinkos apsaugos valdymo bendruosius sektorius

3. Susipažinti su ES atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai

4. Aptarti ES oro apsaugos politiką ir jos įtaką Lietuvai.

5. Apžvelgti ES vandens apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai


6. Susipažinti su ES gamtos ir bioįvairovės apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai.

Europos Sąjungos Aplinkos apsaugos sektorius yra viena sudėtingiausių jos sričių. Mums kaip Europos Sąjungos narės piliečiams labai svarbu žinoti Europos sąjungos aplinkosauginius reikalavimus ir šių reikalavimų įgyvendinimo rezultatus nacionaliniu ir vietos atžvilgiu.


Į.Europos Sąjungos aplinkos apaugos politikos apžvalga

Aplinkos apsauga yra labai svarbi politikos dalis visame Europos Sąjungos politikos kontekste. Tai „jauna” sritis palyginus su politika transporto, žemės ūkio ar prekybos srityse. Romos sutartyje (1957) dar nebuvo jokių specialių nuostatų, susijusių su aplinkos apsauga. Aplinkos apsaugos tema pasidarė aktuali septintame dešimtmetyje, intensyviai plečiantis pramonei. Todėl pirmos aplinkos apsaugos nuostatos buvo suformuluotos 1972 metų Bendrijos šalių viršūnių aukščiausio lygio Paryžiaus susitikime, kuriame buvo priimta pirmoji Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programa.

Europos Komisijos Aplinkos direktoratas, kuris yra pagrindinė Europos Sąjungos institucija, formuojanti aplinkos apsaugos politiką, savo misiją apibūdina taip:

• išlaikyti ir gerinti gyvenimo kokybę užtikrinant aukštą gamtos išteklių apsaugos

lygį, efektyvų rizikos įvertinimą bei valdymą ir savalaikį Bendrijos įstatymų įgyvendinimą;

• skatinti efektyvų išteklių naudojimą gamyboje, vartojimo ir atliekų šalinimo

grandyse;

• integruoti aplinkos apsaugos aspektus į kitas ES politikos sritis:

• skatinti ūkio plėtrą Europos Sąjungoje atsižvelgiant į dabartinės ir ateities kartų

ekonomines, socialines ir aplinkos apsaugos reikmes;

• atsižvelgti į kovos su klimato kaita pasaulinę svarbą ir biologinės įvairovės

išsaugojimą tarptautiniu mastu;

• užtikrinti, kad visos minėtos aplinkos apsaugos priemonės ir politika būtų

subalansuota su visų sektorių veikla ir tame procese rezultatyviai dirbtų visi suinteresuoti

dalyviai.

1.1. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos raida

Visa ES aplinkos apsaugos politikos raida atsispindi šešiose aplinkos apsaugos veiksmų programose, kurios sudaro bendrosios Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos rėmus.

Pirmoji programa, apėmusi 1973 – 1976 metus, nustatė pagrindinius Europos Bendrijos aplinkos apsaugos principus. Joje išvardyti vienuolika pagrindinių principų, kurie vėliau įvairiai atsispindėjo tolesniuose aplinkos apsaugos politikos programiniuose dokumentuose. Pirmojoje programoje buvo keliami šie tikslai: sustabdyti aplinkos teršimą, o kur įmanoma – ir visai pašalinti taršos šaltinius; garantuoti efektyvų gamtos išteklių naudojimą; ūkio plėtrą grįsti kokybės reikalavimais, didžiausią dėmesį skiriant darbo ir gyvenimo sąlygoms; užtikrinti, kad planuojant miestus bei žemės naudojimą būtų atsižvelgiama į aplinkosaugos dalykus; siekti, kad

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rašykite komentarą

-->